Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Politika

između SAD i Evrope. SAD je

iskoristila pasivnost Evrope

i na velika vrata utrčala da

okonča problem, a svako od

kosovskih političara, ma šta

govorili, mora da vodi računa

da se ne zamjeri SAD. Tramp

želi da rješenje kosovskog

pitanja uknjiži kao pobjedu i

uđe u istoriju kao čovjek koji

je to riješio.

Čuo sampriču da je u februa-

ru ove godine bio gotov spo-

razum između Srbije i Kosova:

da je bila unijeta komponenta

razgraničenja i autonomija za

Srbe, ali je sve zaustavljeno u

posljednji čas jer je tako nešto

bilo rizično za Hašima Tačija,

iako je i on zagovarao tu vari-

jantu - procijenjeno je da bi

zbog takve odluke moglo doći

do velikih nereda na Kosovu.

Pokret Samoopredjeljenje

može da izvede ljude na pro-

teste i da obori i sporazum i

one koji su ga potpisali.

POBJEDA:

Održavaju se

izbori za Evropski parla-

ment, kako će njihov ishod

uticati na naš region? Da li

treba da se brinemo?

POPOV:

Ne treba, i dalje će

desni centar imati najveći

broj poslanika i povećaće

se narodnjački blok. Veći

problemod izbora je to što

će nova evropska garnitura

morati nastaviti tamo gdje

je stara stala, ali prije toga

EUmora prvo da vidi šta će

sa sama sobom. Na primjer,

imate u Višegradskoj grupi

članove EU koji Uniju ignorišu

umnogim stvarima. Neke

zemlje su povukle bene it od

učlanjenja u EU, a kada su

bene ite iskoristile onda su

počele da igraju solo igru kao

npr. Mađarska koja je uvela

autoritarni režim koji nije pri-

hvatljiv za evropske standar-

de demokratije.

Bilo je riječi o dva kruga članica

EU – stare demokratije i ove

koje su priključene naknadno.

Dok su bili u fazi monitoringa

neke zemlje su ispunjavale

uslove EU, ali kada su primlje-

ne u EU otišle su tri koraka

nazad: na primjer porast nacio-

nalizma u Hrvatskoj koji je gori

nego krajemprošlog vijeka.

EU prvomora da vidi šta će

sama sa sobom i u tome će

ključnu ulogu i dalje igrati

Njemačka i Francuska - one će

dirigovati što će se dešavati

unutar EU, što će se ticati i

našeg regiona i proširenja

EU. Najveći problem je što je

region već duži period ostao

da visi u vazduhu i taj vakuum

su koristili SAD, Kina, Rusija,

Turska. Sastanak u Berlinu

koji je okupio regionalne lide-

re, prije dvadesetak dana, je

posljednji pokušaj da se stvari

vrate u evropske okvire, novi

sastanak je zakazan za 1. jun

da ne bi bilo praznog prostora

dok traju evropski izbori.

VioletaCVEJIĆ

PODGORICA

–Zakono

Skupštini neophodno je

usvojiti u što skorijevrijeme

imi smopri tomeda inicira-

modonošenje tog akta, kako

bismonjimaprecizirali rad

kompletnogparlamenta,

posebnoposlaničkihklubo-

va i poslanika–kazao je za

PobjeduMiloradVuletić,

poslanikDPS-a, dodajući da

jeneophodnousvojiti i za-

konoVladi.

On je istakao da bi zakon o

Skupštini imao mogućnost da

definišenačiniponašanjesva-

kog poslanika.

-Nedolazakposlanikauparla-

ment izuzetno je teška okol-

nost koju naš zakon nije pred-

v i d i o k a o mo g u ć n o s t

sankcionisanja, jer sene radi o

radnom odnosu nego pred-

stavljanju građana i izbornom

pravu. Naša obaveza kao po-

slanika je da radimo u parla-

mentu, gdje su nas delegirali

građani, a ne putem vaninsti-

tucionalnog djelovanja ili u

nekolikokolona, anezna seko

šta traži, ko hoće i kakvi su za-

htjevi i programi neformalnih

grupa koje pokušavaju vanin-

stitucionalno da djeluju. Mi-

slim da bi zakon o Skupštini

propisao način i ponašanje

svakog poslanika – istakao je

Vuletić.

Prema njegovim riječima, ne-

dostaje i zakonoVladi.

- To su zakoni koji nedostaju,

kao i još neki propisi koje bi

trebalo predložiti, koristeći

iskustvauokruženju.Tezako-

ne kada budu predlagani tre-

balo bi upodobiti sa zakono-

davstvom EU – rekao je

Vuletić.

Izvršni direktor Centra za de-

mokratsku tranziciju Dragan

Koprivica kaže za Pobjedu da

bi Crna Gora trebalo da done-

se zakone o Skupštini i Vladi,

jerbitiaktipoboljšalipoštova-

nje ustavnog principa podjele

vlasti, ali i komunikaciju gra-

đana, civilnog sektora imedija

sa državnimorganima. Kopri-

vica je istakao da je osnov za

donošenjetihzakonauUstavu

Crne Gore, u dijelu koji se od-

nosi na uređenje vlasti.

- Donošenjem zakona o Vladi

kodifikovala bi se oblast dr-

žavne uprave i tako pokazala

zrelost u donošenju akata, jer

bi sesmanjiobrojpropisakoji-

ma se uređuju određena, me-

đusobno povezana pitanja.

Donošenjem zakona o Skup-

štini omogućila bi se značajno

kvalitetnija kontrola Vlade od

Skupštine, definisala bi se

mnoga pitanja međusobnih

odnosa te dvije institucije, re-

cimopojavljivanjeministarau

parlamentu bila bi zakonska

obaveza a nepojavljivanje bi

značilo kršenje tog zakona, pa

bi se ministri na drugi način

odnosili prema svojim obave-

zama u parlamentu – kazao je

Koprivica.

Premanjegovimriječima,tobi

bila drastična promjena dosa-

dašnjegnačinafunkcionisanja

sistema.

- Teško je očekivati usvajanje

ovihrješenjauskorijoj buduć-

nosti,alisuonapoznatauupo-

rednoj praksi i moguće ih je

uklopiti u naš pravni sistem.

Ne postoji opravdanje da ima-

mo zakone o predsjedniku,

sudovima i lokalnoj upravi a

da nemamo zakon o Skupštini

iVladi.Ovdje jepotpuno jasno

da je razlog nedonošenja ovih

zakona politička inferiornost

Skupštine prema Vladi i bez

promjenetogpolitičkogodno-

sa i političke volje ovi zakoni

neće biti donešeni - istakao je

Koprivica.

On je poručio da, osim uređi-

vanja odnosa između institu-

cija, ovi zakoni bi trebalo da

sadrže i standardeotvorenosti

kako bi državnim organima

dali jasne pravce za razvoj i

poboljšanje njihove transpa-

rentnosti.

I.KOPRIVICA

Neophodni zakoni koji se odnose na rad zakonodavne i izvršne vlasti

Vuletić: Blizusmoda

iniciramodonošenje

zakonaoSkupštini

- Donošenje posebnih zakona o Vladi

i Skupštini obaveza je koja ni poslije

13 godina nezavisnosti nije završena.

Još umandatu predsjednika Skup-

štine Ranka Krivokapića, SDP je ovo

pitanje više puta potencirala,

kako bi se konačno i institu-

cionalno zaokružilo funkcio-

nisanje ove dvije najbitinije

državne institucije – kazao je

za Pobjedu Mirko Stanić, član

Predsjedništva i portparol

SDP-a.

On je istakao da je Zakon

o Skupštini potreban da

bi bolje uredio prava

i obaveze poslanika,

kao i suštinsku pozi-

ciju parlamenta u

državnom sistemu,

da se ne bi, kako je

istakao, dešavalo da

državni organ neće da dostavi traže-

ne informacije poslaniku jer mu se

takomože.

- Potreban je i zakon o Vladi, kako

se ne bi dešavalo da od koalicionih

ustupaka i trgovine broj ministarsta-

va, nadležnosti, broj državnih sekre-

tara ili pomoćnika, varira od vlade

do vlade i da ne postoji ono što je

osnova svake dobro uređene države

- institucionalna memorija na pozici-

jama nižimodministarske, na kojima

će kvaliteltni, profesionalni i posve-

ćeni državni službenici raditi posao u

dužemperiodu – kazao je Stanić.

On je poručio da se ove situacije

rješavaju sistemskim zakonom, koji

će omogućiti da u dužemperiodu

Skupština i Vlada funkcionišu na

do kraja zakonski uređen način na

osnovu kojeg će građani od tih insti-

tucija imati najveću korist.

Stanić:SDPvišeputapotencirala

donošenjeakataoVladi iSkupštini

Nema opravdanja da imamo zakone o

predsjedniku, sudovima i lokalnoj upravi, a

nemamo o Skupštini i Vladi. Jasno je da je razlog

nedonošenja ovih zakona politička inferiornost

Skupštine prema Vladi i bez promjene

tog političkog odnosa i političke volje ovi

zakoni neće biti donešeni - istakao je

Dragan Koprivica iz CDT-a

MiloradVuletić

ndar Popov

abranzapredsjednika

Genci Nimanbegu (Forca) ka-

zao je da ,,moramo naše razli-

čitosti prihvatiti, upoznati

društvo bolje sa svim našim

specifičnostima, jer su te spe-

cifičnosti i različitostinašabo-

gatstva koja imamo“.

Suljo Mustafić iz Bošnjačke

stranke rekao je da oni ,,nijesu

ničijisateliti“,tedasuspremni

sarađivati samo sa onima koji

ih doživljavaju kao iskrene

partnere.

- Vjerujemo da ćemo na tom

putu uz uvažavanje svih poli-

tičkih razlika i u Demokrata-

ma imati i sagovornike i par-

tnere – rekao je on.

Momo Joksimović iz Partije

penzionerasaopštio jedasuor-

gani njihove partije, 13 odbora i

glavniodbor,jednoglasnoodlu-

čili da pristupe Demokratama

bez ikakvog uslovljavanja.

NaKongresusu,kakoprenose,

bili predstavnici pojedinihne-

vladinih organizacija, politič-

kihpartija, a izopozicijemeđu

gostima nijesu bili samo pred-

stavnici DF-a i SDP-a.

N.Đ.

titi

ićem

-Ako ima otvorenih pitanja građana Crne Gore koji se

izjašnjavaju kao Srbi, ako prema njima ima diskriminacije i

drugih problema poput dvojnog državljanstva, onda je naj-

logičniji način da sjednu predstavnici vlasti dvije države i o

tome otvoreno razgovaraju. Kada imate problem sa svojim

komšijom, vi sjednete i razgovarate jer je to jedini logičan

način da se problem riješi, ali to se kod nas generalno ne

dešava - kaže Popov.

Otvorenapitanja

– Suočavanje sa prošlošću

nije ni započeto, ali se razne

godišnjice koriste za pod-

grijavanje situacije. Sem

varničenja posebno povo-

dom tih godišnjica mi na

bilateralnoj osnovi nema-

mo pozitivna događanja

da kažemo: evo sad smo

napravili korak naprijed u

rješavanju problema pro-

gnanih, nestalih, ratnih zlo-

čina... Stalno idemo unazad.

Dešavaju se multilateralni

sastanci: Jadransko-jonska

inicijativa, Brdo Brioni, oni

se tamo nađu, slikaju, ali se

ništa ne dešava na bilate-

ralnomplanu – tomnogo

košta a mali su rezultati –

kaže Popov.

Varničenje