Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 48 Next Page
Page Background

23

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019..

Oglasi i obavještenja

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima («Sl.list

RCG»br. 6/02, «Sl. list CG»br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11

i 40/11) i čl. 27. Statuta «Luka Bar»AD, sazivam

R E DOV NU

S KU PŠ T I NU AKC I ONARA

«LUKABAR»ADBAR

Skupštinaćeseodržati dana¬¬¬¬¬¬¬¬ 24.06.2019. godine

(ponedjeljak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama

Upravne zgrade «Luka Bar»AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

DN E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine

akcionara, održane dana

10.12.2018.godine.

2. Informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapi-

tala «Luka Bar»AD.

3. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o po-

slovanju «Luka Bar»AD za 2018.g., sa

Izvještajem revizora.

4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

6. Imenovanje revizora za 2019. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom

glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji

čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pra-

vom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem gla-

sačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave

najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon

030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i

glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u

skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje

akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog

dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i

Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar»AD.

Materijal zaSkupštinumože sevidjeti nawebsiteLukewww.

lukabar.me

PREDSJEDNIKODBORADIREKTORA

Vojin Žugić,dipl.ecc, s.r.