Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Horoskop



Đotiš bioritam(27. 5 - 2. 6)

Piše: Mladen Lubura

Da biste mogli pratiti ovu kolumnu

poznatog vedskog astrologa Mlade-

na Lubure, neophodno je da znate

sideralnu poziciju Mjeseca! Samo

tako ćete imati korektan rezultat

navedenih tranzita, te istinsku

dobrobit od navedenih informacija.

Preciznu kalkulaciju Mjesečevog

znaka i Mjesečeve nakšatre možete

lako dobiti na ovoj adresi ukoliko

unesete podatke rođenja: www.

soulmatestars.com/vedic-signs/cal-

culate-your-vedic-sign, ili ako pre-

uzmete besplatan đotiš programna

www.vedicastrologer.org/jh.

Za ukupan rezultat nije dovoljno

posmatrati samo planetarne tran-

zite, već i periode/podperiode kroz

koje prolazimo, kao i podjelne karte

(speci ična područja života), što je

vrlo individualno, različito od osobe

do osobe.

Granice realnosti su granice naših saznanja. Širenjemnaših saznanja pomjeraju se i

mijenjaju granice realnosti. Postoji samo dinamična realnost - Ivan Tabaković (1898 1977)

HOROSKOPPOBJEDE:

Astrološki tranziti u svjetlu vedske astrologije

poznanstva i generalno za druženje,

putovanja,komunikaciju,novepočetke

kaoizauspješanzavršetakstarihposlo-

va. Takođe je veoma povoljno za finan-

sije i planiranje.

NEDJELJA

Izbjegavajtesukobe,naročitosabližnji-

ma i autoritetima. Inteligencija može

zakazatipanajboljedabitnestvariosta-

vite za neki drugi dan. Konkurencija je

trenutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka.

Mjesec u Raku

PONEDJELJAK

Aktuelna je jedna od najtežihmjeseče-

vihpozicija u tranzitupa najbolje da ne

počinjete ništa značajno. Pazite šta je-

dete i izbjegavajtekonfrontacije. Prisu-

tan je gubitak energije i resursa.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

dočetvrtkau19:34.Ovosurelativnone-

povoljni dani. Generalno pripaziti na

međuljudskeodnose,naročitosečuvati

rasprava sa vlastitomdjecom ili podre-

đenima. Problemi sa finansijama. Sto-

mak je osjetljiv pa oprezno sa jelom i

pićem. Dani ispunjeni brigom.

PETAK I SUBOTA

Ovo supovoljni dani zaposlovnaostva-

renja.Poteškoćelakorješavate.Dobiće-

te podršku ili razumijevanje osobe od

autoriteta ili od strane države. Imate

karizmu i napredak po pitanju statusa.

Odlično vrijeme i za provesti lijepe tre-

nutke sa svojimvoljenima.

NEDJELJA

Imate dobro zdravlje, energičnost, uži-

tak u komforu i dobromdruštvu. Kori-

sno za nova poznanstva i generalno za

druženje,putovanja,novepočetkekaoi

za uspješan završetak starihposlova.

Mjesec u Lavu

PONEDJELJAK

Uživaćeteudobrimodnosima,kvalitet-

noj ishrani, imati uspjeha ukontaktima

sa nadređenima, možda i putovati neg-

dje. Emocije su vrlo snažne te jemogu-

ća i napetost, nemir.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su nepovoljni

dani za Vas. Aktuelna je jedna od najte-

žih mjesečevih pozicija u tranzitu pa

najbolje da ne počinjete ništa značajno.

Izbjegavajte konfrontacije jer se stvari

lako mogu zakomplikovati. Prisutan je

gubitak energije i resursa.

PETAK I SUBOTA

Ovosurelativnonepovoljnidani.Gene-

ralnopripaziti nameđuljudskeodnose,

naročito se čuvati rasprava sa vlastitom

djecom ili podređenima. Problemi sa

finansijama. Stomak je osjetljiv pa

oprezno sa jelom i pićem. Moguća su

neplanirana putovanja. Dani ispunjeni

brigom.

NEDJELJA

Poteškoće lako rješavate. Dobićete po-

dršku ili razumijevanje osobe od auto-

riteta. Imate karizmu. Odlično vrijeme

Mjesec u Ovnu

PONEDJELJAK

Imate dobro zdravlje, energičnost, uži-

tak u komforu i dobromdruštvu. Kori-

sno za nova poznanstva i generalno za

druženje,putovanja,novepočetkekaoi

za uspješan završetak starihposlova.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Nepovoljni dani.

Izbjegavajtesukobe,naročitosabližnji-

ma i autoritetima. Inteligencija može

zakazatipanajboljedabitnestvariosta-

vite za neki drugi dan. Konkurencija je

trenutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je uglav-

nomza duhovnost,milosrđe...

PETAK I SUBOTA

Ovosudani kadaVamtolikotogapolazi

zarukom.Uživaćeteusopstvenojsnazi,

životnosti i oštromintelektu. Tranzit je

naročito povoljan za partnerske odno-

se. Porodično okruženje je stabilno.

Ovo je povoljno vrijeme za kraća puto-

vanja, nove početke i poduhvate.

NEDJELJA

Problem je manjak vitalnosti, slaba

koncentracija i pad respekta u očima

drugih.Neulazitiuporodičnerasprave.

Čuvatinovce.Pripazitinazdravlje.Pre-

više je prepreka.

Mjesec u Biku

PONEDJELJAK

Poteškoće lako rješavate. Dobićete po-

dršku ili razumijevanje osobe od auto-

riteta ili od strane države. Imate kariz-

mu. Odlično vrijeme i za provesti lijepe

trenutke sa svojimvoljenima.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su povoljni da-

ni za Vas. Korisno za nova poznanstva i

generalno za druženje, putovanja, ko-

munikaciju, nove početke kao i za

uspješan završetak starih poslova. Ta-

kođe je veoma povoljno za finansije i

planiranje.

PETAK I SUBOTA

Nepovoljni dani. Izbjegavajte sukobe,

naročitosabližnjima i autoritetima. In-

teligencijamožezakazatipanajboljeda

bitne stvari ostavite za neki drugi dan.

Konkurencija je trenutnovrlo jaka. Na-

glašena je ideja troškova i gubitaka. Po-

voljno jeuglavnomzaduhovnost,milo-

srđe...

NEDJELJA

Uživaćete u sopstvenoj snazi, životno-

sti i oštromintelektu. Tranzit je naroči-

to povoljan za partnerske odnose. Ovo

je povoljno vrijeme za kraća putovanja,

nove početke i poduhvate.

Mjesec u Blizancima

PONEDJELJAK

Generalno pripaziti na međuljudske

odnose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitomdjecomilipodređenima.Pro-

blemisafinansijama.Stomakjeosjetljiv

pa oprezno sa jelomi pićem.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su povoljni da-

ni zaposlovna ostvarenja. Dobićetepo-

dršku ili razumijevanje osobe od auto-

riteta ili od strane države. Imate

karizmu i napredak po pitanju statusa.

Odlično vrijeme i za provesti lijepe tre-

nutke sa svojimvoljenima.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate do-

brozdravlje,energičnost,užitakukom-

foru i dobromdruštvu. Korisnozanova

odnose. Novac može da dođe iz više

izvora. Imate energiju, odvažnost i ini-

cijativu. Pravo vrijeme za unapređenje

odnosa.

PETAK I SUBOTA

Ovo su nepovoljni dani. Prisutan je ne-

mir, napetost, dostamentalnih izazova.

Postojepritisci odstranenadređenih ili

previše obaveza koje ne stižete da ura-

dite na vrijeme. Zdravlje i energija nisu

na visokomnivou. Čuvajte se gubitaka.

NEDJELJA

Postoji opasnost da budete pogrešno

shvaćeni ili da budete poniženi. Dijete

može imati problemasazdravljem. Pri-

paziti na stomak. Nizak kvalitet življe-

nja i neusklađenost sa okolinom.

Mjesec uVodoliji

PONEDJELJAK

Uživaćete u sopstvenoj snazi, životno-

sti i oštromintelektu. Tranzit je naroči-

to povoljan za partnerske odnose. Ovo

je povoljno vrijeme za kraća putovanja,

nove početke i poduhvate.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su nepovoljni

dani za Vas. Problem jemanjak vitalno-

sti, slaba koncentracija i pad respekta u

očimadrugih.Čuvatinovce.Pripazitina

zdravlje, posebno na vid. Previše je pre-

preka. Pokušajte biti istrajniji ali imati

na umuda ovonisudani zamegdan.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energijeibićetenaročitoprivlačništoje

odličnozaintimneodnose.Novacmože

da dođe iz više izvora. Imate energiju,

odvažnost i inicijativu. Pravo vrijeme

za unapređenje odnosa.

NEDJELJA

Prisutan jenemir, napetost, dostamen-

talnihizazova.Postojepritisciodstrane

nadređenih ili previše obaveza. Može

biti poteškoća sa ukućanima. Zdravlje i

energija nisuna visokomnivou.

Mjesec u Ribama

PONEDJELJAK

Izbjegavajtesukobe,naročitosabližnji-

ma i autoritetima. Konkurencija je tre-

nutnovrlo jaka.Naglašena je ideja troš-

kova i gubitaka. Povoljno je uglavnom

za duhovnost,milosrđe...

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su dani kada

Vamtolikotogapolazizarukom.Uživa-

ćete u sopstvenoj snazi, životnosti i oš-

trom intelektu. Tranzit je naročito po-

voljanzapartnerskeodnose.Porodično

okruženje je stabilno. Ovo je povoljno

vrijemezakraćaputovanja,novepočet-

ke i poduhvate.

PETAK I SUBOTA

Ovo sunepovoljni dani zaVas. Problem

jemanjak vitalnosti, slaba koncentraci-

jaipadrespektauočimadrugih.Neula-

ziti uporodičnerasprave.Čuvati novce.

Pripaziti na zdravlje, posebno na vid.

Previše je prepreka. Pokušajte biti

istrajniji ali imati na umu da ovo nisu

dani zamegdan.

NEDJELJA

Imaćete višak energije i bićete naročito

privlačni što je odlično za intimne od-

nose. Novac može da dođe iz više izvo-

ra. Imateenergiju, odvažnost i inicijati-

vu. Pravo vrijeme za unapređenje

odnosa.

biti poteškoća sa ukućanima. Zdravlje i

energija nisuna visokomnivou.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

dočetvrtkau 19:34.Nenaročitopovolj-

ni dani. Postoji opasnost da budete po-

grešno shvaćeni ili da budete poniženi.

Dijete može imati problema sa zdrav-

ljem ili manjak energije. Pripaziti na

stomak. Čuvati se previše troškova. Ni-

zakkvalitetživljenjaineusklađenostsa

okolinom.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani za Vas. Pojavljuju

seposlovneprilike,finansijskasituacija

sepopravlja, kompetentnost jena viso-

kom nivou, a konkurencija je pritom

slaba. Imate zdravlje i vitalnost. Uživa-

ćete u kontaktima sa zanimljivim oso-

bama. Pokušajte izbjeći prevelike troš-

kove.

NEDJELJA

Uživaćete u dobrim odnosima, kvali-

tetnoj ishrani, imati uspjeha u kontak-

tima sa nadređenima,možda i putovati

negdje. Emocije su vrlo snažne te je

moguća i napetost, nemir.

Mjesec u Strijelcu

PONEDJELJAK

Imaćetevišakenergije i bićetenaročito

privlačni što je odlično za intimne od-

nose. Novacmože da dođe iz više izvo-

ra.Imateenergiju,odvažnostiinicijati-

vu. Pravo vrijeme za unapređenje

odnosa.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su nepovoljni

dani. Prisutan je nemir, napetost, dosta

mentalnih izazova. Postoje pritisci od

strane nadređenih ili previše obaveza

koje ne stižete da uradite na vrijeme.

Možebitipoteškoćasaukućanimailisa

majkom. Zdravlje i energija nisu na vi-

sokomnivou.

PETAK I SUBOTA

Ne naročito povoljni dani. Postoji opa-

snost da budete pogrešno shvaćeni ili

da budete poniženi. Dijete može imati

problema sazdravljemilimanjakener-

gije. Pripaziti na stomak. Čuvati sepre-

više troškova. Nizak kvalitet življenja i

neusklađenost sa okolinom.

NEDJELJA

Pojavljuju se poslovne prilike, finansij-

ska situacija se popravlja, kompeten-

tnost je na visokomnivou, a konkuren-

cija je pritom slaba. Uživaćete u

kontaktima sa zanimljivimosobama.

Mjesec u Jarcu

PONEDJELJAK

Problem je manjak vitalnosti, slaba

koncentracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične raspra-

ve. Čuvati novce. Pripaziti na zdravlje.

Previše je prepreka.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo supovoljni da-

ni. Imaćetevišakenergije i bićetenaro-

čito privlačni što je odlično za intimne

i za provesti lijepe trenutke sa svojim

voljenima.

Mjesec u Djevici

PONEDJELJAK

Pojavljuju se poslovne prilike, finansij-

ska situacija se popravlja, kompeten-

tnost je na visokomnivou, a konkuren-

cija je pritom slaba. Uživaćete u

kontaktima sa zanimljivimosobama.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su povoljni da-

ni.Uživaćeteudobrimodnosima,kvali-

tetnojishrani,imatiuspjehaukontakti-

ma sa nadređenima, možda i putovati

negdje. Emocije su vrlo snažne te je

moguća i napetost, nemir. Naročito je

povoljno za bliskost sa intimnim par-

tnerom.

PETAK I SUBOTA

OvosunepovoljnidanizaVas.Aktuelna

jejednaodnajtežihmjesečevihpozicija

u tranzitu pa najbolje da ne počinjete

ništa značajno. Pazite šta jedete i pijete.

Izbjegavajte konfrontacije jer se stvari

lako mogu zakomplikovati. Prisutan je

gubitak energije i resursa.

NEDJELJA

Generalno pripaziti na međuljudske

odnose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitomdjecomilipodređenima.Pro-

blemisafinansijama.Stomakjeosjetljiv

pa oprezno sa jelomi pićem.

Mjesec uVagi

PONEDJELJAK

Postoji opasnost da budete pogrešno

shvaćeni ili da budete poniženi. Dijete

može imati problema sa zdravljem ili

manjak energije. Nizak kvalitet življe-

nja i neusklađenost sa okolinom.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Tranzit počinje u utorak od 8:48 i traje

do četvrtka u 19:34. Ovo su povoljni da-

ni zaVas. Pojavljujuseposlovneprilike,

finansijska situacija se popravlja, kom-

petentnost je na visokomnivou, a kon-

kurencija je pritom slaba. Uživaćete u

kontaktima sa zanimljivim osobama.

Pokušajte izbjeći prevelike troškove.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imatiuspjehaukontaktimasanadređe-

nima,moždaiputovatinegdje.Emocije

su vrlo snažne te je moguća i napetost,

nemir. Vaša estetska procijena je izvan-

redna. Naročito je povoljno za bliskost

sa intimnimpartnerom.

NEDJELJA

Aktuelna je jedna od najtežihmjeseče-

vihpozicija u tranzitupa najbolje da ne

počinjete ništa značajno. Pazite šta je-

dete i izbjegavajte konfrontacije. Prisu-

tan je gubitak energije i resursa.

Mjesec u Škorpiji

PONEDJELJAK

Prisutan jenemir, napetost, dostamen-

talnihizazova.Postojepritisciodstrane

nadređenih ili previše obaveza. Može