Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Politika

PODGORICA

-Koji surizici

pomir i bezbjednost zemlje

nakonpolitički diktiranih

presuda liderimaDemo-

kratskog frontau izmišlje-

nomimontiranomsudskom

postupkuza ,,lažni državni

udar“, ukome su, popresudi

sudijeSuzaneMugoše, uče-

stvovali skupa agenti GRU,

CIA,MOSAD-a i FBI - pita-

ćeNebojšaMedojevićDuška

Markovića, predsjednika

Vlade, upremijerskomsatu

uSkupštini uutorak,

28.ma

-

ja.

-Da li ćeVladaCrneGorepre-

kinuti diplomatske odnose sa

Rusijom, nakon presude u ko-

joj se tvrdi da su državni orga-

ni i službe te države učestvo-

vali u pokušaju ubistva

tadašnjeg premijera - pitaće

Medojević.

MiodragLekićće, uimeKluba

SNP-Demos, postaviti pitanje

o aferi ,,koverta“.

- Da li Vam je skandalozni ko-

rupcionaški čin, u kojem ban-

kar režima nezakonito daje

novac vašem funkcioneru,

gradonačelniku Podgorice, za

izborne potrebe vaše partije,

normalna pojava koja treba da

prođe bez posljedica za vrh

vlasti - pitaćeLekić.

Adrijan Vuksanović će, u ime

Kluba manjinskih partija, pi-

tati premijera kako, dva mje-

seca nakon nemilih događaja

koji susedesili IgoruTomkiću

u Beranama, procjenjuje si-

gurnostTomkića injegovepo-

rodice.

Marta Šćepanović (DPS) pita-

će premijera kako ocjenjuje

socijalni dijalog koji Vlada vo-

di sa sindikatima i poslodavci-

ma, a vezano za nekoliko si-

stemski važnih rješenja koje

Vlada treba da kreira.

- Prevashodno mislim na za-

jednički rad na zakonu i PIO,

koji treba da ojača životni

standard penzionera istovre-

menovodeći računa obudžet-

skoj i fiskalnoj održivosti, za-

tim o Zakonu o radu kojim će

se unaprijediti položaj zapo-

slenih, ali i suzbiti siva ekono-

mija, i na kraju rješenje koje je

Vlada već utvrdila - povećanje

minimalne zarade - pitaće

Šćepanović.

BorisaMugošu (LP-SD) zani-

ma koji su benefiti projekta

Socijalni karton za građane i

za sprovođenje strukturne re-

forme sistema socijalne zašti-

te.

Raško Konjević (SDP) pitaće

Markovića kako ocjenjuje po-

litiku Vlade u pogledu racio-

nalizacije javne uprave, zatim

kako ocjenjuje to što je u 2018.

u odnosu na 2017. manje na-

plaćeno akciza na duvanske

proizvode oko 20 miliona eu-

ra.

JankoVučinić izKlubaposeb-

nihposlanika pitaćeMarkovi-

ćahoće li ,,uvestimoratorijum

na izgradnju mini hidroelek-

trana“, kao i da li će spriječiti

izgradnju vojnog poligona na

Sinjajevini.

Sjednicaćebitiposvećena ipi-

tanjimaposlanikaministrima.

I. K.

PODGORICA

- Bilateralni

odnosi u regionu nijesu na

zadovoljavajućemnivou jer se

ne rješavaju otvorena pitanja,

ali ona uvijek iskoče kada je

nekom to potrebno. Zbog pro-

blema unutar EU regiona već

duži period visi u vazduhu i taj

vakuum su iskoristili Kina, Tur-

ska, Rusija, SAD za svoje inte-

rese, kaže Aleksandar Popov,

direktor Centra za regionali-

zam, u razgovoru za Pobjedu.

Ističe da se najznačajniji dio

priče o Kosovu dešava van

očiju javnosti pa će u jednom

momentu biti iznijet usagla-

šen stav.

POBJEDA:

Kakvi su trenut-

noodnosi u regionu, da li ih

neštougrožava upogledu

bezbjednosti?

POPOV:

U posljednje dvije

godine odnosi su veoma loši

što govori činjenica da nema

komunikacije među liderima:

nema komunikacije izme-

đu Srbije i Hrvatske, nema

korektnih odnosa sa Bosnom i

Hercegovinom iako Dodik ne

izbija iz Beograda, stalna su

varničenja sa CrnomGorom

o položaju Srba, došlo je do

određenih reakcija na presudu

Andriji Mandiću i Milanu Kne-

ževiću, ali zvanični Beograd

je bio prilično uzdržan. Sa

Makedonijom smo imali zale-

đene odnose otkako je Nikola

Gruevski otišao sa političke

scene i tek je nedavno naprav-

ljen korak naprijed što se tiče

odnosa sa novimpredsjedni-

komMakedonije.

POBJEDA:

Pomenuli ste

presudu za pokušaj teroriz-

ma, što će ona promijeniti

uodnosima između Srbije i

CrneGore?

POPOV:

Treba sačekati dru-

gostepenu presudu. Reakcije

iz Beograda na prvostepenu

presudu su bile umjerene,

jedino što je Andrija Mandić

došao na vojnu paradu u Niš

avionomVlade Srbije gdje je

imao razgovor sa predsjed-

nikom Srbije Aleksandrom

Vučićem. Vučić se ponaša

pragmatično; gleda da se

postavi kao zaštitnik svih Srba

u regionu, ali i da ne pokvari

odnose sa predsjednikom

Crne Gore MilomĐukanovi-

ćem. Prošle godine je izjava

patrijarha Irineja izazvala

žestoke reakcije, sjetimo se

da je ministar Nenad Popović

podržao patrijarhov stav (da

je položaj Srba u Crnoj Gori

gori nego u vrijeme osman-

ske okupacije, a da je njihov

status kao u doba NDH), ali od

drugih zvaničnika Srbije nije

bilo reakcije.

Kada je riječ o odnosima Beo-

grada i Podgorice, naša vlast

se prilično oprezno ponaša.

Imali smo paradoks da su u

vrijeme vlasti SNS-a odnosi

sa CrnomGoromu počet-

ku bili bolji nego u vrijeme

demokrata. Sejtimo se da

kada je Crna Gora proglasila

nezavisnost na referendumu

Vojislav Koštunica je nazvao

kvazidržavom. Tek je Tadić

malo ispeglao te odnose tako

što je čestitao Đukanoviću na

nezavisnosti.

POBJEDA:

Stavoviministra

Nenada Popovića opoložaju

Srba uCrnoj Gori se razliku-

juod zvaničnog stavaVlade

Srbije – on je četiri puta

tražioda se srpskopitanje u

Crnoj Gori internacionalizu-

je. Što se dešava?

POPOV:

To su dvostruke

igre, kao što imamo i Vulina

koji je dežurni čovjek da nas

zavađa, sa kim je mogao

zavadio nas je, od susjeda

do velikih sila - nevolja je što

ne stigne reakcija od toga ko

vodi državnu politiku, pa sve

na kraju izgleda kao zvaničan

stav. Ne može se zanemariti

da je Popović ministar i pre-

mijerka Ana Brnabić je morala

da reaguje i kaže da Popo-

vićeve riječi nijesu zvaničan

stav Vlade Srbije.

POBJEDA:

Da li izministra

Popovića progovaraRusija?

POPOV:

Naravno, zna se da

je on ruski čovjek, sigurno da

je on rekao to štomisle ovi u

Moskvi.

POBJEDA:

Kakonesuglasi-

ce u Srpskoj pravoslavnoj

crkvi povodomrješenja

kosovskogproblemamogu

uticati na regionalne odno-

se?

POPOV:

Vučić je vjerovatno

otišao u Patrijaršiju da saopšti

da se približava kakav-takav

rasplet kosovskog pitanja.

Amerika vrši stravičan pritisak

da se to riješi i uzela je ulogu

kao i kod Dejtonskog sporazu-

ma – želi da ubere neke poene

budući da ima snažan uticaj

na kosovske Albance. Srbija

ne može ignorisati ulogu SAD.

Vučićeva posjeta Patrijaršiji je

samo jedna epizoda u cijeloj

priči, jer daleko se veće igre

igraju dok se najznačajniji

dio te priče dešava van očiju

javnosti. U jednommomentu

će se samo iznijeti usaglašeni

stav.

Kada govorimo o Kosovu,

jedini problem je nesaglasje

Poslanički klubovi pripremili pitanja za

premijera DuškaMarkovića

Medojevićpitao

državnomudaru,

Lekićo „koverti“

NebojšaMedojević

DuškoMarković

MiodragLekić

PODGORICA

-AleksaBečić

reizabran je zapredsjednika

DemokratskeCrneGorena

Kongresu tepartijekoji je

jučeodržan. Poručio jeda će

Demokrate služiti narodu, a

nepojedinačniminteresima.

Bečić je, kako prenosi RTCG,

naglasio i dačlanstvouEvrop-

skoj uniji i ekonomski razvoj

nemaju alternativu.

- Crna Gora je naš zavjet, do-

movina, naša otadžbina. UCr-

noj Gori smo svoj na svome.

Svoje se voli najviše, niko ne-

ma pravo da sinove i kćeri Cr-

ne Gore proglašava za podsta-

nare u svojoj rođenoj kući.

Nijedna politika ne može biti

iznadCrneGore - rekao je on.

INTERVJU:

Direktor Centra za regionalizamu Beogradu Aleks

Održan kongres Demokratske Crne Gore

Bečićponovo i

Vučićnećeporem

odnose saĐukano

Imali smo paradoks da su u vrijeme vlasti SNS-a

odnosi sa CrnomGoromu početku bili bolji nego

u vrijeme demokrata. Sjetimo se da kada je Crna

Gora proglasila nezavisnost na referendumu

Vojislav Koštunica je nazvao kvazidržavom. Tek je

Tadićmalo ispeglao te odnose tako što je čestitao

Đukanoviću na nezavisnosti - kaže Popov

Raško Konjević (SDP) pitaćeMarkovića

kako ocjenjuje politikuVlade u pogledu

racionalizacije javne uprave, zatim

kako ocjenjuje to što je u 2018. u odnosu

na 2017. manje naplaćeno akciza na

duvanske proizvode oko 20miliona eura

AleksaBečić