Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Kultura

ustiti

da je ovakav sistem rada, sa poja-

vomkreativne klase, relativnobr-

zo prešao sa margina u ekonom-

ski mejnstrim. Tome je, naravno,

doprinijela odlučnost umjetnika

da se odreknu sigurnosti zarad

autonomije u djelovanju. Umjet-

nici su prepoznali da obrazovne

ideologijeizranijihistorijskihpe-

rioda ne mogu odgovoriti na za-

htjeve koje nampostavlja aktuel-

novrijeme–istakaojeDizdarević.

KLJUČNI PROBLEMI

U Ministarstvu kulture izričito

negiraju primjedbu da je stavlja-

nje u fokus razvoja kreativnih in-

dustrija i osnivanje kreativnih

habova znakdaMinistarstvo kul-

ture u drugi plan stavlja bazične

probleme crnogorskekulture, ak-

centovane kao prioritetne u stra-

teškomdokumentuMinistarstva

kulture-Programrazvojakulture

2016– 2020.

- Upravo suprotno. Razvoj krea-

tivnih industrija uCrnoj Gori rje-

šava dva ključna identifikovana

problema u stvaralaštvu: 1) nedo-

statakprostora i uslova za rad, što

generišemo kroz razvoj kreativ-

nih habova, ali i drugimmetodo-

logijama koje ćemo uskoro naja-

viti; 2) mala ili gotovo nikakva

prodaja proizvoda/umjetnina,

što rješavamo otvaranjem i obe-

zbjeđivanjem kanala prodaje po-

put: muzej šopova, prodavnica u

okviru habova, direktnomproda-

jom kroz diplomatsku i protoko-

larnumrežu i slično – saopštili su

izMinistarstva.

U ovom odgovoru možda se da

naslutiti otkud u dijelu javnosti

izvjesna rezerva prema ideji po-

drške kreativnih industrija. Kon-

cept prodaje proizvoda/umjetni-

na u laičkim se krugovima

dominantno vezuje za ilegalan

promet slika i antikviteta. I tu

smo, čini se, u povelikomzaostat-

ku za svijetom čijim postignući-

ma težimo.

Edin Jašarović kazao je da razvi-

jene zemlje vjekovima razumiju

ideju kulturnog merkatilizma, a

tojenajvidljivijeuposljednjihtri-

desetak godina. Da bi lakše pred-

stavioočemuseradi,govorisliko-

vito. Kao tipičan primjer navodi

gastronomiju.

- Sve što ranije nije bilo kultura,

zemlje mediteranskog kulturnog

kruga prodaju, vrednuju i valori-

zujukaokulturni proizvod. Fran-

cuska, italijanska, španska vina.

Njihove kuhinje. To danas ima

tretman vrhunskog kulturnog

izraza tih nacija. Zašto da mi na

sličan način ne valorizujemo

ukljevu, dimljeni i marinirani

krap ili podgorički patišpanj? Za-

štodaosporavamo idejuvaloriza-

cije„Oktoiha“krozinterpretaciju

kreativnih industrija i ambiciju

države da to podrži? Ako ne valo-

rizujemosvojevelikenarativene-

materijalne kulture, koji su tako-

đe forma kreativne industrije,

nećemo na zadovoljavajući način

zatvoritisvojsocio-kulturnilanac

–kazao je Jašarović.

Započetak,nijenaodmetvjerova-

ti da je to o čemu Jašarović govori

moguće. Ako tu vjeru praksa ne

demantuje,moždabinekabuduća

priča o renesansi crnogorske kul-

ture, na način starinski ispričana,

počinjalarečenicom:Ibikreativni

hab...

VlatkoSIMUNOVIĆ

Abaz Dizdarević je kazao da je

ideja o formiranju centra za kre-

ativne industrije, koji bi ujedinio

kreativne potencijale, istovreme-

no njegujući individualnost, pre-

vashodno pomogla obezbjeđiva-

nju egzistencije mladim ljudima,

ali i pronalaženju prostora za

istraživanje i kreativne inovacije.

- Takođe, vjerujemda bi Bijelo

Polje dobilo još jedan, uslovno

rečeno, simbol prepoznatljivo-

sti, mjesto koje bi generisalo

kreativne potencijale i povezi-

valo naš grad sa sličnim kolek-

tivitetima u svijetu – rekao je

Dizdarević.

Simbolprepoznatljivosti

AbazDizdarević

PODGORICA

Knjiga „Crnogorski ki-

nematografi 1908 - 1914“Luke I.Milu-

novića, objavljenau izdanjuCrnogor-

skekinoteke, predstavljena jeupetak

večeuNarodnoj biblioteci „Radosav

Ljumović“. Poredautora, odjelu je go-

voriovanredni članCANUdr SinišaJe-

lušić i urednik izdanja, direktorCrno-

gorskekinotekeAndroMartinović.

Monografija predstavlja rezultat napora

da se prezentovanjemčinjenica, sabranih

na osnovu arhivskih i bibliotečkih istraži-

vanja, javnosti predstavi rad prvih crno-

gorskihkinematografa.

POSEBANDOŽIVLJAJ

Autor knjige Luka I. Milunović istakao je

značaj proučavanja svih segmenata proš-

lostiCrneGore,teneophodnostosnivanja

novih, odnosno, većeg angažmana posto-

jećih institucija kulture koje bi radile u

tomsmjeru.

-Institucijekulturebi,krozsvojuizdavač-

ku djelatnost ili na druge načine, trebalo

da nadomjeste neodstatak koji se može

osjetiti na planu saznavanja činjenica iz

neposredne prošlosti Crne Gore. Nama je

potrebnoda znamokako su se stvari odvi-

jale,nesamoukulturnomsegmentucrno-

gorske zbilje, već kako se formirao čitav

društveni ambijent u periodu poslije Ve-

ljeg rata - naveo jeMilunović.

AndroMartinović naglasio je daMiluno-

vićeva knjiga predstavlja zanimljiv i vrije-

dandoprinos izučavanjukulturneprošlo-

sti CrneGore.

- Ovo je jedna od onih bazičnih knjiga za

proučavanje, ne samo jednog bitnog se-

gmenta kulture, već naše istorije uopšte.

Kulturauvijekreflektuje stanjeudruštvu.

Posebnomejeobradovaloštosovomknji-

gom započinjemo izdavačku djelatnost

jer nas ona vraća onome što je za mene i

dalje neprikosnoveno, a to je iskustvo

glednja filma na velikom platnu u sali sa

drugimljudima.To

jeneštoštodonosi po-

sebandoživlja - kazao jeMartinović.

PRVI KINEMATOGRAF

Siniša Jelušić je istakao da se knjigamože

shvatiti kao temelj budućihnaučno-istra-

živačkihpoduhvata.

- Na minuciozan rad i povećenost navikli

smo odLukeMilunovića i njegove supru-

ge Ljiljane. To se pokazuje i u ovoj knjizi -

ona donosi vrlo precizna, akribična, te-

meljna istraživanja koja su vrlo pouzdana

i predstavljaju izvrstan materijal za dalja

moguća istraživanja - naveo je Jelušić.

Premanjegovimriječima,knjigadočarava

vrijeme u kojemCrna Gora i njeni držav-

ljaniupoznajufilmskuumjetnost,aliiprvi

put bivaju zabilježeni na filmskoj traci.

-Crnogorcitadaprviputposmatrajufilm-

ske produkcije, najprije u inostranstvu, a

potom i na Cetinju, gdje se na kraju dogo-

dio taj veliki događaj - otvaranje i redovan

rad prvog stalnog domaćeg bioskopa, od-

nosno,kinematografa1908.Cetinjskakul-

turna atmosfera tog vremena, imajući u

vidu upravo kinematograf, imala je ne-

sumnjivi međunarodni kontekst - filmski

materijaljedolazioizNjemačke,Austrou-

garske, nordijskih zemalja, te iz Italije,

Francuske i Rusije - istakao je Jelušić.

A.Đ.

U Podgorici predstavljena knjiga „Crnogorski kinematogra 1908 - 1914“

Vrijedandoprinos

izučavanjuprošlosti

SapromocijeuBiblioteci „RadosavLjumović“

PODGORICA

Duo Sandra

Belić (violončelo) i Ljiljana

Vukelja (klavir) nastupiće

večeras 19 sati u Velikoj sali

KIC-a „Budo Tomović”, u

okviru prvog „Čelo Festa“

koji seodržavauorganizaciji

Umjetničkeškoleosnovnog i

srednjeg muzičkog obrazo-

vanja za talente „Andre Na-

vara”iMuzičkeakademijesa

Cetinja nastupiće.

Programkoncerta obuhvati-

će djela: Alfreda Šnitkea,

Zoltana Kodalja, Morisa Ra-

vela, Alberta Hinastera i Di-

mitrija Šostakoviča. Prvi

„Čelo Fest” organizovan je u

čast obilježavanja 21. maja -

Dana nezavisnosti i povo-

dom 20 godina rada Srednje

muzičke škole „Andre Nava-

ra”.

Ulaznakoncert jebesplatan.

R.K.

Duo

Belić-

Vukelja

večeras

uKIC-u

TIVAT

Drugi danMeđuna-

rodnog takmičenja gitarista

uTivtuobilježila jeprva

rundanadmetanjevirtuoza

iz svihkrajeva svijetaukate-

goriji sologitarabez staro-

snogograničenja. Perfek-

tnimizvođenjempreksinoć

su finale zavrijedili SilvioBi-

lić izHrvatske, ElmaŠulc-

man izNjemačke i JuVu iz

Kine.

Najbolje je odabrao sedmočla-

ni žiri, kojim je predsjedavao

italijanski gitarista Anjelo De-

ziderio. U sastavu žirija su i:

Đani Šehu izBosne iHercego-

vine, Neno Munitić iz Hrvat-

ske,ĐulijaBalare izItalije,Mi-

sael Baras Dias iz Meksika,

Miloš Janjić iz Srbije i Ajšegul

Kodža izTurske.

Finalisti će ponovo svirati da-

nas u 16 sati, a boriće se za vri-

jednenagrade - gitareAndrea-

saMarvija i SlavkaMrdalja (u

vrijednosti od 8.000, odnosno

5.000 eura); niz koncerata u

zemljama Evrope, članicama

platforme EuroStrings, resital

na Forumu gitare u Beču 2019.

godine, koncert sa Crnogor-

skim simfonijskim orkestrom

u sezoni 2019/2020, poklon

paketeMuzičkog centra Crne

Gore i besplatna učešća na ta-

kmičenjima.

Nakon takmičenja, publiku u

maloj sali Centra za kulturu

razgalili su nastupi sedam

umjetnika EuroStringsa koji

su impresivnim interpretaci-

jama dodatno popločali put ka

svjetskoj slavi.

Solističkenastupeimalisuzvi-

jezda u usponu Đulija Balare,

pobjednica prošlogodišnjeg

MIGC-aJulijaTrinčukipopu-

larni meksički gitaristaMisael

Baras Diaz, koji je u kvintetu

nastupio sa Italijanom Simo-

neomRinaldom, RaduomVal-

kuom iz Rumunije, Mađarom

GaboromHartom i najboljim

na festivalu 2017, Novosađani-

nomViktoromĐuknićem.

Ranije je saovimtalentovanim

gitaristima majstorsku radio-

nicu održao jedan od najvećih

flamenko muzičara i gitarista

današnjice, Španac HuanMa-

nuel Kanjizares.

Jučerašnji program počeo je

takmičenjem u kamernoj mu-

zici i šest solo kategorija, a na-

stupio je i vlasnik 18 trofeja na

domaćim i međunarodnim ta-

kmičenjima Anjelo Dezideri.

Poznati italijanski gitarista

održao je juče i majstorsku ra-

dionicu sa sedam umjetnika

EuroStringsa.

Međunarodno takmičenje gi-

tarista drugu godinu se održa-

va pod okriljem evropske gi-

tarske mreže EuroStrings, a

organizatori su NVO Anaga-

stum, Muzički centar Crne

Gore iCentar zakulturuTivat.

S.K.

Međunarodno takmičenje gitarista u Tivtu

UfinaluBilić,

Šulcman i Vu

Koncert umjetnikaEuroStringsauTivtu

Nakon takmičenja, publikuumaloj

sali Centra za kulturu razgalili suna-

stupi sedamumjetnika EuroStringsa