Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

Svijet

STRAZBUR

-Građani Slovačke,Malte, Letonije i Češke gla-

sajuna izborima zaEvropski parlament.

Ovi izbori se održavaju tokom četiri dana u 28 zemalja članica

EU i predstavljajupriličan test zaUniju.

Brojna predviđanja govore da će nacionalisti i ekstremni desni-

čari dobro proći. Oni bi zatim pokušali da svoje prisustvo u EP

iskoriste za vraćanje ovlašćenja nacionalnimvladama.

Umjerenije stranke žele da učvrste bliske vezemeđu članicama

EU.

VelikaBritanija, Irska iHolandija suvećglasale.Česi suglasanje

počeli upetakazavršili juče, kao i Slovačka,Malta iLetonija, sve

ostale članiceEUće glasati danas.

Rezultati se očekuju večeras.

VAŠINGTON

-Administraciji američkogpredsjednikaDo-

naldaTrampa sud jenarediodaprestanedakoristi novac iz

fondaMinistarstvaodbrane za izgradnjuzidana američkoj

južnoj granici saMeksikom.

Sud smatra da američki Kongres nije dao ,,specifičnu“ dozvolu

administraciji da novac iskoristi za izgradnju graničnog zida,

prenosi Rojters.

Odlukom suda, Trampova administracija više nećemoći da ko-

risti sumu od milijardu dolara koja je izdvojena iz fondaMini-

starstva odbrane.

-Pozicija u kojoj Kongres odbije zahtjev izvršne vlasti, a ona na-

đenačindapotroši novacbezodobrenjaKongresa, nijeuskladu

sa osnovnimprincipima podjele vlasti koji datiraju još odnajra-

nijihdana našeRepublike - navodi se uodluci suda.

Odluka se odnosi na dva dijela zida, u Nju Meksiku dužine 74

kilometra, i uArizoni, dužine osamkilometara.

KIJEV

-Međunarodni tribu-

nal zapomorskopravopre-

sudio je jučedaRusijamora

daoslobodi tri ukrajinska

ratnabroda zaplijenjenau

novembru i 24mornara.

Ta odluka je donijeta u sporu

koji je Ukrajina pred tim su-

dompokrenula protivRusije.

Predsjedavajući sudija Đin-

HjunPaik je rekaoda jeVijeće

odlučilo da Rusija mora od-

mahdavratibrodoveUkrajini,

da oslobodi mornare i dozvoli

impovratakuUkrajinu.

Sukob u Kerčkom moreuzu,

kadasubrodovizarobljeni,bio

je vrhunackonfliktapovodom

ruskogpripajanjaKrima2014.

godine.

DENPASAR

-VulkanplanineAgungna indonežanskom

ostrvuBali ponovo je eruptirao, što je izazvalootkazivanje

noćnih letovapremaAustraliji, tepodigaouneboveliki

oblakpepela, objavili su tamošnji zvaničnici.

Vulkan je izbacivao lavu i stijene na tri kilometra, a pepeo je pa-

daopomnogimselima, kazali su zvaničnici. Za sada nema doja-

va ounesrećenima.

Vlasti su podijelile 50.000maski kaomjeru opreza, iako je nivo

uzbune bionepromijenjen i nije bilo evakuacija.

FotografijeAgungaprekonoći prikazalesustuppepela i svjetle-

će lave u krateru vulkana, koji se uzdiže preko 3.000 metara

iznadBalija.

Krajem2017.godinevlastisupodiglenivouzbunenakonporasta

vulkanskih aktivnosti naAgungu, što je uzrokovalo evakuacije i

saobraćajni haos. Nivo uzbune od tada je umanjen, ali Agung je

svejedno povremeno znao da proradi, što je onemogućilo vaz-

dušni saobraćaj.

Velika erupcija 1963. usmrtila je više od 1.000 ljudi i uništila ne-

koliko sela.

OstrvoBali, poznatokao surferskoodredište spredivnimplaža-

ma i hramovima, godišnje privuče gotovopetmiliona turista.

SARAJEVO

- Bošnjačkona-

cionalnovijeće (BNV) traži

da seuspostavi specijalni

status zaSandžak, koji ćevr-

šiti funkcijedržavnevlasti,

dokbi kontrolugranicavrši-

lemeđunarodne snage, pre-

nosi Avaz.

U,,Inicijativizarješavanjesta-

tusa Bošnjaka i statusa regije

Sandžak“, BNV traži da San-

džakvršifunkcijedržavnevla-

sti preko svojih i organa u op-

štinama u njegovom sastavu,

prenijela jeAntenaM.

Teritorija Sandžaka bi, prema

inicijativi BNV-a, obuhvatala

područja opština Novi Pazar,

Sjenica, Tutin, Prijepolje, No-

va Varoš, Priboj, Pljevlja, Bije-

lo Polje, Berane, Andrijevica,

Petnjica, Gusinje, Plav i Roža-

je.

-Kontrolu granica Sandžaka

vršiće međunarodne snage

koje će garantovati punu slo-

bodu kretanja ljudi i robe -

objavljeno je na internet stra-

nici BNV-a.

Inicijativom se predviđa da

Sandžakmožestupitiumeđu-

narodne odnose kada su u pi-

tanju naučno-tehnička, kul-

turno-prosvjetnaiekonomska

saradnja, te druge oblasti

predviđene ovom inicijati-

vom.

Prava i obaveze Sandžaka bi,

prema ovoj inicijativi, reguli-

sali ,,ustavomSandžaka“.

-Sandžak je teritorijalno-poli-

tička zajednica ravnopravnih

građana i naroda koji u San-

džaku žive. Albancima, Boš-

njacima, Crnogorcima i Srbi-

ma , us t avom Sandžaka

priznaće se status konstitutiv-

nihnarodauSandžaku-navo-

di se u inicijativi.

Sandžak bi imao demokratski

izabranu skupštinu, guverne-

ra i vladu, kao nosioce izvršne

vlasti, uključujući policijupod

njihovomkontrolom i nezavi-

sno sudstvo. Prvi izbori za ove

organebilibiodržanipodnad-

zorom UN, Evropske unije i

OEBS-a.

-Područje Sandžaka biće traj-

no demilitarizovano pod nad-

zorom UN i Evropske unije,

što obavezuje državne vlasti

da u roku od 30 dana od uspo-

stavljanja specijalnog statusa

za Sandžak povuku sve vojne

efektive sa područja Sandža-

ka, kao i one policijske snage

koje premašuju potrebe nor-

malnih okolnosti. Kontrolu

granica Sandžaka vršiće me-

đunarodne snage - navedeno

je u inicijativi.

TražeodRusijedaoslobodi

ukrajinskaplovila imornare

Odlukameđunarodnog suda povodom incidenta u Kerčkommoreuzu

Prijeteda sukadri

dapošaljubrodove

pravonadnomora

Reakcija Irana na slanje američke efektive u Persijski zaliv

Evropski izbori u žiži

Ostalodaglasa

još 21 država

Naredba suda izdata Trampovoj administraciji

Blokiranagradnja

zidakaMeksiku

ProradiovulkannaBaliju

Predvidjeli dakontrolugranice

obavljajumeđunarodne snage

Bošnjačko nacionalno vijeće traži specijalni status za Sandžak

Sa sjedniceVijeća

Vetoza sredstva iz fonda

Ministarstvaodbrane

Ukrajinski brodovi u ruskimrukama

TEHERAN

- Iranmože poto-

piti američke vojne brodove

poslate u Persijski zaliv pro-

jektilima i ,,tajnimoružjem“,

poručio je viši iranski vojni

zvaničnik.

Sjedinjene Države u petak su

najavile slanje 1.500 vojnika

na Bliski istok, opisavši taj

potez kao napore ojačavanja

odbrambenihmogućnosti

protiv Irana usljed optužbi da

iza napada na saudijske tan-

kere ovogmjeseca stoji iran-

ska Revolucionarna garda.

-Amerika ... šalje dva vojna

broda u regiju. Ako počine i

najmanju glupost, poslaće-

mo te brodove na dnomora

zajedno s posadama i avioni-

ma upotrebomdva projektila

ili dva tajna oružja - rekao je

za Mizan savjetnik za iransko

vojnoministarstvo, general

Morteza Korbani, javlja Hina,

a prenosi Večernji list.

Američko pojačavanje vojne

prisutnosti najnoviji su potez

Trampove administracije

koja u Iranu vidi moguću pri-

jetnju, a odluku je pratilo ras-

poređivanje nosača aviona,

bombardera, i Patriot raket-

nih sastava na Bliski istok.

Stručnjaci kažu kako Iran

često pretjeruje o svojim

vojnim sposobnostima,

iako postoji zabrinutost oko

tamošnjeg programa za

razvoj dalekometnih balistič-

kih projektila.

ZveckanjeoružjemuZalivu