Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 26. maj 2019.

CrnomGorom

BAR

-Turističkaorganiza-

cijaopštineBarpredstavlja

turističkuponuduza ljetnju

sezonuu sklopuregionalne

kampanjekojuorganizuje

Nacionalna turističkaorga-

nizacijaCrneGore i lokalne

turističkeorganizacije.

Promocija jezapočetanaBeo-

gradskom manifestu, među-

narodnom festivalu koji se

održava od 24. do 26. maja, sa-

da već tradicionalno na Kale-

megdanu.

- Posjetioci imaju priliku da se

bliže upoznaju sa turističkom

ponudom barske rivijere kao i

da uživaju u bogatom progra-

mu. Tokom trodnevnog traja-

njamanifestacije,zainteresova-

ni će se upoznati sa novitetima

turističkeponudeBara,manife-

stacijamakojeobilježavajuljeto

u gradu pod Rumijom, cijena-

ma u privatnom i hotelskom

smještajuiaktivnostimakojima

mogu upotpuniti svoj odmor.

Osim predstavnika Turističke

organizacije Bar na Beograd-

skommanifestusuipredstavni-

ci maslinara Božo Šaltić, Vebija

Abazović i Mirjana Babić, kao i

predstavnik vinara Miloš Kli-

sić. Ovo je lijepa prilika da Beo-

građani uživaju u degustaciji

crmničkog vina, barskihmasli-

na i maslinovog ulja, kao i proi-

zvoda od ploda masline - poru-

čuju iz barskeTO.

Slijedeći lijepu praksu koja je

proteklihgodina izazvalaveli-

kupažnjuposjetilaca, na štan-

duuBeogradu, ali i unastavku

regionalne kampanje biće or-

ganizovana i nagradna igra

gdje će srećni dobitnik dobiti

vaučer ljetovanja u nekom od

hotela na barskoj rivijeri, a

planirane su i druge marke-

tinške aktivnosti. Nagrade za

regionalnukampanjusuobez-

bijedili hoteli Vila ,,Babović“,

,,Montenegro“, ,,Porto Sole“,

,,Sato“ i Nautilus, a promocija

se nakon „Beogradskog mani-

festa“nastavljauSubotici,No-

vom Sadu, Kragujevcu i Sko-

plju.

V.K.V.

BAR:

Turistička organizacija na Beogradskommanifestu

GradpodRumijomčeka turiste

Predstavljamo najtrofejniji jedriličarski klub u Crnoj Gori

,,Delfini“prkosevjetrovima

TIVAT

– Jedriličari ,,Del ina“

na Evropa kupu u Italiji, koji je

održanminulog vikenda, osvo-

jili su u olimpijskoj klasi ,,Laser

standard“ (Ilija Marković)

zlatnumedalju u konkurenciji

do 19 godina, treće mjesto u

konkurenciji do 21 godine i 14.

u ukupnomplasmanu. U pre-

laznoj klasi ,,Laser 4.7“ osvojili

su deseto (Nikola Golubović),

39. (Danilo Jončić) i 56. mjesto

(Stefan Anđelić). Sekretarka

kluba Aleksandra Janičić kaže

da im rezultat nije najvažniji.

– Popularno rečeno, rezultat

namnije imperativ. Ali, ovi

momci su veoma dobri, samo

im fali malo iskustva na nepo-

znatimmorima. Sigurno bi

rezultat bio bolji da su imali

mogućnost da tamo provedu

određeno vrijeme da treniraju

prije regate – kazala je Janičić.

Novu provjeru trener Ilko

Klakor i jedriličari Nikola Golu-

bović, Danilo Jončić i Stefan

Anđelić imaju ovih dana na

Evropskomprvenstvu za klasu

,,Laser 4.7“ u Francuskoj, koje

je najbrojnije od 2013, kada je

Evropska federacija za klasu

,,Laser“ osnovana. Tamo će

,,Del ini“ kroz program ,,Solyda-

rity“ podijeliti iskustva i raditi

sa svjetski poznatim timom

trenera.

JK ,,Del in“ je osnovan 1948.

godine na inicijativu o icira

JNA i građana Tivta u zajed-

nici sa Ribarskimdruštvom,

a samostalno je počelo da

djeluje 1951. godine. Prva

crnogorska regata (takmičenje

jedrilica) organizovana je 1951.

na regatnompolju od Bara do

Herceg Novog kada ,,Del in“

osvaja prvi trofej i počinje da

ispisuje stranice crnogorskog

jedriličarstva. U gotovo sedam

decenija dugoj istoriji postao je

nosilac titule državnih prvaka

u svim klasama u Crnoj Gori, ali

i mnogih evropskih i svjetskih

nagrada.

Najstariji je jedriličarski klub

u Crnoj Gori i broji više od

150 članova, od kojih aktivnih

takmičara u sportskim klasama

ima 32.

TAKMIČENJA

Osim što učestvuje na evrop-

skim i svjetskim takmičenjima

JK ,,Del in“ ima priliku da

ugosti jedriličarsku elitu. Tako

će uz podršku opštine Tivat,

Ministarstva sporta i Mini-

starstva turizma biti domaćin

52. Balkanskog prvenstva u

jedrenju od 6. do 11. septembra

na kojem će se takmičiti 200

jedriličara. Takođe, dobili su i

organizaciju Evropskog prven-

stva do 21 godine za olimpijsku

klasu ,,Laser“, čiji će termin odr-

žavanja klub uskoro objaviti.

JK ,,Del in“ sada ima 15 jedrilica

klase ,,Optimist“ i sedamu

klasi ,,Laser“. Aktivnosti imaju

tokom čitave godine.

-Redovno organizujemo četiri

regate za sportske klase ,,Opti-

mist“ i ,,Laser“, među kojima je

i državno prvenstvo. Takođe

i Tivatsku regatu za klasu

,,Krstaš“, koja prerasta umul-

timedijalni događaj posvećen

moru koji okuplja zajednicu

oko jedrenja i sjajna je najava

novog ljeta u našemgradu. U

organizaciji sa Luštica Bejom

prvi put imamo regatu na toj

obali poluostrva Luštica – rekla

je Janičić.

FINANSIRANJE

,,Del in“ ima dobre uslove

za rad, a za to, kažu, mogu

zahvaliti očuvanomnasljeđu i

podršci lokalne uprave i mno-

gih sponzora. Tivatska opština

je ove godine za klub izdvojila

20.000 eura, a preuzela je i

inansiranje organizacije Bal-

kanskog prvenstva.

- Opština nam je najveći

oslonac i podrška i veoma

smo zadovoljni saradnjom sa

gradom. Imamo dugogodišnje

sponzorstvo sa kompanijama

Porto Montenegro i Luštica Bej

sa kojima uporedo sarađujemo

na organizaciji raznih događa-

ja. Klub se dodatno inansira

iz sopstvenih prihoda, kao i od

sredstava koje obezbijedimo

iz sponzorskih i donatorskih

izvora, od sredstava dobijenih

po konkursu kod Ministarstva

sporta i Crnogorskog jedriličar-

skog saveza – dodala je Janičić.

Klub inansira odlaske na

takmičenja svojih članova,

nerijetko uz podršku njihovih

roditelja. Privatni troškovi

uključuju dio ličnih pomagala

kao što je odijelo za jedrenje i

ponekad logistika, s obzirom

na kompleksnu opremu.

Jedriličarstvo važi za jedan

od najskupljih olimpijskih

sportova ali se od njega može

i zaraditi. Na primjer, očekivani

prihodi za grad i državu od

Balkanskog prvenstva kreću

se od 200.000 do 300.000

eura, a od Evropskog prven-

stva od 700.000 do 900.000

eura.

PODMLADAK

Janičić navodi kako im je naj-

veći izazov podmladak, stvara-

nje novih generacija jedriličara,

odnosno transfer znanja, te da

je upravo to uslov za kontinui-

rani napredak.

-Jedrenje je poseban spoj pri-

rode, nauke i tehnologije. Kada

dijete stekne vještinu da uprav-

lja jedrilicom i vjetrom, ono

stiče samopouzdanje koje je

izuzetno korisno u obrazova-

nju i društvenom životu djeteta

– objašnjava Janičić.

Najmlađi članovi kluba su

polaznici ljetnje Škole jedrenja

za djecu od sedamgodina na

jedrilicama klase ,,Optimist“,

koja se uspješno organizuje

svakog ljeta.

- ,,Optimist“ je posebno diza-

jniran za djecu, dovoljno je

bezbjedan, tehnički složen

da se steknu vještine, a opet

jednostavan za upravljanje.

Polaznici škole na zabavan

i kreativan način upoznaju

more, stiču samostalnost i

samopouzdanje kroz sport i

druženje sa vršnjacima, te ste-

knu osnovne vještine jedrenja

kroz teorijski i praktični dio –

zaključili su iz kluba i dodali da

se bavljenjem jedriličarstvom

razvija koordinacija, prostorna

svijest, kritičko razmišljanje i

znanje ometeorologiji.

Milica LIPOVAC

Jedriličarski klub ,,Del n“ je osnovan 1948. godine na inicijativuo cira JNA i

građanaTivta u zajednici saRibarskimdruštvom. Danas broji više od 150članova,

od kojih je 32 aktivnih takmičara u sportskimklasama. Nosilac je titule državnih

prvaka u svimklasama uCrnoj Gori, ali imnogih evropskih i svjetskihnagrada

Zahvalnost za uspjeh ,,Del-

ina“, kaže Aleksandra Jani-

čić, duguju treneru Ilku Kla-

koru i njegovomupornom i

dosljednom radu sa djecom,

ali i na sebi.

-Klakor je ostvario saradnju

sa JK ,,Mornar“ iz Splita i

najtrofejnijimhrvatskim

trenerom Jozom Jakelićem

koji ima dvije olimpijske

medalje, te mnoge osvojene

evropske i svjetske titule.

Iskustvo tima koji ima deset

imena među prvih dvadeset

na svijetu je od neprocje-

njivog značaja. Dobar dio

sezone priprema naš tim

provede upravo sa ,,Mor-

narom“. I uslovi na moru su

izazovniji, jači kurenat i veći

val, nešto što je važno za

savladati tehniku jedrenja -

kaže ona.

Saradnjasasplitskim ,,Mornarom“

TIVAT

– Petnaesto izdanjeme-

đunarodnog gastro festivala or-

ganizuju članice Organizacije

ženaTivat, Turistička organiza-

cija i RadioTivat uzpokrovitelj-

stvoopštineTivat.

Jubilarni, petnaesti „P(i)jat od

žućenice“,najpoznatijiprogram

Žućenica festa, Festivala dobro-

gazasvačula,okupićeuTivtu19

ekipa kulinara, zaljubljenika u

žućenicu i druge jestive trave.

PoredorganizatoraŽućenicafe-

sta, Organizacije žena Tivat,

učešće se prijavili Kolo srpskih

sestaraizTivta,Organizacijaže-

naRisan,NVO„Harlekin“izDo-

nje Lastve, Organizacija žena

Budve, Srednja i Viša ugostitelj-

skaškola„SergijeStanić“izPod-

gorice, NVO „Fešta“ iz Baošića,

NVO„Ruke“HercegNovi, NVO

„Bokobran“, Forumženademo-

kratske partije Tivat, Kavačka

allamaka, Bokeški forum, Sred-

nja mješovita škola „Mladost“

Tivat, OŠ „DragoMilović“Tivat

,Vodenakočija,Udruženjetivat-

skih ugostitelja, Bokeški izrazi

Kotor i Pršutara „Batričević“

Njeguši.

Pored domaćih ekipa, učešće su

najaviliikuvariizpoljskoggrada

Skočova, koji već petnaest godi-

na sudjelujunapoznatimgastro

manifestacijama širomEvrope,

a na spisku nezaobilaznih je i ti-

vatski Žućenica fest. Ekipupolj-

skihkuvara,kojaćeseiovegodi-

ne predstaviti specijalitetima

nacionalne kuhinje, predvodi

poznati kuvar, gastro nomad i

producent gastro festivala

Wiecho Wroblewski. Prijava

ima i odekipa izdrugihzemalja,

ali je njihovo učešće neizvjesno

jer su sredstva za tivatski gastro

festival ograničena.

Petnaesto izdanje međunarod-

nog gastro festivala organizuju

članiceOrganizacije ženaTivat,

Turistička organizacija i Radio

Tivat uz pokroviteljstvo opštine

Tivat, koja je za ovu gastro feštu

izdvojila3.000eura.Za

muzički

dio programa „P(i)jata od žuće-

nice“ pobrinula se TO Tivat, a

nastupiće Glazbeno prosvjetno

društvoTivatipopzvijezdaAna

Kokić.

Najpoznatija bokeška gastro

manifestacija održaće se 1. juna

na rivi Pine sapočetkomu 19 sa-

ti, a rok za prijavljivanje ekipa,

na broj telefona 069 088 099,

ističe28.maja.

S.KRSTOVIĆ

P(i)jat

priprema

19ekipa

Tivćani spremni za

petnaesti međunarodni

gastro festival

150

članova ima

jedriličarski klub

,,Del n“

Jedriličarstvo važi za

jedanodnajskupljih

olimpijskih sportova,

ali se odnjegamože

i zaraditi. Na primjer,

očekivani prihodi za

grad i državuodBal-

kanskog prvenstva

kreću se od 200.000

do 300.000eura, a

odEvropskog prven-

stva od 700.000do

900.000eura.

UŽIVAJUUČARIMAJEDRENJA:

Sa jedne regate

Detalj sa festivala