Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 20. januar 2019.

Hronika

PODGORICA

Neuvjerljiva

i nelogična svjedočenja

StankaSubotića i IsataBo-

ljevićauvezi sakupovinom

luksuznevileunaseljuBa-

bindouBudvi, nepostojanje

dokazada jenovacuopšte

pozajmljen, ali i nerealna ci-

jena, samo suneki od razlo-

ga zbogkojih jeViši suddo-

nioodlukukojomseod

suprugeSvetozaraMarovi-

ća, Đorđineoduzima sporni

objekat koji jeonanavodno

prodalaRadojiciKrstoviću

izTivta.

- Sud je jasno i bez sumnje

utvrdio da se radilo o fiktiv-

nom pravnom poslu i da Kr-

stović nije isplatio 1,5 miliona

eurazakupovinukuće, teda je

prenos imovine bio fiktivan sa

jednim logičnimciljem - da se

spriječi njeno oduzimanje –

navodi se u odluci koju je pot-

pisao predsjednik Višeg suda

Boris Savić.

ODLUKA

Luksuzna vila od 259 metara

kvadratnih sa dvorištem 500

metara kvadratnih i voćnja-

kom od 41 metar kvadratni u

naseljuBabindouBudvi, uko-

liko Apelacioni sud potvrdi

odluku vijeća o trajnom odu-

zimanju, postaće svojinaCrne

Gore, navodi se u rješenju Vi-

šeg suda o trajnom oduzima-

nju imovine Radojici Krstovi-

ću.

Viši sud je zauzeo stav da je

Krstović napravio uslugu po-

rodici Marović kada je dopu-

stiodananjegovoimeprenesu

imovinu, koja je, po ocjeni Tu-

žilaštva, stečena na nezakonit

način.

Krstović je luksuznu vilu na-

vodno kupio od Đorđine, su-

pruge Svetozara Marovića,

koji je 21. septembra 2016. go-

dine osuđen za zlupotrebu

službenog položaja putem

podstrekivanja.

Naime, Đorđina Marović je

2012. godine kupila kuću za

300.000eura, apremadokazi-

makojimaTužilaštvoraspola-

že, onanijeraspolagalanovča-

nim sredstvima za isplatu

kupoprodajne cijene.

Za sud nije bila sporna istini-

tost i vjerodostojnost ugovora

kojim je ĐorđinaMarović ku-

pila staru kuću od Olivere i

Miloša Miljanića i Zorke Mi-

linković, ali jeupitnoporijeklo

novca kojim je isplatila dogo-

vorenu cijenu.

Viši sud nije povjerovao tvrd-

nji Đorđine Marović da joj je

300.000 eura u gotovini dao

sin Miloš, koji je prethodno

prodao naslijeđenu zemlju u

Krimovici.

- Sud je utvrdio da su ugovor

kojimOliveraMiljanić proda-

je imovinu Đorđini Marović i

ugovor kojim je Miloš Maro-

vić prodao zemlju Radovanu

Pe r o v i ć u z a i z n o s o d

239.997,50eura sačinjeni istog

dana u isto vrijeme (30. januar

2012. godine u 13.30 časova).

SPORNI UGOVORI

U oba ugovora je konstatova-

no da je kupoprodajna cijena

isplaćena prije potpisivanja

ugovora.

Podsjećamo da je Đorđina

Marović pred sudom tvrdila

da jojnijepoznatokada jenjen

sinprodaozemlju, ali jenavela

da joj je predao u gotovini no-

vac za kupovinu kuće u nase-

ljuBabindo.

Iz ovih razloga sud zaključuje

da je ,,krajnje nelogično da

svjedok ne zna ništa od toga

kad je imovina prodata, a oba

ugovora se zaključuju istog

dana u isto vrijeme pred istim

notaromuprisustvuĐorđine i

MilošaMarovića“.

- Cijeneći navode Đorđine

Marović da je novac dat goto-

vinski, a da ona ne zna kada je

primljen, a po ugovorima je

dat istog dana kada ga je i pre-

dala Miljanićima i na istom

mjestu gdje je i primljen, sud

jezaključiodanavodiĐorđine

Marović nijesu uvjerljivi i do-

voljno pouzdani za zaključak

da novac za kupovinu kuće od

porodice Miljanić potiče od

novca dobijenog prodajom

naslijeđene zemlje–navodi se

u obrazloženju odluke o traj-

nomoduzimanju vile.

Sud je zaključio da Đorđina

Marović nije dala dokaze koji

bi potvrdili da je spornu imo-

vinu kupila od zakonito steče-

nih sredstava.

Pozivajući se na činjenicu da

je ĐorđinaMarović cijeli rad-

ni vijek provela u Upravi cari-

naidanijeimaladrugihpriho-

da, kao i da nema uvjerljivih

dokaza da je kuću kupila od

novca koji joj je sin navodno

dao, jedini i logični zaključak,

po ocjeni suda, je da novac za

kupovinu kuće potiče od pri-

hodanjenogsuprugaSvetoza-

raMarovića.

Za sud je bila upitna i realna

cijenavilekojujeĐorđinaMa-

rović navodno prodala Krsto-

viću.

- Nepokretnost koja je prešla

iz svojine Đorđine Marović u

svojinu Radojice Krstovića,

bez naknade ili uz naknadu,

očigledno ne odgovara stvar-

noj vrijednosti u cilju spreča-

vanja oduzimanja – zaključilo

je vanpretresno vijeće Višeg

suda.

Sud je posebnu pažnju posve-

tio ,,izvorima“ koji suKrstovi-

ću pozajmili novac za kupovi-

nukuće.

Krstović je pred sudomnaveo

da jenovacpozajmioodBolje-

vića, a ovaj damu je novac po-

zajmio Stanko Subotić.

Dakle, novac izvorno potiče

od Subotića, koji je sudu pre-

dočio dokaze da je sredstva

koja je dao na pozajmicu pri-

hodovao od izdavanja poslov-

nog prostora u Beogradu više

oddeset godina.

Subotić je kazao da je novac

konvertovao u eure i u vre-

menskom intervalu od šest-

sedam godina su taj novac u

Crnu Goru prenosili njegovi

zaposleni.

POZAJMICA

On nije sporio da je Boljeviću

pozajmio novac ističući da je

odmomentakadamu jenovac

tražen do njegove predaje

prošlonekolikodana.

Upravoovečinjenicesud jeci-

jeniokaokrajnjeneuvjerljive i

očiglednoneistinitezbogčega

je zaključio da nikakva pozaj-

mica nije izvršena, a samim

tim da Radojica Krstović nije

imao sredstva za zaključenje

kupoprodajnog ugovora i ku-

povine nekretnine.

- Radi se o fiktivnompravnom

poslu, usmjerenomda se spri-

ječi oduzimanje imovine od

člana porodice osuđenog lica,

ĐorđineMarović–navodiseu

odluci Višeg suda.

Urješenjusenavodi da sudni-

je imao razloga da sumnja da

Subotić ima razgranatu pri-

vrednu aktivnost i da ostvaru-

je prihode od izdavanja ne-

kretnina, ali nije prihvatio da

jeSubotićpozajmio 1.500.000

euraBoljeviću.

- Subotić navodi da je prihode

odzakupninapodizaoipreba-

civaouCrnuGoruudozvolje-

nim novčanim iznosima do

10.000 eura koje jedno lice

može prenijeti u periodu od

6-7 godina. Nelogično je da je

Subotić prije sedam godina

znao da će mu se Boljević

obratiti zapozajmicu, pa je, po

ocjenisuda,nelogičnodajeta-

da započeo i vršio prenos go-

tovog novca u CrnuGoru. Da-

kle, u tom periodu Subotić

svoj novac nije trošio u Srbiji,

već ga je prebacivao u Crnu

Goru bez vidljivog razloga.

Ovako nešto nije logično ni

uvjerljivo jer upravo svjedoci

Subotić i Boljević potvrđuju

da je od momenta traženja

novca pa do njegove isplate

proteklo nekoliko dana – na-

vodi se uodluci.

Za sud nije sporno 300.000

eura koje je Krstović preko

bankovnog računa prebacio

naračunĐorđineMarović,ali,

po ocjeni vijeća, ne predstav-

lja dokaz koji bi ukazao da je

tim novcem platio luksuznu

vilu s obziromda je vrijednost

izvedenih radova tri puta ve-

ća.

Sud ističe da nemože da ulazi

u tokakva jebila sudbinaovog

novca,aliipakističedajenelo-

gično da je Krstović ovaj no-

vac poklonio Đorđini Maro-

vić.

- Logično je i uvjerljivo da su

oni tu isplatumeđusobnorije-

šili, a imajući u vidu fiktivnost

ostalog dijela posla – zaključi-

lo je vijećeVišeg suda.

Kaorazlogvišedaseradi ofik-

tivnom poslu, sud je naveo i

činjenicu da je kupoprodajni

ugovor između Krstovića i

Đorđine Marović zaključen

nakon pokretanja istrage pro-

tivSvetozaraMarovića,kojaje

rezultirala optuženjem i osu-

dom.

Sud je našao da se radilo o fik-

tivnom pravnom poslu i da je

imovina sa člana porodice

osuđenog prešla na treće lice

bez naknade, sa jedinimmo-

gućim i logičnim razlogomda

se spriječi njegovo oduzima-

nje, pa je na osnovu toga odlu-

čio, nebaveći seposebnoutvr-

đivanjem prihoda i rashoda

osuđenog Marovića, njegove

supruge Đorđine i Radojice

Krstovića.

BojanaROBOVIĆ

U odluci o trajnomoduzimanju vile Đorđine Marović, sud je

istakao nelogičnost iskaza koji je dao Stanko Subotić, jedan

od indirektnih ,, inansijera“ Radojice Krstovića, koji je kupio

spornu nekretninu.

Sudu je nelogično da Subotić u Crnoj Gori, gdje ne živi (živi

na adresi u Švajcarskoj), drži veliku sumu novca bez ikakvog

ekonomskog razloga, duži vremenski period.

- Svjedok živi u zemlji čiji se bankarski sistemne dovodi u

pitanje, pa je apsolutno neuvjerljivo da je ovako veliki nov-

čani iznos držao bez ekonomskog osnova godinama i onda

ga nakon samo jednog telefonskog poziva isplaćuje Bolje-

viću. Neuvjerljivo je što je bez ikakvog dokumenta, ugovora

i slično tako veliki novac dao Boljeviću bez obzira na njihov

privatni odnos – zaključuje vijeće Višeg suda.

Sud je posebnu pažnju dao i dijelu izjave u kojoj Subotić

navodi ,,da kad pozajmi novac da je spreman i da mu se i ne

vrati“.

Za sud ovaj stav nije prihvatljiv ni uvjerljiv imajući u vidu da

se radi o sumi od 1,5 miliona eura.

- Odsustvo dokumentacije koja svjedoči da je novac pozaj-

mljen za sud je pokazatelj da pozajmice nije ni bilo, a slično

je i sa navodnompozajmicom svjedoka Boljevića prema

imaocu Krstoviću – navode sudije Višeg suda.

Nelogičnosti

Viši sud nije prihvatio

zahtjev Specijalnog tuži-

laštva da se Marovićima

oduzme stan od 90meta-

ra kvadratnih u Budvi.

Utvrđeno je u postupku

koji se vodio pred ovim

sudomda je ova nekret-

nina stečena legalnim

putem.

Stanostao

Luksuzna vila od 259metara kvadratnih sa dvorištem500metara

kvadratnih i voćnjakomod 41 metar kvadratni u naselju Babin do

u Budvi, ukoliko Apelacioni sud potvrdi odluku vijeća o trajnom

oduzimanju, postaće svojina Crne Gore, navodi se u rješenjuVišeg

suda o trajnomoduzimanju imovine Radojici Krstoviću

Kupoprodajavile

bila samomaska

Viši sud zaključio da ĐorđinaMarović nije dokazala da je dio imovine zakonito stečen

ĐorđinaMarović

Viši sud