Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 20. januar 2019.

Aktuelnosti

PODGORICA-

Advokati

DušanLukšić, Dragoljub

Đukanović i GoranPetrović

demantovali supodatke

Sudskog savjeta, premako-

jima senalazena listi tako-

zvanihprivilegovanihbra-

nilacakoji sunajviše

prihodovali poosnovuza-

stupanja stranakapo služ-

benoj dužnosti.

Pobjeda je u jučerašnjem iz-

danju objavila spisak advoka-

ta, koji je sastavio Sudski sa-

vjet, koji su u periodu od

2014.-2018.godine ostvarili

prihode po osnovu službenih

odbrana. Na tomspisku je ad-

vokatDušanLukšićnatrećem

mjestu.

On tvrdi da u navedenom pe-

riodu nije imao nijednu služ-

benu odbranu, osim jedne,

gdje ga je po tadašnjem zako-

nu izabrao klijent (2015.godi-

na).

- Sveostalonavedeno su izno-

si koji su po osnovu oslobađa-

jućih ili odbijajućih presuda

dosuđivani strankama. Sve

ove informacije ima i Sudski

savjet koji namjerno ili nena-

mjerno, ove informacije nije

dao. Ovimpisanjem smatram

da jemoje imedovedenouve-

zusadodijeljivanjemodbrana

po službenoj dužnosti, preko

reda, iako istu, lako jeprovjer-

ljivo preko suda ili tužilaštva

nijesamdobiopunihpet godi-

na (sve do kraja 2018) – kazao

je udemantuLukšić.

Advokat Dragoljub Đukano-

vić, koji je prema podacima

Sudskogsavjeta, uposljednjih

pet godina, navodno zaradio

najvišenovca, zaPobjedu je to

kategoričnonegirao.

-Apsolutno, podaci koji suda-

ti ne odgovaraju istini. Ja ne

uzimam odbrane po službe-

noj dužnosti. Ako se nekada i

desi da samna redu, ja ih dam

mlađim kolegama… Očeku-

jem da će Sudski savjet obja-

sniti javnosti o čemu se ovdje

zapravo radi. Ja nemam na-

plate po službenoj dužnosti,

jer nemam ni odbrane po

službenoj dužnosti… Očeku-

jem i reakciju Advokatske ko-

more – kratko je kazao Đuka-

nović zaPobjedu.

I advokat Goran Petrović iz

Bara naveo je da nijesu tačni

podaci dobijeni od Sudskog

savjeta, da je, kako mavodi, u

2017 godini na ime službenih

odbrana primio iznos od

33.721,50 eura.

-Od 2014 godine do danas,

imao sam tri-četiri službene

odbrane, a primljeni iznosna-

knade za sve ove godine je ne-

koliko stotina eura.

Navedeni iznos novca se ne

odnosi na sluzbene odbrane,

vec pripada strankama po

osnovu pravosnažnih osloba-

đajućih ili odbijajućih presu-

da,asvepoosnovuZakonikao

Krivičnom postupku – naveo

jePetrović.

R.P

Nekoliko advokata negirali da su bili privilegovani po osnovu

dodjele službenih odbrana

Sudski savjet dužan

dapojasni podatke

PODGORICA-

Mitropolija crnogorsko-

primorska i ove godine jeorganizovala

,,plivanje za časni krst“na sastavcimaMo-

rače i Ribnice. Prvi dokrstadoplivao jeGo-

ranČađenović, anajbržadjevojka jebila

SlađanaČuković. Kakoprenosi AntenaM,

plivanje za časni krst posmatrao jeveliki

broj građana, dok suneki odučesnikauzvi-

kivali: ,,Kosovo je srceSrbije“.

Okupljenima seobratiomitropolit SPCAmfi-

lohije.

- Blagoslov onima koji su plivali za časni krst,

svi su pobjednici. Bog da blagoslovi Moraču i

Podgoricu.Milomi je štopjevateonašemKo-

sovu, samo treba da kažete da je Kosovo srce

CrneGore - kazao jeAmfilohije.

R.P.

SPC organizovala ,,plivanje za časni krst“

Amfilohije: Kosovo

je srceCrneGore

Navodi Sudskog savjeta o novčanim iznosima

isplaćenimpojedinim advokatima angažova-

nimpo službenoj dužnosti, neistiniti su, kazao

je za Radio Crne Gore predsjednik Advokat-

ske komore Zdravko Begović.

- Službenik Sudskog savjeta je obmanuo

javnost, dao potpuno pogrešne infor-

macije i na taj način nanio štetu odre-

đenombroju advokata - istakao je on.

Begović je drugi na spisku, kome je, prema

podacima Sudskog savjeta, za pet godina

isplaćeno 272.000 eura.

- Pozvao sam Sudski savjet i sekretara Sud-

skog savjeta i upozorio samga da su te

informacije potpuno pogrešne. Jer se na tom

spisku nalaze predmeti koji se ne odnose na

odbrane po službenoj dužnosti, nego su to

nadoknade koje pripadaju okrivljenima koji

su oslobođeni u sudskimpostupcima, koji

su imali izabrane advokate. Tako da je sud

dužan da imnadoknadi sve troškove koje su

imali tokom tog postupka i taj iznos isplaćuje

se iz budžeta Sudskog savjeta - objasnio je on.

Begović je istakao da će advokati insistirati da

se kazni službenik koji je medijima dao infor-

maciju bez provjere.

Radmila Đurišić iz Službe za odnose sa javno-

šću Sudskog savjeta za RCG je istakla da je ta

Begović:Netačninavodi, tražićemokaznu

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve

Mihailo u intervjuu za „Dnevni avaz“

Akone riješi pitanje

CPC, ondaćeCrna

Gorabiti srpskadržava

PODGORICA-

Mitropolit

Crnogorskepravoslavne cr-

kveMihailou intervjuuza

„Dnevni avaz“ ocjenjujeda

jekonačno sazrelovrijeme

da se zauvijek riješi crnogor-

skopravoslavnocrkvenopi-

tanje i da autokefalnaCrno-

gorskapravoslavna crkva

dobije svojemjestokoje joj

po tradiciji, istoriji i svim

drugimatributimapravedno

i s pravompripada.

Naime, nakon što je carigrad-

ski patrijarh nedavno priznao

Ukrajinsku crkvu, čime se ona

odvojila od višestoljetne za-

jednice sa Ruskom pravoslav-

nom crkvom, mitropolit Mi-

ha i l o očeku j e da t akvo

priznanje uskoro dobije i Cr-

nogorska pravoslavna crkva.

- Crnogorska pravoslavna cr-

kva stara je koliko i država Cr-

na Gora i bila je do pripojenja

stoljećimaunazadsamostalna.

Bez Crnogorske pravoslavne

crkve nemože doći do realiza-

cije u punom obimu državo-

tvornog i nacionalnog identi-

teta Crne Gore, koja jeste

kompletna država, ali ako ne

riješi pitanje CPC, onda će to

biti srpska država. Baš kao što

sunekadaSrbi govorili da ima-

judvijesrpskedržave–Srbijui

Crnu Goru. Tu su se prevarili,

Crna Gora je već tada bila dio

hiljadugodišnje istorije i to se

nemožedogoditidokimaijed-

nog Crnogorca-kaže mitroplit

u intervjuu zaDnevni avaz.

Ističe da su riječ vakat mnogo

su upotrebljavali naši preci, a i

danas se često kod nas može

čutiuzrečica: „Čemuvakat, to-

me je i vrijeme“.

-E, suština ove poruke je da je

došlo vrijeme da semi oslobo-

dimo svegaonoga što radi Srp-

ska pravoslavna crkva u Crnoj

Gori.Onibiovdjeradoobnovi-

li situaciju iz posljednjeg rata

kao što suradili uDubrovniku,

Sarajevu ili Srebrenici, gdje je

počinjen najveći genocid na-

kon Drugog svjetskog rata. I

zato kažemvakat je da se oslo-

bodimo takvih pokušaja. Crna

Gorajesamostalnadržava,ona

može sad samada reaguje, ona

može da se oslobodi svakog

pritiska. Jer Crnogorska pra-

voslavna crkva ranije je imala

priznanje i Carigradske epar-

hije, imamo za to i autentična

dokumenta - ističe on.

N.K.

institucija postupila pomišljenju Agencije za

zaštitu ličnih podataka.

- Vidjeli smo reakciju Advokatske komore i

advokata. Sekretarijat Sudskog savjeta i nad-

ležne službe će pristupiti detaljnijoj analizi i

raščlanjivanju knjigovodstvenih interpretaci-

ja podataka koje smo dali - istakla je ona.

R. P.

ILUSTRACIJA

Crnogorska pravo-

slavna crkva ranije

je imala priznanje i

Carigradske eparhi-

je, imamo za to i

autentična dokumen-

ta - ističe on

Amfilohije sa takmičarima