Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 20. januar 2019.

Ekonomija

POBJEDA ISTRAŽUJE

: Koje su posljedice stečaja u IBMbanci

10

miliona eura supovećani

ukupni depoziti od

uvođenjamjera, odnosno

7. decembra do 3. januara

tekuće godine, kažuuCBCG

Iz CBCG su Pobjedi kazali da deponenti, odnosno oni koji

nijesu uspjeli da izvuku svoj novac nakon završetka stečaja

banke ne mogu da tuže državu i traže nadoknadu štete.

- Stečajni postupak se okončava nakon raspodjele stečajne

mase. Ne postoji mogućnost podnošenja tužbe protiv drža-

ve, jer država ne garantuje za obaveze banke, a akcionari

banke odgovaraju za obaveze banke do nivoa kapitala ulo-

ženog u banku. Na to upućuju odredbe člana 17 stav 3 i stav 4

Zakona o privrednimdruštvima, kojim je propisano da akci-

onarsko društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom

svojom imovinom i da akcionari nijesu svojom imovinom

odgovorni za obaveze društva - objasnili su iz Centralne

banke.

Deponentinemogu

tužitidržavu

PODGORICA

Invest

bankaMontenegro je tre-

ćabanka, poslijeJugoban-

ke i Ekos banke, koja jeu

posljednjih 18godina, od-

nosnoodosnivanjaCen-

tralnebanke, otišlau ste-

čaj. Uprvedvijebanke

proces jedavnopokrenut i

okončan. IzCentralne

bankeponavljajuda se

uvođenje stečajau IBM4.

januarana sistemnijene-

gativnoodrazilo i da jeon,

uprkos tome i uvođenju

privremenihmjerauAtlas

banci, stabilan i visoko li-

kvidan.

Iz Centralne banke su obja-

snilidajenajboljipokazatelj

da je sistemstabilan i da de-

ponenti imaju povjerenje u

njega to što i pored uvođe-

nja privremenih mjera u

Atlas banku i stečaja u IBM

nije došlo do odliva depozi-

ta, naprotiv.

- Ukupni depoziti su na 7.

decembar prošle godine na

dan uvođenja privremenih

mjera iznosili 3,451 milijar-

du eura, a 3. januara tekuće

godine, odnosno dan prije

uvođenja stečaja 3,461 mili-

jardu ili deset miliona eura

više. Bankarski sektor je u

2018. održao stabilnost i do-

datno je unaprijeđen uz vi-

sok stepen likvidnosti i sol-

ventnosti banaka. Krediti i

depoziti su snažno rasli, što

je odraz vjere u sistem. Po

tome se vidi da je CBCG

odradila težak, izazovan i

zahtjevan posao na perfek-

tan način, čuvajući prvo si-

stem i pokušavajući da ban-

ke ozdravimo. Atlas banka

ima šanse za ozdravljenje -

kazao je nedavno guverner

drRadojeŽugić.

JUGOBANKA I EKOS

- Od osnivanja Centralne

banke Crne Gore nad tri

banke otvoreni su stečajni

postupci i to nad Jugoban-

kom Podgorica, Ekos ban-

kom Podgorica i sada In-

vest bankomMontenegro.

Stečajevi nadJugobankom

i Ekos bankom su okonča-

ni, asistemjeostaostabilan

- podsjećaju izCBCG.

Stečajevi su okončani na

različite načine.

- U Jugobanci cjelokupnu

staru deviznu štednju pre-

uzela je država, dok je u

Ekos banci nakon zaklju-

čenja stečajnog postupka

premadeponentima i osta-

lim povjeriocima ostalo

neizmireno 324.105 eura -

kazali su našoj redakciji iz

CBCG.

Oni supodsjetili daniAtlas

banka nije jedina koja je od

osnivanja vrhovne mone-

tarne institucije „zaradila“

privremenuupravu.

- Do sada je CBCGuvodila

privremenu upravu u pet

banaka, odkojih su privre-

ve projekte - objašnjavaju

izCBCG.

OSJETLJIVOST

Komentarišući 10 miliona

eura više depozita od uvo-

đenjamjerauovedvijeban-

ke biznismena Duška Kne-

ževića, iz CBCG podsjećaju

da su deponenti veoma

osjetljivi na bilokoje ekster-

ne ,,urade“, ali da se u ovom

slučajudogodilonetipično.

-Nijedošlodoporemećajau

strukturi depozita među

bankama, odnosnodopreli-

vanja iz manjih u veće ban-

ke koje imaju svoje majke u

inostranstvu. To znači da su

ostavljajući depozite u ban-

kama sami deponenti saop-

štili da imaju povjerenja u

sistem- smatrajuuCBCG.

U CBCG kažu da stabilnost

sistema karakteriše to što

ima milijardu eura likvidne

aktive, što je 22 odsto uku-

pne.

- Imamo 3,5 milijardi depo-

zita, što je istorijski maksi-

mum, imamo tri milijarde

kredita, 500 miliona eura

ukupnog kapitala sa neto

solventnošću 16,47. To sa-

svim dovoljno govori da je

sistem stabilan. Nažalost,

jedanbrojdeponenataće iz-

gubiti dio svojih depozita -

objašnjavaju izCBCG.

Podsjetimo da je već sada

izvjesno da je ugroženo 15

miliona eura depozita u

IBMbanci, koji su iznad ga-

rantovanog i znosa od

50.000eura. Fondzazaštitu

depozita isplatiće 22 milio-

na eura garantovanih depo-

zita deponentima ove ban-

ke, aovidrugi ćepokušatida

se namire iz stečajnemase -

ukolikodoteknenovca.Ma-

danijevelikašansa jersuovi

deponenti četvrti isplatni

red, a prije njih je Fond za

zaštitu depozita za koji se

očekujedaćeuspjeti davra-

ti dvije trećine isplaćenog

novca. No, sve će biti jasnije

narednih dana jer isplata

garantovanih depozita tre-

ba da počne 29. januara.

Za Atlas banku i uCBCGvje-

ruju da neće doživjeti sudbi-

nu IBM i da bi trebalo da bu-

de dokap i t a l i zovana u

narednom periodu sa 22 mi-

liona eura.

No, kako kažu u CBCG, Fond

za zaštitu depozita koji ima

140milionaeura,može ispla-

titi sve garantovane depozite

iuslučajunajgoregscenarija,

odnosno da i Atlas banka ode

u stečaj, što se ne očekuje.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

mene uprave u dvije banke

završene stečajem. U dva

slučaja je privremena upra-

va rezultirala vraćanjemba-

naka u redovni režimposlo-

vanja. Za Atlas banku

privremenauprava jeu toku

- kazali su našoj redakciji iz

CBCGuodgovorunapitanje

koje banke su do sada bile

podprivremenomupravom.

Ni u regionu, ani svijetu, ka-

ko pokazuju podaci, nije ri-

jetkost da banke idu u stečaj

Krahnećeugroziti

bankarski sistem

IzCBCGpodsjećaju da su u

prethodnom periodu pre-

poznali pojedine ranjivosti

u sistemu, ali da su, kako ka-

žu,djelovanjemCBCGrizici

izmješteni izsistemananivo

indi v idua lnih banaka .

Objašnjavaju da rizika ima

više.

- Rizik kamatne stope je je-

dan od njih. One su u po-

sljednje dvije godine u padu

iako su još visoke i ne pred-

stavljaju dovoljan elemenat

liječenjuslabosti realneeko-

nomije. Likvidnost pravnih

lica u prethodnoj godini je

povećana 4,4 odsto u odnos

napočetaktegodine.Tozna-

čidaekonomijapostaje izdr-

žljivija. Smanjeni su loši kre-

diti–ispod7odsto.Danas, za

razlikuodnekihranijihperi-

odabankepodržavajuodrži-

ili likvidaciju jer one kako

nastaju, tako i nestaju.

Uposljednjih15godinauSr-

biji je bilo više od 20 banaka

u stečaju ili likvidaciji, uHr-

vatskoj 13, a u Ukrajini su za

posljednjih šest godina čak

82 banke bile u procesu ste-

čaja i likvidacije. U ovimze-

mljama je, zavisno od sluča-

ja do slučaja, to imalo

negativne uticaje na eko-

nomske indikatore. UMol-

daviji jekrozgašenjetriban-

kezabilježenpadBDPpreko

pet odsto.

Za 15 godina u Srbiji je otišlo u stečaj više

od 20 banaka, uHrvatskoj 13, a uUkrajini za

posljednjih šest godina čak 82 banke

ZaAtlas bankuu

CBCGvjerujuda neće

doživjeti sudbinu IBM

i da bi trebaloda bude

dokapitalizovana u

narednomperiodu sa

22miliona eura