Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 20. januar 2019.

Aktuelno

PODGORICA

-Ministar

kultureCrneGoreAleksan-

darBogdanovićpozvao je

Agencijuza elektronskeme-

dijedapreduzmemjere iz

svojenadležnosti zbog, kako

navodi u saopštenju, više-

mjesečnenegativnekampa-

njekojuprotivnaše zemlje

posredstvomkablovskih

operatera sprovode televizi-

jePink iHepi.

UVREDE

-Bezetičkeiprofesionalneod-

govornosti, te televizije u svo-

jim prepoznatljivim formati-

ma na na j grub l j i nač i n

izborom tema i udruženim

snagama tzv. novinara i gostiju

vrijeđajudržavno, nacionalno,

kulturno i duhovno biće Crne

Gore. Brutalnost nastupa, dis-

kvalifikacija, govor mržnje i

vrijeđanja predsjednika Crne

Gore i njenih legitimnih de-

mokratskih institucija po sve-

mu podsjeća na šovinističko-

huškački govor vremena ranih

devedesetih godina prošlog

vijeka.Zatočenicitogvremena

i ideja nacionalne netrpeljivo-

sti, ničim izazvani, na dnevnoj

osnovi besprizorno fokusiraju

Crnu Goru, njen suverenitet,

vjekovnu tradiciju, kulturo-

loško i nacionalno biće, ospo-

ravajući joj ne samo atribute

državnosti,međunarodnopri-

znate, i CrneGoreuglobalnim

integracijama uvažene, već i

osnovno demokratsko pravo

njenih građana da slobodnom

voljombiraju svoje institucije.

Očito,ničimomeđenuslobodu

izražavanja, ovi emiteri, na te-

ret slobode i prava drugog, vr-

še kako bez etičkog svjetona-

z o r a , t a k o i s a n k c i j a

regulatornih organa država u

čijoj su nadležnosti ovi pruža-

ocimedijskeusluge-navodi se

uotvorenompismukoje jemi-

nistar kulture uputio Savjetu i

direktoru Agencije za elek-

tronskemedije.

Ministar u pismu podsjeća da

naša zemlja gotovodvijedece-

nije pravno baštini, harmo-

nizuje i implementira standar-

de evropskog prava slobode

izražavanja i nezavisnosti me-

dija i da jevertikala takveprak-

se odsustvo državnog nadzora

nad radom medija, odnosno

institucionalne primjene ne-

zavisne regulacije nad radom

elektronskih medija i ukupne

primjene samoregulativnih

pravila od strane samih medi-

ja.

-Imajućitupravnučinjenicuu

vidu, kao i dosljednu politiku

Vlade na daljem snaženju

evropskih medijskih standar-

da sa jasnim pravima i obave-

zama svih učesnika ove obla-

sti, tako i odgovornosti za

zaštitudržavnog,nacionalnog,

kulturnog i duhovnog bića,

ovimpovodompozivamvasda

u skladu sa međunarodnim

standardima ove oblasti, prav-

nim sistemom Crne Gore, va-

šomnadležnošću, političkomi

institucionalnom nezavisno-

šću, dobrim komparativnim

praksama, shodno mjerama

primjerenim demokratskom

društvu, zaštitite legitimne in-

tereseCrneGoreudijeluprava

koje se odnosi na ograničenje

prijema i reemitovanja audio-

vizuelnih medijskih usluga -

poručujeBogdanović.

MRŽNJA

Kažeidajereagovanjeprimje-

reno, nužno i opravdano legiti-

mnom demokratskom cilju i

svrsi,jersebrutalnošćunazna-

čenihemitera bezdilemepod-

stiče mržnja po osnovu rase,

vjeroispovijesti,nacionalnosti,

političkihuvjerenjaidostojan-

stva ličnosti, kao razloga za re-

akciju koji su prepoznati i u

evropskoj Direktivi o audiovi-

zuelnimmedijskimuslugama.

- Uz reagovanje prema državi

članici u čijoj je nadležnosti

pružalacaudiovizuelnemedij-

ske usluge, kao i nadležnim ti-

jelima Evropske komisije, kao

potpisnik Evropske konvenci-

je o prekograničnoj televiziji i

pravni baštinikDirektive o au-

diovizuelnimmedijskimuslu-

gama, Crna Gora ima i traži

institucionalno pravo i reago-

vanje, shodno ovimdokumen-

tima, da programske usluge

koje se emituju sa teritorija

država ugovornica budu u

skladu sa odredbama ovihme-

đunarodnih dokumenata - za-

ključio jeBogdanovićupismu.

N.K.

PODGORICA

-Visoki pred-

stavnici vlada 70zemalja

svijeta,međukojima je i Cr-

naGora, juče suuBerlinu

prisustvovali sastanku sa

njemačkomkancelarkom

AngelomMerkel, koja sepo

prvi put sastala saučesnici-

maGlobalnog foruma za

hranu i poljoprivredukoji se

održavauokviruZelenene-

djelje–najvećeg svjetskog

sajmahrane, poljoprivrede i

hortikulture.

BUDUĆNOST

Ovogodišnji, jedanaesti po re-

du, Globalni forumi samitmi-

nistara fokusiraće se na temu

„Poljoprivreda ide digitalno –

pametna rješenja za buduću

poljoprivredu“.

Delegaciju Crne Gore na sku-

pu je predstavljao državni se-

kretar u Ministarstvu poljo-

privrede i ruralnog razvoja

ĐuroŽugić.

- Učesnici foruma i samitami-

nistara razmotriće aktuelnu

situaciju, trendove i izazove u

oblasti poljoprivrede i proi-

zvodnje hrane, a ove godine

posebno mogućnosti da se di-

gitalnimtehnologijamadopri-

nese unapređenjuodržive po-

ljoprivrede u budućnosti, po-

sebno sa aspekta održivog

korišćenja prirodnih resursa i

obezbjeđivanja dovoljnih ko-

ličina bezbjedne i kvalitetne

hrane za rastuću populaciju u

svijetu - saopšteno je iz Mini-

starstva poljoprivrede i rural-

nog razvoja.

PROBLEMI

Ističući da poljoprivreda ima

dugu tradiciju i veoma važno

mesto u ekonomijama svih ze-

malja, Merkel je kazala da se

poljoprivrednici širom svijeta

suočavaju sa zajedničkimpro-

blemima i da je važno da se na

globalnomnivourazmotrikako

dasenaodrživnačinobezbijedi

korišćenje resursazaproizvod-

nju hrane i pronađu rješenja za

borbuprotivgladi.

Ona je istakla da značajan po-

tencijal u suočavanju sa zajed-

ničkim izazovima postoji u

oblasti digitalizacije. Razvoj di-

gitalnih tehnologija i njihova

primjena, kako je istakla, može

promijeniti način rada i organi-

zacije u poljoprivredi, te da na-

ročitomladeljudetrebapodsta-

ći na inovacije i primjenu

pametnih rješenja, a sve u cilju

povećanja produktivnosti, bo-

ljegpristupa tržištima.

Njemačka kancelarka je poten-

cirala i potrebu zajedničkog da-

vanja odgovora na izazove kli-

matskihpromjena, ističući da je

potrebno očuvati Pariski spora-

zumoklimatskimpromjenama.

Naglasilajedadigitalizacijamo-

že unaprijediti održivo korišće-

nje šuma, koje sekoristekaogo-

rivo, upotrebu pesticida i druge

oblasti značajne za očuvanje

prirode i proizvodnju hrane, a

posebnoudijelutraženjanajbo-

ljih rješenja za smanjenje baca-

nja hrane i bolju dostupnost za

onekojima jepotrebna.

UokviruForumaGFFAdelega-

cijaCrneGorekoju,osimdržav-

nog sekretara, čine i generalni

direktori direktorata za poljo-

privredu i ruralni razvoj, Rada-

na Damjanović i Darko Konje-

vić, učestvovaće i na skupu

„Potencijali poljoprivredne tr-

govine državaZapadnogBalka-

na“.

Državni sekretar Ministarstva

ĐuroŽugićobratiće senaovom

skupu, koji organizuje Mini-

starstvo za hranu i poljoprivre-

du Savezne RepublikeNjemač-

ke i Stalna radna grupa za

regionalni ruralni razvoj u Ju-

goistočnojEvropi –SWG.

R.P.

BERLIN:

Predstavnici Crne Gore na sastanku sa njemačkomkancelarkomAngelomMerkel

Digitalizacijakaoodgovor na

globalne izazoveupoljoprivredi

Ministar kulture pozvao AEMda preduzmemjere protiv televizija Pink i Hepi

Bogdanović: Zaustaviti

anticrnogorskukampanju

Brutalnost nastupa, diskvali kacija, govor

mržnje i vrijeđanja predsjednika Crne Gore

i njenih legitimnih demokratskih institucija

po svemu podsjeća na šovinističko-huškački

govor vremena ranih devedesetih godina

prošlog vijeka - poručuje Bogdanović

Pismoministra kulture, u

kojemupozorava na kršenje

standarda od strane televi-

zija Pink i Hepi, Agencija za

elektronske medije još nije

dobila. Za Radio Crne Gore,

ipak, kažu da prate te emite-

re, formiraju predmet, te da

će, ukoliko bude potrebno,

pokrenuti složene, zakonom

propisane procedure.

- Televizije Pink i Hepi pripa-

daju drugoj državi i Agen-

cija za elektronske medije

regulatorno nije nadležna, ali

jeste po evropskoj Konvenci-

ji o prekograničnoj televiziji

- pojasnila je za Radio Crne

Gore portparolka Agencije

Elvira Ceković.

Kako je naglasila, potrebno

je da Agencija obavijesti

državu ugovornicu, u ovom

slučaju Srbiju, o kršenju

standarda i zatraži obustavu

daljeg kršenja.

- Ako se kršenje nastavi 15

dana nakon dostavljanja

obavještenja, Savjet Agencije

može naložiti da se privre-

meno obustavi reemitovanje

sporne programske usluge

- navela je Ceković.

Agencija za elektronske

medije već duže vrši moni-

toring svih programskih

sadržaja, pa i televizijskih

emitera Pink i Happy, koji su

u nadležnosti regulatornog

tijela za elektronske medije

Srbije.

- Po tomosnovu formiramo

predmet i ukoliko se donesu

odluke nadležnog organa

Agencije, pokrenućemo ove

složene, zakonompropisa-

ne procedure - zaključila je

Ceković.

AEM: Jošnijesmodobilipismoministra

Aleksandar Bogdanović

Detalj sa foruma