Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 20. januar 2019.

Politika

PODGORICA

– Inicijativa

lideraDF-aAndrijeMandi-

ća iMilanaKneževićao

otvaranjugranica između

CrneGore, Srbije i Republi-

keSrpskedirektna jekopija

idejeo stvaranju„velike“Al-

banije. Njihova interpretaci-

ja je „nekaoni prave „veliku“

Albaniju,mi ćemo „veliku“

Srbiju. To jekontrastavpo

svakucijenu–kaže zaPobje-

duDušanJanjić, politički

analitičar.

Andrija Mandić i Milan Kne-

žević pokrenuli su 6. januara

kod predsjednika Srbije Alek-

sandra Vučića i predsjednika

Republike Srpske Milorada

Dodika inicijativu o otvorenoj

granici izmeđuCrne Gore, Sr-

bije i Republike Srpske. Kne-

žević je kasnije objasnio da ta

inicijativa predstavlja „odbra-

nu od projekta „velike“ Alba-

nije“, ali je, kako je rekao, „za-

snovana i na ekonomskim

pokazateljima koji govore o

neophodnosti stvaranja mini

trgovinske unije kao najbo-

ljemodgovoruna globalnu re-

cesiju koja će u 2019. brutalno

pogoditi Crnu Goru“. Ideji

dvojice lideraDF-aprethodila

je najava albanskog premijera

Edija Rame o otvaranju grani-

ce sa Kosovom, kao i njegova

izjavada je „uplanu isti postu-

pakkadasuupitanjuCrnaGo-

ra,Makedonija i Grčka“.

- Vjerujem da će na proljeće

granica između Albanije i Ko-

sova biti po kriterijumu Šen-

genskog sporazuma. U bližoj

budućnosti očekujemo po

istomprincipuimodifikovanje

granica sa Makedonijom, Cr-

nom Gorom i Grčkom. Takvu

praksu ćemo nastaviti sve do

stupanja uEU- rekao jeRama.

KONTRA

Janjić je za Pobjedu rekao da

se, kada je u pitanju priča Do-

dika, Mandića i Kneževića o

otvaranju granica, radi o „nji-

hovoj individualnoj reinter-

pretaciji koja je veoma bliska

nacionalističkim krugovima

Albanije“.

- Ona u stvari glasi - pa dobro,

oni neka prave „veliku“ Alba-

niju, mi ćemo „veliku“ Srbiju.

To nije novina. O tome oni go-

vore sve vrijeme unutrašnjeg

dijaloga, to je kontra po svaku

cijenu – rekao je Janjić, ocje-

njujući „suludom“ ideju otva-

ranja granica između Crne

Gore, Srbije i Republike Srp-

ske, s obziromna to da RS nije

država.

- Ideja je potpuno suluda. Ne

znamda li su obaviješteni da i

dio opštine koji im smeta –

Foča je u federaciji BiH. Ta

priča ima veze samapomkoja

se tiče obnavljanja ideje San-

džaka kao prostora koji pove-

zuje Bošnjake, a zauzvrat oni

dajukomunikacijuRSkaSrbi-

ji. Tamo se ne pominje Crna

Gora, ali bi udar naCrnuGoru

išaoprekoRožaja. To jenekad

bio ruski plan, ali tu imaju do-

sta uticaja francuske obavje-

štajne službe prije Makrona i

Turske, ali glavno uporište su

etnonacionalizmi domaćih

političara. Njihove politike

vode u rat –kazao je Janjić.

Prema njegovim riječima, to

su ideologije politike, ali ono

što je realno je, kako je kazao,

da će se Berlinski proces na-

staviti,moguće etapno.

-DogovordaBiHotvoribilate-

ralne razgovore sa Kosovom o

ukidanjubarijeramožedakre-

ne u tom pravcu. Ako bi BiH,

pored ukidanja barijera, ispo-

slovalaukidanje viza za građa-

ne Kosova, to bi bio jedan od

prvih znakova da su, ipak, Ra-

mini potezi dali neki rezultat.

Nije isključeno da se to na kra-

ju realizujeukolikobi došlodo

kolapsaevropskeideje,uštane

vjerujem, kao etnonacionali-

stička politika Albanije. Sve

informacijekažu,međutim,da

je Edi Rama odlazeći, pa to

možemo posmatrati i u smislu

da on pokušava da ojača sop-

stveni uticaj i odgodi odlazak

sa vlasti –kazao je Janjić.

OPASANPOTEZ

Izvršni direktor Građanske

alijanse Boris Raonić kazao je

za Pobjedu da je priča o otva-

ranju granica „veoma opasan

potez, ali iz ugla nacionalista,

veomamudar“.

- Ovaj potez ima smisla samo

ako se ispune određeni stan-

dardi koje propisuje Šengen,

sve zemlje regiona deklarativ-

no žele da uđu u njega i narav-

no, u EU. U suprotnom je veo-

ma rizičan potez, jer u

ovakvom stanju stvari granice

nijesu prepreke, već filter za

razne vrste krijumčarenja.

Ovakoseidenarukuorganizo-

vanom kriminalu i nacionali-

stima, koji idu „ruku pod ru-

ku“.Ovakvaodlukajepritome

donesena u trenutku kada su

SAD, zahvaljujući politici pr-

vog predsjednika ovog tipa,

neaktivneuregionu,dokjeEU

u specifičnoj fazi, pa je i ona

neaktivna, pa nema međuna-

todnog aktera koji može da

spriječi ovu stvar, kao što je

spriječena najava davanja al-

banskog državljanstva kosov-

skimdržavljanima–kažeRao-

nić.

Onjeistakaodaje„toprouzro-

kovalo da Srbija da istu najavu

saRepublikomSrpskom, čime

je nastavila da srlja putemko-

jimide zadnje tri decenije“.

- Umjesto da argumentuje i

pokaže drugu stranu kao opa-

snu i nekooperativnu prema

međunarodnoj zajednici i nje-

nimstandardima,Srbijasepo-

našaočekivano. Svetoukupno

kreira opasnu situaciju u regi-

onu, što se i na nas prenosi, pa

će ova godina biti veoma iza-

zovna za nas u Crnoj Gori ta-

kođe – rekao jeRaonić.

I.K.

soki standard za zaštitu ekologije

i poteškoća u pogledu zahtjeva

građevinarske tehnologije - po-

sebnomostovi i tuneli čine60od-

stocijele trase. Sveovo jakopove-

ćava građevinske poteškoće. No,

građevinari dosljedno savladava-

ju niz izazova, naporno unapre-

đuju izgradnju. Vjerujem, ako

naše dvije strane zajedničkomsi-

nergijomidupremaistompravcu,

sjeverni i južni dio Crne Gore će

biti povezan auto-putemvisokog

kvaliteta.

POBJEDA:

Poredauto-puta,

zakoje jošcrnogorskekompa-

nijesukineski investitori zain-

teresovani i zbogčega?

JIN:

Ovih godina kinesko-crno-

gorska praktična saradnja se do-

sljedno proširila, a sadržaj sarad-

njesestalnoobogaćuje.Kakosam

informisan,osimprojekatakojisu

u toku i planiranih, kineske kom-

panije imaju želju da učestvuju u

drugim infrastrukturnim i ener-

getskimprojektima itd. Saradnja

kineskih kompanija sa crnogor-

skim partnerima je na osnovu

uzajamne koristi i win-win mo-

dela, poštujući tržišna i trgovin-

ska pravila, to je dokazmeđusob-

ne pomoći i saradnje Kine i Crne

Gore. InvesticijauCrnuGoru jeu

skladu sa njenim razvojnim za-

htjevima i potrebama sa ciljem

njenog održivog razvoja i sa ra-

zvojem samih kompanija tokom

investicije, u cilju zajedničke rea-

lizacijeuzajamnekoristiiodržive

saradnje.Tojevećpostaokonsen-

zus među kineskim kompanija-

ma.

POBJEDA:

Kadastestupilina

dužnost, napisali steda jemost

naĐurđevićaTari, koji jepro-

totipmosta iz filma„Most“ iz

bivšeJugoslavije, većpostao

pojaskojipovezuje ,,prijatelj-

stvo i emocijunašihnaroda“.

Pomenuli ste i Inicijativu„Po-

jas iPut“ i saradničkimehani-

zam„16+1“.NakojinačinCrna

Goramožedase jošaktivnije

uključiutuinicijativui iskoristi

njenebenefite?

JIN:

ZajedničkaosobinaInicijati-

ve „Pojas i Put“ i saradničkogme-

hanizma 16+1 je ravnopravnost,

otvaranje, saradnja i win-win

koncept, da bi sve strane uživale

plodove saradnje i da realizuju

zajednički razvoj. Inicijativa „Po-

jas i Put“ i 16+1 nijesu samo plat-

forme za ekonomsku saradnju

nego i veze koje povezuju srca

naroda i pojačavaju međusobno

razumijevanje. Do sada već više

od 150 zemalja i međunarodnih

organizacija je s kineskom Vla-

dompotpisalo saradničke doku-

menteuokviru„Pojasa i Puta“.

CrnaGora je aktivanučesnik Ini-

cijative „Pojas i Put“ i 16+1. Naše

dvije vlade su potpisale 2017. go-

dine međuvladinMemorandum

o zajedničkoj izgradnji „Pojasa i

Puta“. Već na početku uspostav-

ljanja 16+1, Crna Gora je od kine-

skeEximbankedobiladosadašnji

najveći preferencijalni zajam za

kupce(povoljankredit)naBalka-

nuuokviru 16+1 za izgradnjupri-

oritetnedioniceSmokovac–Ma-

teševonaauto-putuBar–Boljare.

Prošle dvije godine Crna Gora je

organizovala Forumgradonačel-

nika glavnih gradova 16+1 iMini-

starsku konferenciju za zaštitu

ekologije 16+1. Možemo reći da

imamo očigledne plodove sarad-

njeuokviru„Pojasa i Puta“ i 16+1.

Smatram da naše dvije strane

mogu dalje da inoviraju ideju, da

aktivno istražuju i pojačaju sa-

radnju. Na primjer, kineski grad

Ningbo je prva demonstrativna

oblast za ekonomsku i trgovin-

sku saradnju 16+1. Ningbo je ta-

kođe pobratimski grad sa crno-

gor sk im Barom. Možemo

produbljivati bilateralne eko-

nomske i trgovinske odnose po-

jačanjem saradnje među grado-

vima. Drugi primjer, naše dvije

zemlje su pokrenule dobre pro-

jekte za razmjenu u područjima

razvojaekonomijeidruštva.Mo-

žemodaorganizujemoteprojek-

te sa jasnijemciljem- jošboljeda

prezentujemo koncept među-

sobnog učenja i dijeljenja.

Resorni organi kineske strane su

osnovali nizmehanizama za raz-

mjenuisaradnjuuokviru„Pojasa

i Puta“ i 16+1, te organizovali

mnogo događaja, tako da očeku-

jemo jošvećeučešćecrnogorskih

organa u cilju pojačanja razumi-

jevanja tokomrazmjene i inicira-

nja saradničkih prilika. Nove pri-

like dobijamo jedino ako se više

trudimo da učestvujemo. Oči-

gledno je da su Inicijativa „Pojas i

Put“ i 16+1 pružili široki prostor

kinesko-crnogorskoj saradnji i

siguran samda možemo zajedno

postići više.

POBJEDA:

TurizamjezaCrnu

Gorujednaodstrateškihgrana

razvoja. Svevišeturista izKine

posjećujenašuzemlju, a imeđu

Crnogorcimapostoji veliko in-

teresovanjezaposjetuKini.

Međutim, tupostojeodređene

saobraćajne, ali i administrativ-

nebarijere.Da

li jeuovomtre-

nutkumogućeobostranouki-

danjevizazaturistička

putovanja?

JIN:

Kinaposjeduješirokuterito-

riju i slikovit pejzaž, CrnaGora je

ekološkazemljaslijepimplanina-

ma, rijekama imorem, objesuze-

mlje s bogatim turističkimresur-

sima i ovih godina su postale

atraktivne turističke destinacije.

Prema podacimaMonstata, broj

kineskih turista u Crnoj Gori u

2018. je preskočio 40 hiljada.

Dvostruko je uvećanuodnosuna

2017, što je snažno uticalo na ra-

zvoj crnogorskog turizma. Isto-

vremeno, broj crnogorskih turi-

sta u Kini će rasti s vremena na

vrijeme.

Turistička saradnja koja čini va-

žan dio u saradnji dviju zemalja,

takođe je važan put ka intenzivi-

ranju razmjenemeđu narodima i

produbljivanju prijateljstva dviju

zemalja. Drago nam je što crno-

gorska stranaulaže velikenapore

u uvođenje olakšice viznog reži-

ma i što je postigla dobre rezulta-

te. Što se ovoga tiče, poštujemo

crnogorskezakone i politiku.

POBJEDA:

Postoji limoguć-

nostuvođenjanekedirektne

avio-linijenarelacijiPeking–

Podgorica–Peking?

JIN:

Uspostavljanje avio-linije

zavisiodpotrebatržišta.Spremni

smo da zajedno sa crnogorskom

stranom unaprijedimo mjere za

olakšavanje putovanja osoblja

obje strane uključujući direktnu

avio-liniju. Dobrodošli su namu

Kinucrnogorski turisti.

POBJEDA:

Ukojoj fazi supri-

premezagradnjunovezgrade

AmbasadeKineuPodgorici?

JIN:

Uz brz razvoj kinesko-crno-

gorskih odnosa, trenutno sjedište

kineske ambasade već ne zadovo-

ljavaradnepotrebekojesepoveća-

vaju iz dana u dan. Kineskomini-

starstvo vanjskih poslova je već

završilo istraživanje, projektova-

nje, tender i druge procedure, od-

lučeno jeda će sepočeti sa izgrad-

njom nove ambasade u prvoj

polovini ove godine. Trenutno se

intenzivno pripremamo za iz-

gradnju. Vjerujemda će izgradnja

nove ambasade dobiti veliku po-

dršku i pomoćodsvihstranaCrne

Goreivjerujemdaćenovakineska

ambasada postati nova građevin-

skaatrakcijaopštinePodgorica.

ZoranDARMANOVIĆ

Kako analitičari doživljavajuprijedloge političara o otvaranju granica

Janjić: InicijativaDF-a

odgovor na idejuo

„velikoj Albaniji“

Autoritarni lideri u Srbiji i Albaniji, koji vode države, a nema-

ju odlučnost da se izbore sa organizovanim kriminalom

i korupcijom, zajednički koriste zapaljivu nacionalističku

retoriku i, pri tome, u atmosferi rastućeg pritiska opozicije,

od ove priče će imati koristi – kaže Boris Raonić.

On podsjeća da ove ideje nemaju uporište u nalazima

Kontakt grupe iz 2006, kada je rečeno da nema ujedinjenja

Kosova i Albanije. Raonić je podsjetio i na

nedavnu izjavu njemačke kancelarke

Angele Merkel o nepromjenjivosti gra-

nica na Balkanu.

- Na nama u Crnoj Gori je da se princi-

pijelno držimomeđunarodnog prava,

ugovora i nastavimo dalje sa jednom

od rijetkih stvari za ponos u našoj politi-

ci - regionalnom saradnjomna timprin-

cipima. Nadam se samo da neće „novo-

komite“ zaigrati na ove karte i iznijeti

ideju da se otvore crnogorske granice

prema Dubrovniku, Skadru, Peći i

dijelu Hercegovine. Zvuči neozbiljno,

ali takav je i novokomponovani naci-

onalizam koji se gradi u Crnoj Gori,

koji srećomnema uporište u naro-

du, ali ni kod snaga koje zastupaju

samobitnost Crnogoraca. Kako te

znage zavise od podrške iz budže-

ta i neprofesionalnihmedija, sigu-

ran samda Crna Gora neće otići

timpravcem kao što idu komši-

je, jer smo lekciju naučili mnogo

prije njih – dodao je Raonić.

Raonić:Pričakojakoristi

autoritarnimliderima

Uspostavljanje avio-

linije zavisi odpotreba

tržišta. Spremni smoda

zajedno sa crnogorskom

stranomunaprijedimo

mjere za olakšavanje

putovanja građana obje

strane uključujući direk-

tnu avio-liniju

Radovi naauto-putu tekuplaniranomdinamikom

DušanJanjić