Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 20. januar 2019.

Politika

PODGORICA

–Ambasador

NarodneRepublikeKineu

CrnojGori LiuJinsmatrada

sukinesko-crnogorski odno-

si nanajboljemnivouu istori-

ji.Ovihgodina, kažeon, sa-

radnjadvijedržaveu

infrastrukturi, energetici, tu-

rizmukao i udrugimsektori-

mapostigla jepozitivanna-

predak.

-StubovimostaMoračicanatrasi

auto-puta Bar – Boljare već se

spajaju, vjetroelektrana naMo-

žuri jepočelaprobni rad i uskoro

će biti puštena u rad, broj kine-

skih turista raste iz godine u go-

dinu.Sveovosusuštinskiplodovi

kinesko-crnogorske saradnje i

doprinijeli sunašemtradicional-

nomprijateljstvu i razvoju Crne

Gore. Kinesko-crnogorska sa-

radnja uvijek ide naprijed – oci-

jenio je u intervjuu za Pobjedu

ambasador Narodne Republike

KineuCrnojGoriLiuJin.

POBJEDA:

Svegadevetdana

nakonšto jenašadržavaposta-

la192. članicaUN, tačnije6. jula

2006,NarodnaRepublikaKina

iCrnaGorauspostavljajudi-

plomatskeodnose.Vi

steče-

tvrti ambasadorvašedržaveu

našoj zemlji.Načemućeteto-

kommandata insistirati kako

bi teodnosepodiglina jošviši

nivo?

JIN:

UCrnuGorusamstigaopri-

jepetmjeseci. Smatramda jene-

ophodno pojačati naše među-

sobno razumijevanje i dodatno

valorizovati saradnički potenci-

jal. Zatosamtokomsvogmanda-

ta spreman za intenziviranje ko-

munikacijesaprijateljimaizsvih

krugova CrneGore i da se zajed-

no zalažemo u pronalaženju no-

vog puta za širenje trgovinske

saradnje i unapređenje saradnje

u kulturi, obrazovanju, nauci,

tehnologiji, sportu i drugimpo-

dručjima, dabismo još višeučvr-

šćivali naše tradicionalno prija-

teljstvo i pojačali međusobno

razumijevanje. U ovom smislu,

kineska ambasada od 16. do 23.

januara u Podgorici održava niz

aktivnosti pod nazivom„Sedmi-

ca kineske kulture“, gdje ćemo

crnogorskim prijateljima da

obezbijedimoprilikuzauživanje

ukineskojtradicionalnojmuzici,

upoznavanje kineske nemateri-

jalne baštine i promociju kine-

skih filmova, da bi osjetili istin-

skukineskukulturu.Očekujemo

da i čitaoci „Pobjede“ dođu i s

nama uživaju u šarmu kineske

kulture.

IzmeđuKine i CrneGorepostoji

niz razlika: imamo drugačiju

istoriju, kulturu, društveni si-

stem i ekonomsku strukturu.

Međutim,objenašezemljeseza-

lažu za razvoj svoje ekonomije i

poboljšanje života građana, obje

smoravnopravniiodgovorničla-

novi međunarodne zajednice, te

obje držimo samostalnu i mirnu

diplomatskupolitiku.Baškaošto

sam rekao na prijemu povodom

mogstupanjanadužnost,Kinaje

spremna sa Crnom Gorom da

međusobno uči, da međusobno

dijeli, pomogne, sarađuje i da na

osnovumeđusobnog poštovanja

i uzajamne koristi realizuje za-

jedničkirazvojidoneseblagode-

ti zanašadvanaroda.

POBJEDA:

Izgodineugodinu

trgovinskarazmjenadvijedr-

žave jesveveća.Međutim,

izvoz iznašedržaveuKinuje

jošuvijeksimboličan, dokuvoz

izVašezemljepremašuje90

procenataukupnerazmjene.

Kakosetaj odnosmože izba-

lansirati?

JIN:

Kina je već postala drugi

najvećiuvoznipartnerCrnojGo-

ri što je dokaz intenziviranja od-

nosadvijuzemalja.Bezobzirana

poređenje trgovinskog obima ili

komplimentarnost roba, takva

neravnomjernost je normalna.

Kad gledamo trgovinske odnose

dvijuzemalja, važan je kvalitet, a

nekoličina.

Ključno je da analiziramo da li

takva situacija igra pozitivnu ili

negativnu ulogu za održivi ra-

zvoj crnogorske

ekonomije.Mi

-

slim da bi odgovor bio prvi. Za-

dovoljavajuće je da se ovih

godinatrgovinskastrukturadvi-

juzemaljadosljednooptimizira:

odnekadašnje trgovinske struk-

ture uglavnom sa tekstilnim, la-

kim industrijskim i poljopri-

vrednim robama, do sadašnje,

uglavnom sa elektromehanič-

kim i tehničkim intenzionim

proizvodima. Zapravo, potreba

zamašinama i drugimmaterija-

lima za izgradnju auto-puta ta-

kođe je razlog rasta uvoza iz Ki-

ne uCrnuGoru.

Ubuduće, obje naše strane treba

danastavedapronalazenovimo-

dalitet bilateralne trgovine.

POBJEDA:

Kojebi jošproizvo-

de iuslugeCrnaGoramogla

ponuditi koji bi bili interesan-

tniKinezima?

JIN:

Crna Gora posjeduje kva-

litetnepoljoprivredneproizvo-

de koji suu skladu s potrebama

kineskih urbanih potrošača.

Raznovrsni turistički resursi,

takođe,većprivlačepažnjuiin-

teres kineskih turista. Zato,

predlažemo da Crna Gora ak-

tivno promoviše svoje repre-

zentativne proizvode, preko

raznihmeđunarodnih sajmova

koji se održavaju u Kini, da još

više, aktivnije otvori kinesko

tržište. Prošle godine u Kini se

održaoprvi Sajamuvozanako-

jemjeučestvovalovišeod3.600

kompanija iz 172 zemlje i me-

đunarodneorganizacije, uklju-

čujući i kompaniju iz Crne Go-

re. Sajamuvoza će se održavati

svake godine, tako da očekuje-

mo da crnogorske kompanije

iskoristedobro tupriliku i plat-

formu,daseuključeunovipro-

ces Kine za otvaranje prema

svijetu. Istovremeno, imajući u

viduproizvodnekapacitete, cr-

nogorska preduzećamogu iza-

brati određeneprovincije i gra-

dove Kine za uspostavljanje

direktnih trgovinskih odnosa i

da šire djelokrug saradnje.

Osim toga, Kina je već postala

najveće svjetsko tržište među-

narodnog turizma i velika po-

trošačkazemlja, pabiCrnaGo-

ra mogla proširiti lepezu

turističkih proizvoda posebno

namijenjenih kineskim turisti-

ma. Povećanje broja kineskih

turista Crnoj Gori bi sigurno

donijelo dodatne ekonomske

benefite. Naravno, i kineska

ambasada će ohrabriti i podr-

žati kineske kompanije sa do-

brim referencama da dobiju

više informacija o Crnoj Gori i

njenim proizvodima i da Crna

Gora izvozi više kvalitetnih

proizvoda uKinu.

POBJEDA:

Kineskakompani-

jaCCCC, odnosnonjenaćerka

firmaCRBC, kojupodržava

Eksimbanka, grade41kmau-

to-putaBar–Boljare, trasu

Podgorica–Mateševo.Riječ je

onajvećeminvesticionompo-

duhvatuunašoj

zemlji.Da

li

stezadovoljnidinamikomra-

dova ida li ćeovadionicabiti

završenauroku, kaošto jeto

obećaopredsjednikCRBC-a

LuŠanprilikompotpisivanja

ugovora?

JIN:

Projekat auto-puta u kine-

sko-crnogorskoj saradnji igra

ulogu kao „admiralski brod“ koji

privlači veliku pažnju obje vlade

inaroda.Projekatsasobomnosii

lijepu želju kinesko-crnogor-

skogprijateljstva i saradnje.

Kineska kompanija CCCC i nje-

naćerkafirmaCRBCsusposobni

i svjetski priznati u oblastima in-

tegrisane infrastrukture, imaju

iskustvo za izgradnju velikog

broja poznatih projekata. Vjeru-

jemda imaju sposobnost da kva-

litetno dovrše ovaj projekat na

zadovoljstvo obje strane. Da bi

ubrzali tempo izgradnje, CRBC

je snažno investirao u opremu,

materijale i povećanje ljudskih

resursa.Takojeu2018.godinijoš

angažovao više od 1000 radnika

nagradilištu,štojedokaznjihove

odlučnosti i posvećenosti. Me-

đutim, samprojekat se suočava s

velikom teškoćom, jer se tokom

izgradnje neprekidno pojavljuju

novi i nepoznati izazovi. Od svih

tristotinjak projekata koje je iz-

vršio CCCC u inostranstvu, rad

na projektu prioritetne dionice

auto-puta Bar – Boljare jedan je

odnajtežihmeđuprojektimaau-

to-puteva. Uglavnom su u pita-

nju sljedećihpet poteškoća: veli-

ki rizik zbog topografije,

nepoznata situacija zbog kom-

plikacije geologije, ograničenost

zbog klimatskog diverziteta, vi-

INTERVJU:

Ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori Liu Jin

Odnosi

dvije

države

nikad

bolji

Stubovi mostaMoračica na trasi auto-puta Bar – Boljare

već se spajaju, vjetroelektrana naMožuri uskoro će biti

puštena u rad, broj kineskih turista raste iz godine u

godinu. Sve ovo su suštinski plodovi kinesko-crnogorske

saradnje i doprinijeli su našem tradicionalnom

prijateljstvu i razvoju Crne Gore, kaže ambasador Liu Jin

POBJEDA:

UCrnoj Gori ste svega petmje-

seci, a gotovonema crnogorskoggrada

kojegnijeste posjetili i imali brojne kontak-

te i sa čelnicima, ali i sa običnimgrađani-

ma. Kakvi suVaši utisci?

JIN:

Prijateljstvo i ljubaznost crnogorskih

građana na mene su ostavili najdublji utisak.

Prilikom šetnje ulicama u Podgorici, često

me pozdravljaju na kineskom „Ni Hao!“ od

čega osjećam toplinu iako samdaleko od

domovine.

Prijateljstvo dviju zemalja zavisi od prijatelj-

stva među narodima. Prijateljstvo crnogor-

skih prijatelja ne vidi se samo u pozdravnim

riječima. Obaviješteni smo o jednomnedav-

nom slučaju koji se desio, kada je KCCG pri-

mio kinesku turistkinju, gospođu koja je slu-

čajno ranjena. Doktori su pružili pažljivu i pro-

fesionalnu pomoć i tada su rekli „Crna Gora i

Kina su dobra braća ‘Pojasa i Puta’“. Gospođa,

dirnuta tim riječima i pažnjom, zatražila je od

nas da prenesemo njen pozdrav i zahvalnost

KCCG i crnogorskimprijateljima. Takođe,

prošlogmjeseca su se dvoje kineskih turista

i njihov auto zaglavili u snijegu planine Bje-

lasice, u jako lošim vremenskimuslovima i

situacija je bila zabrinjavajuća. Zahvaljujući

pomoći pripadnika kolašinske Službe zaštite

i spašavanja, spašena su ta dva kineska turi-

sta. Postoji još mnogo sličnih priča. U ovoj

internetskoj eri, ove priče su se brzo proširile

na kineskimdruštvenimmrežama i dobile su

mnogo lajkova. To je još jedna živa istina o

našem tradicionalnomprijateljstvu.

Naše prijateljstvo je tradicionalno i prenosi se

sa koljena na koljeno, između naših naroda.

Tokom svog petomjesečnog boravka u Crnoj

Gori, posjetio samdevet crnogorskih opština

i očekujemda ću tokommandata posjetiti

sve vaše opštine. Saradnja među lokalnim

gradovima igra nezanemarivu ulogu. Tre-

nutno je između naše dvije zemlje uspostav-

ljeno desetak parova prijateljskih gradova,

a i sama Crna Gora je već 1987. uspostavila

prijateljske odnose s kineskomprovincijom

Guizhou. Kineska ambasada u Crnoj Gori je

spremna za produbljivanje i obogaćivanje

saradnje među prijateljskimgradovima i da

obje strane postignu saradničke projekte od

uzajamne koristi i win-win rezultat.

Radimovelikeprojekte

oduzajamnekoristi