Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 20. januar 2019.

Kultura

PODGORICA-

Knjiga „Bal-

kanski ugao“, autoraŽivka

Andrijaševića, predstavljena

jeupetakvečeuNarodnoj

biblioteci „RadosavLjumo-

vić“, povodomobilježavanja

danaoveustanove.

Posjetiocima se, na početku

večeri, obratiodirektorbiblio-

tekeNebojšaBurzanović.

- Crna Gora je država pozicio-

nirana na balkanskomprosto-

ru, odveć bogatom različitim

političkim i istorijskim trzavi-

cama i strujama. Njegovanje i

unapređenje i najmanje tradi-

cije, za društvo poput našeg

predstavljamoralniiegzisten-

cijalni imperativ, a 138 godina

trajanja Biblioteke je ciklus

koji obavezuje. Poštovanje i

najmanje tradicije izjednača-

va nas sa herojskimčinomna-

ših slavnih predaka. Stoga je

pred nama večeras treća knji-

ga iz edicije „Crnogorska kul-

turna baština“ - „Balkanski

ugao“ profesora Živka Andri-

jaševića – kazao je Burzano-

vić.

JEDINSTVENI MOZAIK

Gradonačelnik Podgorice dr

Ivan Vuković izrazio je dvo-

struko zadovoljstvo zbog do-

gađaja na kojemučestvuje.

-Privilegovan sam što imam

priliku da govorim o knjizi

mogprijateljaivodećegcrno-

gorskog istoričara 21.vijeka.

Takođe, veoma mi je drago

što je Narodna biblioteka iz-

davač„Balkanskogugla“ imi-

slimdanijebiloboljegnačina

da obilježi jubilej – kazao je

gradonačelnikVuković.

Prema njegovom mišljenju,

djelo ovakve sadržine nije

moglo biti rukotvorina bilo

kod autora.

- Knjigu „Balkanski ugao“ ni-

je mogao napisati neko ko do

detalja nije upoznat sa arhiv-

skom građom koja se odnosi

na posmatrani period, ko su-

vereno ne vlada relevantnim

činjenicama, neko ko u sva-

kom trenutku ne može naći

izlaz iz lavirinta crnogorske

povijesti - kazao je gradona-

čelnikVuković.

On je izdvojio i tri stvari koje,

kako je kazao, predstavljaju

okosnice „Balkanskog ugla“.

- Prva se odnosi na bogatstvo

tematske različitosti, druga

se tiče načina na koji autor

slaže jedinstveni mozaik, a

treća stvar koja ovuknjigu či-

ni jedinstvenom je sadržaj u

njenom posljednjem poglav-

lju koji analizira crnogorsku

državnu ideju na početku

ovog vijeka – zaključio je Vu-

ković.

PRIČAODRŽAVI

O stvaralaštvu Živka Andri-

jaševića govorio je i prof. dr

MladenVukčević.

-OdlikaAndrijaševićevogpi-

sanja je da ne obrađuje obra-

đeno, što se nerijetko čini u

našoj istorijskoj i istorijsko-

pravnoj nauci. On otvara

istorijske teme na nove nači-

ne, uvijek ih zasnivajući na

relevantnim izvorima. U

knjizi „Balkanski ugao“ se ne

proučavajustavovi,papotom

slažu argumenti mimo prilo-

ga. Iz činjenica se izvlače za-

ključci, pa se i čitalac uklju-

čujeustvaralačkuigru–kazao

jeVukčević.

Kakonavodi,ufokusuAndri-

jaševićevog djela je priča o

državi.

- „Balkanski ugao“kaozajed-

nički imenitelj ima priču o

državi.Ona jezaAndrijaševi-

ća slojevita i ne predstavlja

samoesej o skupu institucija,

već i realitetu vladanja. U fo-

kusu je sve ono što državu

tvori, rastvara, oblikuje ili

unapređuje. Sve ono što vlast

u njoj čini, legitimno ili ne –

rekao jeVukčević.

Crnogorski susret sa različi-

tostima jedna je od krilnih

ideja koje daju na vrijednosti

ovoj knjizi, mišljenja je Ad-

nanPrekić.

- Petnaest članaka ove knjige

okupljeni su oko nekoliko

najznačajnijih tema. Jedna

od njih je razvoj Crne Gore

kao multinacionalne i multi-

konfesionalne zajednice, od-

nosno, kako to autor kaže,

crnogorski susret sa različi-

tostima. Ne treba zaboraviti

da autor govori o periodu s

kraja 19. vijeka, te da je crno-

gorsko društvo već tada po-

sjedovalotevrijednosti.Uva-

žavanje različitosti je tek u

drugoj polovini 20. vijeka

postalo tekovina evropskih

vrijesnosti, a crnogorsko

društvo je te vrijednosti pre-

poznalo mnogo ranije – na-

veo jePrekić.

PROBLEMI DRUŠTVA

Prema Prekićevom mišlje-

nju, u knjizi su predstavljeni

neki od glavnih problema cr-

nogorskog društva.

- U posljednjim člancima

knjige autor ulazi u prostor

savremenosti i analizira sa-

vremenu crnogorsku držav-

nu idejunapočetku21. vijeka

i daje pojedinačni odnos sva-

kog naroda prema savreme-

noj crnogorskoj državi. Ana-

lizirajući javni diskurs,

profesor Andrijašević došao

je do zaključka da nijedna od

nacijauCrnojGorinijezado-

voljna, da to predstavlja veli-

ki problem i objašnjava zašto

je to tako – zaključio je Pre-

kić.

Dr Živko Andrijašević nije

govorio o svojoj knjizi, već je

zahvalio Biblioteci i direkto-

ru Nebojši Burzanoviću, kao

i govornicima i okupljenima.

Povodomobolježavanja svog

dana, Biblioteka jeuručila či-

talačke plakete najrevnosni-

jim čitaocima Mariji Tatar,

Slavku Brnoviću, Jovani Kr-

pović, kao najmlađem čitao-

cuEmiruHajderpašiću. Pro-

gramje vodilaVesna Šoškić.

S. V.

Knjiga „Balkanski ugao“ Živka Andrijaševića predstavljena u Biblioteci „Radosav Ljumović“ u Podgorici

Crnogorski susret

sa različitostima

Knjigu nijemogao

napisati neko

ko do detalja

nije upoznat

sa arhivskom

građomkoja

se odnosi na

posmatrani

period, ko

suvereno ne

vlada relevantnim

činjenicama,

neko ko u

svakom trenutku

nemože naći

izlaz iz lavirinta

crnogorske

povijesti - kazao

je gradonačelnik

IvanVuković

Sapromocijeknjigepred

podgoričkompublikom

Shodno datumu koji je proslavljen preksinoć,

direktor biblioteke Nebojša Burzanović pod-

sjetio je na uspjehe koji su obilježili prethodnu

godinu u ovoj ustanovi.

- Biblioteka kontinuirano bilježi rast pruženih

usluga. U 2018. godini prikupljeno je 5.254 publi-

kacija. Tokomprethodne godine, Biblioteka je

samostalno, ili u saradnji sa drugim institucija-

ma, organizovala preko 60 različitih kulturnih

programa - kazao je Burzanović.

Burzanović je, kako je kazao, ponosan i na

nove i obnovljenje saradnje koje je Narodna

biblioteka ostvarila.

- Neke od institucija, koje su učestvovale u

suorganizaciji programa su Centar za očuvanje

i razvoj kulture manjina, Fakultet za crnogorski

jezik i književnost, Ambasada Italije u Crnoj Gori,

Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne

Gore... Intenzivno smo sarađivali sa FIAT-om,

UnderhillFestom, Međunarodnim festivalom

gitare, sa bogatimNVO sektorom, Crnogor-

skom kinotekom – istakao je Burzanović.

Godinanovihiobnovljenihsaradnji

PODGORICA-

Predstava

„IvoVizin - kapetanod sno-

va“ (12+), uprodukciji Grad-

skogpozorišta, biće izvede-

nadanas u 12 sati, uVelikoj

saliKIC-a „BudoTomović“.

Prema tekstuJeleneLele

Miloševićpredstavu je reži-

raoZoranRakočević.

„IvoVizin–kapetanodsnova“

govori o najpoznatijem kape-

tanu iz Boke i prvom Slovenu

koji je oplovio svijet. To je i to-

pla priča o ljubavi, odrasta-

nju, napuštanju i, na kraju, o

pobjedidobranadzlom.Grad-

sko pozorište predstavu je

uradilo u koprodukciji sa Ko-

torskim festivalom pozorišta

za djecu i Kulturnim centrom

„Nikola Đurković” iz Kotora.

Riječ je o pobjedničkom ko-

madu trećegKonkursa za naj-

bolji dramski tekst za djecu i

mlade koji realizuje ASSITEJ

centarCrnaGora.

Igraju: VuleMarković, Jelena

Simić, Sanja Popović, Miloš

Pejović, Goran Slavić, Branka

Femić, Pavle Popović i Pavle

Ilić.

Pored reditelja, u autorskom

timu su i dramaturškinja Dra-

gana Tripiković, scenografki-

nja Smiljka Šeparović-Rado-

njić,kostimografkinjaDragica

Laušević, kompozitor Nema-

njaBečanović ikoreografkinja

Slavka Nelević. Dizajn svjetla

potpisuju Zoran Rakočević i

SlavkaNelević.

R.K.

D. MILJANIĆ

„Kapetanodsnova“

danasuKIC-u

LONDON-

Mural koji jena-

praviočuveni ulični umjetnik

Benksi na zidu jedne garažeu

Velsuprodat je zavišeod

100.000 funti (113.000eura),

akupioga jebritanski trgo-

vacumjetničkimdjelima

DžonBrandler, prenose

agencije.

Djelo u Port Talbotu prikazuje

dijetekojeuživausnijegu, aza-

pravo predstavlja zagađenje iz

kontejnera tamošnje čeličane.

Sa jedne strane „Pozdrav sezo-

ni“ mural na garaži od beton-

skih blokova u Velsu pokazuje

dječaka koji pokušava jezikom

dauhvati snijeg, akada segleda

sa druge strane, to postaje pe-

peo iz industrijskog kontejne-

ra.

-Ja sam ga kupio i to me košta

sumuod šest cifara. Pozajmlju-

jem ga Port Talbotu na najma-

nje dvije ili tri godine. Želimda

ga koristim kao centar za

umjetničko čvorište kako bih

doveo međunarodno poznate

umjetnike u Port Talbot. Hoću

daPortTalbotbudemjestogdje

seide,umjestomjestaodaklese

ide. Razmišljam da ubrzo do-

nesem pet ili šest Benskija u

PortTalbort.Hajdedanapravi-

mo izložbu - izjavio je telefo-

nomRojtersuDžonBrandleriz

Brandler galerija na istoku En-

gleske.

Mural se pojavio prošlog mje-

seca u gradu na ivici Svensea

Beja, kući jedneodnajvećihče-

ličana na svijetu.

Brandler je rekao da cio mural

na ćošku garaže mora biti pre-

nijet u jednomkomadu.

Banksi koji čuva svoje pravo

ime u tajnosti, najpoznatiji je

ulični umjetnikna svijetu.

R.K.

Benksijevmural uVelsu

prodat za 113.000eura

Benksijevmural nazidu

garažeuVelsu

DjelouPort Talbotuprikazuje dijete koje

uživa u snijegu, a zapravo predstavlja

zagađenje iz kontejnera tamošnje čeličane