Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 22. oktobar 2018.

Politika

INTERVJU:

Dr Majkl Halcel, viši saradnik u Institutu za spoljnu

politiku pri DžonHopkins univerzitetu u Vašingtonu

Još jedan

ruski pučna

Balkanunije

isključen

PODGORICA

Vjerujemda je

Putin ljut što je pokušaj držav-

nog udara 2016. propao i što

se Crna Gora kasnije pridružila

NATO-u. Moj utisak je da bi

još jedan ruski-inspirisan puč i

drugdje na Balkanu bio samo

posljednje sredstvo nakon

što druge taktike, kao što su

dezinformacije i podmićivanje,

nijesu uspjele. Bilo bi lijepo

da Rusija ima nešto pozitivno

osimprirodnog gasa da ponu-

di regionu, ali, nažalost, nema

- kaže u intervjuu Pobjedi viši

saradnik u Institutu za spoljnu

politiku pri Džon Hopkins uni-

verzitetu Majkl Halcel. Ističe

da će Crna Gora ako nastavi sa

reformskim kursomući u EU

do sredine sljedeće decenije.

POBJEDA:

Situacija na

ZapadnomBalkanu je

veoma komplikovana. Kina

ulaže uputeve i infrastruk-

turu, Turska ulaže u turizam

i nekretnine, dok seRusija

miješa uunutrašnje stvari i

inansijski podržava opozi-

cione stranke koje suprotiv

EU i NATO-a. Za to vrijeme

Brisel stoji po strani i šalje

poruke da se reformemora-

ju sprovesti. Da li jeUnija

dovoljno angažovana na

Balkanu?

HALCEL:

Najvažnijumoć koju

EU posjeduje je mamac even-

tualnog članstva. Kriterijumi

o pristupanju su rigorozni, a

proces stabilizacije i pridruživa-

nja za Zapadni Balkan je dobro

promišljen. Razumijemda spro-

vođenje reformi može biti fru-

strirajuće, ali su reforme neop-

hodne. Naravno, bilo bi poželjno

da se i EU i SAD u ovom slučaju

više uključe u pozitivnom smislu

u ekonomski i politički život

zemalja koje teže članstvu. To,

međutim, ne mijenja činjenicu

da sprovođenje reformi ostaje

od suštinskog značaja, kako za

eventualni ulazak u EU tako i za

sve bene ite koje će uspješno

reformisanje donijeti.

POBJEDA:

CrnaGora je ušla u

NATO, a nadamo se da ćemo

uskoropostati dio EU. Da li

mislite da ubliskoj budućnosti

možemoočekivati proširenje

Evropske unije?

HALCEL:

Ako ,,bliska buduć-

nost“ znači manje od pet godina,

onda je moj odgovor ,,ne“, osim

ako se visoko razvijene zemlje

poput Norveške ili Švajcarske

prijave za članstvo. Međutim,

šanse da se to dogodi su skoro

nula. Meni je lako da moje prija-

telje u Crnoj Gori savjetujemda

imaju strpljenja, ali u stvari pozi-

vamna to. Vaša zemlja je već

načinila velike korake naprijed -

mnogo toga u vezi sa procesom

pridruživanja NATO-u - a ako

nastavite sa reformskim kursom

ne sumnjamda ćete ući u EU

bar do sredine sljedeće decenije.

POBJEDA:

MiješanjeMoskve

uunutrašnja pitanja država

regiona je veoma opasno.

Možemo li očekivati da će

Rusija pokušati da ponovi onaj

scenariouoči izbora 2016.

godine uCrnoj Gori?

HALCEL:

Nemoguće je da

pročitamumVladimira Putina.

Sumnjamda je on podmetnuo

tezu o ,,agresivnimCrnogorci-

ma“ Donaldu Trampu tokom

helsinškog razgovora u julu ove

godine. Takođe, vjerujemda je

Putin ljut što je pokušaj držav-

nog udara 2016. propao i što

se Crna Gora kasnije pridružila

NATO-u. On svakako pokušava

da spriječi ulazak Makedonije

u NATO. Moj utisak je da bi

još jedan ruski inspirisan puč i

drugdje na Balkanu bio samo

makedonski jezik, makedonsku

nacionalnost... (i) garantuje

bezbjednost zemlje“. Moram

da dodamda sporazumuživa

gotovo jednoglasnu podršku

albanskih Makedonaca. Štaviše,

rati ikovan sporazumbi otvorio

vrata članstvu u NATO za Make-

doniju i dao podsticaj ekonomiji

kroz strane investicije.

POBJEDA:

Zašto ekonomski

Balkannije vidljivu SAD?

Nema američkihulaganja u

ovomregionu. Možemo li reći

da nijesmodovoljno stabilni

za američke investitore?

HALCEL:

Pa, prije svega, posto-

je značajne američke investicije

na Balkanu. Moglo bi ih biti više?

Naravno. Ja nijesambiznismen,

pa neću nagađati koji su nedo-

staci podsticaja za investicije na

Balkanu. Nije tajna da su neke

balkanske zemlje stabilnije od

drugih. Neke zemlje predstavlja-

ju veće tržište od drugih. Snaga

vladavine prava varira u regio-

nu. Kao posljedica toga, iako je

široko rasprostranjena na Bal-

kanu, korupcije je više u nekim

zemljama. Stalno se vraćamo

na apsolutnu neophodnost

temeljnih reformi. One su

osnova za privlačenje više

stranih direktnih investicija.

POBJEDA:

Da li očekujete

promjene granica u regionu

i da li nasmoguodvesti u još

jedan rat na Balkanu?

HALCEL:

Pretpostavljamda

aludirate na mogući granič-

ni dogovor između Srbije i

Kosova. Nije lako reći dvijema

suverenim zemljama da ne

treba da uđu u dobrovoljni

bilateralni sporazum. Ipak,

pomommišljenju, potenci-

jalne negativne posljedice

takvog sporazuma drugdje

na Balkanu - naročito u Bosni

i Hercegovini i u Makedoniji -

nadmašuju sve bene ite. Svaka

zemlja u Evropi ima najmanje

jednu rasnu, etničku, vjersku

ili jezičkumanjinu - njihova

prava su zaštićena sa nekoliko

međunarodnih konvencija. Ja

samAmerikanac i vjerujem

da je nevjerovatna raznolikost

moje zemlje njena najveća

snaga. Na Balkanu, Crna Gora

je uradila najbolji posao na

integraciji svojihmanjina.

Težnja za etničkom ,,čistoćom“

nije samo uzaludna nego i

glupa.

Marija JOVIĆEVIĆ

Dr Halcel je prije angažmana na Univerzitetu Džon Hopkins

bio direktor Pododbora za evropske poslove štaba Demo-

krata, kao i Odbora Senata za spoljne odnose. Bio je i viši

savjetnik bivšeg američkog potpredsjednika (tada senatora)

Džozefa Bajdena, kao i glavni savjetnik Demokrata za odnose

Alijanse i Balkana i duboko umiješan u kampanje za prošire-

nje NATO-a. U bogatoj karijeri je bio na čelu delegacija ame-

ričke vlade na OEBS konferencijama u Varšavi, Kopenhagenu

i Beču. Pokrivao je i mjesto šefa evropske divizije Kongresne

biblioteke, bio je i direktor zapadnoevropskih studija u Cen-

tru ,,Vudro Vilson“, potpredsjednik za akademske poslove na

Longvud univerzitetu u Virdžiniji, kao i zamjenik direktora

Instituta Aspen u Berlinu. Bio je i gostujući viši saradnik na

Finskom institutu za međunarodne poslove u Helsinkiju.

Bajdenovsavjetnik

posljednje sredstvo nakon što

druge taktike, kao što su dezin-

formacije i podmićivanje, nijesu

uspjele. Bilo bi lijepo da Rusija

ima nešto pozitivno osimprirod-

nog gasa da ponudi regionu, ali,

nažalost, nema.

POBJEDA:

Referendumopro-

mjeni imenuMakedonije nije

uspio. Kako vi vidite buduć-

nost te zemlje?

HALCEL:

Ja bih okarakterisao

referendumu Makedoniji kao

djelimično uspješan, ali ne i neu-

spješan. Iako je istina da na refe-

rendumnije izašlo potrebnih 50

odsto glasača, takođe je tačno

da je ogromna većina onih koji

su glasali glasala u korist spo-

razuma sa Grčkom. Iskreno se

nadamda će grčki i makedonski

parlamenti odobriti sporazum.

Kao što je rekao premijer Zoran

Zaev, ,,sporazum jednom i za

sve potvrđuje i jača makedon-

ski etnički i kulturni identitet,

Ja sam

Amerikanac i

vjerujemda je

nevjerovatna

raznolikost moje

zemlje njena

najveća snaga.

Na Balkanu, Crna

Gora je uradila

najbolji posao na

integraciji svojih

manjina. Težnja

za etničkom

,,čistoćom“ nije

samo uzaludna

nego i glupa -

kaže Halcel

Bijelakuća