Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Srijeda, 12. septembar 2018.

AKCIJA ,,SNAGAPRAVDE“:

Osumnjičenomza stvaranje

kriminalne organizacije stavljene lisice uAlbaniji

ErogenBrajović

uhapšenuSkadru

Brajovića crnogorske vlasti terete

da je bio na čelu kriminalne

grupe koja je planirala likvidacije

bezbjednosno interesantnih

osoba iz Crne Gore. Do njegovog

imena došli su u julu, kada

su uhapšeni članovi dvije

kriminalne organizacije koje,

prema stavuTužilaštva, predvode

Nikšićanin Ranko Radulović i

Kotoranin Igor Vukotić

PODGORICA

Erogen

Brajović, kojeg crnogorsko

Specijalno tužilaštvo tereti da

je formirao kriminalnu grupu

koja je planirala ubistva,

uhapšen je u akciji albanske

policije kodnog imena „Snaga

pravde“.

Ovimpovodomodržana

je konferencija za medije u

Skadru, gdje je saopšteno da

je Brajović uhapšen u tom

gradu u akciji protiv kriminal-

nih grupa koje se sumnjiče za

teška krivična djela.

Kako prenose tamošnji

mediji detalje sa konferencije,

Erogen Brajović uhapšen

je nakon nekolikomjeseci

intenzivne istrage u aktivno-

stima osumnjičenih grupa i u

funkciji istraživanja nedavnih

kriminalnih događaja koji su

se odigrali u Albaniji.

OsimBrajovića, lisice su stav-

ljene i Iliru Rustemiju (Bajri),

Emrahu Plaku i Astmeru

Bilaliju, dok se za jednomoso-

bom intenzivno traga.

To je saopštila generalna

zamjenica direktora državne

policije Aida Hajna.

Drugog dana policijske ope-

racije „Snaga pravde“, policija

je zaplijenila oružje, municiju

i još neke predmete koji će se

vještačiti.

Tokomprotekla tri mjeseca u

Albaniji je počinjeno šest ubi-

stava, od kojih je pet poveza-

no sa sukobom kriminalnih

grupa.

Prema pisanju albanskih

medija, posljednjihmjeseci u

Skadru je bilo ubistava koja

su, kako se sumnja, povezana

sa kriminalnimgrupama koje

imaju zaleđinu u političkim

strukturama.

Brajovića crnogorske vlasti

terete da je bio na čelu krimi-

nalne grupe koja je planirala

likvidacije bezbjednosno inte-

resantnih osoba iz Crne Gore.

Do njegovog imena došli su u

julu, kada su uhapšeni članovi

dvije kriminalne organizacije

koje, prema stavu Tužilaštva,

predvode Nikšićanin Ranko

Radulović i Kotoranin Igor

Vukotić.

Njegovo ime našlo se i u

naredbi za sprovođenje istra-

ge u kojoj su označene uloge

svih osumnjičenih.

Grupe su formirane u Albaniji,

Nikšiću i Kotoru s ciljem likvi-

dacije više članova crnogor-

skih bezbjednosnih službi.

Proširenje istrage uslijedilo je

nakon što je Tužilaštvo priku-

pilomnoštvo dokaza protiv

osumnjičenih, koji su, kako se

sumnja, planirali teška krivična

djela.

Grupa se osim za planiranje

likvidacija, učešća u nekimubi-

stvima, tereti i za reketiranje,

zelenašenje, neke bombaške

napade i pokušaje ubistva.

Pojedini osumnjičeni dovode

se u vezu sa ubistvomGorana

Lenca, Miloša Šakovića, sa

napadomna Duška Roganovi-

ća, pokušajemubistva Vjeko-

slava Lambulića.

OsimBrajovića, Radulovića

i Vukotića, naredbom su

obuhvaćeni i Radoš Petrušić,

Stefan Radulović (22), Luka

Radulović (24), Ratko Martino-

vić (38), Darko Vicković (38),

Nikola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prera-

dović (54), Miladin Dedović.

Na spisku osumnjičenih su i

Zlatko Matanović iz Skadra i

Nikšićanin Stefan Perović.

U ovompostupku očekuje se

saslušanje zaštićenog svjedo-

ka kodnog imena Jadranko

Jonski. Odbrana je dva puta

tražila odgađanje uz zahtjev

da im se dostave spisi pred-

meta.

A. G. – M. Ž.

OsimBrajovića, lisice

su stavljene i Iliru

Rustemiju, Emrahu

Plaku i AstmeruBila-

liju, dok se za jednom

osobom intenzivno

traga. Drugog dana

policijske oper-

acije „Snaga pravde“,

policija je zaplijenila

oružje, municiju i još

neke predmete koji

će se vještačiti

Beogradu ustupljeno da sudi Kotoraninu

za falsi kovanje dokumenata

Vukotićdodaljnjeg

ostajeuSrbiji

PODGORICA

Kotoranin

JovicaVukotićodgovaraće

pred srpskimvlastima za

falsifikovanjedokumenatau

Turskoj, koja ga jeprekjuče

isporučilaBeogradu.

Kako tvrdedobroobaviješteni

zvori iz bezbjednosnih struk-

turauCrnoj Gori, ustupanjem

krivičnoggonjenjaSrbiji, Tur-

ska ,,skida“ odgovornost sa se-

bezaVukotićakoji imadvojno

državljanstvo – crnogorsko i

srpsko, koje je dobio prije dvi-

je godine.

Sada je već izvjesno da će Vu-

kotić jedno vrijeme ostati u

Srbiji i neće biti isporučen

Grčkoj.

Vukotić je uhapšen u Antaliji

prije četiri dana po potjernici

Grčke, koja ga traži zbog šver-

ca136kilogramakokaina.Tur-

ska nije odgovorila na zahtjev

ove zamljeda bude isporučen,

većga jeekstradiralaSrbiji, či-

je državljanstvo je dobio prije

dvije godine.

Povodom njegovog hapšenja,

juče je ministar unutrašnjih

poslova Srbije Nebojša Stefa-

nović kazaoda će se protiv Jo-

viceVukotićapostupatiuskla-

du sa odlukama tužilaštva i

zvanično saopštio da ga i u

Grčkojtražezbogsumnjedaje

umiješan u trgovinu 136 kilo-

grama kokaina.

-Ovo jepitanjeokokojegsepo-

licija konsultuje sa tužilaštvom

i u dogovoru sa tužilaštvom ne

možemodavamkažemoprevi-

še jer je više različitih postupa-

ka u toku - rekao je Stefanović

novinarima nakon sastanka sa

šefom Interpola Mengom

Hongvejom.

Stefanović je dodao da zbog

osjetljivosti slučaja može sa-

mo da kaže da je ta osoba

uhapšena uTurskoj, da jepro-

tjeranauSrbijuidajeuSrbijiu

toku krivični postupak protiv

te osobe.

Hapšenje Vukotića uslijedilo

je nakon informacija crnogor-

skepolicijekojesudostavljene

Turskoj. On je lociran u jed-

nom iznajmljenom stanu u

poznatom turskom ljetovali-

štu Antaliji. Prema operativ-

nimpodacima crnogorskepo-

licije, Vukotić je u reonu

Antalije boravio četrdesetak

dana.

Počinje suđenje dvanaestočlanoj grupi za pranje novca

Medojević i Nikolić

danaspredsudom

PODGORICA

Početak su-

đenja lideruPokreta zapro-

mjeneNebojšiMedojeviću i

još jedanaest osoba, optuže-

nima zapranjenovca i for-

miranjekriminalneorgani-

zacije, zakazano je zadanas

upodgoričkomVišemsudu.

Proces vodi sutkinjaVesna

Pean.

U ovom slučaju do sada je su-

đenje dva puta odgađano.

Prvi put jer su optuženi i nji-

hovi branioci tražili da proces

bude prenošen zbog javnog

interesa, a što je predsjednica

Vrhovnog suda Vesna Mede-

nica odbila.

Drugi put odgađanje je uslije-

dilo jer je Tužilaštvo protiv

drugooptuženog za pranje

novca, banjalučkog biznisme-

na Momira Nikolića podiglo

optužnicu i zautajuporeza od

100.000 eura.

Nakon što je Viši sud u Podgo-

rici potvrdio optužnicu za uta-

juporeza, uslijedilo je spajanje

ovog predmeta sa optužnicom

za pranje novca.

Ime Nikolića dospjelo je u ži-

žujavnostiumajuprošlegodi-

ne kada je uhapšen pod tere-

tom dokaza da je sa liderom

Pokreta za promjene Neboj-

šomMedojevićembio na čelu

kriminalnegrupekojajeuviše

navrata prala novac uoči i to-

komizborne kampanje.

Protiv Nikolića, Medojevića i

deset osoba u februaru je po-

tvrđena optužnica zbog sum-

nje da su učestvovali u finan-

sijskim malverzacijama u

kojima su oprali 900.000 eura

u interesu Pokreta za promje-

ne.

OsimMedojevića i Nikolića,

na optužnici su se našli direk-

tor Pokreta za promjene De-

jan Vujisić, tehnički sekretar

te partije Željko Šćepanović,

lokalni diler deviza Gordan

Konatar, v.d. glavne urednice

programaTVBudvaIvaPavlo-

vić, član Izvršnog odbora No-

ve srpske demokratije Petar

Drašković, Luka Radunović,

sin funkcionera DF-a Slavena

Radunovića, sinovac funkcio-

neraPredragaBulatovića,Vla-

dislav Bulatović, predsjednik

mladihDNP-aNikolaJovano-

vić, član Demokratske narod-

nepartijeAleksandarSekulić i

član Glavnog odbora PZP-a

Mladen Jovanović. Oni se te-

rete za članstvo u kriminalnoj

organizaciji i pranje novca u

produženomtrajanju.

Specijalnotužilaštvojevišeod

godinu provjeravalo kako su

pojedinci u interesu PZP-a

oprali stotine hiljada dolara, a

za te optužbe, kako kažu istra-

žitelji, imaju čvrste materijal-

ne dokaze.

TransakcijeŠćepanovića iKo-

nataraufokus istragedospjele

su prošle godine u oktobru,

kada je kod njih pronađen no-

vac sumnjivog porijekla.

Kod Šćepanovića je tada zapli-

jenjeno 30.000 dolara, a kod

Konatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolaraueure.

B.R.

Presuda optuženomza ugrožavanje sigurnosti

Markušučetirimjesecazbogprijetnjimaloljetniku

PODGORICA

Bojan Markuš osuđen je pra-

vosnažno na četiri mjeseca zatvora jer je 12.

decembra prošle godine prijetiomaloljetniku

O. M.

Prvostepenu presudu je donijela sutkinja Osnov-

nog suda Željka Jovović.

Na tu odluku nije se žalilo tužilaštvo, ni odbrana.

Jovović je tada u obrazloženju presude kazala

da je svimpredstavljenimdokazima tokom

postupka utvrđeno da je Markuš počinio krivič-

no djelo. Jovović je podsjetila i na iskaz malo-

ljetnika koji je do detalja opisao kako se odigrao

događaj.

Markušu se optužnicom stavljalo na teret da je

počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

On je u Ulici kralja Nikole u Podgorici prijetio

maloljetnomO. M.

Protiv Markuša se vode dva postupka pred

Osnovnim sudom jer se lažno predstavljao kao

policajac.

M. L.

Markušaprivode

usud

Medojević ispredVišeg suda

Saakcije

privođenja

uSkadru