Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Agencija za

zaštitu ličnihpodataka i slo-

bodanpristup informacija-

ma (AZLP) apelovala je juče

naMinistarstvounutrašnjih

poslovadavišeneobjavljuje

snimkepolicijskihakcija,

dokneutvrdeda li sena taj

načinkrši privatnost uhap-

šenih.

IzAZLP-asuzaagencijuMina

juče rekli da će postupak po-

krenuti po službenoj dužnosti

jer su iz medija upoznati sa

stavom Savjeta za građansku

kontrolu rada policije.

STAV

Savjet je u ponedjeljak prepo-

ručio Upravi policije i MUP-u

da „prekine praksu javnog

objavljivanja video zapisa po-

licijskih akcija, kako bi se

obezbijedila zaštita ljudskih

prava i osigurao visok stepen

zaštite privatnosti i pretpo-

stavke nevinosti“, nakon pri-

tužbe građanina V. P. zato što

je hapšenje njegovog sinovca

N.P. 16.majauBaruobjavljeno

na Jutjubu.

Iz AZLP-a kazali su da će „na-

kon okončanja nadzora biti

zauzet konačan stav o ovom

pitanju“.

Kriminolog i dekan Pravnog

fakulteta Velimir Rakočević

smatra da policija treba da

prezentuje rezultate rada, ali

da, u zavisnosti od okolnosti i

jačine dokaza koje ima, odluči

da li ćesnimati i javnoobjavlji-

vati video zapise akcija.

- Policija ima nesporni pravni

osnov za fotografisanje i sni-

manje svih radnji, ne samo

istražnih, i na taj načinne pra-

vi nikakvu grešku jer i evrop-

sko i crnogorsko zakonodav-

stvo to dozvoljava – rekao je

Rakočević za agencijuMina.

Sdrugestrane,kakojenaglasio,

čin hapšenja neke osobe je naj-

dublje zadiranje u njegovu slo-

bodukretanja, privatni život.

Nedostaci, prema njegovim

riječima, su u slučajevima ka-

da nijesu jaki dokazi protiv

osoba koje su uhapšene jer se

na taj način stigmatizuje imo-

že doći do velikih problema,

posebnoobjavljivanjemnjiho-

vih fotografija.

PRESUDA

SapreporukomSavjetazagra-

đansku kontrolu policije sa-

glasan je i koordinatorprogra-

m a l j u d s k i h p r a v a u

Građanskoj alijansi Milan Ra-

dović. On smatra da Uprava

policije treba da otvori javnu

debatu po ovompitanju, kojoj

bibiociljdasedonesurješenja

u skladu sa standardima po-

štovanja ljudskihprava.

Iz Uprave policije su, odgova-

rajući na zahtjev Savjeta za

građansku kontrolu rada poli-

cije, kazali da snimci policij-

skihakcija „moguslužiti samo

kao dokaz transparentnosti i

zakonitosti rada policijske or-

ganizacije“.

J. B.

PODGORICA

–Time štona-

stavlja sa izboromkandidata

za ,,brzi kurs zapolicajce“

državaulažeuobukukadro-

vakoji nijesupotrebni i za

koje sene znani kadani ka-

koćebiti zapošljeni jer ge-

neracije ,,akademaca“ već

čekajunaposaoupoliciji -

saopšteno je iz Instituta al-

ternativa.

Iz ove NVO su istakli da se,

protekla dva dana, sprovodi

provjera zdravstvene sposob-

nosti za 270 kandidata koji su

ispunili uslove za pohađanje

MUP-ove obuke za ,,osposo-

bljavanje za rad u policiji“ od

kojih će 60 biti primljeno na

obuku.

- Uporedo sa tim Policijska

akademija obrazuje generaci-

je akademaca čije školovanje

košta 15.000 eura po polazni-

ku. Navedena tromjesečna

obuka MUP-a je mimo svih

odluka Vlade i započeta je u

septembru2017. godineobjav-

ljivanjemjavnogpozivazapo-

laznikeobuke -pišeusaopšte-

nju.

Iz Instituta alternativa kažu

da su i tada ukazivali da je ovaj

poziv mimo „svih strateških

dokumenata i smjernica koje

je Vlada usvojila na prijedlog

MUP-a“.

Oni su pozvali resorno mini-

starstvo da „ozbiljnije shvati

sopstvena strateška doku-

menta i sprovodi politike koje

ćepomoći policiji dauspješni-

je funkcioniše i da ima najkva-

litetnije kadrove što se neće

postići ,,brzimkursevima“.

K. J.

PODGORICA

–Odovena-

stavne godinepromijeniće

senačinocjenjivanja zaprva

tri razredaosnovne škole ta-

ko štoće seukinuti opisna

ocjena ,,ističe se“, saopštio je

načelnikOdsjeka za istraži-

vanje i razvoj obrazovnog si-

stemauZavoduza školstvo

RadojeNovović.

On je za Pobjedu pojasnio da

ćenakon,,brisanja“oveopisne

ocjene ostati tri nivoa ocjenji-

vanja uspjeha đaka: djelimič-

no postignut, uglavnomposti-

gnut, postignut u cjelini.

Donijeli su takvuodluku, kaže

on, između ostalog, kako bi

izbjegli da se u praksi opisne

ocjenepoistovjećujusanume-

ričkim: dvojkom, trojkom, če-

tvorkom i peticom. Novović

ističe da nije dobro da se đaci

ovog uzrasta na taj način svr-

stavajuuneke kategorije.

OCJENE

-Opisnoocjenjivanje uprvom

ciklusune treba da bude veza-

no za numeričko, nego je cilj

da ima jednumotivaciono, ra-

zvojno-dijagnostičku funkci-

ju, da uvažava specifičnost ra-

zvoja svakog djeteta i da

shodno tome mu daje podrš-

ku. Smatrali smo da su zato tri

nivoa dovoljna –naveo je on.

Opisna ocjena ,,ističe se“, do-

daje Novović, predstavlja pre-

veliki zahtjev za đake ovog

uzrasta. Treba, kažeon, dabu-

de neko ekspert da bi se u ne-

čemu isticao, te smatra da na

ovaj način ,,ne treba definisati

nešto što je razvojno“.

- Ocjena ,,ističe se“ uvedena je

od 2003. godine, kada je spro-

vedana tadašnja reforma –

podsjetio jeNovović.

Preciziraojedaseopisnoocje-

njivanje obavlja u prva tri ra-

zreda, ali da je završna ocjena

trećeg opisna i numerička.

- Prvo, drugo i treće tromje-

sečje trećeg razreda je samo

opisno, a na kraju je i opisno i

numeričko.Odčetvrtograzre-

da kreće samo numeričko –

naveo je on.

Iako nastavnici još nijesu in-

formisani o ovogišnjim izmje-

nama u ocjenjivanju, Novović

kaže da su na vrijeme da ih

obavijeste.

-Oni nećeodmahdaocjenjuju

đake - rekao je on.

Zavodće, kako jedodao, danas

informisati prvo direktore o

novinama,apotomćeuslijedi-

ti i edukacija nastavnog oso-

blja.

NOVARUBRIKA

U sklopu toga razgovaraće i o

još jednoj novini - uvođenju

rubrike ,,zapažanje o vladanju

učenika“,okojojjePobjedara-

nije pisala. Novović je podsje-

tio da će učitelji i razredne

starješinenakrajuprvogpolu-

godišta i na kraju godine u no-

voj rubriciudnevniku- ,,zapa-

žanje o vladanju učenika“,

odnosno o njihovom razvoju,

unositinekekarakteristikeđa-

ka.Bilježićedalidijetepoštuje

školska pravila, koliko je zain-

teresovano za učenje, je li od-

govorno prema obavezama i

zadacima, da li je odgovorno

za svoje postupke, na koji na-

čin komunicira sa drugima,

kako rješava konfliktne situa-

cije…

- Tu je desetak indikatora, ali

ne moraju svi da budu popu-

njeni. Popunjavaju se one

ključne stvari koje se tiču uče-

nika i nastavnici mogu da do-

daju nešto svoje. Samo rodite-

lji dobijaju te informacije i

privatnost je ispoštovana - na-

veo je Novović. Ovakvu rubri-

ku, pojasnio je on, uvode zato

što je todostignuće svih razvi-

jenih evropskihzemalja.

- I to će biti upisivano u dnev-

nik rada, a u svjedočanstva u

prvom ciklusu (prvi, drugi i

treći razred). U drugom (če-

tvrti, peti i šesti) i trećem ci-

klusu (sedmi, osmi, deveti ra-

zred) neće se upisivati u

svjedočanstva,samoćerodite-

lji dobijati informacije, odno-

sno karakteristike đaka biće

upisivane u dnevnik rada, a

roditelji će kroz pisani izvje-

štaj dobijati informacije o ra-

zvoju svog djeteta - naveo je

Novović.

N.Đ.

Institut alternativa traži ukidanje

brzog kursa za policajce

Tvrde daMUP obučava

kadrove koji nemaju

perspektivu da se zaposle

AZLP apelovala da se ne objavljuju snimci

policijskih akcija do okončanja nadzora

Provjerićeda li

sekrši privatnost

uhapšenihosoba

Agencijaza zaštitu ličnihpodataka

Zavod za školstvo izmijenio način ocjenjivanja za prva tri razreda osnovne škole

Novina od ove školske godine je i da se za osnovce uvodi

rubrika ,,zapažanje o vladanju učenika“, odnosno o

njihovom razvoju… Bilježiće se da li dijete poštuje školska

pravila, koliko je zainteresovano za učenje, je li odgovorno

prema obavezama i zadacima, kako je odgovorno za svoje

postupke…- rekao je Radoje Novović iz Zavoda za školstvo

PODGORICA

–Svjetski dan

uklanjanjaotpadaunašoj

zemlji obilježiće se tako što

će seupetaku svimgradovi-

maorganizovati akcije či-

šćenja.

Na taj način, kako su poručili

sagovorniciPobjededajesedo-

prinos očuvanju životne sredi-

ne i prirodnihvrijednosti.

Inicijatorvelikeakcije„Letsdo

it,Montenegro - jeADPZid.

KoordinatorprojektauRožaja-

ma Rahman Škrijelj smatra da

ima još dosta nesavjesnih gra-

đanakojilošimprimjerom„po-

kazuju nivo svijesti o prirodi i

životuna ovimprostorima“.

- Rožaje je velika oaza biljnih i

životinjskihvrsta.Stoga,apelu-

jemnasvesugrađanedačuvaju

ovaj dioplanetekoji namjepo-

vjeren. Lokacije koje smo iza-

bralidačistimosugorućetačke

unašoj opštini. Zbogopasnosti

formiranja većih deponija, od-

lučilismodaihsaniramoupot-

punosti, a čistićemo i školska

dvorišta - rekao je Škrijelj.

On je kazao da će dobrovoljci

očistitizaobilaznicu,Lovničku

rijeku, putne pravce Rožaje –

DračenovaciRožaje–Đurano-

vića luke, kao i izletišta Crnja,

Rujišta i Turjak.

UPodgorici, kako je saopšteno

iz glavnog grada, volonteri će

čistiti Park šumu na Starom

Aerodromu, Zlatici, Donjoj

Gorici(prostorkodO.Š.”Vlado

Milić” i UDG), kao i prostor u

blizini gradske deponije Liva-

de - na kraju Ulice Španskih

boraca i naprostoru ispredO.Š.

”Oktoih” naZabjelu.

Kada su u pitanju Tuzi čistiće

se od centra do Gimnazije, a u

NikšićuMušovinuublizini au-

tobuske i željezničke stanice.

CetinjanićečistitinaseljaLuke

Ivaniševića, Kongo, Gipos, ,,4.

jul“, Ljetnu pozornicu i Orlov

krš, dok će dobrovoljci uGolu-

bovcima očistiti kanal za

atmosfersku kanalizaciju koji

senalazi uzobilaznicuokoGo-

lubovaca – od željezničke sta-

nice Golubovci do kružnog to-

ka uGoričanima.

Prema riječima koordinator

akcije za opštinu Šavnik Ratka

Perišića u tom gradu čistiće se

park prirode Dragišnica i Ko-

marnica, koje zahvataju pro-

store sela Komarnice i graniče

sa selomPošćenjem.

Kada je u pitanju Petnjica ko-

orditorkaza taj gradAnitaMu-

hović kaže da su odabrali zone

začišćenjekojesupristupačne,

a ujedno pokrivaju veći dio te-

ritorije te opštine.

Beranci će, prema riječima ko-

ordinatora Ivana Ojdanića, či-

stiti gradsku obilaznicu i aero-

dromskupistu.

K. J.

ADP Zid u petak organizuje akciju čišćenja u svimcrnogorskimopštinama

Nesavjesni građani

bacajusmećegdje stignu

Đorđević:

Djeci treba

čistijemore

Instruktor ronjenjauRoni-

lačkomklubu Danijel Đor-

đević rekao je za Pobjedu

da će u Herceg Novomči-

stiti gradsku luku Škver u

bliziniJedriličarskogkluba

,,JugoleGrakalić”.

-Odlučili smoseza tuzonu

jer cijelo ljeto djeca dolaze

uškolu jedrenja i ronjenja i

želimo da im bude sve či-

sto. Moja parola je da ljudi

kojiživenamoruiodmora

treba nešto i da mu daju,

pa je najbolje da ga očiste,

jer je prilično zaprljano –

rekao jeĐorđević.

RadojeNovović

Ukidajuopisnu

ocjenu „ističe se“