Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sudčasti

UniverzitetaCrneGorepo-

krenuo jepostupakpo tužbi

rektoraDanilaNikolićadabi

ispitaoosnovanost njegovih

navodada jedekanGrađevin-

skog fakultetaSrđaAleksić

povrijedioEtički kodeks, sa-

znajePobjeda.

Nikolić je krajem jula prijavio i

zatražio odgovornost Aleksića

jer je, kako tvrdi, uperiodu jun-

jul pokušao da utiče na senato-

re da glasaju po njegovom za-

htjevu onda kada je trebalo

izabrati u zvanje dvije nastav-

nicesaGrađevinskog fakulteta.

Nikolićsmatradajetime,,zlou-

potrijebio svoju funkciju i pre-

koračio svoja zakonska ovla-

šćenja“.

- Poslali smo dekanu Aleksiću

zahtjev da se izjasni, biće onda

formiranovijećeiuslijedićeda-

lja procedura. Do donošenja

pravosnažne odluke više se ne-

ćemo oglašavati o tome - reče-

no je Pobjedi kratko u Sudu ča-

sti.

Izjašnjenje

Dekan Građevinskog fakulteta

kazao je ranije za naše novine

da nije povrijedio Etički ko-

deks.

- Ja da samsmatrao da sam išta

povrijedio,

tonebihuradio.Ni-

jesam uradio ništa loše. Ništa

štonabilokakavnačinmožeda

škodi bilokojoj akademskoj za-

jednici–rekaojeranijeAleksić.

Rektor UCG, međutim, nije sa-

glasan sanjim. Kada je zatražio

od Suda časti da pokrene ovaj

postupak, naveo je da se na

osnovu dekanovih istupa po-

stavlja pitanje njegove profesi-

onalne odgovornosti, kao i od-

govornosti prema kolegama i

premainstituciji-Univerzitetu

CrneGore.

-Usvojstvudekana javno jepo-

kušaouticati na članoveSenata

UCG da glasaju prema njego-

vomzahtjevu vezano za izbore

u akademska zvanja za dvije

koleginiceslanjemimejldopisa

svim senatorima, bez znanja i

odobrenja rektora kao pred-

sjednika Senata, iako zna da on

kao dekan nema takvih ovla-

šćenja. Stavove organa fakulte-

ta zastupa predstavnik fakulte-

ta u Senatu – naveo je rektor u

tužbi.

Uovomslučaju je sporno, kako

jedodao, i što jeAleksićsenato-

rima poslao dopis neradnog

dana,30.juna,jertopredstavlja

,,određeni vid uznemiravanja

članovaakademskezajednice“.

- Posebnu težinu ima izjava de-

kana Aleksića upućena senato-

rima da će se ,,u vrijeme traja-

njapredstojećesjedniceSenata

dekan Građevinskog fakulteta

nalaziti ispred zgradeRektora-

ta i biti im dostupan u najkra-

ćemmogućemroku“–negodo-

vao jeNikolić.

tužba

U tužbi je zaključio da istupa-

nje dekana Građevinskog fa-

kulteta ,,narušava ugled i do-

stojanstvo svih pripadnika

akademske zajednice UCG i

njegovihorgana, ometa funkci-

onisanje rada Senata kao najvi-

šeg akademskog tijela i pred-

stavljanegativnokvalifikovanje

na račun profesionalnog i

stručnog djelovanja organa

UCG“.

- Svaki član akademske zajed-

nice samom pripadnošću toj

zajendici prihvata i etička na-

čela, među kojma je i član 1 tač-

ka3Etičkogkodeksa ,,da sepri-

padnicima univerzitetske

zajednice jemče jednaki uslovi

ostvarivanja profesionalnih

prava i obaveza, iskazivanja, in-

telektualnih sposobnosti i na-

predovanja, te da je neprihvat-

ljiva bilo koja vrsta djelovanja

(lobiranje, zloupotreba pozici-

je autoriteta i slično) u cilju

stvaranja povlašćene pozicije

pojedinaca ili grupe na štetu

profesionalnih kriterijuma –

zaključio je u tužbi Nikolić.

Za povredu Etičkog kodeksa

Sud može izreći javnu opome-

nu, javnu osudu koja bi bila

objavljenana sjednici Senata ili

javnu osudu koja se potom

objavljuje uBiltenuUCG.

n.Đ.

PODGORICA

-Vlada jeopre-

dijeljenada istrajenaputuiz-

gradnjemoderne i efikasne

javneuprave, kojaće jačati

komponentue-uprave - saop-

štila jeresornaministarkaSu-

zanaPribilović.

Ona je juče nakon razgovora sa

potpredsjednicom albanske

vlade SenidomMesi kazala da

su za Crnu Goru korisna pozi-

tivna iskustvaAlbanije.

Saradnja

Pribilović je rekla da je saMesi

razgovaralaopostojećojreorga-

nizacijidržavneupravekrozdo-

nošenje novog zakona o držav-

n o j u p r av i i z a ko n a o

elektronskoj upravi, kao i da su

dogovorili intenzivniju sarad-

njuuvišeoblasti.

- Saglasile smo se da je sjednica

dvije vlade u Skadru bila dodat-

ni podsticaj za snaženje naših

odnosanapolitičkomibilateral-

nomnivou,kaoidajerezultirala

konkretnim inicijativama - re-

kla je Pribilović na konferenciji

zanovinare.

PremariječimaPribilović,pose-

ban fokus razgovora bila je pri-

mjena plana i donošenje novih

zakonskihrješenjauciljupruža-

nja podrške uspostavljanju ad-

ministracije, koja na bolji način

odgovaranapotrebegrađana.

- Opredjeljenje Vlade Crne Go-

re jeda istrajenaputu izgradnje

moderne i efikasne javne upra-

ve, kojaće jačati komponentue-

uprave - saopštila jePribilović.

Ona jenavelada su razgovarali i

ojačanjusaradnjeuoblastielek-

tronskih usluga, imajući u vidu

njihova iskustva sa portalom

eAlbanijakoji jeprimijenilaNa-

cionalna kancelarija za infor-

macionodruštvoikojipredstav-

lja jedinstveno mjesto gdje

albanski državljani podnose

elektronskezahtjeve.

- Za Crnu Goru i predstojeće

obaveze u oblasti reforme javne

uprave veoma su korisna pozi-

tivna iskustva Albanije u pogle-

dukorišćenjasektorskebudžet-

ske podrške EU - smatra

Pribilović.

Ona je podsjetila da jeCrnaGo-

rakaopodrškaprocesureforme

javne uprave dobila 15 miliona

eura podrške od Evropske ko-

misije, tako da će iskustvaAlba-

nije koja je prošla taj proces biti

značajna.

PlanovI

Mesijekazaladasuprofesional-

nost, osposobljavanje i depoliti-

zacija javne uprave prioriteti

dvije države kako bi uspješno

napredovali, ne samo u pruža-

njuinteligentnihuslugaposred-

stvom šaltera, već i u procesu

digitalizacije i elektronskih

usluga.

Premanjenimriječima,razmje-

naiskustavanapolitičkomiteh-

ničkomnivou veoma je bitna za

dalji razvoj.

Mesijenaveladasudvijeinicija-

tive koje žele da realizuju veza-

ne za upravljanje međunarod-

nim vodama, za Skadarsko

jezero i rijeku Bojanu, gdjemo-

raju ubrzati konkretne mjere

izmeđudvijevlade.

-Potrebnojeubrzatiikonkretne

mjereorganadvijedržavezada-

lji ekonomski razvoj i olakšava-

nje carinskih procedura, a koje

jošnijesuriješeneonakokakobi

trebalodabudu- smatraMesi.

Ona je kazala da će pokušati da

svetebarijereprevaziđuiojača-

juekonomsku saradnju između

CrneGore iAlbanije.

n.K.

Sud časti UCG pokrenuo postupak protiv dekana Građevinskog fakulteta

Utvrdiće je li SrđaAleksić

povrijedioEtički kodeks

Agencija zazaštituprirode i životne sredine

a i manje ga ima

NatašaŽugić

IlustracIja

za obrađeni kilogram.

Za sada suunašoj zemlji opre-

mljena dva centra za obradu

medicinskog otpada - u Bera-

nama i Podgorici.

Nakon uspostavljanja sistema

upravljanja otpadom u zdrav-

stvenimustanovama kojima je

osnivač država, kako je istakla

NatašaŽugić, utvrđeno jeda je

količina medicinskog otpada

kojizdravstveneustanovepre-

daju na obradu koncesionaru i

dalje manja od projektovane i

da se ukupno proizvedena ko-

ličina može obraditi u centri-

ma uPodgorici i Beranama.

Iako jeurađenomnogokada je

u pitanju upravljanje otpa-

dom, iz Ministarstva zdravlja

kažu da treba riješiti problem

centra za preradu patoana-

tomskog otpada. Riječ je o tki-

vima, organima, djelovima ti-

jela, ljudskim fetusima i

kesama sa krvlju.

- Postoji potreba za izgradnju

centra za obradu patoanatom-

skog otpada i sprečavanja po-

tencijalnog negativnog uticaja

na kvalitet životne sredine i

zdravlja ljudi, koju problema-

tiku Ministarstvo zdravlja u

kontinuitetu pokušava riješiti

–kazala jeŽugić.

Sl.r.

INTENZIVNASARADNJAUVIŠEOBLASTI:

Sa jučerašnjekonferencije

Ministarka javne uprave razgovarala sa potpredsjednicomVlade Albanije

Efikasnadržavnauprava

prioritet integracija

Za Crnu Goru i predstojeće obaveze u oblasti reforme javne

uprave veoma su korisna pozitivna iskustva Albanije u pogledu

korišćenja sektorske budžetske podrške EU - smatra Pribilović

e sredine i NVOGrinhompotpisalimemorandumo saradnji

Potrebna izgrad-

nja centra za obradu

patoanatomskog ot-

pada koji čine tkiva,

organi, djelovi tijela,

ljudski fetusi i kese sa

krvlju

Kada su u pitanju privatne

zdravstvene ustanove,

još nema evidencije o

sakupljanjumedicinskog

otpada.

Kako su kazali iz Ministar-

stva zdravlja, uspostavlja-

nje evidencije o količinama

otpada koji se na teritoriji

crne Gore generiše, saku-

plja i primarno selektuje,

planirano je za 2019.

godinu shodno akcionom

planu za upravljanje medi-

cinskimotpadom za peri-

od 2016-2020.

- Do tada, evidencija

količina proizvedenog i

obrađenogmedicinskog

otpada u privatnim zdrav-

stvenimustanovama vodi

se u Ministarstvu zdravlja

na osnovu podataka koje

dostavlja koncesionar, a

koja za 2017. godinu iznosi

18.794 kilograma, dok je

za prvih šest mjeseci ove

godine ta količina iznosila

8.659 kilograma – naveli su

iz ovog resora.

Privatniciu

evidenciji

naredne

godine

ZgradaRektorata

predstavljajakupolaznuosnovu

u rješavanju problema u oblasti

životne sredine koji svojimpro-

jektimaiinicijativamadoprinosi

rješavanju ekoloških problema,

podizanjusvijestiiinformisano-

sti javnosti, posebno u procesi-

maodlučivanja.

Izvršna direktorica Grin homa

NatašaKovačević kazala je da, u

duhu direktiva EU, djelotvorno

učešće javnosti trebadaomogu-

ći pojedincima i organizacijama

da iznesumišljenja i razloge za

zabrinutost, a donosiocima od-

luka da uzmu u obzir ono što

može biti od značaja za samu

odluku.

n.K.

Poboljšaćeupravljanje

prirodnimresursima