Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Volonteri

Gorske službe spašavanja

juče su spasili dvojicu srp-

skihdržavljanakoji su sebi-

li zaglavili naVrmcu, apo-

mogli su i državljanki

Belgijeda seorijentiše jer se

bila zagubilanaDurmitoru.

Iz Gorske službe spašavanja

Pobjedi su rekli da su pozive

ovih turista dobili istovreme-

no sa sjevera i juga.

- Pozivi suupućeni oko 14 sati

i 35 minuta. Prvi je došao sa

juga, sa Vrmca, gdje su držav-

ljani SrbijeM. K. (1980) iD. Z.

(1985) ostali oko 14.30 sati za-

glavljeni, adrugi pozivputem

OKC 112 Direktorata za van-

redne situacije stigao je sa

Durmitora. Prijavljeno je da

se jednažena izgubilaureonu

između Savinog kuka i Šlje-

mena- pojasnili suoni.

Načelnik obavještajne tačke

ŽabljakuokviruGorske služ-

be spašavanja Zoran Vojino-

vić za Pobjedu je pojasnio da

jeBelgijanka zatražila pomoć

zatošto jebilaskrenulasasta-

ze. Spasioci su jebrzopronaš-

li i usmjerili na pravi put.

- Rekla je onda damože sama

da nastavi i da joj više nije po-

trebna pomoć - istakao je Vo-

jinović.

Kada je riječ o ovogodišnjoj

statistici, Služba spašavanja

zabilježila je oko 15 interven-

cija.

- U čak 99 odsto slučajeva zo-

vu nas stranci, jer se oni upu-

štaju u avanture više od do-

maćih turista. Nijesu svjesni

da su planine u Crnoj Gori na

oko pitome, ali su veoma su-

rove i opasne – rekao je Voji-

nović.

Istakao je da uz pomoćMini-

starstva turizma i održivog

razvoja i Nacionalne turistič-

keorganizacijeCrneGorepo-

kušavaju da štampanjem fla-

jera i davanjem informacija

utičuna turisteda se radi svo-

je bezbjednosti pridržavaju

određenihuputstava.

- Trebalo bi da vode računa o

vremenskim i klimatskim

uslovima, a veliki je problem

štoonineprateštosedešavau

našimmedijima i neznajuka-

kodaseponašajukadadođuu

crnogorskeplanine.Tunemi-

slimsamo na Žabljak, već i na

Komove, Prokletije i Orjen –

rekao jeVojinović.

Naveo je da Gorska služba

spašavanjanikadneodbijeni-

koga, da se uvijek odazovu na

svaki poziv.

-Dobro smoopremljeni, obu-

čeni i uvijek smo na nivou za-

datka, a tome svjedoče i sve

dosadašnjeakcijekojesupro-

fesionalno urađene i to sve na

volonterskoj osnovi - kazao je

Vojinović.

K.J.–S.D.

PODGORICA

–Evidentna

je svevećapotreba zauče-

njemkineskog jezika i raz-

matranjemogućnosti uvo-

đenjakineskog jezikakao

izbornogpredmetanaFilo-

loškomfakultetuUCG, sa-

opštio je rektorUCGDanilo

Nikolić.

On je to rekao na jučerašnjem

sastanku sa novoimenovanim

ambasadorom Republike Ki-

ne Liu Jinom i njegovim sa-

radnicima. Nikolić je, kako je

saopšteno,ukazaonatradicio-

nalno dobru saradnju Univer-

ziteta sa kineskom ambasa-

dom u realizaciji aktivnosti i

pomoći u radu Instituta Kon-

fucije na Univerzitetu Crne

Gore.

- S obzirom na pojačanu sa-

radnjuKine iCrneGoreueko-

nomiji, industriji, kulturi i tu-

rizmu evidentna je sve veća

potreba za razvojem saradnje

UCG sa drugim visokoobra-

zovnim institucijama u Kini,

kao i definisanjem prioritet-

nih oblasti u nauci i istraživa-

nju i realizacija konkretnih

zajedničkih projekata - rekao

jeNikolić.

Dodao je da je evidentna i sve

većapotrebazaučenjemkine-

skog jezika i razmatranje mo-

gućnosti uvođenja kineskog

jezika kao izbornog predmeta

na Filološkom fakultetuUCG.

Kako je kazao, u proteklom

periodu akademsko osoblje i

studenti Univerziteta imali su

višeprilikadaposjetepartner-

sku instituciju Čangša univer-

zitetnauke i tehnologije.Dalja

razmjena studenatamagistar-

skihidoktorskihstudija,stica-

njeiskustavaukineskimnauč-

n i m i n s t i t u c i j a m a i

laboratorijama bi, kazao je on,

dalo rezultate na polju zajed-

ničkihnaučnih istraživanja.

- Pravo je vrijeme da se kon-

kretizujurazličitioblici sarad-

nje - kazao je on.

Ambasador Jin se, kako je sa-

opšteno, zahvalio menad-

žmentu Univerziteta na po-

dršci u saradnji sa kineskim

partnerima i izrazio zadovolj-

stvorezultatimaradaInstituta

Konfucije.

N.Đ.

PODGORICA

–SenatUdru-

ženjapravnika jeujulupokre-

nuoprocedurupredlaganja

kandidatazanagradu„Akade-

mikMijatŠuković“, kojaće

trajatido20. septembra, dok

ćeuručenjenagradabiti orga-

nizovanonaPravnomfakulte-

tupočetkomnovembra, kazao

jezaPobjedupredsjednik

ovogudruženjadrBranislav

Radulović.

Svi članovi Udruženja, kako je

naveo, do isteka roka mogu da

dostaveprijedloge,ukojimamo-

rajubitinavedeniimekandidata

koji sepredlaže, njegovabiogra-

fija, kao i obrazloženje zadodje-

lunagrade.

- Nakon toga će predsjednik Se-

nataUdruženjadrRadomirPre-

levićUpravnomodboruprezen-

tirati prispjele prijedloge sa

ciljemizbora kandidata. Konač-

nu odluku o izboru kandidata i

svečano uručivanje planirano je

naPravnomfakultetuUniverzi-

teta Crne Gore početkom no-

vembra – najavio je za naš list

Radulović.

Nagradu je ustanovilo, kako je

rekao,Udruženjepravnika2013.

godine i dodjeljuje se jednomu

pet godina u čast i sjećanje na

akademika Mijata Šukovića i

njegovonaučnostvaralaštvo.

-UdruženjepravnikaCrneGore

nagradu„AkademikMijatŠuko-

vić“ ustanovilo je kao najveće

priznanje koje se dodjeljuje za

doprinos očuvanju crnogorske

pravne baštine, razvoju pravne

nauke,etikeikulture–istakaoje

Radulović,naglasivšidanjenom

afirmacijomžele da istaknupri-

padnike crnogorske pravničke

zajednicekojisuizuzetnimstva-

ralaštvom i naučnimradompo-

sebno doprinijeli vrijednostima

pravne nauke i stvaralaštva u

prethodnihpet godina.

J.B.

PODGORICA

-UCrnoj Gori

zaprvih šestmjeseci, prema

podacimaMinistarstva

zdravlja, u javnimzdravstve-

nimustanovama sakupljeno

je 180.974kilogramamedi-

cinskogotpada (odčega

16.644uKliničkomcentru), i

datonapreradu firmi Eko-

medika izPodgorice.

Načelnica Direkcije za ekono-

miku u zdravstvu i IT sistemu

tom resoru Nataša Žugić za

Pobjedu kaže da je način

upravljanja medicinskim ot-

padom (igle, špricevi, vate) u

prošloj godini unaprijeđen ta-

ko što susmanjenekoličine sa-

kupljenog otpada, a zahvalju-

jući tome ušteđeno je 50.347

eura.

EKSTERNEKONTROLE

-Sprovedeneeksternekontro-

le i unaprijeđen način uprav-

ljanja doveo je do pada količi-

namedicinskog otpada u 2017.

godini (397.732 kilograma) u

odnosu na godinu ranije

(420.601) za 22.869 kilograma

ili 5,44 odsto, što je u finansij-

skom iznosu manje za 50.347

eura –kazala jeŽugić.

Ona je pojasnila da je tim za

praćenje realizacije aktivnosti

predviđene akcionim planom

upravljanjamedicinskogotpa-

da u toku protekle godine obi-

šao i izvršio uvid u 49 objekata

zdravstvenihustanova. Poseb-

napažnjaposvećena jenačinu

razvrstavanja, transporta i

skladištenja, kao i obučenosti

osoblja i vođenju evidencije o

količinama pojedinih vrsta ot-

pada koje se predaju na obra-

du.

-U svim ustanovama koje su

kontrolisane izvršen je obila-

zak onih organizacionih jedi-

nica u kojima se generišu naj-

veće količine medicinskog

otpada i gdje postoji najveći

rizikpozdravlje ljudi i životnu

sredinu zbog neadekvatnog

upravljanja. U domovima

zdravlja to su prostorije iza-

branihdoktorazaodrasleidje-

cu i mikrobiološke laboratori-

j e ; u opš t im bo l n i cama

hirurška, interna, ginekološka

i odjeljenja za hemodijalizu,

biohemijske laboratorije itd.

Takođe, u svimustanovama je

izvršen obilazak skladišta za

privremeno odlaganje medi-

cinskog otpada – navela je

Žugić.

Kakobi sepoboljšaloupravlja-

nje otpadom, nakon eksterne

kontrole obučeno je oko 360

zaposlenih u zdravstvenim

ustanovama, odnosno odgo-

vornih lica za upravljanje me-

dicinskim otpadom, kao i me-

dicinskog i nemedicinskog

osoblja.

CENTRI ZAOBRADU

Obradaovevrsteotpadavršise

postupcima dezinfekcije, od-

nosno sterilizacije, mljeve-

njem, odnosno drobljenjem u

drobilici kojimsepostižeukla-

njanjeopasnihsvojstavamedi-

cinskog otpada.

VladajeusvojilaStudijuokon-

cesiji za upravljanje medicin-

skim otpadom u Crnoj Gori.

Koncesionar je u obavezi da

klasifikuje, na izvoru, priku-

plja i tretira infektivni, poten-

cijalno infektivn otpad i oštre

predmete. Sterilizovan i sa-

mljeven otpad dovodi u stanje

koje zadovoljava sve uslove

skladištenja na deponiju, čime

se sprečava rizik za životnu

sredinu i zdravlje stanovniš-

tva.

Ugovor sa crnogorsko-itali-

janskimkonzorcijumomOMP

Ekomedika potpisan je 2011.

godine na 15 godina. Prema

ugovoru o koncesiji, neto cije-

naobrademedicinskogotpada

za količine od 654 tone na go-

dišnjemnivou iznosi 1,85 eura

PODGORICA

-Predstavnici

Agencijezazaštituprirode i ži-

votnesredine inevladineorga-

nizacijaGrinhompotpisali su

jučememorandumosaradnji

zaunapređenje i sprovođenje

zakonodavnogokvirauvezi sa

procjenomuticajanaživotnu

sredinu.

Ovaj dokument potpisan je u

okviru projekta „Civilno društvo

zagovara ekološki prihvatljiv

društveno–ekonomskirazvojCO

– SEED“, koji je podržala Evrop-

skaunija.

Cilj projekta, kako je saopšteno iz

te dvije organizacije, je doprinos

održivomupravljanju prirodnim

resursima unapređenjem zako-

nodavnog okvira koji reguliše

oblast strateške procjene uticaja i

procjeneuticajana životnu sredi-

nu i obezbjeđivanje da donošenje

odluka u oblasti procjena uticaja

na životnu sredinu bude partici-

pativnije i transparentnije.

Direktor Agencije NikolaMede-

nica rekao je da saradnja sa NVO

sektorom,kaovažnimpartnerom,

Gorska služba spašavanja uspješno

obavila dvije akcije

Rektor UCG se sastao sa ambasadoromKine

Spasili turiste iz

Srbije i Belgije

Predložićedakineski

jezikbudepredmet na

Filološkomfakultetu

BranislavRadulović

Prijave za nagradu „AkademikMijat Šuković“ do 20. septembra

Uručenjepriznanja

početkomnovembra

UMinistarstvu zdravlja kažu da semedicinskimotpadombolje upravl

Za šest

mjeseci

sakupljeno

180.974

kilograma

Da je upravljanje

otpadom

unaprijeđeno,

pokazuje

između ostalog

ušteda od 50.347

eura koliko je

manje izdvojeno

za preradu

prošle godine.

Obuku o načinu

razvrstavanja,

skladištenju

igala, vate,

špriceva...

i ostalog

medicinskog

otpada prošlo

je oko 360

zaposlenih u

zdravstvenim

ustanovama

Agencija za zaštituprirode i život

Medicinski otpad nastaje pružanjem zdravstvenih uslu-

ga i obavljanjemnaučnih istraživanja i eksperimenata u

oblasti medicine. Može biti infektivan (podloge i biološki

materijali iz laboratorija, materijal i pribor koji je došao u

kontakt sa krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika), oštri

predmeti (igle, lancete, špricevi, skalpeli i ostali predmeti koji

mogu izazvati ubod ili posjekotinu).

Medicinski otpad je i farmaceutski otpad (ljekovi i hemikalije

koji su vraćeni s odjeljenja gdje su bili proliveni, rasipani ili

im je istekao rok upotrebe), zatimhemijski otpad (odbačene

čvrste, tečne ili gasne hemikalije koje se koriste pri medicin-

skim, dijagnostičkim ili eksperimentalnimpostupcima, čišće-

nju i dezinfekciji) kao i posude pod pritiskom.

Štojemedicinskiotpad

LiuJin i DaniloNikolić