Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Prosječan

avgustovski računzaelektrič-

nu energiju za domaćinstva

na nivou Crne Gore, ukoliko

se izuzmu neočitana mjerna

mjestauobjektimakojinijesu

stalnonastanjeni, iznosi 39,74

eura, saopšteno je iz Elektro-

privrede (EPCG).

- Domaćinstva u Pljevljima

bilježeuavgustunajnižupro-

sječnu potrošnju od 23,33 eu-

ra, dok je najveća očitana u

Ulcinju gdje su domaćinstva

u prosjeku potrošila električ-

ne energije u vrijednosti od

74,85 eura - dodaje se u saop-

štenju.

Račun vrijedan preko 150 eu-

ra dobiće 2,08 odsto potroša-

ča, dok je potrošnja od 100 do

150 eura očitana kod 2,69 od-

sto kupaca.

- Avgustovske račune uma-

njene za iznos popusta za re-

dovne platiše dobiće čak 57

odsto domaćinstava u Crnoj

Gori, odnosno 198.543 kupca

- rekli su izEPCG.

IzEPCGsusaopštili da sudo-

maćinstvauavgustupotrošila

123,73 miliona kilovatsati

(kWh) električne energije,

što je 13,2 odsto više u odnosu

na julsku potrošnju, odnosno

neznatno više u odnosu na

potrošnju ostvarenu tokom

prošlogodišnjeg avgusta.

Iz kompanije su podsjetili da

je EPCG pokrenula akciju

„Podijelimo teret 6“, za sva

domaćinstva koja imaju dug

po osnovu utrošene električ-

neenergije,bezobziranavisi-

nu duga, kao i sva domaćin-

stva kojima ističu postojeći

ugovori sklopljeni u akciji

,,Podijelimo teret 4“prijedvi-

je godine.

- Sva zainteresovana doma-

ćinstvaakcijisemogupriklju-

čiti tokom septembra, okto-

bra i novembra. Uslov za

potpisivanje sporazuma o iz-

mirenjuduga je da suplaćena

tri posljednja računa - obja-

snili su iz kompanije.

S.P.

Domaćinstva u avgustu

potrošila 13,2 odsto više

električne energije

Prosječan

računza

struju

40eura

PODGORICA

-Kapital za

osnivanjebanaka sa sadaš-

njihpetmiliona euravjero-

vatnoćebiti povećan, ali tre-

bavoditi računadaCrna

Goraostane atraktivna za

privlačenjenovih investici-

ja, kazao jePobjedi general-

ni sekretarUdruženjabana-

kamrBratislavPejaković

komentarišući najavuCen-

tralnebankeda se razmišlja

opodizanju ljestvice.

Podsjetimo da je u Srbiji za

osnivanje banke potrebno 10

miliona eura, u Hrvatskoj 40

miliona kuna, što je preko pet

miliona eura. UBiHminimal-

ni iznos akcijskog kapitala u

novcu i najniži iznos neto ka-

pitala koji mora održavati ne

mogu biti manji od 15 miliona

konvertibilnihmaraka...

- U susret harmonizaciji pro-

pisa sa EU, pretpostavka je da

će i osnivački kapital biti pred-

met revizije. Vjerovatno će se

uzeti u obzir više elemenata

prilikomusaglašavanjauzavi-

snosti od strategije i dinamike

približavanja EU standardi-

ma. Sa druge strane je potreba

atraktivnosti za privlačenje

novih investitora za poslova-

nje u Crnoj Gori. Svjesni smo

veličine našeg tržišta, broja

banaka, ali i činjenice da po-

stoji i manjih država sa većim

brojembanaka - kazao jePeja-

ković.

On je upozorio da treba biti

atraktivan za privlačenje ino-

stranih investicija, a u kontek-

stu projekcije da neki veliki

svjetski igrači prepoznaju Cr-

nu Goru kao idealno područje

za poslovanje.

- Fintech, digitalizacija, dobre

telekomunikacioneveze, plat-

forme za razne vidove poslo-

vanja,investitorimaomoguća-

vaju da etabliraju posao u

CrnuGoru, adjelujuglobalno.

Iznos kapitala za takve igrače

jemanjebitanoduslovaposlo-

vanja – smatra on.

Podsjetimoda jeprijedvadana

u intervjuu Pobjedi Dejan Vu-

jačić, direktor Sektora za kon-

trolu banaka Centralne banke,

kazao da se u kontekstu izrade

novog zakona o kreditnim in-

stitucijamarazmišljaopoveća-

njuosnivačkog kapitala-vode-

ć i ra čuna o očuvan j u i

podsticanju stabilnosti finan-

sijskogsistema.On

jesaopštio i

da su u posljednje vrijeme ak-

tuelizovane najave za ulazak

novih banaka u područje inve-

sticionog bankarstva i najavio

da se uskoro mogu očekivati

nove aplikacije. Vujačić je tada

kazao da upravo u tom se-

gmentu vidi dominantan mo-

tivzaosnivanjenovihbanaka,s

obzirom da nema previše pro-

stora za bavljenje tradicional-

nim bankarskim poslovima

primanja depozita i davanja

kredita. Objasnio je da bi se u

tom slučaju Crna Gora, zbog

svoje atraktivnosti kao investi-

ciona destinacija, koristila kao

platforma za poslovanje u ko-

jemje cijeli svijet tržište.

Bolje upućeni najavu CBCG o

povećanju kapitala razumiju

kao namjeru da se novimigra-

čima – investicionimbankari-

ma ne dozvoli jeftin ulazak na

domaće tržište i na taj način

preduprijedi bilo kakav rizik.

Podsjetimoda jeupravoova ili

slična vrsta bankarstva svoje-

vremeno inicirala globalnu

ekonomskukrizu.

BUDUĆNOST

Pejakovićjenašojredakcijika-

zao da smatra da investiciono

bankarstvo ima budućnost i u

Crnoj Gori.

- Imamovišebanakakojepru-

žaju usluge kako kastodi, tako

i privatnog i investicionog

bankarstva, što znači imoguć-

nost investicija u zemlji i ino-

stranstvu. Upravo je to se-

gment koji može jače da se

razvija i da preko povoljnih

poreskih stopa bude atraktiv-

no za etabliranje novih igrača

koji imaju znanja i iskustva u

radu na globalnom nivou. Cr-

na Gora je na dva do dva i po

sata leta od svih evropskih

centara, naprepoznatomputu

usvajanja međunarodnih

standarda, sa izlazom na Ja-

dransko more, sa umjerenom

klimom i suncem preko cijele

godine, što je možda nepri-

mjetno za nas koji živimo u

Crnoj Gori, ali vrlo bitno za

ljude od velikog biznisa koji

žele servis, ali i sigurnost i pri-

jatnost boravka na planini ili

moru - kazao je Pejaković na-

šoj redakciji.

Onnavodidapodatakda jede-

pozitni portfolio veći od kre-

ditnog ukazuje na takav za-

ključak, da nema previše

prostora za bavljenje tradicio-

nalnim bankarskim poslovi-

ma primanja depozita i dava-

nja kredita.

-Evidentno je da su se banke

okrenule jače investicionom

bankarstvu nego u nekom ra-

nijem periodu, pri čemu je to

decenijski trend na svim ra-

zvijenijim tržištima. Banke

moraju da prate trendove, da

budu inovativne, svjesne ori-

ginalnosti tržišta na kojem ra-

de i da budu optimalan servis

klijentima, kakodepozitarima

tako i onimkoji traže podršku

za svoje poslovanje kroz kre-

ditne aranžmane – smatra Pe-

jaković.

SIGURNOST

U Crnogorskoj komercijalnoj

banci, kojapo izvještajuzapo-

la tekuće godine ima najveći

akcijskikapital137milionaeu-

ra, kažu da je stabilnost ban-

karskog sektora najvažnija.

-Saglasni smo da je stabilnost

bankarskog sektora u Crnoj

Gori najvažnija. Komercijal-

nim bankama treba ne samo

stabilna i jaka bankarska, već i

profesionalna podrška. Cen-

tralna banka kao regulator će u

svjetlu očuvanja i podsticanja

stabilnosti finansijskog siste-

ma procijeniti koji je to potre-

ban nivo podrške kako bi se

prethodnonavedenoobezbije-

dilo - kazali suPobjedi izCKB.

U procesu konsolidacije me-

đunarodnih tržišta novca i tr-

žišta kapitala Crna Gora je,

smatraju u ovoj banci, sve bli-

ža i otvorenija prema ovim tr-

žištima.

-Važno jeznati da jeovorizič-

niji vid poslovanja za klijente,

da zahtijeva znanje, informa-

cije i transparentnost. Pojedi-

ne banke u Crnoj Gori, koje

posluju u okviru međunarod-

nih, bankarsko finansijskih

grupacija, već omogućavaju

ove usluge. CKB je kao prva

banka u Crnoj Gori počela sa

pružanjem ove usluge putem

privatnogbankarstvaiinvesti-

cionih servisa još 2009. konti-

nuirano unapređujući sve in-

vesticione usluge i proizvode

–objasnili suoni.

M.P.M.

jveću

zik

Podatak da je depozitni portfolio veći

od kreditnog ukazuje na zaključak da

nema previše prostora za bavljenje

tradicionalnimbankarskimposlovima

primanja depozita i davanja kredita,

smatra generalni sekretar Udruženja

banaka Bratislav Pejaković

Pejaković: Voditi

računadabudemo

atraktivni novim

investitorima

Deset banaka, po izvještaju za pola tekuće godine, ima niži

ukupni kapital od akcijskog kapitala. CKB, koja ima i najveći

akcijski kapital od 137 miliona, ima oko 112 miliona ukupni,

IBM je akcijski 13,8 a ukupni 5,6miliona, Prva banka 55,4mili-

ona (35,5), Atlas 30,6 (25,7), Komercijalna banka 27,3 (20,8),

Adiko 125 (20,2, Lovćen banka 14,2 (11,6), Zapad 8,5 (8,1), Zirat

18 (14,3) i Nova banka 11,9 (8,3) miliona eura. Niži ukupni kapi-

tal je posljedica rezervacija, gubitka...

Hipotekarna banka ima akcijski kapital 16miliona, a ukupni

40,7 miliona, Sosijete banka ima 24,7 (60,7), Erste 5,3 (72),

NLB 20,2 (64,6), Univerzal kapital 8 (8,9) miliona eura.

Desetbanakaimaniži

ukupniodakcijskogkapitala

U CKB kažu da su saglasni sa ocjenomda je prostor za bav-

ljenje tradicionalnimbankarskimposlovima ograničen zbog

velike konkurencije i nižihmarži, ali...

- Ipak, vjerujemo da konkurencija nije samo u ovom segmen-

tu, već i u kvalitetu usluge i operativnim troškovima kojima

banka upravlja. Tradicionalno bankarstvo – davanje kredita

i primanje depozita i ubuduće ostaje suština poslovanja

bankarskog sektora uz još veći kvalitet nivoa usluge. Visoko

kvalitetna usluga uz optimalnu strukturu troškova će obezbi-

jediti dodatni prihod, a time i održivost pro itabilnosti banaka

– kazali su Pobjedi iz ove banke.

CKB:Krediti idepoziti

idaljećebitiglavni

obit

ivanja94miliona

u

miliona

Beogradski advokat

Miloš Vučković iz Advo-

katske kancelarije ,,Kara-

nović – Nikolić“ saopštio

je da su sva koncesiona

dokumenta, dakle nacrt

koncesionog akta i nacrt

koncesionog ugovora,

zakonita i u skladu sa

pravnim propisima Crne

Gore.

Prema njegovim riječi-

ma, potpuno je jasno da

su u dokumentima zašti-

ćeni interesi Crne Gore

i da je to uobičajeno u

ovakvim stvarima. On je

saopštio da imaju jasan

plan akcije šta sve treba

da se uradi kako bi do

kraja trajanja koncesio-

nog ugovora bili zaštiće-

ni interesi države.

- Naša advokatska kan-

celarija i IFC trenutno

nemani jedan pravni

problem, ali ćemo nasta-

viti da komuniciramo

sa zainteresovanim

stranama, političkim

strankama, da se sve

dovede do toga da svima

bude jasno i čisto – rekao

je Vučković, koji zastupa

interese Ministarstva

saobraćaja.

Vučković:

Državaje

zaštićena

iznosila je 39miliona eura, a

55 miliona eura dato je naci-

onalnom avio-prevozniku

Montenegro erlajnzu – kazali

su predstavnici SD-a.

Oni su dodali da je u istom

periodu isplaćeno 70miliona

eura obaveza prema državi,

5,3 miliona eura na sponzor-

stva, a 3,6miliona eura za lou

kost kompanije.

- Trenutno stanje na računu

kompanije je 21 milion eura

kojimdržava kao osnivač, u

skladu sa zakonom, može

raspolagati, te je i to kon-

kretan inansijski doprinos

Aerodroma državi - poručeno

je iz SD-a.

Bankari o najavi CBCG da

poveća osnivački kapital

na više od pet miliona eura

BratislavPejaković

Crnogorski privrednici uCelju