Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Ministarstvo

ekonomijeraspisalojedrugijav-

ni poziv za učešće u Programu

podsticanja razvoja klastera u

CrnojGorizaovugodinu,kojiće

biti otvorendo24. septembra.

IzMinistarstva su saopštili da je

na prvi javni poziv, koji je bio

otvoren od 10. maja do 11. juna,

pristiglo 16 prijava. Osam je is-

punilo sveuslove i klriterijume i

sa njima su potpisani ugovori o

dodjeli subvencija.

-Utokujeprocesimplementaci-

je projektnih aktivnosti, koje

sprovode klasteri sa kojima su

potpisani ugovori. Ukupna vri-

jednost potpisanih ugovorenih

subvencija iznosi 97,61 hiljadu

eura -navodi seusaopštenju.

IzMinistarstvasunavelidasuse

zbog velikog interesovanja i u

cilju utroška svih raspoloživih

sredstavazaprogramodlučilida

raspišudrugi javni poziv.

-Ukupanbudžetopredijeljenza

realizaciju programa iznosi 150

hiljada eura.Mikro, mala i sred-

nja preduzeća mogu ostvariti

pravo na finansijsku pomoć u

maksimalnom iznosu do 15 hi-

ljada eura po jednom projektu,

do50odstoopravdanihtroškova

bezporezanadodatuvrijednost

(PDV), odnosno do 65 odsto za

klastere iz manje razvijenih je-

dinica lokalne samouprave -

objasnili su iz tog resora.

Strateški prioritetne djelatnosti

koje su predmet sufinansiranja

obuhvataju preradu poljopri-

vrednih proizvoda, odnosno

prehrambenu industriju, drvo-

preradu, ostale proizvodne dje-

latnosti u skladu saprogramom,

turizami ugostiteljstvo.

Iz Ministarstva su kazali da taj

Vladinresor,uciljujačanjakon-

kurentnosti i razvoja preduzet-

nika, mikro, malih i srednjih

preduzeća, od2012. ukontinui-

tetu radi na implementaciji po-

litike razvoja klastera u Crnoj

Gori.

- Cilj Programa podsticanja ra-

zvojaklastera,kojitrajedo2020.

godine, je finansijska podrška

efikasnijemfunkcionisanju ino-

vativnih klastera i njihove bolje

promocije, u pravcu ostvariva-

nja bolje konkurentske pozicije

malih i srednjih preduzeća na

nacionalnom i međunarodnom

tržištu – naveli su iz Ministar-

stvaekonomije.

S.P.

Ministarstvoekonomije

raspisalo javni poziv

Za razvoj

klastera

150.000

eura

PODGORICA

- IzAerodroma

CrneGoreuposljednjihdeset

godinaoddividende jeu

budžetdržavedirektnoupla-

ćenosvega6,3milionaeura,

saopštio jeministar finansija

DarkoRadunovićna jučeraš-

njoj konferenciji zanovinare,

povodompredstavljanjana-

crtakoncesionogaktazacr-

nogorskeaerodromekoji je

predstvilakompanijaIFCko-

ja jesavjetnikVladeCrneGo-

rezaprojekatkoncesijenaae-

rodrome.

Istaknuto je da je Crna Gora je-

dina država u kojoj je održana

javna rasprava o koncesionom

aktuinacrtuugovoraokoncesi-

ji za aerodrome i u kojoj je sa-

vjetnik-konsultant za valoriza-

c i j u ae rodroma doš ao i

prezentovao predložena doku-

menta.

PROJEKAT

MinistarsaobraćajaOsmanNu-

rković je istakao da će ovaj pro-

jekat značajno i na najbolji na-

čin unaprijediti nivo usluga na

aerodromima i da ćedoprinijeti

zainteresovanosti novih avio-

kompanija i povezanosti sa no-

vimdestinacijama.

- Ovaj projekat je takav da ne

predviđa garancije Vlade. No-

vacodkoncesijaVladaćeuložiti

u druge sektore poput zdrav-

stva, nauke i obrazovanja.

Uključivanje privatnog sektora

će dovesti do povećanja broja

putnika, ali i do većih koncesio-

nih naknada – rekao jeministar

Nurković.

Govoreći odosadašnjimbenefi-

tima od poslovanja Aerodroma

ministar Radunović je naglasio

da se malo novca od dividende

sliloubudžet.

- U2011. dobili smo 1,5miliona,

2013. jedanmilion, 2016. godine

800.000eura, a2017. trimiliona

eura - što je malo - rekao je Ra-

dunović.

BEZPRINUDE

OnjenaveodaCrnaGoranijebi-

la prinuđena da, zbog stanja u

javnimfinansijama, izaberemo-

del valorizacije crnogorskih ae-

rodromakrozdavanjekoncesija.

- Ta varijanta će obezbijediti

najveću profitabilnost uz naj-

manjirizikizatojeušlauproce-

duru- kazao jeRadunović.

Prema njegovim riječima, naš

turizam je baziran na avio- do-

stupnosti i upravo izdavanje u

koncesije aerodroma ima za cilj

da imamo što više destinacija

odakledolaze turisti.

- Jednostavno, nemamo više

vremena i zbog toga smo se od-

lučilidanabaziprivatno-javnog

partnerstva valorizujemo aero-

drome-naveojeministarfinan-

sija,uznapomenudatrebaradi-

ti na poboljšanju koncesionih

dokumenata kako bi se najbolje

zaštitili interesi države.

-Predviđenesuisituacijeukoji-

ma može doći do raskida. Oče-

kujemdaćeIFC,kaokonsultant,

pomoćidasezaštitimo.Avansna

uplatabimogladabudepočetna

zaštita. Ali, suština je da razvija-

mobiznis i dazaštitimodržavu i

zaposlene - napomenuo je Ra-

dunović.

PONUDE

MinistarsaobraćajaOsmanNu-

rkovićjekazaodaočekujedobre

ponude na tenderu za izbor

koncesionara.

-Bezdobrih investicija i tehnič-

kog unapređenja aerodroma,

ništanijesmouradili-poručioje

Nurković.

InvesticionirukovodilacizIFC-

a Adele Paris kazala je da dava-

nje koncesija na crnogorske ae-

rodrome treba da obezbijedi

hitne investicije privatnog sek-

tora, ali i povećanje komercijal-

nihprihoda, koji trenutno izno-

seoko13odsto.

- Ti prihodi su na drugimaero-

dromima na nivou od oko 40

odsto, a u Crnoj Gori postoji

značajanprostordasetiprihodi

povećaju-poručila jeParis.

Iz IFC-a su saopštili da se oko

polovine avio-saobraćaja obav-

lja preko aerodroma čiji je ope-

rator privatni sektor, koji obe-

zb j eđu j e menadžment i

upravljanje njim. Predstavnici

Vlade predstavili su juče posla-

ničkim klubovima u Skupštini

cjelokupni postupak dodjele

koncesije na Aerodrome Crne

Gore.

S.P.

UVladi bez dileme o budućoj valorizaciji crnogorskih aerodroma

Koncesijaobezbjeđujen

profitabilnost i najmanji r

U reagovanju Socijalde-

mokrata na izjavuministra

inansija navodi se da je tek

2013. godine država donijela

zaključak da se 70 odsto

dobiti Aerodroma Crne Gore

uplaćuje u budžet.

- Te stoga nije relevantan

podatak o prilivima budžeta u

periodu proteklih deset godi-

na s obziromda on obuhvata

period od 2009. godine kada

ta obaveza nije postojala –

navodi se u reagovanju.

Oni dodaju da je poslovanje

Aerodroma CG najuspješnije

u regionu.

- Dobit Aerodroma u periodu

od 2003. do 2017. godine

Socijaldemokrate:

Aerodromaodos

Vlada očekuje da joj u naredna

dva-tri dana bude dostavljeno

pismo namjere jedne renomi-

rane kompanije za kupovinu

nacionalnog avio-prevoznika

Montenegro erlajnza, saopštio

je ministar saobraćaja Osman

Nurković.

- Ko god da kupi MA, neće

ga kupiti sa dubiozama. To

moramo prethodno riješiti i

razmatramo opcije - rekao je

Nurković.

On je dodao da Ministarstvo

pokušava sve kako bi se saču-

vao nacionalni avio-prevoznik

jer ima potencijala. Nurković

je, na pitanje novinara u vezi sa

davanjem koncesije na aero-

drome, o načinu rješavanja

pitanja duga MA prema Aero-

dromima Crne Gore kazao

da koncesionar sigurno neće

imati emocija prema MA.

- Koncesionar ovdje dolazi

zbog pro ita - poručio je Nur-

ković i dodao da pripremaju

rješenje tog pitanja.

MA duguje Aerodromima oko

20miliona eura. Nurković je

kazao da je država vlasnik MA i

da mora da se bavi dubiozama

u vezi sa tom irmom.

- Ili će ti problemi da se sani-

raju ili ćemo pokrenuti stečaj i

ugasiti irmu. Košta i sanacija i

gašenje, a mi ćemo vidjeti šta

je bolje - naveo je Nurković.

OčekujuponuduzakupovinuMontenegroerlajnza

PODGORICA

-UCrnuGoru je, od

obnovenezavisnosti, izSlovenije in-

vestiranooko350milionaeura, kazao

jepredsjednikPrivrednekomore,

VlastimirGolubović.

On je na otvaranjuMeđunarodnog saj-

ma preduzetništva u Celju (MOS), re-

kao da broj turista iz Slovenije koji po-

sjećujuCrnuGoru, je izgodineugodinu

veći.

-Investicije iz Slovenije su značajne. Od

2006. godinedodanas izSlovenije je in-

vestirano oko 350 milona eura, tako da

su u Crnog Gori prisutna slovenačka

preduzeća, banke iz Slovenije i finansij-

ske organizacije- kazao jeGolubović.

Predsjednik Odbora direktora Investi-

cionorazvojnog fonda,ZoranVukčević,

kazao je da je zadovoljan što treću godi-

nuzaredomcrnogorskiprivredniciuče-

stvujunaCeljskomsajmu.

-Trećiputučestvujemonasajmui ovo je

prilika da se crnogorski preduzetnici

upoznajusapreduzetnicima izSloveni-

je i iz Evrope i da na taj način pokušaju

da razmijene svoje informacije, što šan-

sa za uspostavljanje nekih novih konta-

kata i mogućnosti da svoje proizvode

plasiraju u neke druge države- ocijenio

jeVukčević.

R.E.

Crnogorski privrednici naMeđunarodnomsajmu preduzetništva u Cel

Iz Slovenijeuloženo35

Saprezentacije studije IFC