Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Srijeda, 12. septembar 2018.

PodrškadijaloguBeograda i Prištine

PODGORICA

Predsjednik Crne Gore

Milo Đukanović pozdravio je napore Beo-

grada i Prištine da rješenje traže mirnim

putem, kroz dijalog, pod pokroviteljstvom

Evropske unije.

Kako navode iz Službe za informisanje

predsjednika Crne Gore, Đukanović je

juče razgovarao u Podgorici sa predsjed-

nikomKosova HašimomTačijem.

-Susret je inicirao predsjednik Tači u

okviru kontakata u regionu, u namjeri da

susjede upozna s rezultatima dijaloga

između Prištine i Beograda, i daljimplano-

vima - navode u saopštenju.

Đukanović je zahvalio za inicijativu i

pozdravio napore Beograda i Prištine da

rješenje traže mirnimputem, kroz dijalog,

pod pokroviteljstvomEU.

On je, kako navode, uvjeren da će sve

strane voditi računa da krajnji rezultat

bude i snažan doprinos stabilizaciji

Zapadnog Balkana kao i podsticaj njego-

voj evropskoj perspektivi.

- U razgovoru je bilo riječi i o potrebi

daljeg unapređenja bilateralne saradnje

u obostranom interesu - zaključili su u

saopštenju.

R. P.

HašimTači iMiloĐukanović

Ministar vanjskih poslova učestvovao

na Bledskomstrateškom forumu

Darmanović: Crna

Goramožezavršiti

pregovore i prije

2025. godine

PODGORICA

Politika

proširenja je jedanod

najuspješnijihprojeka-

taEUodnjenognastan-

ka. UsvimzemljamaZa-

padnogBalkanapostoji

snažnapodrškapristupanju

Evropskoj uniji. Uvjeren

samdaCrnaGoramože za-

vršiti proces pregovora sa

Evropskomunijomi prije

2025, kazao jeministar

vanjskihposlovaSrđan

DarmanovićnaBledskom

strateškomforumu (BSF).

Forumu na Bledu prisustvo-

vali su visoki zvaničnici Slo-

venije, regiona i Evrope.

Ovogodišnji BSF, pod nazi-

vom „Prevazilaženje podje-

la“, posvećen je aktuelnim

političkim i bezbjednosnim

izazovima u Evropi i svijetu

kao što subudućnost EUi po-

litike proširenja, aktuelni od-

nosi na Zapadnom Balkanu i

uticaj naučnog i tehnološkog

napretka na savremeno druš-

tvo.

Ministar Darmanović je go-

vorionapanelu„ZapadniBal-

kan – izgubljene godine ili

nova nada“, sa fokusom na

evropsku i evroatlantskuper-

spektivunašeg regiona.

Govoreći oaktuelnimdešava-

njima u regionu, šef diploma-

tije je naglasio da treba biti

optimista i izrazio zadovolj-

stvo postignutim dogovorom

Makedonije i Grčke, koji

uskoro treba da dobije svoju

verifikaciju na referendumu.

Pozitivan proces u interesu

stabilnosti regiona je i dijalog

Beograda i Prištine, koji Crna

Gora nastavlja snažno da po-

država.

Ministar Darmanović se to-

komBledskogstrateškogforu-

ma sastao i sa potpredsjedni-

kom Vlade Kosova Enverom

Hodžajem, ministrom vanj-

skihposlovaMalteKarmelom

Abelom, generalnom sekre-

tarkom Evropske službe za

vanjske poslove (EEAS) Hel-

gomMarijom Šmit i zamjeni-

kom pomoćnika državnog se-

kretara SAD-a Metjuom

Palmerom.

Tokomsvihrazgovorapohva-

ljena je pozicija Crne Gore

kao faktora stabilnosti na Za-

padnomBalkanu, predvodni-

kaprocesaevropskih integra-

cijaikonstruktivnogpartnera

u rješavanju regionalnihpita-

nja.

R. P.

Ministar odbrane o izgradnji vojnog poligona na Sinjajevini

Bošković: Lokalnostanovništvoće imati benefite

PODGORICA

Ministar odbra-

ne Predrag Bošković najavio je

nova ulaganja umodernizaciju

i nove razgovore o korišćenju

poligona na Sinjajevini za

potrebe Vojske, jer su, kako

kaže, osimopreme, neophodni

i prostorni uslovi za mirnodop-

ske dužnosti.

Bošković je u razgovoru za

TVCG istakao da je ponosan

zbog kupovine helikoptera za

potrebe Vojske Crne Gore, ali

i građana. Očekuje usvajanje

nove Strategije nacionalne

bezbjednosti na prvoj redov-

noj sjednici jesenjeg zasijeda-

nja parlamenta.

Nabavka helikoptera veliki

je korak u tompravcu jer oni

mogu da izvršavaju razne

misije.

- Od traganja, spašavanja,

medicinskih evakuacija, nadzo-

ra granice, prevoza itd. Sve ono

što je potrebno danas civilnom

stanovništvu, a što Crna Gora

u ovommomentu nije imala,

ili su resursi koje je imala bili

praktično na izdisaju. Tu se

neće stati - kaže Bošković.

U naredna dva dana stiže

donacija Njemačke za šest

lako oklopnih vozila koja će

koristiti vojna policija i obavje-

štajno-izviđačka četa. No, ni to

nije sve.

- Možda i najvećumoderniza-

ciju i nabavku kada su oklopna

vozila, odnosno pješadijske

jedinice u pitanju jeste nabav-

ka 67 oklopnih vozila koju

sada praktično privodimo

kraju, taj administrativni dio.

A oni će biti u sistemu Vojske

Crne Gore nadam se u slje-

dećih pet godina - dodao je

Bošković.

No, Vojsci Crne Gore, osim

opreme, neophodni su i pro-

storni uslovi za mirnodopske

dužnosti. Poligon na Sinjajevi-

ni, koji je postojao za vrijeme

JNA, od stručnjaka je de inisan

kao najbolji okvir. Iako je naja-

va korišćenja tog poligona za

potrebe Vojske izazvala nega-

tivne reakcije, Bošković tvrdi

da bi tamošnje stanovništvo

imalo samo bene ite.

- Mi tamo nećemo da gradimo

ništa. Nema potrebe za izgrad-

njomnekih objekata ili zagra-

đivanja prostora da bi on bio

ograničen za civilno stanovniš-

tvo. Ono što je činjenica jeste

da bi Vojska tamo svakako

popravila ukupnu vodovodnu

i svaku drugu infrastrukturu -

navodi Bošković.

R. P.

PredragBošković

RATUOPOZICIJI:

Funkcioner DCGDuško Stjepović žestoko reagovao

na tvrdnje DF-a o vezama te partije sa kriminalnimklanovima

Demokrate: Front je

najvećaopoziciona

izdaja i prevara

PODGORICA

Funkcioner

DemokratskeCrneGore

DuškoStjepovićocijenio je

da jepolitička grupacijaDe-

mokratski front ,,najveća iz-

daja i prevara srpskognaro-

da i opozicijeuCrnoj Gori”.

Stjepović je reagovao na tvrd-

nje funkcionera DF-a Vla-

dislava Bojovića da Demo-

kratskuCrnuGorufinansiraju

kriminalni klanovi.

- Vladislav Bojović, mikrofon

najvećegopozicionogizdajni-

ka Predraga Bulatovića, po-

stao jeakcionar„Srpskekuće“

i na taj način se svrstao u kolo

onih koji žele da Srbe u Crnoj

Gori pravno uobliče u akcio-

narsko društvo, a da zatim

srpsku nacionalnost prodaju

na tržištukapitalauviduakci-

ja. Dakle, najveći opozicioni

izdajnik Predrag Bulatović

osmislio je još jedan mračni

plan, poslije prodaje, bez izu-

zetka,svihizborauCrnojGori

– da vaučerskom privatizaci-

jom, nalik Milu Đukanoviću,

rasproda ono što je svimSrbi-

ma, ali i svimdrugim ljudima,

najvrednije inajsvetije-navo-

di se u reakciji Stjepovića.

Prema njegovimriječima, po-

litička sramota u vidu Bulato-

vićaspremnajedagaziposva-

koj kapi, i crnogorskoj, i

srpskoj, i albanskoj, i bošnjač-

koj, i muslimanskoj, i hrvat-

skoj, ne bi li tim gaženjem

okrenuo još kojimilionna po-

litičkom tržištu kapitala, na

kojem se prosto utrkuje sa

Đukanovićem i Marovićem, i

to najčešće u disciplini - pro-

daja svog nacionalnog osjeća-

nja.

- Ako je Bulatović mogao da

napusti crnogorski identitet

iz njemu znanihmotiva, oda-

kle bilo kome ideja da se sada

trajno vezao za srpski identi-

tet? Kao što vidimo, jedina

konstanta lidera dva najek-

stremnija politička pola u Cr-

noj Gori jeste njihova pro-

mjenljivost u zavisnosti od

toga gdje je kasa.

Iztograzloga, gospodoopozi-

cioni izdajnici, to što ste nau-

mili nemože vamproći dok je

god bar jednog čovjeka u Cr-

noj Gori koji svoju kapu,

makojenacije i religije, ne

želidaproda,nidajepre-

tvori u akcije kao što to

vi pokušavate učiniti sa

Srbima - rekao je Stje-

pović.

Kako navodi Stjepo-

vić, ,,izdaja vama nije

stranpojam,uštasmo

se uvjerili više puta“.

- Sjetimose samoda je

u Budvi opoziciju iz-

daovašDžaković, da jeu

Podgorici opoziciju izdao

vaš Vujačić, da je vaš od-

bornik izdao opoziciju u

Andrijevici, da je odbornica

DF-a glasala zaWTA, a da ste

zbog toga, poslije toga, napa-

dali Krapovića, tako je i vaš

nosilac liste uMojkovcu bra-

nio aktivistuDPS-a i osuđiva-

no lice, koji je Bečiću prijetio

bombama u Mojkovcu, pod

izgovorom da mu je prijatelj.

Kad je neko sklon izdajama,

oštricu te izdaje vrlo brzo

okrene i protiv grupacije kroz

koju izdajnički djeluje - za-

ključio je Stjepović.

R. P.

Bojović: Da li je i Amfilohijeuzeočetirimilionaeura

- Sud omompolitičkomdjelovanju i autonomiji će dati

građani, ali nemamdilemu da je Boris Bogdanović klizavi

sapun Alekse Bečića, kojimmu izbjeljuje posljednje ostat-

ke nekadašnjeg srpstva još od vremena odbrane beo-

gradskihmostova - naveo je u odgovoru funkcioner DF-a

Vladislav Bojović.

On je upitao Demokrate da li je i mitropolit Am ilohije

uzeo četiri miliona eura.

,,A što se tiče jedinstva u DF-u, tek o tome nema

potrebe da se dvojac B2 opterećuje jer nikad

nijesmo bili jedinstveniji i uporniji u borbi

protiv režima i njegovih lokatora kao što su

Demokrate“, navodi se dalje u reagovanju.

- Pošto su u svojoj patološkoj mržnji prema

svemu što je srpsko i što nije po njihovom Soroševom

pozadinskompolitičkomdjelovanju, pokušali da zavade

mitropolita Am ilohija i predsjednika Srbije Aleksandra

Vučića, moram ih obavijestiti, na njihovu veliku žalost,

da se naš vladika sreo sa AleksandromVučićem 5. avgu-

sta. I to istog onog dana kad su se s njim sreli i predstav-

nici crnogorskih opozicionih partija i srpskih institucija

u Crnoj Gori. A pošto taj dan Bogdanović i Bečić

označavaju kao datum kad su lideri DF-a

od Aleksandra Vučića uzeli 4miliona eura,

moram ih pitati: znači li to da je i mitropolit

Am ilohije uzeo isto toliki iznos ili možda i

veći pošto su se njih dvojica sreli u četiri

oka - upitao je Bojović.

PredsjednikMilo Đukanović razgovarao sa predsjednikomKosova HašimomTačijem

SastanaknaBledu

Vladislav

Bojović

Duško

Stjepović