Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

–Kolegijum

predsjednikaSkupštine tre-

balobi početkomoktobrada

dogovori detaljevezane za

formiranje radne grupe za

optimizaciju izbornog zako-

nodavstva - nezvanično sa-

znajePobjeda. Radna grupa

biće formirana, kakonamje

potvrđeno, početkomjese-

njeg zasijedanja, i touparla-

mentu, što je čvrst stavDPS-

akoji je inicijator osnivanja

tog tijela.

DPS je, kako jePobjedi rečeno,

spreman na kompromis sa

svim opozicionim partijama,

uključujući Demokrate i Uru

koji bojkotuju parlament, ali

dijalogćeseodvijatiuSkupšti-

ni.

- Obaveza nam je da formira-

mo radnu grupu i da imple-

mentiramo sve preporuke

ODIHR-OEBS prije narednih

lokalnih i parlamentarnih iz-

bora. Radna grupa je jedini

pravni okvir za izborne refor-

me i ona će biti formirana u

parlamentu – kaže Pobjedin

izvor.

S obzirom na to da je Demo-

kratskapartijasocijalistakate-

gorična da radna grupa treba

dase formirauSkupštini, kao i

da se radi optimizacija izbor-

nog zakonodavstva umjesto

kompletne reforme, nije real-

noočekivatidaćeDemokratei

Uraučestvovatiuradutogtije-

la. Demokrate su ranije poru-

čile da im je neprihvatljiv

DPS-ov prijedlog, da nije do-

voljno optimizovati izborno

zakonodavstvo,većgasveobu-

hvatnoreformisati,uključuju-

ći i medijske zakone, zatim

naći održiva rješenja za izbor

članova Sudskog i Savjeta

RTCG, kao i potvrditi datum

parlamentarnih izbora i dogo-

voritidatumodržavanja lokal-

nih izbora u Crnoj Gori. Bečić

i Abazović traže formiranje

privremenog ad hoc odbora

od 14 članova, i to šest imeno-

vanih na prijedlog parlamen-

tarne većine, pet opozicije, a

dva nevladinih organizacija

koje su ostvarile javnu prepo-

znatljivost u oblasti izbornog

procesa. Najnovije poruke iz

DemokratskeCrneGore suda

su čak spremni i na bojkot do

kraja mandata ako se ne udo-

volji svim njihovim zahtjevi-

ma.

DPS će prilikom formiranja

radne grupe i izmjena izbor-

nog zakonodavstva morati da

traži kompromis sa Demo-

kratskim frontom, kako bi se

obezbijedila dvotrećinska ve-

ćina za usvajanje izmjena

„krovnog“ izbornog zakona –

o izboru odbornika i poslani-

ka.Front jeranijepredložioda

bi radnagrupa trebalodabude

redovnoparlamentarno tijelo,

što je na fonu onoga što pred-

laže DPS. Međutim, razlika je

u tome što seDFneće zadovo-

ljiti samo optimizacijom iz-

bornog zakonodavstva, jer taj

opozicioni savez, kako je više

puta poručivao, smatra da je

potrebno raditi ukupnu refor-

mu izbornih zakona. To bi

uključivalo izmjene zakona o

izboru odbornika i poslanika,

biračkom spisku, finansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja i registrima prebi-

vališta i boravišta. DF se, osim

toga, zalaže za paritetan prin-

cipuradnoj grupi shodnobro-

ju osvojenih mandata i traži

mjesto kopredsjednika tog ti-

jela. Izričito je protiv učešća

NVOsektora u radnoj grupi.

DPS je Kolegijumu predsjed-

nika Skupštine sredinom jula

podnio inicijativu za formira-

njeradnegrupezaoptimizaci-

ju izbornog zakonodavstva i

opštih ambijentalnih uslova

za sprovođenje izbora, uz

obrazloženjeda „kaonajveća i

najodgovornijapartijauCrnoj

Gori“ želi da da najveći dopri-

nos u novoj radnoj grupi. Ini-

cijativa jedobila „zelenosvije-

tlo“ od šefa parlamenta Ivana

Brajovića, koji je, takođe, kate-

goričan da jemjesto za dijalog

i formiranje radne grupe –

parlament.

-Nijedanpolitički subjekat vi-

še nije u prilici da ucjenjuje i

traži izgovore za neučešće u

unapređenju izbornog ambi-

jenta–poručio jeBrajović, na-

kon što je dobio pisani prijed-

log poslaničkog klubaDPS-a.

Posljednja radnagrupakoja se

bavila izbornim zakonodav-

stvombila je formirana prošle

godine i više mjeseci se bavila

usklađivanjemizbornihzako-

na sa OEBS-ovim preporuka-

ma.Značajandioposlajezavr-

šila, ali izostalo je usvajanje

izmjena i dopuna Zakona o

izboru odbornika i poslanika,

jer je opozicija uskratila dvo-

trećinskupodršku.Uraduove

radne grupe nijesuučestvova-

li opozicioni poslanici.

I.K.

PODGORICA

–Socijalistič-

kanarodnapartijaoformila

jeprivremeni odboruBudvi,

koji ima zadatakda rasformi-

ra aktuelni i formiranovi op-

štinski odbor tepartije. No-

voformirani opštinski odbor

činiobi kadar lojalanaktuel-

nomrukovodstvuSNP-a, za

razlikuodpostojećegkoji je

blizaknekadašnjimčelnim

ljudimapartijeSrđanuMili-

ću i Snežani Jonici, nezvanič-

no saznajePobjeda.

Rukovodstvo SNP-a je, prema

saznanjima našeg lista, neza-

dovoljno pošto su, nakon sjed-

nice Skupštine opštine Budva

prošlog utorka, ostali bez i jed-

ne funkcionerske pozicije u

okviru lokalne uprave, budući

da su odbornici Demokrata,

kao i opozicioni DPS, bili uzdr-

žani prilikom glasanja za pri-

jedlog da se SNP-ov Radovan

Bauk imenuje za vršioca duž-

nosti direktora Komunalnog

preduzeća.

Odbornici Demokrata su na

sjednici Skupštine opštine po-

ručili da ne podržavaju izbor

Bauka, koji je inače do sada

obavljao funkciju direktora

Komunalnog, jer su nezado-

voljni radomtog gradskogpre-

duzeća.

Demokrate i Demokratska

partija socijalista su, kako na-

vode izvori Pobjede iz SNP-a,

tom prilikom iskoristili činje-

nicu da rukovodsvo partije ne

kontroliše svog odbornika u

lokalnom parlamentu Gorana

Pejovića. On je blizak struji

SnežaneJoniceiSrđanaMilića

kao i predsjednik budvanskog

odbora SNP-a VeselinMarko-

vić, koji je ranije podnio ostav-

ku na mjesto potpredsjednika

opštine Budva bez saglasnosti

sa rukovodstvomstranke.

Pejović je, prema našimsazna-

njima,odbioranijizahtjevvrha

partije da podnese ostavku na

odborničko mjesto, zbog čega

jecentrala i odlučilada formira

privremeni odbor SNPBudva.

Na čelo privremenog odbora

postavljen je potpredsjednik

Opštinskog odbora SNP-a Bud-

vaKrstoRađenović,kojićeradi-

ti na formiranjunovog odbora.

Rađenović je, u izjavi za Pobje-

du, potvrdio da se trenutno ra-

di na formiranju novog opštin-

skog odbora SNP Budva i da je

tu odluku donio Glavni odbor

partije.

- Odlukom Glavnog odbora

rasformirani su svi opštinski

odbori SNP-a i sada se ide ka

formiranjunovihnanivoucije-

le Crne Gore. U skladu sa tim

smo i mi u Budvi formirali ini-

cijalni odbor na čijem ću čelu

biti ja sve do održavanja op-

štinskeizbornekonvencije,ko-

ja se očekuje u narednomperi-

odu – rekao je Rađenović

Pobjedi.

Sporazumomo koalicionoj sa-

radnji, koji su nedavno prili-

kom ulaska u lokalnu vlast

predstavnici Crnogorske pot-

pisali sa vladajućom koalici-

jomu Budvi, predviđeno je, iz-

među ostalog, da SNP zadrži

mjesto direktora Komunalnog

preduzeća.

Da li će SNP preći preko ova-

kvog odnosa koalicionih par-

tnera iz Demokratske Crne

Gore ili ćeovobudvanskuvlast

uvestiunovukrizu,ostajedase

vidi.

Đ. ĆORIĆ

PODGORICA

-Ubrzani na-

predakka članstvuuEvrop-

skoj uniji državakandidata

koje ispunjavajupotrebne

uslovebiobi najboljapodrš-

kaproevropskimsnagama i

potvrdakredibilne evropske

budućnosti ZapadnogBalka-

na, ocijenio jepotpredsjed-

nikVlade iministarpravde

ZoranPažin.

On se juče uHagu sastao sa vi-

sokimzvaničnicimaholandske

izvršne i zakonodavne vlasti.

Kako je saopšteno izVlade, Pa-

žinjesaopštiodajeubjedljivim

rezultatima u izgradnji pra-

vednog i bezbjednog društva

Crna Gora zavrijedila članstvo

u NATO i ostvarila značajan

napredak u pristupanju EU

trajno vezujući svoju buduć-

nost za vrijednosti i standarde

razvijenih demokratskih ze-

malja.

Pažin je na sastanku sa pred-

sjednicom Senata Holandije

Anki Brokers Knol ukazao na

veliki značaj političke i ek-

spertske podrške te zemlje za

izvjesnu evropsku budućnost

CrneGore.

Knol jenaglasilada suuholan-

dskom zakonodavnom domu

bili veoma srećni kada su bili u

prilici da daju saglasnost za

članstvoCrneGoreuNATO-u.

- Takođe smo ubijeđeni da je

mjestoCrneGore uEvropi i da

onatrenutnoveomadobroradi

na ispunjavanjuuslovazačlan-

stvo u EU. Samo tako nastavite

- saopštila je ona.

Pažin je kazao da se sprovode

reformena osnovukojihćeCr-

na Gora do trenutka ulaska u

EU zaslužiti reputaciju države

sa snažnomvladavinomprava.

-PodrškaKraljevineHolandije

i drugih razvijenih evropskih

demokratija,kaoiprepoznava-

nje i vrednovanje konkretnih

rezultata koje ostvarujemo, od

predsudnog su značaja za

uspjeh na našem evropskom

putu–naveo jePažin.

Đ. Ć.

Radna grupa za izborno zakonodavstvo biće formirana u parlamentu

Kolegijumpočetkom

oktobraodetaljima

DPS je, kako je

Pobjedi rečeno,

spreman na

kompromis

sa svim

opozicionim

partijama,

uključujući

Demokrate i Uru

koji bojkotuju

parlament,

ali dijalog će

se odvijati u

Skupštini

SNP nezadovoljan odnosomDemokrata formira novi opštinski odbor u Budvi

Joković seoslobađa

nelojalnogkadra

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin u posjeti Hagu

Ubrzani napredak

kaEUbiobi podrška

proevropskimsnagama

SrđanMilić i Vladimir Joković

PODGORICA

- Devetočlani autonomni

timzazaštitubrodova (AVPDtim)Vojske

Crne Gore okončao je svoj četvoromje-

sečni mandat u operaciji Evropske unije

NAVFOR Atalanta, u pomorskom po-

dručjuRogaAfrike.

Načelnik Generalštba VCG, brigadni ge-

neralDragutinDakićčestitaojepripadni-

cimatimanauspješnoispunjenomzadat-

ku zaštite brodova koji prenose hranu i

ostalu pomoć narodu Somalije pod okri-

ljem Svjetskog programa hrane (WFP)

Ujedinjenih nacija. On je istakao da je ri-

ječ o izuzetno humanoj operaciji koja se

izvodi podpatronatomEvropske unije.

-Vi ste, štiteći brodoveuokviruSvjetskog

programahraneUjedinjenihnacija, štitili

narod Somalije, ali i interese Crne Gore i

svihonihkoji želemir i prosperitet. Štitili

ste slobodu i vrijednosti koje suštitili i va-

ši preci - kazao je general Dakić.

R. P.

Devet članova Vojske Crne Gore završilomandate u Africi

I drugi timokončao učešće u operaciji EU

SastanakuHagu

SkupštinaCrneGore