Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnijeisigurnijenapaja-

nje električnom energijomu

višeopština.Zbogtogapotro-

šačiupojedinimnaseljimapo

nekoliko sati neće imati stru-

ju.

Andrijevica:

od8:30do14sati

Božiće, Konjuhe, Gračanica,

Ulotina, Zoriće iKruševo itd.

Bar:

od 9 do 15 sati Naselja

Tuđemili, Zupci, Mandarići,

Podsustaš, Boškovići i Sutor-

man.

Budva:

od 9 do 12 sati dio na-

seljaČelobrdo.

Berane:

od8do14:30satiNo-

vo naselje iznad Stadiona i

Osnovne školeVukKaradžić,

Ulica29. novembar...

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Kanje.

Cetinje:

od9do13satidiouli-

ce Baja Pivljanina, ulica IV

proleterske, dio Bulevara cr-

nogorskih junaka, Hercego-

vačka ulica, dio naselja Luke

Ivaniševića i dio naselja Ka-

tango; od 9 do 15 sati Zagra-

blje.

Herceg Novi:

od 8:30 do

12:30 sati Nakićenovići; od 8

do 18 sati Đenovići, Mirine,

Citrus, Vila „Koza“, TrgMar-

šala Tita, naselje Jagode, Čo-

kac – zbog ugradnje novih

brojila.

Kotor:

od 9 do 10 sati okolina

zgradeJugooceanije;od10do

13satiRisan.

Kolašin:

od 9 do 14 sati Mo-

račko Trebaljevo i Velje Du-

boko.

Mojkovac:

od10do13satiCr-

venaLokva.

Nikšić:

od9do15satiZagrad;

od 10 do 13 sati dio Kličeva –

Kodžur; od 10 do 14 sati Cr-

kvičko polje, Zeično, Babići,

Šarići, Barni do, Brijeg, Šće-

panPolje,Paklice,CarinaŠće-

pan Polje, Kolo, Jerinići, Ni-

kovići, Bojati i Kneževići

(Lijepi pod); od 10 do 15 sati:

Donja Zagora, Čista vlaka,

Prijekaljut,Crnikuk,Somina,

Garevac, Krtine, Dubočke,

Cerovačkaglavica.

Plav:

od8do14:30satiMašni-

ca.

Pljevlja:

od8do17 satiGrevo,

Mrzovići, Ilino nrdo i Rabit-

lje; od 10 do 15 sati Gradac,

Višnjica, Meljak, Vrba, Kula

Šljuke, Leovo brdo, Pupovići,

Puzići, Strahov do, Glisnica,

Crnobrdo, Rađevići, Zorlovi-

ći,Potkovač,Kovač,Boljanići,

Đakovići, Pliješ, Milakovci,

Jezero, Prisoje, Babino brdo,

Kula Jakupov Grob, Rajišići,

Šula,Zabrnjica,Nange,Prači-

ca, Smrčevo, Borišići, Kova-

čevići, Sirčići, Petine, Čestin,

Srečanje,Vitine,Dužice,Stra-

žice, Brda, Čardak i Plansko;

od 8 do 18 sati Ratnih vojnih

invalida,Potrlica,SretenaTo-

šića – zbog ugradnje novih

brojila.

Rožaje:

od9do 14 sati Besnik

iCrnča.

Šavnik:

od 8 do 16 sati Timar,

Dobrasela,MljetičakiSlatina.

Ulcinj:

od 8 do 12 sati Gornja

Kolomza; od 8 do 15 sati Vla-

dimirske Krute, Kamenički

most, Leskovac, Mrkovsko

polje,Dabezići,MaliKaliman

iMeđureč.

Žabljak:

od 9 do 15 sati Bare

Žugića; od8do 18 satiNarod-

nih heroja, Trg durmitorskih

ratnika, Crkvena opština,

Njegoševabb–zbogugradnje

novihbrojila.

M.N.

CEDIS

DioŠavnika

bez struje

osamsati

MOJKOVAC

–Mojkovčani

kojima jepotrebna stalna

medicinskabriga anijesuza

bolničko liječenje, narednih

petnaestakdananemogu

računati nauslugu u stacio-

naruDoma zdravlja „Boško

Dedejić“.

Direktorka te ustanove Ikoni-

ja Minić kaže da je stacionar

zatvoren, privremeno, zbog

renoviranja i adaptacije.

- Svi pacijenti koji su bili na

stacionaru,ilionikojimajepo-

trebnastalnaprisutnostmedi-

cinskog osoblja, u narednih

petnaestak dana biće smješte-

ni u bjelopoljskoj bolnici. Sta-

cionarjeprivremenozatvoren

zbog renoviranja i adaptacije,

odnosnozamjenepoda. Pored

toga, sređuju se i kuhinja i ve-

šeraj, bez kojih stacionar ne

može da radi. Uz to, dom

zdravlja će biti kompletno

okrečen i sanirana oštećenja

na zidovima. Biće sanirana i

obnovljena i terasa Doma

zdravlja. Za petnaestak dana

će, kako jeplanirano, ti poslovi

biti završeni - rekla jeMinić.

Radove izvodi, dobrim dije-

lom i kao donator, firma „Ce-

rovo“ iz Bara, po ugovoru o

adaptaciji zdravstvenih usta-

nova, potpisanim saMinistar-

stvomzdravlja.

R.Ć.

BIJELO POLJE

– Terenska

ekipa Instituta za javnozdrav-

lje danas će nastaviti započeti

tretman zadimljavanja koma-

raca na teritoriji Bijelog Polja

–saopštenojenasajtuopštine.

U slučaju loših vremenskih

uslova tretman će biti odgo-

đen, kazali su, do momenta

kada se stvore pogodni uslovi.

-Hemijskipreparatizauništa-

vanje komaraca koriste se u

dozama koje nisu štetne po

zdravlje ljudi – navedeno je u

saopštenju.

T.Č.

Danas

zaprašuju

komarce

BIJELO POLJE

MOJKOVAC:

U toku renoviranje Doma zdravlja, radovi će trajati dvije sedmice

Stacionarprivremenozatvoren

IkonijaMinić

VELIKOSPREMANJE:

Domzdravlja

TIVAT

– Turistička zonaLe-

petaneprostiraće senapo-

vršini od 14.500kvadratnih

metarabrutograđevinske

površine, podijeljenena če-

tiri urbanističkeparcele.

O nacrtu tog projekta koji je

uradioCentar za arhitekturu i

urbanizamizPodgorice

održana je javna rasprava.

PROJEKAT

Dragana Šuković kazala je da

je pravni osnov za taj projekat

donijet 2012. godine, a razlog

zbog kojeg je tek ovih dana na

javnoj raspravi je osjetljivost

prostora nekadašnje vojne ka-

sarne koji se nalazi uz vodoi-

zvorište Plavda, sa kojeg se

snabdijeva veći dioTivta.

- Preduzeće Vodovod i kanali-

zacija Tivat je 2015. dalo pri-

mjedbuda jeneophodnoodra-

diti elaborat o geološkim i

hidrogeološkim karakteristi-

kama slivnog područja vodoi-

zvorišta Plavda i na osnovu to-

g a p l a n i r a t i i z a š t i t u

vodoizvorišta i ostalo na tom

prostoru – rekla je Šuković

predstavnica Centra za arhi-

tekturu i urbanizam.

Prema nacrtu, zahvat plana je

oko pet hektara sa indeksom

izgrađenosti 0,29. U zonama

sportaplaniran je sportski ho-

tel bruto površine 8.800 kva-

drata, sa četiri zvjezdice, koji

integriše nekadašnju proi-

zvodnu halu i ima prateći sa-

držaj koji mu odgovara. U zo-

nama sporta i rekreacije

planirana je zatvorena hala sa

olimpijskim bazenom, kao i

teren za grupne sportove koji

odgovara organizovanju ta-

kmičenja sa tribinama.

SADRŽAJI

Tu su još i otvoreni sportski te-

reni sa nekolikomanjih objeka-

ta, četiri teniska terena od kojih

je jedan takmičarski, kuglana sa

kafe barom, kao i biciklistička

staza u dužini od 400 metara i

trim-stazaduga250metara.Na

-

crtom je predviđen fudbalski

teren koji ima tribine ispod ko-

jihćebitikancelarijeidvakošar-

kaškaterena.Planiranajeitrim-

stazazaskejt,terensasportskim

spravama za fitnes na otvore-

nomuzmanjiobjekat,teamfite-

atar ukomće semoći organizo-

vati neki događaji.

- Ideja je bila da se uz što ma-

nju izgrađenost omogući bo-

ravak sportistima i mladima

uz sve sadržaje za bavljenje

sportom na visokom nivou -

naglasila je Šuković.

S.K.

Predviđeno je i otvaranje četiri teniska terena od kojih je jedan takmičarski,

kuglana sa kafe barom, kao i biciklistička i trimstaza. Nacrtomsu predviđeni

dva košarkaša i fudbalski teren koji ima tribine ispod kojih će biti kancelarije

TIVAT:

Na javnoj raspravi predstavljen nacrt plana „Turistička zona Lepetane“

Planiranagradnja

sportskoghotela i

olimpijskogbazena

Smjernice koje objekte na

tompodručju treba zaštititi

i zadržati dala je Uprava

kulturnih dobara.

- Prvi je objekat nekadašnje

proizvodne hale, koji ima

elemente vrijedne industrij-

ske arhitekture 20. vijeka,

potom su to korito potoka,

objekat Hidrografskog

instituta, bunar, tunelske

prostorije i vrijedni vojni

mobilijar - pojasnila je Dra-

gana Šuković.

Proizvodna

halavrijedna

industrijska

arhitektura

20.vijeka

BROJNI SADRŽAJINAOTVORENOMI ZATVORENOM:

Budući izgledsportskezoneuLepetanima

14.500

kvadratnihmetarabrutograđevinske

površine zauzima plan ,,Turistička

zona Lepetane“ uokviru koje su

planirani sportski objekti