Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Srijeda, 12. septembar 2018.

Kolašin:

Opština o gomilama zemlje pored šetališta

Provjeravajuko je

odobrio ,,uređenje“

Sportskezone

KOLAŠIN

Rukovodstvo

opštine jenaložiloKomu-

nalnoj policiji da se ispita

prema čijimnalozima i na

osnovukojihugovora i do-

kumenata seobavlja istovar

zemljeuSportskoj zoni, po-

redatraktivnog šetalištau

neposrednoj blizini Tare.

Predsjednik opštine Milosav

Bulatovićkažedadosadanije-

su našli ni potpisane ugovore,

niti bilokakvudokumentaciju

na osnovu koje bi se zaključilo

da je dozvoljen istovar zemlje

na lokacijama u okviruDUP-a

Sportska zona, koje imaju sa-

svimdrugačijunamjenu.

- Javnost želi da bude obavije-

štena o tome i mi ćemo na to-

me insistirati, da se objasni

zašto se zemlja sa gradilišta

tunelanaputuKolašin–Bera-

ne istovara bašuSportskoj zo-

ni. Takođe, ispitaćemo o ka-

kvom se materijalu radi, da li

je štetan za životnu sredinu -

najavio jeBulatović.

Istovaranje zemlje iz tunela

koji seprobijanabudućoj sao-

braćajnici Kolašin – Berane,

prekoBjelasice, počelo jekada

i radovi na probijanju tunela

kojegizvodisarajevskopredu-

zeće „Euroasfalt“. Lokacija na

kojuseodlažezemljaudaljena

je od gradilišta 15 kilometara.

Prethodna vlast je objašnja-

vala da se ne radi o štetnom

materijalu i da će sena taj na-

čin izvršiti nivelacija prosto-

ra pored šetališta. Objašnja-

vali su da je Direkcija za

saobraćaj tražila da se izvo-

đačima radova omogući lo-

kacija za istovar prirodnog

materijala iz unutrašnjosti

tunela i da sve to prati idejno

rješenje elaborata o uticaju

odlagališta materijala na ži-

votnu sredinu.

Dr.P.

ISPITAĆEIKVALITETZEMLJE:

Sportskazona

Herceg Novi:

Testno pristajanje za „Kroun princes“

Prviputusidren

megakruzer

HERCEGNOVI

Megakruzer ,,Kroun

princes“ američke kompanije „Princes

kruiz“ juče je nekoliko sati bio usidren

u blizini Luke Zelenika. Ivo Begović,

menadžer agencije „Boka adriatik“

preko koje je kruzer i došao u Boku, je

kazao da je riječ o tehničkompristaja-

nju, da bi se ukrcao dio posade, kao i

testu da bi se vidjelo da li taj brodmože

da računa na luku u Zelenici u slučaju

nevremena.

- Utisci su povoljni na osnovu današnjeg

pristajanja. Biće još dolazaka, a važno je

da imamo podršku naših institucija da

bi se to organizovalo. Ovo je bio način

da se vidi kakvo je sidrište i maritivne

mogućnosti luke. Pristajanje i testiranje

je bilo uspješno, tako da imamo poziti-

van odgovor od kapetana kruzera koji je

napravio izvještaj – kazao je Begović.

On objašnjava da zbog procedure iskr-

caja putnika juče nije bilo, ali očekuju da

će narednog puta, nakonmišljenja kom-

panije, putnici sa kruzera izaći u obilazak.

- Iskrcaj putnika mora biti dogovoren

sa operatorima koje pripremaju pro-

gram izleta. Potrebni su i dogovori sa

opštinom, turističkomorganizacijom i

drugim ako bi kompanija krenula u tu

priču – kazao je Begović objašnjavajući

da je brod po programu trebalo da ide

u Kotor, te da im je u Zelenici bio test

kol. Brod je iz Zelenike juče krenuo ka

Grčkoj.

Riječ je o kruzeru od 290metara dužine

i širine 36metara. Ima 19 paluba, a može

da primi 3.080 putnika, koje opslužuje

1.200 članova posade.

Ž.K.

Tivat:

Zakazana regata ,,Hiljadu ostrva“

JedrićeodRijekedoTivta i nazad

TIVAT

Regata „Hiljadu ostr-

va“ na ruti Rijeka-Tivat-Rijeka,

koja prolazi između više od

hiljadu jadranskih ostrva, jedri-

će se od 23. do 30. septembra,

najavila je PR služba kompanije

Adriatik marinas.

Format regate ostaje isti kao i

u prethodnih pet godina: jedre

se dvije etape od kojih jedrilice

mogu izabrati da jedre samo

prvu etapu, samo drugu etapu

ili obje etape s ukupnim rezul-

tatima. Prva etapa startuje u

Rijeci, nakon čega lota ostavlja

ostrva Unije, Susak, Premudu,

Dugi otok, Kornat, Vis, Lastovo

i Sveti Andrija i završava u

marini Porto Montenegro.

Jahting klub „Porto Montene-

gro“ sponzoriše crnogorski tim

koji, inače, jedri za JK „Del in“, a

za kormilom jedrilice „Stribor“

biće Jeremija Kurbanović. Prije

starta druge etape, 26. sep-

tembra, u akvatorijumu Boke

Kotorske održaće se i „Regata

1000 ostrva + 2“, kada će se

lokalni jedriličari takmičiti sa

internacionalnim. Istog dana, u

Porto Montenegru će se oba-

viti dodjela nagrada za prvu

etapu, a 27. septembra jedrili-

čari će u obratnom smjeru, ali

po istom kursu, krenuti prema

Rijeci.

S.K.

Pljevlja:

Ispunjen dio zahtjeva savjeta roditelja učenika iz selaMataruge

Strunjašvraćen

naposao, đaci idu

uškoluuMaoču

PLJEVLJA

Učenici koji su

upisani uOŠ „Mataruge“u

istoimenomselu juče suna-

stavupohađali u školi u su-

sjednomMaoču. Direktor te

ustanoveBojanBajčetakaže

da ćeučetvrtakpokrenuti

formalnuproceduruzaupis

novihdaka.

Mataruge su od grada udalje-

ne oko 20 kilometara. Rodite-

lji su 23 djece uMaoče doveli

juče ujutro.

- Djeci je juče omogućeno da

pohađaju nastavu. U četvrtak

ću otići u Ministarstvo pro-

svjete i upisnice23dakaprija-

viti za redovnu proceduru -

kazao jeBajčeta.

Osnovci iz Mataruga nijesu

pohađali nastavu u školi u ko-

ju su upisani jer im roditelji

nijesu dozvolili. Časovi uMa-

oču bili su prvi kojima su pri-

sustvovali ove školske godine.

Savjet roditelja je 3. septem-

bra pokrenuo peticiju za

smjenu direktorice Vanje

Marković „zbog stalne pro-

mjene nastavnog kadra, te

njenogodnosapremalokalnoj

zajednici injihovojdjeci“.Oni

traže da se na radna mjesta

vrate nastavnici Danka Pejo-

vić,BojanOstojićiBojanStru-

njaš.Takode, zahtijevajuda se

Strunjašuvrati starješinstvou

osmomrazredu koji je kao ra-

zredni starješina vodio pret-

hodne školske godine.

Marković juče nije došla na

posao iz, kako je objasnila,

zdravstvenih razloga. Ona je

saopštila da će danas biti na

poslutedaje„BojanuStrunja-

šu iz Ministarstva ponuđeno

mjestonastavnikazapredmet

crnogorski, srpski, bosanski i

hrvatski jezik i književnost“.

- Ministarstvo ne formira

stav na osnovu usmenih

optužbi bilo koje strane,

zbog čega ćemo se odrediti

nakon dostavljanja izvje-

štaja inspekcije, koji očeku-

jemo vrlo brzo saopštili su

iz Ministarstva prosvjete

povodom zahtjeva roditelja

da se smijeni direktorica OŠ

„Matruge“ Vanja Marković.

U saopštenju dodaju da je

izbor roditelja bio da uđu

u proceduru premještanja

djece u drugu školu prije

dostavljanja inspekcijskog

izvještaja.

- To je, naravno, njihovo

pravo, pod uslovomda su

prethodno ispoštovane sve

procedure - objasnili su iz

Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora pod-

sjećaju da je zakonom jasno

propisano na koji način se

biraju i razrješavaju direk-

tori ustanova, tako da se

niti jedna odluka bez jasno

utvrđenih činjenica nemože

donijeti.

- U očekivanju smo zvanič-

nog inspekcijskog izvještaja,

i nakon njega ćemo predu-

zeti dalje korake - istakli su

iz Ministarstva prosvjete.

Ministarstvo:

Čekamo

izvještaj

inspektora

Markovićjeranijeocijenilada

je riječ o politički motivisa-

nimprotestima, tedaStrunjaš

manipuliše roditeljima.

Zadanasu12sati zakazan jeno-

vi sastanak savjeta roditelja

osnovne škole „Mataruge”.

A.S.

Strunjaš je potvrdio da je pri-

hvatioponudu i da će od srije-

de preuzeti radne obaveze.

- Spreman samda ispoštujem

svaku odluku Ministarstva

prosvjete i nadležnih inspek-

cija - rekao je Strunjaš.

Umeđuvremenu, nastavnica

kojajepokrivalatoradnomje-

sto podnijela je zahtjev za ra-

skidugovoraoraduuOŠ„Ma-

taruge“.

Predsjednik savjeta roditelja

Sretomir Šljukić saopštio je

juče da ostaju pri ranijem sta-

vu da djecu neće slati u školu

dok je direktorica te škole Va-

njaMarković, bezobzirana to

što je Strunjaš vraćen na po-

sao.

- Strunjaš nije organizovao

protest, već mi sami. Naš pro-

test nema nikakve veze ni sa

kakvom politikom, za šta nas

ona danima optužuje kako bi

natajnačinpokušaladazaštiti

sebe i sakrije svoju neodgo-

vornost - kazao je Šljukić.

Direktor škole u

Maočuomogućio

je đacima

da pohađaju

nastavu. Sjutra

će pokrenuti

proceduru za

upis. Roditelji

poručili da

neće odustati

od zahtjeva

za smjenu

direktorice Vanje

Marković

FALE,,SAMO“ĐACI:

OŠ „Mataruge“