Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 12. septembar 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

- Nikšićka policija

traga za JovanomPavićevi-

ćem zbog sumnje da ima veze

sa arsenalomoružja koji je

prije dva dana pronađen u jed-

noj kući u naselju Žirovnica –

potvrđeno je Pobjedi iz izvora

bliskih istrazi.

Jovan Pavićević je brat Đorđa

Pavićevića, uhapšenog 19. jula

na Kosovu sa MariomMiloše-

vićem, koji je prema evidenciji

bezbjednosnih službi blizak

kavačkoj grupi.

Đorđe Pavićević je početkom

jula pobjegao iz bolnice u

Dobroti gdje je bio po odluci

Višeg suda. Pavićević je u tu

bolnicu prevezen iz zatvora

u kojem je bio zbog krivičnog

djela otmica u sticaju sa krivič-

nimdjelom iznuda u pokušaju,

počinjenog 15. septembra

2015. godine u Kotoru.

Policija je u ponedjeljak pro-

našla oružje u jednoj kući i

privela Nemanju Burića i Rado-

jicu Nikolića i njima je nakon

saslušanja u Tužilaštvu odre-

đeno zadržavanje do 72 sata.

Nakon toga biće privedeni kod

sudije za istrage koji će se izja-

sniti o pritvoru.

U narednimdanima istrage

biće poznato da li su sva

trojica osumnjičenih imali

veze sa oružjem koje je, kako

se sumnja, trebalo da bude

korišćeno u izvršenju teškog

krivičnog djela.

- Pretresom stana i drugih pro-

storija, koje se nalaze u naselju

Žirovnica u Nikšiću, a koje

koristi J. P, pronađeno je više

predmeta koji su povezani sa

pripremanjem izvršenja najte-

žih krivičnih djela protiv života

i tijela – saopšteno je iz policije.

Pronađena je improvizovana

eksplozivna naprava teška

kilogram, zatim elektrodetona-

torska kapisla, izvor napajanja,

antena za prijem signala,

magnet za iksiranje naprava

na vozilo, daljinski upravljač za

aktivaciju naprave. Oduzeta su

i dva namjenska uređaja nami-

jenjena za praćenje kretanja.

Nikšićka policija pronašla je i

automatsku pušku ,,zastava“

sa okvirom, pištolj CZ model

M70, sa uništenim fabričkim

brojem, sa tri okvira i odgo-

varajućimprigušivačem za

oružje, 136metaka različitog

kalibra, od čega 128 komada

puščane municije i osam

komada pištoljske municije,

dva zaštitna kombinezona i

dvoje rukavica. Zaplijenjena

su i dva vozila ,,golf 5“ pod-

goričkih registarskih oznaka,

sa izmijenjenimbravama za

paljenje vozila, za koja je pro-

vjerama utvrđeno da su ukra-

dena u Podgorici, gasni pištolj

nepoznate marke, pancirni

prsluk i dva bajoneta.

M.Ž. – A.G.

Potragaza JovanomPavićevićem

Istraga o arsenalu oružja koje je pronađeno u nikšićkomnaselju Žirovnica

KOLAŠIN

-Policija je jučeza-

plijenilašlepercigaretanapu-

tuKolašin–Mojkovac, umje-

stuTrebaljevo, iuhapsila

vozačakamiona„skania“

AmeraKutagića(51)–saznaje

Pobjeda.

Kutagić jeuhapšenneštoposlije

13satikadajekolašinskapolicija

prilikom kontrole utvrdila da

prevozi cigarete bez potrebne

dokumentacije. Vozaču ,,ska-

nie“ je određen pritvor i protiv

njega će biti podnijeta krivična

prijava za nedozvoljenu trgovi-

nu i krijumčarenje.

Nezvanično nam je saopšteno

da je zaplijenjeno280paketa ci-

gareta.

Kamion sa cigaretama je parki-

ran ispredzgradeOdjeljenjabe-

zbjednosti ucentruKolašina.

Iz kolašinske policije nam je sa-

opštenodajeobaviještentužilac

i da se radi naotkrivanjuorgani-

zatoranelegalnog transporta ci-

gareta.

Ovojetrećavelikaakcijapolicije

za nešto više od mjesec u borbi

protiv sive ekonomije u kojoj je

osujećeno krijumčarenje velike

količinecigaretakojabi nanijela

znatnu štetu budžetu Crne Go-

re.

Početkom avgusta uhapšene su

četiri osobe – a na spisku osum-

njičenihsusenašli PetarMiluti-

nović, Dragan Šušter, Radovan

Brajković, Stefan Vujačić, zbog

sumnje da su švercovali 65.000

štekacigaretabezakciznihmar-

kica, ukupne vrijednosti oko

1.400.000eura.

Tužilaštvo je nakon njihovih

hapšenja prikupljalo dokaze o

umiješanosti nekih carinika i

dvijefirmeušverccigareta,paje

29. avgusta uslijedilo proširenje

istrage i podnošenje novih kri-

vičnihprijava.

Tada su po nalogu Specijalnog

tužilaštvapodnijeteprijavepro-

tiv 28 osoba i dvije firme - „Lon-

čar šped“ iz Bara i inostrane

kompanije „Konrad Delaver“

zbog sumnje da suučestvovali u

švercu cigareta koji je državni

budžet koštao skoro 40miliona

eura.

PonaloguSpecijalnogtužilaštva

uhapšeno je deset osoba, dok se

za 14 traga zbog osnovane sum-

nje da su učestvovali u nelegal-

nomposlu koji je državnu kasu

oštetiozadesetinemilionaeura.

Od deset osoba, koliko je prive-

deno uTužilaštvo, šest je pušte-

no da se brani sa slobode, dok je

četvorici carinika, Đorđiju Đu-

raškoviću, Nikoli Masoničiću,

IvanuNikoviću i VojinuLekovi-

ću određeno zadržavanje od 72

sata.Njima jenakon istekazadr-

žavanjasudijazaistrageodredio

pritvorod30dana.

Kao organizatori te grupe ozna-

čeni su carinik Gojko Leković i

PetarMilutinović.

Milutinović je uhapšen počet-

komavgustainalaziseuZavodu

za izvršenje krivičnih sankcija,

dokLeković još nije saslušan jer

jenedostupannašimvlastima.

Leković se sa suprugom, koja je

takođe obuhvaćena prijavom

Specijalnog tužilaštva, nalazi u

inostranstvu.

Krivičnim prijavama osumnji-

čenima se stavljaju na teret kri-

vična djela - stvaranje kriminal-

ne organizacije, zloupotreba

službenog položaja, davanje i

primanjemita, krijumčarenje...

Sumnjasedajegrupaodmajado

avgusta ove godine prokrijum-

čarila oko40.000paketa cigare-

ta bez akciznihmarkica, pri če-

mujepričinjenaštetazadržavni

budžet zbogneplaćenihakciza i

carinauvisini odnekolikodese-

tinamilionaeura.

Preliminarni rezultati izviđaja

ukazali su da se šverc cigareta

odvijao preko firme „Lončar

šped“izBaraiinostranekompa-

nije „KonradDelaver“.

Istražiteljinaosnovusvihpriku-

pljenih dokaza vjeruju da su te

kompanije osnovane upravo

zbogšvercacigareta.

U pretposljednjoj akciji hapše-

nja zaplijenjeno je 1.182 paketa

cigareta bez akciznih markica,

dok jepočetkomavgustaoduze-

to1.360paketa.

A.G.–Dr.P.

Kamion ispredOdjeljenjabezbjednosti Kolašin

Zaplijenjenooružje

JOŠ JEDNAAKCIJA POLICIJE:

Spriječeno krijumčarenje cigareta,

uhapšen vozač Amer Kutagić

Zaplijenjen

šleper

cigaretau

Kolašinu

PODGORICA

–OdbjegliDa-

mirFrljučkić, koji slovi zaor-

ganizatorakriminalnegrupe

kojasebavilameđunarodnim

švercomdroge, najavio je

predajucrnogorskimdržav-

nimorganima - saopštio je ju-

čeupodgoričkomVišemsu-

dunjegovbranilac, advokat

DamirLekić.

AdvokatLekićjesudijiDragoju

JovićupredočiodaćeFrljučkić

nakon predaje predložiti tuži-

laštvu sporazumno priznanje

krivice.

Iz tog razloga je od suda zatra-

žio da se početak suđenja u

ovom slučaju zakaže za drugu

polovinuoktobradokadabiFr-

ljučkićokončaoeventualnuna-

godbusa tužilaštvom.

BratDamiraFrljučkića,Adnan,

potpisao je ranije sa tužilaš-

tvom sporazum kojim je pri-

hvatioda provede desetmjese-

ci u zatvoru zbog članstva u

kriminalnojgrupikojasebavila

švercomdroge. Nagodbu sa tu-

žilaštvompotpisala je i njegova

supruga Ilida Frljučkić, koja je

pristala na polugodišnju kaznu

ukućnompritvoru.

Adnan i Ilida Frljučkić, Luka

Trubljanin, Emil Cirković iDa-

libor Nikočević uhapšeni su u

akciji ,,Šado 2“ zbog sumnje da

su povezani sa neovlašćenom

prodajom i stavljanjem u pro-

met opojnihdroga.

Prema optužnici, okrivljeni

DamirFrljučkićpočetkomma-

ja2016. godineuCrnojGori or-

ganizovaojekriminalnugrupu,

koja se bavila krijumčarenjem

marihuane u Albaniji, Crnoj

Gori, Njemačkoj i drugim ze-

mljama.

On je, kako se sumnja, organi-

zovaokriminalnugrupukoja je

imala unaprijed određene za-

datke. Tako je, prema nalazima

iz istrage, Dalibor Nikčević bio

zadužen da pronalazi kupce i

posreduje u kupoprodaji mari-

huane, prevozi drogu u druge

zemlje radi dalje prodaje. Luki

Trubljaninu je, kako piše u na-

redbi za istrage, bilo povjereno

daprevozimarihuanui daugo-

varaprodaju.

Specijalno tužilaštvo Frljučki-

ća tereti da je u avgustu pret-

prošle godinenabavio „30kilo-

grama marihuane koju su

Dalibor Nikočević i Trubljanin

prevezli doNjemačke i predali

NNosobi“.

Nikočević je, kako se sumnja,

prodavao veće količine mari-

huane koje je nabavljao od Fr-

ljučkića za iznos od 1.450 eura

po kilogramu. Sumnja se i da je

15. septembra ugovarao kupo-

prodaju sa Frljučkićem i „pri-

krivenimisljednikom“.

OsumnjičeniNikočevićje,kako

istražiteljisumnjaju,iunovem-

bru prošle godine zajedno sa

Danilom Šoškićem, Elvisom

Ćeranićem i EmilomCirkovi-

ćemdogovorioprodaju1753,49

gramamarihuane za 2.900 eu-

ra.

Frljučkić, Trubljanin i Nikoče-

vić su i umartu tegodinepoku-

šali da prodaju 30 kilograma

marihuane, ali jepolicijaosuje-

tila „akciju“.

Početak suđenja zakazan je za

25. oktobar.

B.R.

BERANE

- Osnovni sud u Be-

ranama potvrdio je optužnicu

protivS. B. izBerana zbogpro-

duženog krivičnog djela teška

krađa.

S. B. je 5. juna u selu Buče obio

kuću D. C. odakle je ukrao lo-

vačkikarabini50metaka- vri-

jednosti 1.550 eura.

Kakosenavodi,S.B.jeoptužen

i da je 8. juna oko 16.00 u Ulici

29. novembra u Beranama, iz

podruma Ž. R. i B.Ž. ukraoka-

blove od 742 eura.

C.H.

Potvrđena optužnica

protiv Beranca

Uskoropred

sudomzbog

višekrađa

Na suđenju optuženima za šverc droge advokat saopštio da je njegov klijent spreman da prizna krivicu

Frljučkićnajaviopredaju

PODGORICA

–EminaAdro-

vić puštena je iz Zavoda za iz-

vršenje krivičnih sankcija na-

kon što je Viši sud prihvatio

jemstvo od 218.662 eura da se

u daljem toku postupka brani

sa slobode.

Viši sud prošle nedjelje odbio

je žalbu kotorskog tužilaštva

koje je izjavilo na odlukuda se

Adrović brani sa slobode.

Adrović se tereti da je 18. julau

Bečićima izazvala saobraćaj-

nu nesreću u kojoj je poginuo

srpski državljanin Miloš Vu-

komanović, a njegova vjereni-

ca Snežana Rudinac teško po-

vrijeđena.

M.L.

Prihvaćeno jemstvo

Odgođeno suđenje

Iliji Pavloviću

Adrović

sebrani sa

slobode

Odbrana

tražila

izuzeće

tužiteljke

PODGORICA

– Suđenje Iliji

Pavloviću,kojiseteretidajepri-

jetio specijalnom tužiocu Saši

Čađenoviću, juče je odgođeno

na neodređeno jer je odbrana

tražila izuzeće tužiteljke Ane

Kalezić.

Advokat Ranko Radonjić, koji

zastupa Pavlovića, kazao je da

izuzećetražejersumnjajuupri-

strasnost tužiteljkeKalezić.

Pavlović se optužnimprijedlo-

gom tereti za krivično djelo na-

pad na službeno lice u vršenju

službenedužnosti.

M.L.