Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Hronika

PODGORICA

–SuđenjeDuškuMartinoviću i još šestorici

optuženihzameđunarodni švercdroge juče jeuVišemsudu

odgođenoza 24. septembar.

Proces jeodgođenjerpredmetiprotivJonuzaHadžibetija i sed-

močlane grupe, koju je prema sumnjama Tužilaštva predvodio

Martinović, još nijesu spojeni.

Hadžibeti je nedavno izručenCrnoj Gori zbog sumnje da se ba-

vio krijumčarenjemdroge. On je uhapšen u Švedskoj pomeđu-

narodnoj potjernici Interpola.

OsimDuškaMartinovića i VasaPerovića, naoptuženičkoj klupi

su novinar Jovo Martinović, Marko Šaković, Igor Vušurović,

MilanMarić i Branka Stanišić.

Oni se terete da su pripadali međunarodnoj kriminalnoj grupi

koju je početkommaja 2015. godine organizovao DuškoMarti-

nović radi šverca narkotika uCrnoj Gori, Hrvatskoj iHolandiji.

UovompredmetuMarijaMilanović i NamikSelmanović dobili

su status svjedoka saradnika.

M. L.

PODGORICA

- Policija je

uPodgorici rasvijetlila

pet krađa a, zbog sumnje

da su ihpočinili, uhapšeni

suPodgoričani S. S. (19) i

A. D. (35). Prijava jepod-

nijeta i protivmaloljet-

nogH. L. (17), dokčetvrti

osumnjičeni imamanje

od 14godina i krivičnoni-

jeodgovoran.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, S. S. je uhapšen 7.

septembrazbogsumnjeda je

tog dana počinio razbojniš-

tvoupokušaju.On

je, kakose

sumnja, prijeteći startnim

pištoljem, odradnikakladio-

nice „Lob“ pokušao da ukra-

de novac.

Istog dana, podgorička poli-

cija je podnijela dopunu pri-

javeprotivH.L. zbogsumnje

da je počinio tešku krađu,

kada je, sa još jednom oso-

bom, 1. septembra ove godi-

ne iz kafe bara „MM“ ukrao

veću količinu alkoholnog pi-

ća. Kako se sumnja, oni su

pokušali da ukradu i aparat

zaklađenje, alinijesuuspjeli.

A. D. je uhapšen juče zbog

sumnje da je iz Samostalnog

automatskog strelišta u na-

selju Zlatica, koje pripada

Ministarstvu odbrane, išču-

pao oko 15 metara kabla za

komunikacije, nakon čega je

zapalio vatru, u namjeri da

pregori plastični omotač ka-

bla. Kako je saopšteno, u to-

me suga spriječili službenici

Vojske, koji su ga primijetili i

zadržali dodolaska policije.

Policija u glavnom gradu

je rasvijetlila i razbojništvo

koje se dogodilo 8. septem-

bra, kada jenepoznata osoba

od I. B. ukrala novčanik, u

komsu senalazili novac i lič-

na dokumenta, kao i krađu u

kojoj je od radnika „Košute“

ukradeno 56 eura pazara.

Kako se sumnja, to krivično

djelo je počinio maloljetnik,

koji imamanje od 14 godina.

O svemu je obaviješten Cen-

tar za socijalni rad radi brige

o maloljetniku i preduzima-

nja vaspitnihmjera iz njiho-

ve nadležnosti.

M. L.

Odgođeno suđenje optuženima za šverc narkotika

Postupci protiv Hadžibetija

i Martinovića biće spojeni

PODGORICA:

Rasvijetljeno pet krađa, dvije osobe uhapšene, protiv jedne podnijeta prijava

Maloljetnikpokušaoda

ukradeaparat zaklađenje

Počinje suđenje okrivljenomza napad na tužioca Čađenovića

Pavlovićdanaspredsudom

PODGORICA

–Suđenje Ili-

ji Pavlovićukoji se tereti da

jeprijetio specijalnomtuži-

ocuSaši Čađenovićuna-

stavlja sedanas predOs-

novnimsudom.

Ilija Pavlović se optužnim

prijedlogom tereti za krivič-

no djelo napad na službeno

lice u vršenju službene duž-

nosti.

Prema navodima optužnog

prijedloga, Pavlović se tereti

da je 29. decembra prošle go-

dine prijetio da će napasti

službeno lice u vršenju služ-

bene dužnosti – specijalnog

tužioca SašuČađenovića.

- Sumnja se da je Pavlović po-

slao pismo iz Zavoda za izvr-

šenje krivičnih sankcija na

adresu gdje radi Čađenović

koje je sadržaloprijeteće rije-

či. Zaprijetio mu je da će po

izlasku iz ZIKS-a napasti na

njegov tjelesni integritet –pi-

še uoptužnomprijedlogu.

Specijalno tužilaštvo nedav-

no je podiglo optužnicu pro-

tiv braće Ilije i Boška Pavlovi-

ća, koji se terete za učešće u

ubistvuĐorđaBorete islučaj-

ne žrtve Dragana Zečevića 7.

decembra 2016. godine, u lo-

kalu „Trofej“ uBudvi.

M. L.

PODGORICA

–Kotoranin

JovanVukotić, koji prema

evidenciji policije slovi zavo-

đu škaljarskogklana, sinoć je

izTurske isporučenSrbiji i

nalazi seuekstradicionom

pritvoru– saznajePobjedau

vrhucrnogorskepolicije.

Vukotić jeuhapšenprije tri da-

na u Antaliji zahvaljujući ope-

rativnim saznanjima crnogor-

ske policije da se nalazi u tom

gradu. Kako namje potvrđeno,

lisice su mu stavljene u stanu

dok je bio sa jednom stranom

državljankom. Kod sebe je

imao lažni pasoš.

Kako Pobjeda saznaje, Jovan

Vukotić uhapšen je po među-

narodnoj potjernici koju jeras-

pisalaGrčka zbog šverca koka-

ina u toj zemlji. Ovaj podatak

držan je u tajnosti nekoliko

mjeseci, koliko su crnogorske

službepratilenjegovokretanje

i o tomeobavještavalekolege iz

partnerskih bezbjednosnih

službi.

Konačno, nakon sastanka 20.

jula u Ankari, koji su predstav-

nici crnogorske policije – šef

NCBInterpolPodgoricaDejan

Đurović, šef kriminalističke

policije Enis Baković i rukovo-

dilac odsjeka za opšti krimina-

litet Aleksandar Bošković -

imali sa kolegama iz Turske i

Srbije, JovanVukotić je lociran

u jednom iznajmljenom stanu

u poznatom turskom ljetovali-

štu Antaliji. Prema operativ-

nim podacima crnogorske po-

licije, Vukotić je u rejonu

Antalije boravio četrdesetak

dana, sve do hapšenja u nedje-

lju veče.

DVOJNODRŽAVLJANSTVO

Turske vlasti obaviještene su

da Vukotića potražuje Grčka

zbog krijumčarenja 140 kilo-

grama kokaina.

Ipak, turskevlasti juče sudoni-

jele odluku da ga ne isporuče

Grčkoj,prvenstvenozbogloših

političkih odnosa sa tom ze-

mljom, pa su ovog bjegunca

„ustupile“ Srbiji, što imi zakon

omogućava.

Naime, Vukotić ima dvojno dr-

žavljanstvo – crnogorsko i srp-

sko, koje je dobio prije dvije

godine,uvrijemekrvavihobra-

čuna dvije kriminalne grupe –

„škaljaraca“ i „kavačana“.

Sadasepostavljapitanjedaliće

gaSrbijaisporučitiGrčkojiliće

od te zemlje tražiti ustupanje

predmetadabiodgovaraopred

srpskim pravosuđem. Prema

informacijama Pobjede, Srbija

ne potražuje JovanaVukotića,

niti jeprotivnjegapokrenutbi-

lokakavpostupakuSrbiji.Zato

je izuzetno zanimljiv potez

Turske da Vukotića isporuči –

državi koja ga ne potražuje.

Vukotić je srpsko državljan-

stvo dobio 2016. godine zahva-

ljujući poznanstvima sa be-

zbjednosno interesantnim

osobama iz Novog Sada, kako

bi izbjegao da odgovara pred

crnogorskimpravosudnimvla-

stima.

Zavrijeme interesovanjacrno-

gorskih istražitelja za njegovo

kretanje, on je u nekoliko na-

vrata viđen u društvu srpskih

biznismenailjudiizpodzemlja

uNovomSadu.

Zvanično, srpska policija to ni-

kad nije saopštila kolegama iz

CrneGore, štobimoglonavesti

na sumnju da je Vukotić pod

zaštitom određenih bezbjed-

nosnih struktura.

Crnu Goru je napustio kad je

počeo rat „škaljaraca“ i „kava-

čana“.

ISTRAGE

Jovan Vukotić u spuškom za-

tvoru proveo je devet mjeseci,

od novembra 2014. do avgusta

2015. i tozbogpomaganjaupo-

kušajuubistva 2002.

Vukotić je bio pod istragom

Osnovnog tužilaštva u Podgo-

rici zbog sumnje da je utajio

22.800euraporeza i doprinosa

kao izvršni direktor i osnivač

firme ,,V2“.

On je, kao izvršni direktor i

osnivač društva „V2“ d.o.o.

Podgorica, 1. aprila 2014. pod-

nioprijedlogzapokretanjeste-

čajnog postupka u toj firmi, da

bi nekoliko dana nakon što je

Privredni sud toprihvatio, nje-

gov bliski srodnik osnovao no-

vu firmu „V2 –Multi Brand“.

Iz policije su ranije saopštili

kako jeutvrđenoda jepoosno-

vu kupovine skupocjene i fir-

miranegarderobezabutik,evi-

dentirana ulazna faktura za

firmu „V2–Multi Brand“ izda-

ta od dobavljača „V2“ na iznos

od 142.800 eura.

Vukotiću se sudilo u odsustvu

zbog učešća u pucnjavi koja se

dogodila 2012. godine, ali je

oslobođen tihoptužbi.

S obziromna to da, kako je sut-

kinja Osnovnog suda navela u

obrazloženju, „nije bilo doka-

za“ da je Vukotić učestvovao u

pucnjavi u kojoj je ranjen

Tivćanin Dejan Deković u dis-

koteci „MadamKoko“, donije-

ta je odluka da se njegovo ime

„skine“ sa međunarodne po-

tjernice.

Jovanov brat IgorVukotić osu-

đen jena sedammjeseci zatvo-

ra, dok je njegov sugrađanin

Jovo Jovanović osuđen na go-

dinu i dva mjeseca i produžen

mu je pritvor.

NAPADI

Igora Vukotića crnogorske

vlastitražeponaloguSpecijal-

nog državnog tužilaštva koje

ga tereti za formiranje krimi-

nalne grupe koja je spremala

likvidacije policijskih funkci-

onera i bivšeg službenika

Agencije za nacionalnu be-

zbjednost. On je, prema stavu

tužilaštva, bionačelu jedneod

tri kriminalne grupe, čiji čla-

novisunedavnouhapšeni,aza

jednimod organizatora - Ero-

genom Brajovićem i članom

grupe Nikolom Mršićem se

intenzivno traga.

Obojica braćeVukotić suodra-

nije poznati bezbjednosnim

službama i van granica Crne

Gore.Nekolikoputabili sume-

tanapadauKotoru i Beogradu.

Još 2008, na priobalnom putu

u Dobroti kod šanka „Malibu“,

na Jovanov BMV ispaljeno je

nekolikohitacaizautomatskog

oružja.

Na kuću Jovanovog i Igorovog

ocaVeskauavgustu2013. godi-

ne bačena je kašikara, a u ek-

sploziji niko nije povrijeđen,

mada jeoštećenonekolikopar-

kiranih automobila.

Škaljarska grupa poznata je po

ratu sa kavačkimklanom, uko-

me je do sada, na obje strane, u

Crnoj Gori i Srbiji, gdje imaju

bliske saradnike, ubijeno više

osoba. Rat je počeo krajem

2014. kada je u španskoj luci

Valensija nestalo 300 kilogra-

ma kokaina. Prva žrtva u ratu

bio je Goran Radoman, blizak

upravo škaljarcima.

A.G. –M. Ž.

AKCIJACRNOGORSKE I TURSKE POLICIJE:

Jedan od vođa škaljarskog klana uhapšen u Antaliji po potjernici Grčke

JovanVukotić isporučenSrbiji

Nakon sastanka 20. jula uAnkari, koji su predstavnici crnogorske policije – šef NCB Interpol Podgorica

Dejan Đurović, šef kriminalističke policije Enis Baković i rukovodilac odsjeka za opšti kriminalitet

Aleksandar Bošković - imali sa kolegama iz Turske i Srbije, JovanVukotić je lociran u jednom

iznajmljenomstanu u poznatom turskom ljetovalištuAntaliji. Prema operativnimpodacima crnogorske

policije, Vukotić je u rejonuAntalije boravio četrdesetak dana, sve do hapšenja u nedjelju veče

Potragaza Igorom

Vukotićem, Kožarom

i Stamatovićem

Turska policija u saradnji sa kolegama iz Crne Gore poku-

šava da locira Kotoranina Igora Vukotića, Podgoričanina

Stevana Stamatovića i Baranina Alana Kožara.

Za Stamatovićem se traga zbog stvaranja kriminalne orga-

nizacije koja je pripremala likvidaciju Radojice Zekovića, a

Kožar se tereti za stvaranje kriminalne organizacije koja je

likvidirala Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića umartu

prošle godine. Prema saznanjima Pobjede, crnogorska poli-

cija u saradnji sa kolegama iz evropskih zemalja nastaviće

razmjenu informacija o kretanju i lociranju bjegunaca iz

Crne Gore. Kako nam je saopšteno, hapšenje Vukotića dio je

akcije čiji cilj je privođenje pravdi još nekoliko osoba iz Pod-

gorice, Bara i Kotora koje se terete za teška krivična djela.

Vukotić ima dvojnodržavljanstvo –

crnogorsko i srpsko, koje je dobio prije dvije

godine, uvrijeme krvavihobračuna dvije

kriminalne grupe – „škaljaraca“ i „kavačana“.

Sada se postavlja pitanje: da li će ga Srbija isporučiti

Grčkoj ili će od te zemlje tražiti ustupanje predmeta

da bi odgovarao pred srpskimpravosuđem?

SaprivođenjaMartinovića

JovanVukotić