Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Jednoipo-

godišnjoj SofijiĐukanović

potrebno je još 18.609eura

dabi se izliječilaodrijetke

genetskebolesti - spinalne

mišićne atrofije–pišena

portalubudihuman.me.

Sofijakoja je rođenau januaru

prošle godine nalazi se na lije-

čenju u Italiji, na institutu

„KarloBeste“.

- Svi koji žele da doprinesu da

se djevojčica izliječi, mogu to

učiniti ako upišu 15 i pošalju

SMSna 14543, ali i uplatomna

žiroračun520-14678-79 ili de-

vizni račun520042-8701-02.

IBANbrojME

25520042000000870102-pi-

še na portalu.

Fondacija „Budi human“ pri-

kuplja novac i za njenu ime-

njakinju Sofiju Vešović, koja

ima tri godine i rođena je sa

kataraktom i srčanom ma-

nom, a sa 18 mjeseci ustanov-

ljena joj je i cerebralna parali-

za. Za liječenje joj nedostaje

6.116,35 eura.

PomoćjepotrebnaiRadovanu

Krivokapiću, koji od rođenja

vodiborbusacerebralnompa-

ralizom i retrolentalnom fi-

broplazijom(mrežnjačamu je

odvojena od oka), za liječenje

je neophodno još 26.449 eura.

Fondacija „Budi human“ traži

pomoć i za Adnana Resulbe-

govića koji ima cerebralnupa-

ralizu i za liječenje u Turskoj

potrebnomujejoš19.523eura.

I Jovan Čenić ima cerebralnu

paralizu, a za liječenje u Tur-

skoj nedostajemu 14.481 eura.

Anesi Pejčinović za liječenje

treba još 36.231 eura. Ima ce-

rebralnu paralizu, ne hoda, ne

priča i nema refleks žvakanja.

Adei Dervišagić, koja takođe

imacerebralnuparalizu, treba

još 34.206 eura da bi otišla na

liječenje uTursku.

Sedamnaestogodišnja Tihana

Prelevićimanarušenukoordi-

naciju pokreta i ravnotežu i za

liječenje u Turskoj joj nedo-

staje još26.683eura.Naporta-

lu„Budihuman“donatorimo-

gu naći žiro račune na koje

mogu da uplate novac, kao i

brojeve za SMSdonacije.

K.J.

PODGORICA

–Sekretar

Sindikatauprave i pravosu-

đaCrneGorePredragSpa-

sojevićuputio jeotvoreno

pismopredsjednikuVlade

DuškuMarkovićuukome je

zatražiodapreispita raddi-

rektoraJPNacionalihpar-

kovaElviraKlice i dau to

preduzećepošalje inspekci-

juda „utvrdi zakonitost rada

i trošenjedržavnognovca“.

Spasojevićzastupaslužbenicu

Nacionalnih parkova i članicu

UpravnogodboraNacionalnih

parkova Jelenu Dragović u

disciplinskom postupku koji

je protiv nje pokrenuo Klica i

suspendovao je zbog „teže po-

vrede radne obaveze“.

UrješenjuosuspenzijiDrago-

vić, koja je i predsjednica Sin-

dikalne organizacije Nacio-

nalnih parkova, pored ostalog

senavodidaje„predložilapro-

daju sanitarne šumeuNPkoja

je prodata preduzeću iz Roža-

jaWoodProcesing“.Topredu-

zeće je kasnije, zbog uvida u

loše stanje kupljene šume, tra-

žilo raskidugovora.

ODGOVORNOST

Spasojević je rekao da je za-

pravo Klica taj koji treba da

snosi odgovornost zato što je,

kako je kazao, oštetio državni

bužet. Protiv njega podnijeta

je krivična prijava Specijal-

nom državnom tužilaštvu

„zbog više krivičnihdjela“.

- Budući da ste javno kazali da

će svi funkcioneri snositi od-

govornost kada se utvrdi da

nanose štetu budžetu, smatra-

mo da upravo sada imate prili-

ku da realizujete rečeno - na-

veo je onuotvorenompismu.

Spasojević ističe da o važnim

pitanjima treba da raspravlja

Upravni odbor JPNPCG, ali da

predsjednicanezakazujesjed-

nicu, „iz njoj znanih razloga“.

- Pošaljite u JPNPCG sve po-

trebne inspekcije i utvrdite za-

konitost rada i trošenja držav-

PODGORICA - UdruženjeRoditelji i lobistki-

nja Jelena Pavićević potpisali su juče ugovor

o lobiranjukojimće tražiti odnadležnihda

se povećajukazne za pedo iliju i uvedunovi-

ne za krivična djela protiv polnih sloboda

nadmaloljetnicima.

Pavićević je na Fejsbuk stranici precizirala da će

na osnovu zakonskih ovlašćenja i mogućnosti

tražiti određene novine i izmjene normi u Kri-

vičnom zakonu.

- Tražićemo uvođenje registra pedo ila, bez

mogućnosti brisanja, nakon odslužene kazne;

hemijsku kastraciju, kaomjeru bezbjednosti ili

kaznu, što ostavljamo zakonopiscima da odlu-

če; ukidanje novčane kazne kod svih krivičnih

djela protiv polne slobode nad djecom i malo-

ljetnicima – istakla je ona.

Zajedno sa Mihailović će insistirati i da se podi-

gne minimalna kazna zatvora na pet godina, s

timda za najveći broj djela kazne budu 10 15 20

godina.

- Svrha zahtijevanja ovih represivnihmjera

jeste podizanje nivoa zaštite i bezbjednosti

djece kao najranjivije grupacije, koja zavisi od

brige i odluka odraslih, kao i njihovo odrastanje

bez trauma i formiranje ispravnih kriterijuma o

tome šta je dobro a šta ne – pojasnila je ona.

Na ovaj način će, kako dodaje, podići svijest o

prisustvu i opasnostima pedo ilije, ali i smanjiti

krivična djela pedo ilije.

- Svrha zahtijevanja ovih represivnihmjera

jeste i sputavanje pedo ila da čine ova djela –

navela je Pavićević.

Podsjetila je da je udruženje Roditelji još ranije

pokrenulo ovakvu inicijativu prema donosio-

cima odluka u crnogorskompravosuđu, a da

kroz ugovor koji su sačinile žele da obezbijede

da se ona realizuje.

R.D.

Direktorica udruženja Roditelji KristinaMihailović i lobistkinja Jelena Pavićević potpisale ugovor o saradnji

Tražeuvođenje registrapedofila

Sekretar Sindikata uprave i pravosuđa tražio reakciju premijeraMarkovića

Spasojević: ElvirKlica

oštetiodržavni budžet

Očekujemo da reagujete kao prvi čovjek u državi odgovoran za

sprovođenje zakona... Po našimsaznanjima već je pričinjeno 47.000 eura

štete po JPNPCG - naveo je sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Predrag

Spasojević u otvorenompismu predsjednikuVlade

nog novca, reagujte kao prvi

čovjek u državi odgovoran za

sprovođenje zakona i danapo-

kon vidimo da smo jednaki

pred zakonom sa funkcioneri-

ma. Spriječite štetu, dalju šte-

tu,jerjevećponašimsaznanji-

ma 47.000 eura evidentne

štetepoJPNPCG,apotencijal-

noj nema kraja - naveo je on.

Kako je kazao, „umjesto da se

smijeni direktor, suspenduje

se predsjednica Sindikalne or-

ganizacije, član Upravnog od-

bora i stručni saradnik za šu-

marstvo Jelena Dragović, nad

kojom se u kontinuitetu spro-

vodimobing.“

Kako dodaje, sporno mu je i

što je Klica u postupku protiv

Dragović angažovao advokata

Milana Radulovića. Spasoje-

vić je prošlogpetka tražio izu-

zećeRadulovićauz tvrdnjuda

„nije objektivan i nezavisan i

da radi u dosluhu sa Klicom“,

nakon čega je disciplinski po-

stupakprekinut.

- Sa njim se dogovara kako će

koga kazniti i prije samog vo-

đenja postupka, a kada utvrdi

da nema , onda postupa pona-

logu Klice (imamo dokaze za

to) – tvrdi Spasojević.

DodajedaKlicu„boli štoseni-

je mogao realizovati ugovor o

eksplotaciji šume u NP Pro-

kletije sanjegovimbliskimro-

đakom - firmomWood proce-

singRožaje.“

UGOVOR

- Očigledno je imao direktne

koristi, kada je morao nekoga

kazniti zbog toga. Naime, ku-

pac je uzeo koncesiju i potpi-

sao ugovor misleći da će moći

da siječe šta je zamislio, ali in-

spektori Uprave za inspekcij-

ske poslove su ga upozorili da

će odgovarati ako bude tako

postupao, te je odustao od

ugovora, iako jeuplatio10.000

eura. Prije potpisivanja ovog

ugovora Klica angažuje komi-

siju od četiri člana i to Darka

Brajuškovića, Slobodana Sti-

jepovića, Saše Jeknića i Jelene

Dragović, a samo nju krivi

zbog propasti ugovora, zato

što nije htjela damu pomogne

u daljemplanu između njega i

rođaka - naveo je Spasojević u

pismu.

On je rekao i da je Dragović „u

druge dvije tačke zajedno sa

Slobodanom Stijepovićem

(stručnim saradnikom za šu-

marstvo)obavljalasvojdiopo-

sla“, odnosno da je ona upisi-

vala, a on udarao čekić na

stabla i da je u tomslučaju tre-

balo zajedno da odgovaraju, a

protiv njega nije pokrenut po-

stupak.

- Onnije članUpravnog odbo-

ra, nije predsjednik sindikata.

Kako postupak teče konstan-

tno saznajemo nove zloupo-

trebe, pa bi trebalo da ispitate

mogućnostzloupotrebe izbje-

gavanja Zakona o javnim na-

bavkama. Naime, Klica sklapa

ugovoresarožajskimfirmama

direktnom pogodbom na na-

čin što za jedan posao od

35.000 eura, koji bi morao da

ide na tender, dijeli posao na

više segmenata, pa potpisuje

sedamugovora vrijednosti do

5.000 eura. Sumnjamo da od

takvog namještanja poslova

ima direktnu korist… Odno-

som prema ovom slučaju po-

kazaćete da li ste samo dekla-

r a t i v n o i z j av i l i d a ć e

funkcioneri snositi odgovor-

nost ili ste stvarno posvećeni

napretku i zaštiti Crne Gore

odneodgovornihpojedinaca -

pišeupismukojejeSpasojević

poslaoMarkoviću.

K.J.

Fondacija „Budi human“ prikuplja pomoć

za osmoromališana

Sofiji Đukanović za

liječenjepotrebno

još 18.609eura

Konkurs za šestu generaciju Škole retorike

otvoren do 25. septembra

Besplatnapredavanja

počinju2. oktobra

PODGORICA

–Svi koji

želedaovladajuvješti-

nomgovorništvamoguda

sedo25. septembraprija-

ve za šestuŠkoluretorike

Kulturno-informativnog

centra „BudoTomović“, a

predavanjapočinju2. ok-

tobra.

Školu retorike, kako je na-

vedeno u saopštenju, ova

ustanova organizuje u sa-

radnji sa Sekretarijatom za

kulturuisportGlavnoggra-

da, anjenopohađanje jebe-

splatno.

-Školućevoditiprofesordr

Radovan Radonjić, a proje-

kat jenamijenjensvimako-

ji žele da ovladaju govor-

n i č k o m v j e š t i n o m ,

odnosnovještinomdebato-

vanja, pregovaranja i uče-

stvovanja u donošenju od-

luka – precizirali su iz

KIC-a „BudoTomović“.

Prijave sa kraćom biografi-

jom treba slati na imejl

adresu [email protected]

il.com

.

-Predavanjaćeseodržavati

dva puta sedmično – utor-

komičetvrtkomod18do20

sati u multimedijalnoj sali

KIC „Budo Tomović“ – na-

vedeno je u saopštenju.

J.B.

PredragSpasojević

ZgradaVlade

ILUSTRACIJA