Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Fakultet za

crnogorski jeziknaCetinju

provjeravaće znanje crno-

gorskog jezika i izdavaće

uvjerenja strancima radi do-

bijanjaboravišnedozvole i u

slučajuzapošljavanjauna-

stavi, štodo sadanije radio,

saznajePobjeda.

U Ministarstvu prosvjete su

potvrdili ovu informaciju i po-

jasnili su da je na prijedlog

ovog fakulteta Nacionalni sa-

vjet u julu donio program za

provjeru znanja crnogorskoga

jezika za strance.

- Na osnovu ovoga programa,

Fakultet za crnogorski jezik i

književnost vršiće provjeru

znanja crnogorskog jezika u

skladusazakonom, štonezna-

či da istu provjeru ne može

obavljati i drugi subjekat u

skladu sa zakonom i ukoliko

podnese prijedlog programa

za provjeru znanja – rečeno je

iz ovog resora.

Fakultet na Cetinju posjeduje

licencu za obrazovanje odra-

slih za crnogorski jezik tako

da, kako dodaju, može organi-

zovati provjere znanja crno-

gorskoga jezikapremaprogra-

m i ma k o j e j e u s v o j i o

Nacionalni savjet.

Istakli suda jeprovjeruznanja

iz crnogorskog jezika za na-

stavnike ranije radila komisija

kojuje formiraloMinistarstvo,

te su precizirali da će Fakultet

obavljati taj posao u skladu sa

Zakonomoosnovnomobrazo-

vanju i vaspitanju. U tomaktu,

kako dodaju, propisano je da

nastavu u školi mogu izvoditi

nastavnici kojima je jezik na

kojemse izvodinastavamater-

nji ili nastavnici koji su završili

odgovarajući fakultet za obra-

zovanje nastavnika na jeziku

na kome se ta nastava izvodi.

-Nastavuuškolimogu izvoditi

nastavnici koji nijesu završili

odgovarajući fakultet za obra-

zovanje nastavnika na jeziku

na kojemse izvodi nastava ako

na posebnoj provjeri znanja

pokažu da vladaju književnim

jezikomnakojemse izvodi na-

stava u školi. Provjeru znanja

vršikomisijakojuobrazujeod-

govarajuća ustanova visokog

obrazovanja, a obavlja se u

skladu sa posebnim progra-

mom koji donosi Nacionalni

savjet – naveli su iz ovog reso-

ra.

Iz Ministarstva su rekli i da

provjeraznanjacrogorskog je-

zika za dobijanje dozvole za

stalni boravak nije bila u nad-

ležnosti obrazovnih ustanova.

Sada će taj posao takođe preu-

zeti Fakultet za crnogorski je-

zik,aprovjeravaćenivopozna-

vanja jezikana osnovuZakona

o strancima.

-Zakonomo strancima(„Služ-

beni list Crne Gore“, br.

012/18), član 88, stav 1 tačka 5,

propisano je da se strancumo-

že izdati dozvola za stalni bo-

ravak, ukoliko pored ostalih

uslova ispunjava uslov pozna-

vanja crnogorskoga jezika u

mjeri koja omogućuje osnov-

nu komunikaciju – naveli su iz

Ministarstva.

Kakododaju,učlanu88,odno-

sno stavu tri ovog akta, takođe

je pojašnjeno da provjeru zna-

nja crnogorskoga jezika obav-

ljaustanovavisokogobrazova-

nja koja realizuje studijski

program crnogorski jezik i

književnost, u skladu s poseb-

nim programom koji donosi

Nacionalni savjet zaobrazova-

nje.

- Za uspješno polaganje pro-

vjere znanja neophodno je

znanje jezika najmanje na ni-

vouA2–reklisuizovogresora.

Ispitni centar, sa druge strane,

obavlja provjeru znanja crno-

gorskog jezika zadobijanjedr-

žavljanstva.

N.Đ.

PODGORICA

–Nacionalna

SOS linija za žrtvenasiljau

porodici uavgustu jeprimila

333poziva iz 16opština. Naj-

višepoziva stiglo je izNikšića

– čak 173, anajmanje izPe-

trovca i Tivta–po jedan, na-

veo je jučeprojektni tim.

PoslijeNikšića, kako je navede-

no u saopštenju, najviše poziva

stiglo je izPodgorice, i tozasko-

ro100manje,odnosno74.IzBa-

ra jeprimljeno37poziva, dok ih

je iz Budve, Bijelog Polja, Moj-

kovca,Kotora,GusinjaiPlavaza

mjesec bilo po pet. Iz Berana i

Plužina bila su, kako je napisa-

no, po četiri poziva, iz Rožaja i

Ulcinjapo tri, a saCetinjadva.

- U avgustu je pruženo 409

usluga, od čega najviše usluga

informisanja - 231 put, povjer-

ljivih razgovora bilo je 101, a 35

psiholoških savjetovanja. Bila

su 24 posredovanja prema in-

stitucijama, a tri zahtjeva za

smještaj u sklonište – precizi-

rano je u saopštenju.

Nacionalnu liniju, kako je na-

glasio projektni tim, najčešće

pozivaju žrtve lično, a u ime

žrtve pozivaju rođaci, građani,

službenici policije i centara za

socijalni rad.

- Linija za pomoć žrtvama na-

silja u porodici besplatna je za

pozive sa bilo kojemreže u na-

šoj državi i dostupna 24 sata,

sedamdana u sedmici. Svakog

petkalinijajeod13do21satdo-

stupna i za žene sa iskustvom

nasilja koje govore albanskim

jezikom i to na njihovomma-

ternjem jeziku – istaknuto je u

saopštenju.

Radomservisa koordinira SOS

telefonzaženeidjecužrtvena-

silja Nikšić, a predstavlja, kako

je navedeno, prvi i najvažniji

kontakt za podršku žrtvama

nasilja uporodici.

J.B.

snaestogodišnjaka kombino-

valo energetska pića sa alko-

holom. Ovo istraživanjemeđu

mladima (uzrast 16 godina)

radi se svake četvrte godine.

ISTRAŽIVANJE

- U ESPAD istraživanju 2015.

godineutvrđeno jeda je ikadu

životu 76 odsto djece uzrasta

16 godina konzumiralo ener-

getska pića, a energetska pića

u kombinaciji sa alkoholom

pilo je njih 26 odsto. Tokom12

mjeseci prije sprovođenja

istraživanja više od polovine

(62 odsto) pilo je energetska

pića, a u kombinaciji sa alko-

holom 21 odsto. Mjesec dana

prijesprovođenjaistraživanja,

16 odsto je konzumiralo alko-

hol zajedno sa energetskim

pićima - kazali su Pobjedi iz

Instituta za javno zdravlje.

Stručnjaci pojašnjavaju da

energetskapića sadrže kofein,

a da on djeluje kao stimulans

tako što privremeno odgađa

umor i pospanost „ali previše

kofeina dovodi do osjećaja

uznemirenosti i nelagode“.

- Velike količine kofeina izazi-

vaju dehidrataciju (pretjerani

gubitaktjelesnihtečnosti)koja

je slična onoj kojuuzrokuje al-

kohol, te stoga konzumiranje

proizvoda koji sadrže kofein

nije preporučljivo djeci, trud-

nicama i hroničnim srčanim

bolesnicima. Energetska pića

sadrže pored kofeina i velike

količine šećera koje sa ostalim

sastojcima mogu uništiti nad-

bubrežnu žlijezdu, a njihovim

dugotrajnim korišćenjem do-

lazi do depresije nervnog si-

stema - pojašnjavaju iz ove

zdravstvene ustanove.

Upozoravaju da su ova pića

opasnapozdravljekada sedu-

že koriste, kao i miješanjemsa

alkoholom i drugim psihoak-

tivnimsupstancama.

RIZICI

Dodali su da uzajamno djelo-

vanje energetskog pića i alko-

hola uzrokuje mnoge zdrav-

stvene rizike. Energetsko piće,

objašnjavaju oni, je stimulans,

dokalkoholdjelujeumirujuće,

odnosno uspavljujuće na veći-

nu ljudi i „kombinacija učinka

može biti izuzetno opasna“.

-Unajtežimslučajevima,zbog

nagle depresije nervnog siste-

ma dolazi do gušenja usljed

povraćanja u snu i depresije

disajnog sistema – upozorili

su stručnjaci.

Napominju i da ova kombina-

cija može „dovesti do srčanih

aritmija i napada“.

-Predoziranje svakompsihoak-

tivnom supstancom, naročito

njihovomkombinacijom, može

da bude teško, čak i fatalno. Ka-

ko je njihova upotreba obično

povezana sa „rekreativnom“

upotrebom na zabavama, po-

moć se često traži kasno kada

osobajesteilijenagraniciživot-

neugroženosti - ističuoni.

K.J.

PODGORICA

-Ministarstvo

prosvjete finansiraćeove

školske godine angažovanje

romskihmedijatora, apred-

viđeno jeda ihbudedvostru-

kovišeuodnosunaprošlu

godinu.

Kako je saopštio direktor Di-

rektorata za obrazovanje pri-

padnika manjinskih naroda i

drugih nacionalnih zajednica

Maraš Dukaj, medijatore, od-

nosno saradnike u socijalnoj

inkluziji, do sada je kroz pro-

jekte finansirao Romski obra-

zovni fond, a bilo ih je deset.

Bilo je, kako je pojasnio, šest

medijatora u Podgorici, dva u

Nikšiću i po jedan u Beranama

iHerecegNovom.

- Konačan broj medijatora će

se znati onda kada se obrade i

dobiju upisni podaci za djecu

romske i egipćanske populaci-

je – rekao je on agencijiMINA.

On je dodao da su medijatori

bili plaćeni oko 250 eura, ali da

će im sada neto zarade biti ve-

će.

- Tamjera je zapravo važan in-

strumentkojimseželipovećati

učešćemladihizromskeiegip-

ćanske populacije u obrazova-

nju i njihova pravilna integra-

cija, kao i prevenirati rano

napuštanje školovanja – kazao

jeDukaj.

Prema njegovim riječima,

Centar za stručnoobrazovanje

je uz podršku REF-a i HELP

organizacije razvio četiri

stručne kvalifikacije, saradnik

u socijalnoj inkluziji Roma i

Egipćana u oblasti obrazova-

nja, zapošljavanja, zdravlja i

socijalne zaštite. Smatra da je

uloga medijatora ogromna, jer

prate kretanjeučenika odkuće

do škole i podržavaju ih u

ostvarenju prava na obrazova-

nje kroz podsticanje redovnog

pohađanjanastaveivannastav-

nih aktivnosti.

- Školi u kojoj se obrazuje više

od 70 učenika pripadnika RE

populacijemoguseodobritiiz-

vršiocinaposlovimamedijato-

ra za socijalnu inkluziju, a na

svakih dodatnih 70 učenika

može se odobriti izvršilac na

timposlovima –naveo je on.

On smatra da će povećanjem

brojamedijatorapostićijošbo-

lje rezultate u integraciji djece

u obrazovni sistem, i dodao da

se u devet predškolskih usta-

novauBaru,Tivtu,HercegNo-

vom, Kotoru, Cetinju, Nikšiću,

Podgorici, Beranama i Bijelom

Poljuorganizujupripremni vr-

tići koje pohađaju uglavnom

djecaREpopulacije.

N.Đ.

ZgradaFakulteta

zacrnogorski jezik

Fakultet za crnogorski jezik na Cetinju zadužen za uvjerenja

Provjeravaju i

znanje stranaca

Zamjesec

primljena

333poziva

Nacionalnu SOS liniju za

žrtve nasilja u porodici u

avgustu zvali iz 16 opština

MarašDukaj

Udvostručiće

brojmedijatora

Projekat Ministarstva prosvjete za djecu romske populacije

Specijalistkinja urgentne medicine dr Isidora Kostić za Pobjedu

je kazala da u Urgentnom centru svake godine registruju veliki

broj trovanja alkoholom, opijatima, ljekovima, kao i nekimpsi-

hoaktivnim supstancama, najčešće kokainom.

- Pacijenti se javljaju zbog trovanja ljekovima i kombinacijama

raznih ljekova, kao i kombinacijama ljekova i alkohola, ali i alko-

hola i energetskih pića. Ljekovi koji najčešće dovode do akutnih

trovanja su sedativi, hipnotici, antiepileptici, antihistaminici i

opijati - rekla je ona.

Kako je pojasnila, u zavisnosti od toga što su pacijenti koristili,

mogu se prepoznati akutno trovanje alkoholom, pripitost -

emocionalna labilnost, promjena govora, poremećaj hoda, te

neadekvatno ponašanje.

- Na drugommjestu je pijanstvo - narušene intelektualne

funkcije, vrtoglavica, povraćanje, a na trećemmjestu je teško

trovanje koje podrazumijeva tešku psihomotornu oduzetost i

gubitak svijesti - navela je Kostić.

Kostić je navela da je međumladima zastupljena i upotreba

alkohola sa energetskimpićima i da se određeni broj pacijenata

javi Urgentnom centru zbogmučnine, bolova u stomaku, ner-

voze i lupanja srca koje nastaju usljed ove kombinacije pića.

- Vrlo često se javljaju i pacijenti koji koriste marihuanu koja

predstavlja i najčešće korišćenu drogu iz grupe opojnih droga

- navela je ona.

Istakla je da se stručnjaci u Urgentnom centru često srijeću sa

osobama koje prvi put koriste psihoaktivne supstance.

- Najčešće je to kokain, kada se javljaju zbog povećane tjelesne

temperature, znojenja, ubrzanog disanja - rekla je Kostić.

Istakla je i da heroinski zavisnici uglavnom kasno traže pomoć,

kada im je život već ugrožen.

Kostić je naglasila da i kod ovako komplikovanih trovanja pret-

hodne godine u Urgentnom centru KCCG nije zabilježen smrtni

slučaj.

Kostić:Najčešćasutrovanja

opijatimaimedikamentima

Govoreći o akutnom

trovanju ljekovima u

kombinaciji sa alkoholom,

specijalistkinja urgentne

medicine dr Isidora Kostić

je rekla da se dešava da

osobe pokušaju samoubi-

stvo anelgeticima, kardi-

ovaskularnim ljekovima,

beta blokatorima i antide-

presivima.

- U interakciji sa alkoho-

lommože se pojačati

dejstvo lijeka, štomože da

dovede do respiratorne

insu icijencije (slabosti) -

rekla je ona.

Ljekovi i

alkohol