Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sporazu-

momozajedničkomfinansi-

ranjuprojekta „Unapređenje

efikasnosti pravosuđa - pri-

mjena IKTupravosuđu“

obezbijediće se značajnoula-

ganjeumodernizacijupravo-

sudnemreže, štoćeolakšati

pristuppravdi za građane–

kazao jepotpredsjednikVla-

de iministar pravdeZoran

Pažin.

On je juče, kako je saopšteno iz

resora na čijem je čelu, sa stal-

nompredstavnicomUNDP-a u

našoj državi FionomMekluni i

ambasadoromKraljevine Nor-

veške Arne Sanes Bjornstadom

staviopotpisnaovaj dokument.

Modernizacija pravosuđa će,

premanjegovimriječima,pove-

ćati efikasnost u borbi protiv

kriminala i unaprijediti pravnu

sigurnost i poslovni ambijent za

privrednike i investitore.

- Unapređujući efikasnost pra-

vosuđa kroz primjenu napred-

nih informacionih tehnologija

obezbijediće se garancija jed-

nakih prava za sve građane i

stvarati pouzdan pravni oslo-

naczaposlovnuzajednicu–na-

glasio jePažin.

Vrijednost projekta je, kako je

precizirano iz Ministarstva

pravde, 1,32milionaeura.

- Vlada je obezbijedila 535.600

eura, dok supreostala sredstava

obezbijedili UNDP Crna Gora,

kroz donatorsku podršku Am-

basade Kraljevine Norveške –

navedeno jeusaopštenju.

Mekluni je kazala da organiza-

cijana čijemje čelu još od2004.

blisko sarađuje sa Ministar-

stvompravde u oblasti reforme

pravosuđa, uključujući finansij-

skupodrškuKraljevineNorveš-

ke.

-Ovaj projekat ćedoprinijeti ja-

čanjupovjerenjagrađanaupra-

vosudni sistem, zaštitu ljudskih

prava i sloboda, a od posebnog

značaja je za dalji napredak u

EU integracijama, kao i put ka

ostvarenju ciljeva održivog ra-

zvojado2030.godine–navelaje

ona.

J.B.

PODGORICA

–Podatakkoli-

koosoba jeunašoj zemlji za-

tražilopomoćusljedupotrebe

kombinacijeenergetskihpića,

alkohola idrogauInstitutuza

javnozdravljenemaju, ali su

PobjediuUrgentnomcentru

KliničkogcentraCrneGore

kazalidanerijetko imajui ta-

kvihpacijenata.

- Ako su se ovakvi korisnici ja-

vili na tretman, oni su u rutin-

sku statistiku Instituta prijav-

ljenipoddijagnozommentalni

poremećaji i poremećaji po-

našanja usljed upotrebe alko-

hola,dokzaporemećajeusljed

pretjerane upotrebe energet-

skihnapitakanepostoji speci-

fičnadijagnozapokojoj bismo

mogli iz redovne statistike

izvući podatak o ovoj kombi-

naciji - pojasnili su izoveusta-

nove.

Posljednji podaci kojima ras-

polažuu Institutu su informa-

cije ESPAD istraživanja

(Evropskoistraživanjaopuše-

nju, pijenju alkohola i uzima-

nju drogameđu učenicima) iz

2015. godine koje je pokazalo

da je uCrnoj Gori 26 odsto še-

PODGORICA

–Savjetzagra-

đanskukontroluradapolicije

pozvao jeUpravupolicije i

Ministarstvounutrašnjihpo-

slovadaprekinepraksujav-

nogobjavljivanjavideo-zapi-

sapolicijskihakcija, kakobi se

obezbijedilazaštita ljudskih

prava i osiguraovisokstepen

zaštiteprivatnosti ipretpo-

stavkenevinosti, saopšteno je

juče iztogtijela.

Savjet je ovu preporuku uputio

nakon pritužbe građanina V. P.

kojijezatražioprovjeruprimje-

ne policijskih ovlašćenja pri

hapšenjunjegovog sinovcaN. P.

16. maja u Baru. Policija je obja-

vilavideo-snimakhapšenjaN.P.

naJutjubu,štoje,kakosmatraN.

P., neprimjereno.

SavjetjetražioodUpravepolici-

je da „detaljno informiše o rad-

njamakojeje16.majapreduzela

prema građaninuN. P.“, kao i da

dostavi stručno i profesionalno

objašnjenjepotrebe i razlogada

se snimljeno hapšenje javno

objavi.

Iz ove institucije su, kako su ka-

zali, djelimično odgovorili na

njihov zahtjev, a istakli da „sni-

manje policijskih akcija nije za-

konomzabranjeno“, kao i da se

tomožeraditi „kadgod jeriječo

akcijama ovog tipa“, odnosno

kada „sami čin snimanja akcije

neugrožavanjenuefikasnost“.

-Poredovoga,mišljenja suda ta-

kvisnimcimoguslužitisamokao

dokaztransparentnostiizakoni-

tosti rada policijske organizacije

– kazali su iz Savjeta i dodali da

Upravapolicije„nijeurazumnoj

mjeri pojasnila pravni osnov i

svrhu odluke da se pojedini se-

gmentisnimljenoghapšenjagra-

đaninaN. P. javnoobjave“.

Nije problematizovana potreba

da se snimajuoperativne akcije,

jer to, kako je istaknuto, može

biti višestrukokorisno.

- Problematizovano je njihovo

javnoobjavljivanje,posebnoon-

da kada se prikazuje privatni

ambijentipostojimogućnostda

dođe do identifikacije, kršenja

prava na privatnost i pretpo-

stavkenevinosti–upozorilisuiz

Savjeta.

Javno objavljeni video-zapis,

kako su zaključili u ovom tijelu,

nesrazmjeranjeiprevazilazini-

vo, potrebu i kvalitet objektiv-

nog informisanja javnosti o ak-

tivnostima i rezultatima rada

Upravepolicije.

-Javnoobjavljivanjesnimljenog

hapšenja građanina N. P. pred-

stavlja povredu prava. Objavlji-

vanje konkretnog video zapisa

predstavljakršenjepravanapri-

vatnostipretpostavkunevinosti

građanina N. P. koji je lišen slo-

bode,aočijojćeseodgovornosti

odlučivati u kasnijim fazama

krivičnogpostupka,čimejeafir-

misana prezumpcija krivice –

poručili su izSavjeta.

Pozvali suministra unutrašnjih

poslovaMevludina Nuhodžića

„daneodložnonaloži da seuna-

prijedi profesionalna pažnja u

vezi sazaštitomličnihpodataka

građana i njihovog neovlašće-

nogkorišćenja.

J.B.

UCrnoj Gori sve višemladih koji miješaju alkohol i energetska pića

„Koktel“ kojimože

dabude smrtonosa

Energetska pića sadrže pored

kofeina i velike količine šećera koje

sa ostalimsastojcimamogu uništiti

nadbubrežnu žlijezdu, a njihovim

dugotrajnimkorišćenjemdolazi do

depresije nervnog sistema – kazali su

Pobjedi iz Instituta za javno zdravlje

Dr IsidoraKostić

Institut za javnozdravlje

Štititi privatnost i pretpostavkunevinosti

Savjet za građansku kontrolu rada policije uputio preporukeMUP-u

Prekinuti objavljivanja

snimakaakcijahapšenja

Potpisan sporazumo zajedničkom

nansiranjumodernizacije pravosuđa

Prijave za programstručnog osposobljavanja

Programvrijedan

1,3milionaeura

Kurpejović: Oko

50odstokorisnika

nastaviloda radi

PODGORICA

-Prijavezased-

mi krugprogramastručnog

osposobljavanjaosobasaste-

čenimvisokimobrazovanjem

počećeupetak, saopšteno je iz

Ministarstvaprosvjete.

Generalna direktorica Direkto-

ratazavisokoobrazovanjeuMi-

nistarstvu prosvjete Mubera

Kurpejović kazala je da će se pr-

vo prijavljivati poslodavci, a po-

tomkorisnici.Poslodavciprivat-

nog i javnog sektora, koji

obavljaju djelatnost na teritoriji

Crne Gore, prijavu podnose od

petkado15.oktobra,dokćekori-

snici prijavu na portal elektron-

skeupravepodnositiod15.okto-

brado15. novembra.

- Program su pokazao kao vrlo

uspješan, s obzirom na to da je

oko50odstokorisnikanastavilo

radni angažman, što nesumnji-

vodoprinosismanjenjunezapo-

slenosti mladih ljudi - istakla je

Kurpejović.

Ona je objasnila da pravo na

stručno osposobljavanje imaju

osobesastečenimvisokimobra-

zovanjem koje nemaju radno

iskustvouodređenomnivouob-

razovanja i koje su na evidenciji

Zavodazazapošljavanje.

- Stručno osposobljavanje kori-

snika traje devet mjeseci i pri-

znaje se kao radno iskustvo u

trajanjuod12mjeseciikaouslov

za polaganje odgovarajućeg

stručnogispitasastečenimviso-

kim obrazovanjem - navela je

Kurpejović.

Poslodavci su, kako je dodala,

dužni da korisnicima pruže os-

posobljavanje u skladu sa pro-

gramom, dok će stručni timza-

dužen za realizaciju programa

kontrolisati sprovođenje ospo-

sobljavanja.

Kurpejovićjerekladajeciljpro-

grama da olakša prelazak mla-

dih iz svijeta obrazovanja u svi-

j e t rada , kroz pružan j e

mogućnosti za dodatno sticanje

znanja, vještina i kompetencija.

- Program treba da doprinese i

smanjenju nezaposlenosti mla-

dih, sa kojim se susrijeće čitava

Evropa, kao i dapruži smjernice

ustanovama visokog obrazova-

njaukoncipiranjuupisnepoliti-

ke - rekla jeona.

Kurpejovićjepojasniladadiplo-

miranistudentikojisuuradnom

odnosu sa srednjim obrazova-

njem nemaju pravo učešća u

programu, već semorajunalazi-

ti na evidenciji kao nezaposlene

osobe.

Ovaj poziv objavljen je juče na

sajtovima Uprave za kadrove,

Zavoda za zapošljavanje i mini-

starstava javne uprave i prosvje-

te.

R.D.

KVALITETNA

SARADNJA:

Sapotpisivanja

MuberaKurpejović

PRINTSCREEN