Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Uanalizi

procjeneuticaja elektron-

ske fiskalizacije, čije seuvo-

đenjepriprema, navodi se

da ćedonajviše 1.500eura

biti trošakzanabavkuna-

prednognaplatnoguređaja.

Podsjetimoda je 3. septembra

počela javna rasprava o Nacr-

tuzakona o fiskalizaciji upro-

metu proizvoda i usluga, koji

predviđa uvođenje savreme-

ne vrste fiskalizacije. Raspra-

va će trajati mjesec.

U analizi se navodi da na trži-

štu postoji znatan broj fiskal-

nih kasa koje ne mogu da po-

drže novi sistem.

- Neke od njih je moguće na-

dograditi hardverski, ali uz

trošakod130-150eura.Najve-

ći broj obveznika koji imaju

takve kase će morati da ih za-

mijene novimuređajem. Iako

jedio tihkasastarijegdatuma,

neke su i novije. Zato treba

razmotriti tehničke opcije za

nadogradnju i uključivanje

starih kasa u novi sistem kod

izrade detaljne tehničke spe-

cifikacije budućeg sistema.

Razmotritiiopcijesubvencio-

nisanja nabavke novog rješe-

nja za male obveznike - nave-

deno je udokumemtu.

U analizi su, međutim, dati

troškovi malog obveznika, sa

jednim naplatnim uređajem,

fiskalnom kasom koja se ne

možeprilagoditi novomsiste-

mu bez nadogradnje hardve-

ra.

- Nabavka novog naplatnog

uređaja, jednostavnije klase

(tablet saBTtermalnimštam-

pačem i potrebnimsoftverom

ilimini kasa sve-u-1) iznosi od

200 do 400 eura plus najam

(uključuje i održavanje sof-

tvera),mjesečnood7do15eu-

ra. Nabavka naprednijeg na-

platnog uređaja (PC kasa sa

POSštampačemiodgovaraju-

ćim softverom) košta od 700

do1.500 plusnajamiodržava-

nje softvera mjesečno od 30

do60eura, navedeno jeuana-

lizi.

Dodaje se, takođe, da se po-

drazumijeva imjesečni trošak

odpeteurazapristupinterne-

tu(količinaprometapotrebna

za fiskalizovanje do 3000 ra-

čunadnevno),aADSL15eura.

Trošak sertifikata je godišnje

10eura ali, kako senavodi, po-

stoji mogućnost da se on izda

bez ili sa manjom naknadom

obveznicima.Otomećese,ka-

ko je navedeno, dogovoriti sa

Ministarstvomjavne uprave.

Dat je i predračun zamalog ili

srednjeg obveznika koji ima

jedan ili više naprednijih na-

platnih uređaja - PC kase - na

kojimajeinstaliranoperativni

sistem opšte namjene (Win-

dows Embedded) i na koje su

spojeni fiskalni štampači.

-Prilagođavanjesoftvera jedo

1.000 eura. Ali ukoliko obve-

znik ima ugovor o održavanju

sa proizvođačem softverskog

rješenjakojekoristinanaplat-

nom uređaju, prilagođavanje

se može izvesti u sklopu tog

ugovora. Pretpostavlja se da

najveći broj korisnika iz ove

kategorije ima takav ugovor -

navedeno je u studiji.

Zamalog ili srednjegobvezni-

ka koji već ima PCkasu i prin-

terkojimoženastavitidakori-

sti, ima uveden ADSL u

poslovni prostor, i ne plati na-

dogradnju softvera, kako je

objašnjeno, jedini trošak uvo-

đenja eFiskalizacije je za ser-

tifikat.

-Zavelikeporeskeobveznike,

koji imaju veći broj naplatnih

uređaja, tecentralne informa-

cione sisteme na koje su ti na-

platni uređaji spojeni, poput

velikih trgovačkih lanaca kao

što su Voli, Idea, Aroma, tro-

šakuvođenjaovakvogsistema

praktično je zanemarljiv- po-

kazujupodaci iz analize.

Uovomdokumentu senavodi

da se očekuje prosječan broj

računadnevnooko1.000.000,

samogućimmaksimumomdo

2.000.000.

Procijenjeni godišnji efekat je

između 13 i 17miliona eura vi-

še u budžetu u prvoj godini

primjene.

-OdPDVprihodbi bioveći od

pet do sedammiliona, poreza

na dohodak i doprinosa šest

do sedammiliona i poreza na

dobit dva do tri miliona eura -

ocijenjeno je u informaciji.

I Poreska uprava će, kako se

navodi, imati trošak od

1.100.000 do 1.400.000 eura.

Godišnje za održavanje rješe-

nja trošak će se kretati od

180.000do 220.000 eura.

- Ukoliko bi se uspostavljala

lokacija za oporavak od kata-

strofe (DR lokacija) sa rezer-

vnimsistemom,trošakuvođe-

nja narastao bi za dodatnih

300.000 do 700.000 eura, u

zavisnosti od kapaciteta re-

zervne lokacije - konstatova-

no je.

M.P.M.

PODGORICA

- Dobitnik Nobelove

nagradezaekonomiju, profesorFin

Kidland, dao je ogroman doprinos

ekonomskoj teoriji, kreiranju eko-

nomskepolitikeireformamainstitu-

cija u brojnimdržavama, ocijenio je

guvernerdrRadojeŽugić.

Žugić se juče sastao sa Kidlandom

koji boravi u Crnoj Gori na poziv i u

organizaciji Centralnebanke.

Žugićjerekaodavrhovnamonetar-

nainstitucijaimavelikučastdaugo-

sti Kidlanda, kao izuzetnog svjet-

skog ekonomistu i dobitnika

Nobelovenagrade zadoprinos teo-

riji dinamičkemakroekonomije.

Kidlandsezahvalionapozivudapo-

sjeti CrnuGoru i dodaoda jeposeb-

no zadovoljan činjenicomda CBCG

ima aktivnu društveno odgovornu

ulogu.

KidlandjeodržaopredavanjenaEko-

nomskom fakultetu na temu eko-

nomska politika i uspon nacija i po-

sjetioMuzej novcanaCetinju.

- Podržavajući ovakve i sličneprojek-

te koji otvaraju nove vidike i oboga-

ćuju znanja, CBCG dokazuje svoje

društveno odgovorno poslovanje -

saopštenojenakonsastanka.

M.P.M.

gorske vazdušne luke

anijaželi da

dromima

dan teret. Prvo je potrebno da

se investicioni plan usvoji i da

se odredi šta da se radi na tom

projektu, a država se mora

obavezati da to riješi - naveo je

Nurković.

Poslanik Socijaldemokratske

partije, Raško Konjević, za-

mjerio je zbog dinamike javne

rasprave, jer važna tema nije

zasluživala samo jednu ra-

spravu, već više njih.

On je pitao da li će se dužnič-

ko-povjerilački odnosi Mon-

tenegro erlajnza i Aerodroma

riješiti prije ulaska u koncesi-

ju.

- Znamo svi da Montenegro

erlajnz duguje oko 20miliona

eura Aerodromima CG - izja-

vio jeKonjević.

Branko Radulović, poslanik

Demokratskog fronta, kazao

je da ministru i premijeru

DuškuMarkoviću zamjera to

štonekoristenovac izfondova

Evropske unije.

- Crna Gora je 27 godina zato-

čenica pogrešne, retrogradne

ekonomije i partitokratske

vladavine. Nalazimo se u veli-

koj ekonomskoj

krizi.Mi

ima-

mo intenzivniji rast javnog

duga u odnosu na rast bruto

domaćeg proizvoda - rekao je

Radulović.

DETALJI

PredstavnicaMANS, InesMr-

dović, kazala je da je stav te

NVO da se stane sa davanjem

aerodroma pod koncesiju,

zbog toga što se „đavo krije u

detaljima“, a ono što je ponu-

đenocrnogorskoj javnosti nije

potpuno.

-Zaštokoncesionarugarantu-

jete da će pitanje imovinsko-

pravnih odnosa biti riješeno i

šta je sa pokretnom imovi-

nom?Da li ona ostajedržavi ili

budućemkoncesionaru?Kako

ste došli do početnog iznosa

koncesione naknade od 100

miliona i kako će biti podije-

ljen rizik Vlade i koncesiona-

ra? Da li će koncesionar moći

da založi imovinu Aerodroma

- pitala jeMrdović.

Nurković je odgovorio da to

nijesu pitanja na koja se odgo-

vara sa da ili ne.

- Vi mislite da to što pitate je

krajnja istina. Vaša pitanja su

šta ako bude i šta ako ne bude.

Mogao bih da vamodgovorim

na pitanja, ali neću da zama-

ram ljude mojom i vašom po-

lemikom- rekao jeNurković.

Vlada je odlučila da crnogor-

ske aerodromeponudi nakon-

cesiju, odnosno da ih izda na

periodod25do30godina.Pre-

ma prijedlogu koncesionog

akta, Vlada planira da od kon-

cesija za aerodrome unaprijed

naplati 100 miliona eura, dok

će koncesionaru nadoknaditi

novac koji on eventualno ne

naplati odMontenegro erlajn-

za.

S.P.

Uprve

četiri

godine

nećebiti

otpuštanja

Nurković je poručio da će

kroz ugovor sa koncesio-

narom,akodođedonjego-

ve realizacije, zaštititi rad-

nike maksimalno. Prema

njegovim riječima, nared-

nih dana biće potpisan ko-

lektivni ugovor.

- Zaštitićemo prava radni-

ka, nećemo ih ostaviti da

budu izloženi bilo kojem

koncesionaru, makar on

imao i najbolje namjere

prema radnicima – nagla-

sio jeNurković.

Onnavodi daćeukoncesi-

onom ugovoru postojati

opcija da se u prve četiri

godine ne radi bilo kakva

reorganizacija ili proglaše-

nje tehnološkihviškovana

aerodromima.

- Očekujemo da se poveća

brojradnika,moždaza100

u odnosu na sadašnji, u te

četirigodine,aniukomslu-

čaju neće doći do smanje-

njabrojaradnika–kazao je

Nurković.

Nevladino udruženje ,,Radoje Dakić“ obratilo se Evropskomsudu

Guverner se sastao sa nobelovcemFinomKidlandom

Veliki doprinos reformama

PODGORICA

-Nevladinoudruženje ,,Rado-

jeDakić“ obratilo seEvropskomsuduza

ljudskapravauStrazburu, zato štoveć 12go-

dinanakonpresudeOsnovnog sudauPodgo-

rici nemogudanaplate svojapotraživanja.

Uobraćanjuovogudruženja,čijijepredsjednik

VojislavPerazić, navodi sedaseradi ostečenim

pravimabivšihradnikakompanije ,,RadojeDa-

kić“uvezisaneisplaćenimzaradamauperiodu

od 1997. do 2003. godine

-Naši sudoviodOsnovnog,Višeg,Apelacionog,

Vrhovnog doUstavnog, ne ispoštovaše izvršne

sudske presude, zakone i Ustav već 12 godina –

kaže se uobraćanju.

Predstavnici udruženjanaveli sudadugprema

povjeriocima iznosi oko 50miliona eura.

S.P.

Ministarstvo nansija objavilo analizu procjene uticaja elektronske skalizacije

Trošakdo

1.500eura

Za velike poreske obveznike, koji imaju

veći broj naplatnih uređaja, te centralne

informacione sisteme na koje su ti uređaji

spojeni (Voli, Idea, Aroma), trošak uvođenja

ovakvog sistema praktično je zanemarljiv -

pokazuju podaci iz analizeMinistarstva

Očekujuotpor

U studiji je navedeno da se očekuje i otpor elektronskoj

iskalizaciji. Prije svega od distributera, ali i poreskih obve-

znika.

- Ovimprojektom se postojećimdistributerima oduzima

zaštićena pozicija na tržištu, te ostaju bez redovnog pri-

hoda kojeg su ostvarivali kroz tehničke preglede. Samim

tim im se značajnomijenja poslovanje i poslovni model, te

treba očekivati jaki otpor promjeni trenutnogmodela. Dio

poreskih obveznika će imati značajne inicijalne troškove

(u odnosu na promet kojeg ostvaruju) za prelazak na novi

sistem – naročito oni najmanji. Može se očekivati otpor i od

te grupe obveznika - ocijenjeno je u analizi.

Traže pomoć da naplate zarađeno