Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Protivplje-

valjskogRudnikaugljavode

se sporovi vrijedni 5,26mili-

ona eura, ali jekompanijau

finansijskomizvještajuza

prošlugodinurezervisala

samo299.220eura jer su si-

gurni daneće izgubiti, navo-

di se izmeđuostalogu izvje-

štajunezavisne revizorske

kućeDeloit.

Ovaj revizor je ocijenio da fi-

nansijski iskazi prikazuju isti-

nito i objektivno, po svimma-

terijalno značajnimpitanjima,

finansijsku poziciju na kraju

prošle godine, kao i rezultate

poslovanja i tokove gotovine

za godinu. Deloit je, međutim,

skrenuopažnjunasudskepro-

cese i rezervisanja.

Rudnik je prošlu godinu zavr-

šio sa profitomod 6,35miliona

eura,štoje2,6milionaeuraviše

nego godinu ranije, dok je neto

obrtni kapital 882.649 eura.

- Protiv Rudnika vodi se više

sudskih sporova ukupne vri-

jednosti 5.263.978 eura, od ko-

jih je tužba Opštine Pljevlja u

iznosu od 5.067.475 eura od

posebnog finansijskog znača-

ja. U finansijskim iskazima za

prošlu godinu rezervisanje po

osnovusudskihsporova iznosi

299.220 eura. Iako se konačni

ishodi predmeta koji se vode

protiv Rudnika trenutno ne

mogu utvrditi, na osnovu do-

sadašnjeg toka sudskih sporo-

va za koje nije izvršeno rezer-

visanje, uključujući i spor sa

Opštinom Pljevlja, rukovod-

stvo i eksterno angažovani ad-

vokatismatrajudanećenastati

dodatne obaveze. Zbog toga

nijesuizvršilidodatnarezervi-

sanja za potencijalne gubitke

koji mogu proizaći po okonča-

nju sudskih sporova - navede-

no je u izvještajuDeloita.

Rudnik jenakrajuprošlegodi-

ne potraživao od kupaca u ze-

mlji za ugalj 1,7 miliona eura,

što je znatnomanje nego godi-

nu ranije kada je bilo 5,36mili-

ona eura.

Ovo potraživanje se, kako je

objašnjeno, najvećim dijelom

odnosi na isporuku uglja Ter-

moelektrani „Pljevlja“ - 1,37

miliona, a 2016. je bilo 5,07mi-

liona.

- Potraživanja po osnovu de-

pozita za eksproprijaciju ze-

mljišta na kraju prošle godine

bila su 807.147 eura. To se u

potpunosti odnosi na depozit

kod Ministarstva finansija na

ime naknada za plaćanje ek-

sproprijacije zemljišta za po-

trebe proširenja površinskog

kopa „Potrlica“. Potraživanja

za kamatu su 148.246 eura, što

se odnosi na kompaniju Ener-

getika Kragujevac, Srbija, po

osnovu zatezne kamate za ne-

blagovremenoplaćanjeobave-

za po osnovu isporuke uglja u

periodu od 27. jula 1998. do 20.

marta 2009, po presudi Višeg

trgovinskog suda u Beogradu

od9.marta2006.Rudnikjeko-

rigovaopotraživanja starija od

godinu od Energetike i u toku

2017. naplatilo 198.354 eura –

konstatovano je u izvještaju

revizora.

M.P.M.

PODGORICA

- Za crnogor-

ske aerodromevladaveliko

interesovanje renomiranih

stranihkompanija, saopštio

je jučeministar saobraćaja

OsmanNurković, naokru-

glomstolupovodomzavr-

šetka javne raspraveokon-

cesionomaktuza

AerodromeCrneGore i na-

crtuugovoraokoncesiji. Iz

SDsuponovili da smatraju

da supredloženadokumen-

tanezakonitapovišeosno-

va, dok izSDPpitajuda li će

sedužničko-povjerilački od-

nosi izmeđuMontenegro

erlajnza iAerodroma riješiti

prijeulaskaukoncesiju.

- Za ovukoncesiju zaintereso-

vane su tri francuske renomi-

rane firme iz te oblasti, dvije

turske, dvije njemačke i po

jedna iz UAE, Kuvajta i Južne

Koreje –kazao jeNurković.

ZASTIĐE

Prema njegovimriječima, tre-

nutno stanje aerodroma ne

zadovoljava potrebe ni građa-

na ni putnika, ni privrede, a

pogotovo ne turističke. On je

kazao da je obaveza koncesio-

nara da investira i da je neop-

hodna odluka da se što prije

kreneuproširenjeaerodroma.

- Aerodromu Tivtu je zastiđe,

tonijeprimjereno aerodromi-

ma ni mnogo nerazvijenijih

turističkih destinacija. Pravi-

mo rizorteodmilijarde, a čeka

se dva sata na ukrcavanje u

avion ili putnici odu u prosto-

riju gdje nema toaleta, to se ne

možedozvoliti -dodao jeNur-

ković.

Nurković je bio posebno kriti-

čan prema menadžmentu

kompanijeAerodromi CG.

- Ne rukovodi se dobro aero-

dromima. Iz komercijalnih

usluga na crnogorskim aero-

dromima ostvaruje se prihod

od 12 do 14 odsto, a prosjek na

evropskim aerodromima je

oko48odsto–rekao jeNurko-

vić.

On je naveo da se 15 godina

priča o noćnom slijetanju na

tivatski aerodrom, iako je

kompanija imala novac za to.

SVIJETLATAČKA

-Je lipostojao ijedanrazlogda

se to ne uradi. Na računima

AerodromaCGima25miliona

eura, anisustvorili elementar-

neuslove zanormalno funkci-

onisanjeaerodroma–kazao je

Nurković.

Savjetnica izvršnog direktora

zaposlovnupolitikuAerodro-

ma CG, Biljana Jovanović, re-

kla je da mora da demantuje

Nurkovića u vezi sa stanjemu

Aerodromima.

- Period razvoja aerodroma

treba da se nastavi, čime ćemo

obezbijediti bolji komfor put-

nika. Aerodromi nijesu zasti-

đevećsvijetlatačkaipokazuju

kako se sredstvima na najbolji

način upravlja, kada se uprav-

lja domaćim kvalitetnim re-

sursima - rekla je Jovanović.

Ona je kazala da se razvoj ne

smijeprepustiti nekome kone

prepoznaje ono što supotrebe

jednedržave, naročito akodo-

lazi iz druge zemlje.

- Prilikom vođenja državnih

poslova, nije sve u novcu. Tre-

ba obezbijediti interes svih

građanaCrneGore. Završiću s

onom narodnom - tuđa ruka

svrab ne češe - navela je Jova-

nović.

Poslanik SDBorisMugoša pi-

tao jeda li susva tadokumenta

zakonita, jer je stav te partije

da su ona nezakonita po više

osnova. On jepitaoda li sudali

spisak potrebne tehničke do-

kumentacije, kao i da li postoji

način rješavanja imovinsko-

pravnihodnosa.

- Nije pametno krenuti u pro-

jekat ako nijesu riješeni imo-

vinsko-pravni odnosi - rekao

jeMugoša.

Nurković jeodgovoriodaćese

baviti rješavanjemimovinsko-

pravnih obaveza u narednom

periodu.

-AerodromuTivtunemanije-

PLUŽINE

–Bivši radnici Fabrike elektroda

„Piva“ suprekoopštinePlužineuputili za-

htjevza sastanakpremijeruDuškuMarko-

viću i nadležnimministarstvimakakobi ri-

ješili pitanjeneisplaćene 33plate.

PredstavnikbivšihradnikaFEP-aVeselin

Radović jekazaodanećeodustati od svojih

plata, kao i da čekajuodgovorpremijera.

-Prekotrigodinenamdugujuplate,auzpomoć

i podršku opštine Plužine prethodne sedmice

smo poslali zahtjev za sastanak sa premijerom

Markovićem i nadležnimministarstvima. Još

nijesmo dobili odgovor iz kabineta premijera.

Sastali smo se sa gradonačelnikomMijuškom

Bajagićem i imamo punu podršku opštine. Ra-

zočarani smoštosenikoneodazivananašepo-

zivedariješimoproblem, ali senadamodaćese

ipaknakrajudoći dodogovora–kazao jeVese-

linRadović, predstavnik bivših radnikaFEP-a.

StečajjeuFabricielektrodaproglašen2015.go

-

dine, a imovina firme je prije dva mjeseca pro-

dataLukiMićkovićuza 115.000eura. Bivši rad-

nici su se do sada već nekoliko puta okupljali

ispredkapije kako bi izrazili negodovanje i tra-

žili isplatu 33 zarade koje imduguju za period

prije uvođenja stečaja.

S.D.

PODGORICA

-NaAero-

dromTivat, avionomMon-

tenegroerlajnza, juče je sle-

tjelamilionitaputnica

RuskinjaNeliaBelova.Nju je

na aerodromu sačekao iz-

vršni direktorAerodroma

CrneGoreDaniloOrlandić

sa saradnicima.

- Belovoj jeuručenpoklon-va-

učer za vikend u hotelu „Pa-

las“, koji je darovala Budvan-

ska rivijera - navodi se u

saopštenju Aerodroma Crne

Gore. Orlandić je kazao da su

ove godinemilionitog putnika

dočekali 12 dana ranije nego

prethodne, kada su prvi put u

istoriji imali tupriliku.

- S obzirom na kapacitete Ae-

rodroma Tivat, to je izuzetan

uspjeh i zato bih čestitao ne

samogospođi Belovoj, većpri-

je svega zaposlenima naAero-

dromu koji su i ove godine,

naročito tokom ljetnje sezone

odradili sjajan posao. Nastav-

ljamo dalje sa radom i posve-

ćenošćuda se svaki naš putnik

osjeća komforno i bezbjedno

nanašimaerodromima-rekao

jeOrlandić.

On je saopštio i da je u ovom

trenutku na oba crnogorska

aerodromaopsluženooko1,85

miliona putnika, 200.000 više

nego rekordne prošle godi-

ne. Takođe, kako je dodao Or-

landić, broj opsluženih aviona

je veći za 1.000.

Onjenajaviodaće tokomjese-

njih mjeseci milioniti putnik

biti opslužen i na Aerodromu

Podgorica .

S.K.

Deloit ocijenio da je nansijski izvještaj Rudnika uglja fer i objektivan

Direktori i advokati

vjerujudaćedobiti

spor protivopštine

Otpremnine

uzelo 108

radnika

Rudnik uglja je u prošloj

godini za otpremnine za

odlazak u penziju i spo-

razumni raskid radnog

odnosa isplatio 1,65 miliona

eura, što je 1,3 miliona eura

više nego u 2016.

- U toku 2017. pravo na

otpremninu je iskoristilo

108 zaposlenih - dva po

osnovu odlaska u penziju,

99 po osnovu stimulativ-

nog penzionisanja i sedam

je sporazumno raskinulo

radni odnos. Rudnik je

zato ukinuo rezervisanja

po osnovu otpremnina od

530.861 eura - navodi se u

izvještaju.

Bivši radnici FEP-a uputili zahtjev za sastanak sa premijerom

Naći načinza isplatu33plate

Završena javna rasprava o koncesionomaktu za crn

Deset kom

upravljaaer

Brajović: Koncesioni

aranžman jenezakonit

Koncesioni dokumenti koji su ponuđeni za Aerodrome Crne

Gore nijesu zakoniti, smatra lider Socijaldemokrata i predsjed-

nikSkupštineCrneGore IvanBrajović.

On je juče, nakon sastanka samađarskimkolegomLaslomKo-

verom, novinarima ponovio raniji stav Socijaldemokrata kako

bi uzimanje kredita od 100miliona eura bilo bolje rješenje od

davanjaAerodromakoncesionarima.

- Koncesioni dokumenti koji su ponuđeni, po našoj detaljnoj

analizi, nijesu zakoniti. Prema ranijimanalizama Evropskeban-

keza rekonstrukciju i razvoj, zauzimanjekreditanijesu tražene

državnegarancije.Nikomenemožeubijediti dabi tobilopove-

ćanje javnogduga, anebi bilopovećanje javnogdugakoncesi-

oniaranžman,gdjesepoprviputnezakonitopojavljujesponzor

kao inansijska institucija prema kojoj država ima određene

obaveze– rekao jeBrajović.

Đ.Ć.

SDtraži konsultativno

saslušanjeNurkovića

SD su podnijele skupštinskomOdboru za ekonomiju inicijativu

zaorganizovanjekonsultativnogsaslušanjapovodomaktuelne

tememodeladaljegrazvojaAerodromaCrneGore.

Ocijenilisudaseradiostrateškivažnomdržavnomresursuipred-

ložilidanasaslušanjeodborpozoveministrasaobraćaja,predsjed-

nikaodboradirektoraiizvršnogdirektoraAerodroma.

Na crnogorskimaerodromima u ovoj godini opsluženo znatno više aviona i putnika

Milioniti putnik sletiouTivat

Nagradamilionitomputniku

Kidland i Žugić

Sa javne rasprave