Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

- Dvanovavi-

šenamjenskahelikoptera

„bel 412EPI“, namijenjena

VazduhoplovstvuVojskeCr-

neGore, stigla su jučeuCrnu

Goru. Time je realizovan

ugovor okupovini tri letilice,

vrijedanoko30miliona eura.

Prema riječima načelnika Ge-

neralštabaVCGDragutinaDa-

kića, to predstavlja najznačaj-

nije opremanje naše vojske od

obnove državne nezavisnosti i

potvrdu odlučnosti zemlje da

u okviru NATO-a jača svoje

sposobnosti. Premijer Duško

Marković smatra da je nabav-

kom ovih letilica Crna Gora

uložilausebeisigurnostsvojih

građana.

- Prilikom pristupanja NATO

saopštili smo da ćemo u druš-

tvunajmoćnijih i najrazvijeni-

jih biti odgovorna članica i ja-

čati sposobnosti naše Vojske u

skladu sa potrebama kolektiv-

ne bezbjednosti. Svjesni smo

da upravo takvim pristupom

nedvosmisleno pokazujemo

odgovornost prema komforu i

bezbjednosti naših građana,

ali i investitora, turista i svih

koji iz bilo kog razloga posjete

Crnu Goru, rekao je premijer

Marković na svečanosti orga-

nizovanoj na vojnomaerodro-

muGolubovci.

Predsjednik Vlade je napome-

nuo da je nabavka tri moderna

helikoptera koštala oko 30mi-

liona eura i da će letilice biti

angažovane u misijama traga-

nja i spašavanja, kao i za razne

vrste medicinskih evakuacija,

tedaćeunaprijeditikapacitete

za reagovanje u vanrednim si-

tuacijama, kao i nivo bezbjed-

nosti turista koji borave u Cr-

noj Gori. On je protivnicima

crnogorskog članstva uNATO

poručioda je još jednomdoka-

zanoda nijesubili upravu.

- Raspršila se i demagogija o

basnoslovnim ciframa košta-

nja članstva, kao i ona oNATO

bazama. A uz njih i ona o po-

tencijalnimsukobimauokviru

ovog sistema vrijednosti, re-

kao je premijer.

Marković je rekao da je real-

nost kojudanas živimo - da za-

štitudržavne suverenosti i cje-

lovitosti crnogorske teritorije

garantuju najmoćnije i najra-

zvijenije zemlje današnjice i

dauztorastustrane investicije

i broj turista iz istih tih zemlja,

a da to našeg građanina ne ko-

šta ni čitav jedan euro.

- Za trošak od 70 centi po glavi

stanovnika godišnje, pokazali

smo svijetu da je CrnaGora si-

gurna investiciona i turistička

destinacija. A sigurnost i be-

zbjednost, više investicija i tu-

rista – za naše građane znače

bolja radna mjesta, bolji pla-

sman proizvoda i dugoročno

bolji kvalitet života, rekao je

Marković.

Načelnik Generalštaba, bri-

gadni general Dragutin Dakić

istakao je da je kupovinom tri

helikoptera realizovano naj-

značajnije opremanje Vojske

Crne Gore od obnove nezavi-

snosti.

- Svjesni potreba naše vojske

i države, odabrali smo tip i

model helikoptera koji će na

najbolji način odgovoriti be-

zbjednosnim zahtjevima na

cjelokupnoj teritoriji države.

Ovi helikopteri unaprijediće

mobilnost jedinica, izviđač-

ke sposobnosti, kao i ukupne

transportne kapacitete Voj-

ske Crne Gore, rekao je Da-

kić.

OnističedaMinistarstvo iVoj-

ska, radi podizanja sposobno-

sti i gotovosti kopnenih jedini-

ca, ubrzanoradenanabavci 67

lako oklopnih vozila koje će

koristiti crnogorske jedinice.

- Takođe, mogu da najavim da

je donacija lako oklopljenih

motornih vozila za jedinice

vojne policije od SRNjemačke

u završnoj fazi, te da ćemo

uskoro i njih imati u sastavu

Vojske Crne Gore. UMornari-

ciVCGuprocesu jekonverzija

raketnih topovnjača u patrol-

ne brodove, što će ojačati naše

pomorske sposobnosti i prisu-

stvonamoru- kazao jegeneral

Dakić.

J. ĐURIŠIĆ

PODGORICA

– Izbori za

Evropski parlament, koji će

seodržati iduće godine,mo-

gudovesti doubrzanjapro-

cesaproširenjaEvropske

unije, ocijenio jepredsjed-

nikparlamentaMađarske

LasloKover.

On je juče, nakog sastanka sa

crnogorskim kolegom Iva-

nomBrajovićem, poručio ka-

ko razloge za odlaganje i pro-

duženje roka za ulazak Crne

Gore u EU ne treba tražiti

unutar Crne Gore, već u krizi

ukoju je zapala samaUnija.

- Sam institucionalni sistem

EUsenalaziuodređenojkrizi,

koja utiče na odlaganje proce-

sa

proširenja.Mi

uMađarskoj

sa velikim očekivanjima gle-

damo na izbore za Evropski

parlamentinadamosedaćeto

dovesti do promjene po ovom

pitanju–naveo jeKover.

Ti izbori će, kako jedodao, do-

vesti do promjene unutar sa-

stava EP, ali i do obnove same

Evropske komisije.

- Ne želim da kažem da je

Evropskakomisijakrivazaus-

poravanje procesa proširenja,

ali se svakako nadamo da će

promjene iduće godine dove-

sti do ubrzavanja tog procesa

– rekao jeKover.

On je ocijenio i kako bi ubrza-

ni prijemCrneGore uEUbila

„uspješna priča“ za samu uni-

ju.

- To bi pokazalo i drugim ze-

mljama Zapadnog Balkana da

je EU dobra i moguća per-

spektiva – rekao jeKover.

Prvi čovjek mađarskog parla-

menta ističe kako Mađarska

CrnuGorusmatra„počasnom

susjednomzemljom“.

- Ponosni smo na to što sma-

trate da smo doprinijeli član-

stvu vaše zemlje u NATO. Na

tupodrškumožeteda računa-

te i kada je riječ o integraciji u

EU. Odajemopoštovanje i pri-

znanje rezultatima koje je Cr-

na Gora postigla posljednjih

godina u privrednomrazvoju.

Takođe, odajemo poštovanje i

priznanje vanjskoj politici Cr-

ne Gore, kojom je uspjela da

postane jedna od najstabilni-

jih zemalja ovog regiona. Kao

prijatelji prijateljima želimo

da se na sljedećem susretu

možemo jedni drugima po-

hvaliti dobrim rezultatima –

zaključio jeKover.

Mađarska je ove godine, kako

je naveo predsjednik Skupšti-

ne Crne Gore Ivan Brajović,

bila druga zemlja po kvantite-

tustranihdirektnihinvesticija

uCrnoj Gori.

- Mađarska nam je na našem

putu ka NATO bila pouzdan

partner i kontakt tačka za taj

savez. Danas bez ikakve dile-

me gledanaCrnuGorukaona

prvu narednu članicu Evrop-

ske unije – rekao jeBrajović.

Đ. Ć.

PODGORICA

-Američki republi-

kanski senator i predsjedavajući

Odbora zaunutrašnjubezbjed-

nostRonDžonson, u intervjuuza

RadioSlobodnaEvropakazao je

daposmatraCrnuGorukaoprija-

telja i saveznika.

Američki predsjednik Donald

Tramp iznenadio je mnoge žitelje

Balkana izjavom da su Crnogorci

agresivni ljudi, koji mogu izazvati

treći svjetski rat.Džonsonnijehtio

da komentariše tu izjavu.

- Prije svega, ja sam predsjedavao

Potkomitetom u vrijeme prijema

Crne Gore u NATO. Takođe sam

predsjedavao kada je Senat tu od-

lukuratifikovaosa98prema2.Oči-

gledno je da podržavam članstvo

Crne Gore u NATO-u. Posmatram

CrnuGorukaonašegprijateljaisa-

veznika, kazao jeDžonson.

Govorio je i o negativnom ruskom

uticajuu regionu.

- Prije svega, to je za žaljenje, jer

bih zaista želio da Rusija prihvati

pruženurukuzapadaidaupotpu-

nosti integriše svojuekonomijusa

zapadom, daprekine sa agresijom

–kaoštojeinvazijanaGruziju,ne-

legalna okupacija Krima, invazija

naUkrajinu, zamrznuti konflikt u

Transnistriji, miješanje na Balti-

ku, širom regiona, pa i u našoj ze-

mlji. Nažalost, oni imaju onlajn

uticaj. Želio bih da Rusija bude

prijateljski rival, ali je nažalost

prije suparnik. Oni u Istočnoj

Evropi, zaistanenudeništaukon-

tekstu ekonomskog prosperiteta.

Destabilizuju situaciju. To je, po-

navljam, za žaljenje. Nadam se da

će Vladimir Putin promijeniti mi-

šljenje i shvatiti da je za Rusiju

najbolji put saradnja, ocijenio je

Džonson.

R.P.

Tehničke

osobine

„bela“

„Bel 412 EP“ koji je u aprilu

stigaoCrnuGoru i njegova

savremenijaverzija„bel412

EPI“ su četvorokraki, dvo-

motorni helikopteri srednje

klase, dizajnirani, opremlje-

ni i namijenjeni za frekven-

tnu upotrebu i pouzdano

izvršavanje raznorodnih le-

tačkih zadataka. Mogu da

lete u vizuelnim i instru-

mentalnimuslovima, danju

i noću.

Kapacitet helikoptera je 13

mjesta, ne računajući posa-

du. Opremljen je skijama

kao stajnim trapom, koje

imaju prednost nad onima

sa točkovima, posebno ka-

da je riječ o slijetanjuna ne-

uređene površine. Korisna

nosivostmu je2.191 kilogra-

ma unutrašnjeg, a 2.041 ki-

lograma spoljašnjeg tereta.

Njegova oprema za gaše-

njepožara izvazduhaomo-

gućava zahvatanje vode iz

plitkih vodenih površina.

Puno vedro ima kapacitet

od 1.590 litara, anajvećabr-

zinakojumožedadostigne

je259kmnačas.

Najsavremeniji

helikopteri na svijetu

Major pilot Darko Pavlović, predstavljajući helikoptere, rekao

je da se radi o najsavremenijim helikopterima u svijetu koji

služeza traganje i spašavanje, ali koji semogukoristiti zacivil-

ne kao i za vojne potrebe. Helikopteri su, dodaje, proizvedeni

2018. godine. Mogu da ponesu balon sa vodom zapremine

tonuipo,štoćeumnogomeolakšatioperacijegašenjapožara.

- Moguće je da postoje tehnička rješenja koja su za nijansu

naprednijaodovoga, ali smokupili neštošto jenajsavremeni-

je, i nešto što je trenutno najbolje u helikopterskoj avijaciji na

svijetu. Nove letilice nijesu opremljene da budu borbeni heli-

kopteri, ali akobudepotrebemoguseopremiti za takonešto,

jer imajuadekvatnuplatformu, objašnjavaPavlović.

Predsjednik parlamentaMađarske

Laslo Kover u posjeti Crnoj Gori

Izbori zaEP

moždaubrzaju

proširenjeUnije

SaKoveromrazgovarali

Đukanović iMarković

Predsjednik parlamenta Mađarske razgovarao je juče u Pod-

gorici sa predsjednicima države i Vlade MilomĐukanovićem

i DuškomMarkovićem.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, potvr-

dio odlučnost Crne Gore da bude i dalje dobar primjer u regi-

onu i promoter evropskih vrijednosti, i zahvalio Mađarskoj na

izuzetnomdoprinosu i podršci u procesu pristupanja NATO

alijansi, kao i u pregovaračkomprocesu sa EU.

Premijer Marković je poručio kako se dobri međusobni odno-

si Crne Gore i Mađarske mogu dodatno oplemeniti sadržajni-

jom ekonomskom saradnjom.

Republikanski senator o saradnji sa našomdržavom

Džonson: CrnaGora je

prijatelj i saveznikSAD

RonDžonson

DuškoMarković navojnomaerodromuGolubovci

LasloKover i

Ivan Brajović

Najznačajnije opremanje Vojske Crne Gore od obnove nezavisnosti

Vazduhoplovstvo

dobilohelikoptere

„bel 412EPI“