Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Politika

KOSOVSKAMITROVICA/

PRIŠTINA

- Poobrascu

sportskihreportera, najsa-

žetiji izvještaj saKosova, na-

kondvodneveposjetepred-

sjednikaSrbije, glasiobi,

otprilike, ovako:

Uprvomsatu, prvogdana, Be-

ograd je poveo jedan prema

nula:AleksandarVučićje,ipo-

red najavljene zabrane pri-

štinskih vlasti, uz američku

diplomatsku asistenciju, ipak,

posjetio Gazivode. Susreo se

sa radnicimaJPIbar i brojnim

novinarskim timovima obja-

snioznačaj jezera. Sa svimpo-

strojenjima i još neiskorišće-

nimpotencijalima.

U posljednjem satu - drugog

dana - međutim, Priština je

izjednačila. Predsjedniku Sr-

bije prepriječeni su svi putevi,

iz čak pet pravaca. Bila je to

jedinstvena smotra teških ka-

miona, bagera, kamenja, tako-

zvanih živih zidova, zapalje-

n i h guma , p r i j e t e ć i h i

pogrdnih transparenata. Zato

nije mogao do Banje, jednog

od tri selaukojima živi tekne-

koliko stotina preostalih Srba

u opštini Srbica, u dreničkom

kraju.Uklasičnomgetu, izne-

podnošljivo licemjernih ra-

zloga, nazvanomenklava.

POKAZNAVJEŽBA

A, kogod jehtio, upravo iz tih

i sličnih razloga,mogao je još

mnogo ranije znati (i kladiti

se bez ikakvog rizika) da će

rezultat biti neriješen. Ma

kolikošansi trenutno iskoriš-

tavale ili upropaštavale, i pri-

štinske i beogradske politič-

ke elite, sa jednakim će se

entuzijazmomboriti za ,,egal

- nemoć“, jer im je savršeno

jasno da se, u skorije vrijeme,

baš ništa važno neće odluči-

vati niti u prištinskim, niti u

beogradskimkabinetima.

Otud je, i za jedne i za druge,

upravovaganjepolitičke i dr-

žavničke nemoći jedina pre-

ostala opcija koja ih još neko

vrjememožeodržavatiužiži.

Sve dok imizBrisela ne bude

saopštenoda jeuBerlinu, Pa-

rizu i Vašingtonu odlučeno

drugačije, beogradske i pri-

štinske elite imaće prostora

za raznovrsne vidove među-

sobnognadgornjavanjaibez-

dušne manipulacije „emoci-

onalnimstanjima“ građana u

ime kojih tobože vladaju.

Dvodnevna posjeta pred-

sjednika Srbije dijelu Koso-

vabila jesvojevrsnapokazna

vježba takve manipulacije.

Jestepodsjetilananeke spo-

radičnedetaljevezanezaga-

zimestansku misiju Slobo-

dana Miloševića, ali je sve

ostalo, počev od bogatstva

ikonografije, pa do miro-

tvornih poruka, bilo druga-

čije. Jeste Vučić pokojnog

optuženika za najteže ratne

zločine javno proglasio veli-

kim srpskim liderom koji,

nažalost (?!), nije razumio

okolnosti, odnos snaga i sve

posljedice koje će njegova

patriotska politika proizve-

sti.

VELIKI LIDER

Odmah, zatim, Vučić je pod-

sjetionaegzodusesrpskogna-

roda, pominjući Knin, Saraje-

vo i Prištinu, i na taj način se

javno, a valjda i definitivno,

oprostio od ideala „velikog

srpskog lidera“.

Istovremeno, Vučićevdočeku

Zubinom Potoku, Zvečanu,

Leposaviću, nekoliko okolnih

sela, a naročito u sjevernom

(srpskom) dijelu Kosovske

Mitrovice, bio je spektakular-

niji od svega do sada viđenog.

Hiljade postera sa njegovim

likom. Još i više plakatiranih

kolor-dobrodošlica izlijeplje-

nihna svimraspoloživimban-

derama, stablima i fasadama.

Tihi instrumental omiljene

mu kompozicije „Svilen ko-

nac“ u Poljoprivrednoj školi.

Frenetični aplauzi privredni-

ka, poljoprivrednika, medi-

cinskih sestara, ljekara, ruda-

ra, đece i omladine. Potresno

uplakane žene iz sela Banje

„što im zbog šiptarskih prijet-

nji nijemogaouposjetu“…

Bile su zatvorene sve prodav-

nice, kiosci, poslastičarnice,

buregdžinice i, naravno- kafa-

ne, kafići i restorani - od 9 i 30

do završetka mitrovičkog mi-

tinga koji je trebalo da počne

tačnoupodne.

Bilo je jošmnogo koječega…

SUMORNA

SVJEDOČANSTVA

I sve su to, skupa i pojedinač-

no, sumorna svjedočanstva o

nadama i beznađima preosta-

log - nesporno obespravlje-

nog, ali i obezglavljenog-dije-

la preostalog srpskog naroda.

Jednostavno: radi se o nevolj-

nim zatočenicima i sticajem

okolnosti egzistencijalno pri-

siljenim saučesnicima politi-

ka očuvanja ravnoteže nemo-

ći, gotovo u svim segmentima

odnosa Beograda i Prištine.

Politika koje ih, već decenija-

ma, vode neznano kuda. Če-

kajuobećaniboljiživotdokim

svakodnevni život izmiče iz

ruku.

Kuda će sve to odvesti i Srbe i

Albance sa Kosova, teško da

mogupretpostaviti i vladajuće

beogradske iprištinskeelite.A

kada će biti uklonjen Damo-

klovmačiznadglavaobanaro-

da, neće se definitivno odluči-

vatiniuPrištini,niuBeogradu.

Samo, ako se ne požuri, bijed-

na će to biti utjeha i za srpski i

za albanski narod…

RadomirTOMIĆ

IZDRUGOGUGLA:

Nakon posjete srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Republici Kosovo

Vaganjenemoći

Sve dok im iz

Brisela ne bude

saopšteno da je

u Berlinu, Parizu

i Vašingtonu

odlučeno

drugačije,

beogradske i

prištinske elite

imaće prostora

za raznovrsne

vidove

međusobnog

nadgornjavanja

i bezdušne

manipulacije

,,emocionalnim

stanjima“ građana

u ime kojih tobože

vladaju

AleksandarVučićgovori uKosovskojMitrovici

Sve su to sumorna svjedočanstva

onadama i beznađima preostalog

- nesporno obespravljenog, ali i

obezglavljenog - dijela preostalog

srpskog naroda. Jednostavno:

radi se onevoljnimzatočenicima i

sticajemokolnosti egzistencijalno

prisiljenimsaučesnicima politika

očuvanja ravnoteže nemoći, go-

tovou svimsegmentima odnosa

Beograda i Prištine

PODGORICA

- PoslanikDemokratskog

frontaVladislavBojovićoptužio je juče

DemokratskuCrnuGoruda ih finansi-

rajukriminalni klanovi i građevinski lo-

biji izBudve. Bojović je reagovaona

tvrdnje funkcioneraDemokrataDuška

Stjepovićada jepredsjednikSrbije

AleksandarVučićkupio lidereDF-a za

četirimiliona eura.

- Za razliku od njih, DF nijesu finansirali

kriminalni klanovi, građevinski lobiji i So-

roš, i mi jedino polažemo račune sopstve-

nomnarodu, takodaplagistru imegatren-

dovcu ostavljam da se razjasne sa

dojučerašnjimčlanovimakojiihprozivaju

za višemilionske prevare i dobit koju su

ostvarili, naveo je Bojović u reagovanju

dostavljenomPobjedi.

Prema njegovim riječima, što se tiče Srp-

ske kuće i učešća u upravnom odboru,

spreman je sve „bogatstvo i prihode“ koje

ostvarujepo tomosnovudaustupi „dvojcu

Bogdanović -Bečićkakobi oni svojimvizi-

onarstvom, koje su zajedno iskusili roneći

ispod moračkih pećina, spasili srpski na-

rod“.

- Ima samo jedan problem, njih dvojica

odavno više nisu Srbi, već bezličniMonte-

negrini po kalupubivše američke ambasa-

dorke, i da se oni pitaju ispod Srpske kuće

bistavilitonueksplozivadajojsezatresva-

ki trag. Zato ih ovomprilikompozivamda

saopšte crnogorskoj javnosti otkad supre-

stali da buduSrbi, istovremeno imustupa-

jući sve ,,privilegije“ koje sam, kako napi-

saše, ostvario kao profesionalni Srbin,

kazao jeBojović.

On je podsjetio da je „Aleksa Bečić jedini

bivši Srbin u Crnoj Gori koji je u direk-

tnom prenosu na RTS-u prošle godine, u

emisiji Oko, priznao nezavisno Kosovo i

pritom saopštio da ne zna kojim jezikom

govori, niti kako senacionalno izjašnjava“.

- Tako da i ne čudi što je navodno bio na

godišnjem odmoru kada je dobio poziv

gradonačelnika Kosovske Mitrovice da

posjeti Kosovo. Izgleda da je čitava partija

Demokrata na godišnjem odmoru kada

treba da se ide na Kosovo, ali kad zvizne

bivša američka ambasadorka spremni su

daplivajudoHavajakakobi pojačali signal

Soroševeg čipa koji im je ugrađen. Zbog

toga me i ne čudi što dvojac Bogdanović -

Bečićnesmijedapotpiše inicijativuzaras-

pisivanje referenduma o povlačenju odlu-

ke Vlade Crne Gore o priznanju Kosova,

jer bi ih automatski skinuli sa Soroševe in-

fuzije na koju su priključeni pune tri godi-

ne - zaključio jeBojović.

N. Z.

POLEMIKA:

Funkcioner Demokratskog fronta reagovao na tvrdnje Demokrata

da je predsjednik Vučić kupio lidere tog saveza za četiri miliona eura

Bojović: Za razlikuod

Bečića, DFne finansiraju

kriminalni klanovi

VladislavBojović