Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Svijet

SKOPLJE

- UMakedoniji je juče

zvanično počela kampanja za

referendumo promjeni imena

zemlje koji će biti održan 30.

septembra.

AP ocjenjuje da će referendum

omogućiti ovoj balkanskoj zem-

lji da se kvali ikuje za članstvo

u NATO i utre put ka Evropskoj

uniji.

Navodi se da početak kampanje

znači da će političari moći da

drže govore i mitinge u vezi sa

referendumom i da započnu

medijsko oglašavanje.

Podsjeća se da će Makedonci

glasati o promjeni imena bivše

jugoslovenske republike u Repu-

blika Sjeverna Makedonija, čime

bi trebalo da se okonča dugo-

godišnji spor sa Grčkom, koja je

korišćenje termina „Makedonija“

u Skoplju vidjela kao pretenzije

na njen istoimeni region.

Navodi se da je predložena

promjena imena naišla na velika

protivljenja u obje zemlje.

Američki senator Ron Džon-

son pozvao je ranije građane

Makedonije da izađu i glasaju na

predstojećem referendumu o

promjeni imena države.

- Izađite i iskoristite svoje pravo

glasa, dajte do znanja liderima

vaše zemlje da podržavate

naciju i njeno pristupanje evro-

atlantskim institucijama - rekao

je Džonson nakon sastanka sa

makedonskimpremijerom Zora-

nom Zaevim.

UMakedoniji počelakampanjaza

referendumonovomimenuzemlje

MOSKVA

-PredsjednikRusijeVladimirPutinposlao jepismo

sjevernokorejskomlideruKimDžongUnu, ukomegapozivada

posjetiRusiju, izjavio je jučesavjetnikKremljaJurijUšakov.

On je rekaoda se zasadnije razgovaraloni okakvimpojedinostima

susretadvojicečelnika.

- Lider Sjeverne Koreje spreman je da do kraja godine zvanično

posjeti Rusiju, ali to sve zavisi od rasporeda i obaveza ruskog pred-

sjednika - rekla je predsjednica Savjeta Federalne skupštine Ruske

FederacijeValentinaMatvijenko.

-Nadamsedaćeseposjetadogoditiuskoro,itodokrajagodine-re-

klajeonauPjongjangu.Onajeipredalapismoruskogpredsjednika

sjevernokorejskomlideru.

DodalajeikakojojjeKimkazaodanamjeravadasaPutinomrazgo-

varaostrategijiiprespektivamabilateralnesaradnje,kaoioširokom

spektruključnihmeđunarodnihpitanja, prenose ruskimediji.

PutinpozvaoKima

daposjeti Rusiju

NJUDELHI

-Protesti širom

Indijezbogrekordnihcijena

benzina idizelazatvorili su

preduzeća, vladineagencije i

školeumnogimdjelovimaze-

mlje, doksuupojedinimpo-

dručjimademonstranti bloki-

ralipruge iputeve, ali i

uništavali vozila.

Manje od devet mjeseci pred

održavanje opštih izbora, opozi-

cione stranke su udružile snage

da bi organizovale prvu protes-

tnu akciju u sklopu zajedničke

kampanje da izraze nezadovolj-

stvovladompremijeraNarendre

Modija.

Protesti su se u pojedinim indij-

skim državama pretvorili u na-

silne, što potvrđuju snimci ta-

mošnjihTVstanicana kojima se

vide demonstranti kako lome

prozoreautomobila i autobusau

Patni,prijestonicisjeverneindij-

ske države Bihar, i kako zapalje-

nimgumamablokirajuputeve.

Porezinabenzinidizel,kojiuče-

stvuju sa više od jedne trećine u

maloprodajnoj cijeni goriva, je-

dan su od najvećih izvora priho-

da za indijsku vladu. Prethodne

vladesuobičnosnižavaleporeze

kadagodbimeđunarodnecijene

nafte rasle, ali jeModijeva admi-

nistracijadosadanapravilamale

ustupke, ocjenjujeRojters.

ZAGREB

-VladaHrvatske

ocijenila je jučekao jalove

izjave srpskogpredsjednika

AleksandraVučića, koji je

rekaoda jeSlobodanMilo-

ševićbioveliki lider i da seu

Kninuvije šahovnicakoje tu

nikadanijebilo.

- Takve izjave, nažalost su no-

va jalova i promašena provo-

kacija, koja ne može promije-

niti stvarnost ni istorijske

činjenice–saopštenojeizVla-

deHrvatske.

ŽRTVA

U reakciji na Vučićevu izjavu

hrvatska vlada naglašava kako

je istorijska činjenicada jeHr-

vatska početkom ‘90-ih godi-

na bila napadnuta i bila žrtva

agresije velikosrpskog Milo-

ševićevog režima.

- Taj je režim pobjednička hr-

vatska vojska porazila u Do-

movinskom ratu i oslobodila

cijelu okupiranu teritoriju,

uključujući i grad Knin – na-

vodi se u saopštenju.

- Trajni simbol toga je upravo

hrvatski stijeg na Kninskoj

tvrđavi, koja je ujedno i vje-

kovni simbol hrvatske držav-

nosti. Ako su osvajački ratovi

koje je vodio režimSlobodana

Miloševića za predsjednika

današnje Srbije najbolje na-

mjere,ondaćeizgradnjaporu-

šenihmostova između Srbije i

žrtava njene agresije zahtije-

vati još mnogo napora i vre-

mena. Položaj Srbije kao gu-

bitnika odgovornog za tolike

tragedije kod gotovo svih su-

sjednih naroda sigurno je te-

žak. Što prije se Srbija, njeno

rukovodstvo i javnost sa time

suočeiusvojeevropskevrijed-

nosti,timprijećedoćidoistin-

skogpomirenja idobrosusjed-

skih odnosa - zaključuje se u

saopštenju.

Kao komentar na izjavu pred-

sjednika Srbije Aleksandra

Vučića u obraćanju uMitrovi-

ci u nedjelju, gdje je rekao ka-

ko se „danas uKninu vijori ša-

hovnica koje tamo nikada nije

bilo“, hrvatska predsjednica

Kolinda Grabar-Kitarović

izjavila je da se „hrvatska za-

stava vijorila u Kninu i prije

Vučićeva govora i vijoriće se i

ubuduće“.

Kako prenosi portal Dnevnik.

hr, Grabar-Kitarović je nakon

sastanka sa austrijskim kole-

gom Aleksanderom Van der

Belenom naglasila da su raz-

govarali o jugoistočnoj Evropi

i perspektivi svihdržava, te da

Hrvatska podržava članstvo

Srbije u Evropskoj uniji, jer je

to u interesu cijelog prostora i

Evropske unije i preduslov za

stabilnost. Istakla je i da seHr-

vatskaneželinaćiupoziciji da

je klasifikuju kao nekoga ko

koči ulazak Srbije.

Kazala je kakonijesu razgova-

rali o govoru Alekandra Vuči-

ća naKosovu.

- Zašto bi on uopšte bio rele-

vantanHrvatskoj.Nećudopu-

stiti dami Vučić nameće teme

niti se spuštati na nivo da ko-

mentarišem njegove govore.

On timegovori samo sebi - za-

ključila je hrvatska predsjed-

nica, prenosi

Dnevnik.hr

.

ETNIČKOČIŠĆENJE

Ministar vanjskih poslova Sr-

bije Ivica Dačić poručio je u

ponedjeljak hrvatskoj pred-

sjednici da, kako je rekao, prvo

odgovori na pitanje kako Hr-

vati danas čine većinu u Kni-

nu, kada je po popisu iz ‘91.

godine tamo živjelo 37.888 Sr-

ba i samo 3.886Hrvata.

Kako je u reagovanju na izjavu

Grabar-Kitarović rekao Dačić,

dvadeset godina kasnije, na-

kon akcije „Oluja“, tamo živi

11.612 Hrvata i samo 3.555 Sr-

ba.

- Šta je to ako nije etničko či-

šćenje. Vratite prvo Srbe u

Knin, pa onda pričajte o srp-

skom predsjedniku - poručio

je šef srpske diplomacije.

Ilustrujući posljedice ratova

poSrbe,VučićjenaKosovure-

kao kako se „danas u Kninu

vijori šahovnica koje tamo ni-

kada nije bilo, u Sarajevu je

broj Srba 50 puta manji, a u

Prištini ih živi svega nekoli-

ko“.

Rekao je i kako je tako „nezato

što su Hrvati, Muslimani ili

Albanci bili jači i hrabriji“, već

zbog toga što Srbi nisu „razu-

mjeli poziciju Srbije i svijeta“.

Vučić je poručio i kako je Slo-

bodan Milošević bio veliki li-

der koji je imaonerealne želje.

STOKHOLM

- Premapreli-

minarnimrezultatimakoje je

objavila izbornakomisijana-

konodržanihparlamentar-

nih izborauŠvedskoj, vlada-

jući blok lijevog centrau

neznatnomjevođstvunad

Alijansomdesnog centra, a

mjestauparlamentuosvojile

su i antiimigracioneŠvedske

demokrate.

Rezultati, dobijeni na osnovu

prebrojavanja glasova u 4.800

odukupno6.004 izbornaokru-

ga, pokazuju da je vladajuća

koalicija Socijaldemokratske

partije i Zelene stranke, zajed-

no sa Lijevompartijom, osvoji-

la 40,6 odsto glasova, prenosi

Rojters.

Opozicionom bloku pod nazi-

vom Alijansa, sačinjenom od

Partijeumjerenih,Hrišćansko-

demokratske stranke, Centris-

tičke partije i Liberalne partije,

pripalo je 40,1 odsto glasova.

Nacionalistički nastrojene

Švedske demokrate na putu su

daosvoje17,8odstoposlaničkih

mjesta u parlamentu od uku-

pno 349 poslanika, pokazuju

preliminarni podaci o ishodu

glasanja.

Rezultatisudjelimičniimoguse

neznatno razlikovati od konač-

nog ishoda, napominje britan-

skaagencija.

APjeocijeniodajeovobilamož-

da najnepredvidija i najuzbud-

ljivijaizbornatrkaviđenauovoj

skandinavskoj zemlji u posled-

njih nekoliko decenija, a razlog

ježestokadebataomigracijiko-

ja jeobilježilakampanju.

Ovo su prvi izbori nakon što je

švedska vlada 2015. godine do-

zvolila da 163.000 migranata

uđe u zemlju sa deset miliona

stanovnika, što je, inače, najvi-

še migranata u nekoj članici

EU u odnosu na broj stanovni-

ka.

Švedskimedijisujavilidasupri-

padnicineonacističkogpokreta,

među kojima ima i učesnika na

parlamentarnim izborima,

uznemiravali glasače i novinare

navišeglasačkihmjesta.

Vladajući blok lijevogcentrauneznatnomvođstvu

U Švedskoj održani parlamentarni izbori

»

Priredila:

ĐurđicaĆORIĆ

Štrajk

zbog

cijena

goriva

Oštre reakcije uHrvatskoj na govor srpskog predsjednika

Vučićeve

izjave su jalove

Vladimir Putin i KimDžongUn

Indija