Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

CrnomGorom

TIVAT

–Podgorička firma „Sivil inžinjering“nastavila je ju-

če radovena450metaradugoj saobraćajnici uCacovu, koji

suzastali zbog zabrane gradnje tokomturističke sezone. Ri-

ječ jeodrugoj fazi vrijednoj 178.855 eura.

Bilo jenajvljenodaće radovi početi 3. septembra, ali do toganije

došlo, pa jeupetakodržansastanakpredsjednikaopštine, Siniše

Kusovca, sa AleksandromLakovićem, direktorom firme „Sivil

inžinjering“ na kome je dogovoreno da se sa intenzivnim rado-

vima krene od 10. septembra.

Prva faza izgradnje puta u Cacovu počela je prije skoro dvije

godine, a u realizacijudruge se ušlo umajuprošle. Do kašnjenja

je došlo zbog čekanja da se potpišu izmjene glavnog projekta.

Prva faza koštala je 182.000 eura, a u trećoj će opština Tivat za

asfaltiranje puta uložiti od 160.000do 180.000 eura.

S.K.

Nastavljena

izgradnjaputa

TIVAT:

UCacovu se ponovo čujumašine

IZMIJENJENGLAVNI

PROJEKAT:

JučeuCacovu

NIKŠIĆ

–Planinarski klub

Montenegro timje organi-

zovao tradicionalnodruže-

nje i usponnaMaganik, a lo-

gor jebiouZabranukralja

Nikole.

U Morakovu se ta družina

okuplja posljednjih pet godi-

na, a ranije su mijenjali desti-

nacije i zaključili da je ova,

ipak,najbolja,jersedonjemo-

žestićivozilom.Izvorskevode

i bukove hladovine ne fali.

I, tu se ostaje tri dana. Tako je

bilo i ovog puta. Malo vičniji i

spremniji idu markiranom

stazom do vrha Maganika, a

onimakoji su tu samozbog re-

kreacije ili su u godinama, Za-

bran nudi bezbroj šetačkih

turaikutakazaužitak.Vatrase

ne gasi tri dana, a za najbolji

pasulj zadužen je, ko drugi, no

HafizMuratović, poznati nik-

šićki ugostitelj, lovac i plani-

nar. Reklo bi se, on je i najza-

služniji za septembarska

druženja koja okupljaju po

nekoliko stotina zaljubljenika

uprirodu.

- Zabran kralja Nikole smo

izabrali, jer je to jedna od naj-

ljepših destinacija u nikšićkoj

opštini, pa i Crnoj Gori. Gosti

Montenegro tima su sa svih

strana, pozovemo predstavni-

ke svih crnogorskih planinar-

skihklubova,gosteizSarajeva,

Beograda, Banjaluke, Zagre-

ba... Lani je s nama, ovdje u

Morakovu, bilo sedam amba-

sadora. Šatoreraširimo, stignu

i muzičari, piva ne fali zahva-

ljujući pivariTrebjesa, ani do-

bre hrane. Pomognu našu or-

gan i zac i j u pr i j a t e l j i i z

trgovinskog lanca „Idea“,

„Monteks“... Ostalo finansira-

mo od članarina. Uvijek ima-

moprofesionalnevodiče, acilj

nam je da se družimo, promo-

višemo zdrav život i ljepote

Crne Gore - kaže za Pobjedu

HafizMuratović.

Ra. P.

Kampovali uMorakovu,

spretniji ,,osvojili“Maganik

JOŠ JEDNONEZABORAVNODRUŽENJE:

Ljubitelji prirodenaMaganiku

NIKŠIĆ:

Planinari i zaljubljenici u prirodne ljepote okupili se u Zabranu kralja Nikole

BIJELOPOLJE

– Sekretarijat

za finansije donio je odluku o

visini budžetskih sredstava za

finansiranje redovnog rada po-

litičkih subjekata ove godine –

objavljeno je na sajtuopštine.

Riječ je oukupno 121.000 eura.

Mjesečni iznos, 10.083eura, bi-

će raspodijeljen prema zastu-

pljenosti u parlamentu. Demo-

kratska partija socijalista (21

odbornik) dobijaće mjesečno

4.641, SNP, SDP, Bošnjačka

stranka,SD,Novasrpskademo-

kratija, Demokrate i URA (po

dva mandata) dobijaće po 607

eura, aPokret zapromjene,De-

mokratska narodna partija i

Ujedinjena Crna Gora koje

imaju po jedanmandat dobija-

će po 395 eura.

T.Č.

BAR

–Potpredsjednici opšti-

nesumrTanjaSpičanović

(DPS)dosadašnjadirektorka

Srednjeekonomsko-ugosti-

teljskeškole iRadomirNova-

ković (BiramBar)privrednik,

koji jeuprethodnommanda-

tuobavljaofunkcijupred-

sjednikabarskogparlamenta.

Zanjih jeglasalo27odbornika,

a tri subilaprotiv.

PREPORUKE

Obrazlažući prijedlog odluke,

predsjednikopštineDušanRai-

čević je kazao da su ,,svi ljudi

kojepredlažezaodređenefunk-

cije adekvatno odabrani, jer se

rukovodi načelom profesiona-

lizma“.

- Tanja Spičanović je vrijedna,

sposobna i spretna. To jedoka-

zala u dosadašnjem radu i to

potvrđuju i njene kolege i uče-

nici.RadomirNovakovićsedo-

kazao i u ovomparlamentu, ali

je angažmanom i radom po-

znat i vangranicanašeggrada i

zemlje.Upravljanajvećimpro-

dajnim lancem sportske opre-

me,,Padrinomont“,prepoznat

jekao istaknuti privrednik, ali i

humanista. Dobitnik je nagra-

deEvropskeagencijezanajbo-

ljegmenadžeradecenije,Jugo-

istočne Evrope i specijalnog

priznanja za filantropiju

,,Iskra“ na Cetinju - kazao

jepredsjednikopštine.

Tanja Spičanović je rođena na

Cetinju 1981. godine. Diplomi-

rala je sociologiju na Filozof-

skom fakultetu uNikšiću, gdje

je i stekla zvanjemagistra soci-

oloških nauka. Bila je profeso-

rica uGimnaziji i organizator-

ka praktičnog obrazovanja u

Srednjoj ekonomsko- ugosti-

teljskoj školi, gdje je od 2015.

godine bila direktorka. Rado-

mir Novaković rođen je 1973.

godine u Nišu, gdje je završio

Višu ekonomsku školu. Funk-

ciju predsjednika barskog par-

lamenta obavljao je od maja

2016. do juna2018. godine.

Opozicija je imala zamjerkena

izbor novih potpredsjednika

barske opštine. DejanĐurović

(DF) ocijenio je da je Raičević

žrtvakoalicionogdogovora.

Dijana Pejović (Demokrate)

navelajedasepredstavnicivla-

dajuće koalicije u zapošljava-

nju i odabiru lokalnih funkcio-

nera, rukovode principom

poslušnosti, a ne stručnosti,

profesionalizma i etičnosti.

- Postoje tri načina kako se do-

bijaposaouBaru,preko„firmi“

posrednika.Prvafirmaposred-

nik jeDPS, druga firma je SD, a

treća firma - ćerka firma je „Bi-

ramBar“- istakla jePejović.

INICIJATIVE

Novakovićjeporučioopozicio-

nimodbornicimadamorajuda

budusvjesni svojihmana.

-Mi imamo samo jednumanu

- imamo više glasova od vas -

istakao jeNovaković.

Momčilo Leković (Demokra-

te) kazao je da potpredsjednik

opštine postaje čovjek koji se

pozicionirao „prekrajanjem

voljegrađanaBara“

- Suludo je očekivati da čovjeku

koji nije podnio niti jednu inici-

jativu tokomsvogmandata, od-

nosnonijenipokušaodanaDPS

izvrši bilo kakav pritisak, damo

podršku- kazao jeLeković.

U popodnevnom radu treće

sjednice SO Bar, odbornici su

usvojili i prijedlogzavršnogra-

čunabudžetaopštinezaprošlu

godinu, izvještaj o radu pred-

sjednikaopštineiorganalokal-

ne uprave za 2017. godinu, za-

vršni računbudžeta opštine za

prošlu godinu, kao i izvještaj o

radupredsjednikaopštine i or-

gana lokalne uprave za prošlu

godinu.

Nastavak sjednice je zakazan

zadanas.

V.K.V.

Partijama

ukupno

121.000eura

Privući

američke

investitore

BIJELOPOLJE

Predsjednik opštine kazao je da se prilikompredlaganja rukovodionačelom

profesionalizma. Opozicija je ocijenila da jeRaičević žrtva koalicionog dogovora

a da se koalicija na vlasti prilikom imenovanja rukovodi principomposlušnosti

BAR:

Nastavljeno konstituisanje vlasti, usvojen prijedlog Dušana Raičevića

Potpredsjednici opštine

Spičanović i Novaković

RadomirNovaković, TanjaSpičanović i Dušan Raičević

ULCINJ

- Predsjednik opštine

Ljoro Nrekić ugostio je Džudi

Kuo, otpravnicu poslova amba-

sade SAD u Crnoj Gori i Džefa

Adlera,šefaodjeljenjazamedije

i kulturu.

Kako je saopšteno iz njegovog

kabineta Nrekić je naglasio da

suCrnaGoraiUlcinjstvorilipo-

zitivni investicioni ambijent i

nadasedatoćebitipodsticajiza

potencijalne invenstitore izSje-

dinjenihDržavasaakcentomna

dijaspori uSAD.

T.Č.

ULCINJ

Nrekić,KuoiAdler