Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

–Nastavau

mojkovačkoj Srednjojmješo-

vitoj školi „VuksanĐukić“, sa

skoro350učenika, počela je

juče, umjesto3. septembra.

Školskozvonou toj obrazov-

noj ustanovi oglasilo se, kako

jebilo i planirano, sa zakaš-

njenjemzbog rekonstrukcije

školske zgrade, započetepri-

jemjesec i po. Iako svi plani-

rani radovi još nijesuzavrše-

ni, stekli su se, prema

riječimadirektora škole, De-

janaVukovića, uslovi zapo-

četaknastave.

- Rekonstruisan je dio krova,

zamijenjena je stolarija u čita-

voj zgradi, ugrađen je i novi si-

stemzagrijanje,novoosvjetlje-

nje i jošmnogo toga.

Rekonstruisani su, pored osta-

log i mokri čvorovi. Ima još sit-

nijih radova koje treba završiti

u objektu, ali to ne bi trebalo da

utiče na odvijanje nastave - re-

kao jeVuković, dodajući da tre-

ba završiti i započete radove na

trotoarima i novoj fasadi.

Paralelno sa radovima na sred-

njoj školi počela je i rekon-

strukcija matične zgrade OŠ

„Aleksa Đilas Bećo“, ali tu nije

bilo pomjeranja početka nasta-

ve, iako su radovi mnogo obi-

mniji i biće završeni, kako je

planirano, krajem decembra.

Učenici iz te zgrade nastavu

pohađaju u dva objekta koja

škola ima u gradu.

R.Ć.

NIKŠIĆ

–Redovni godišnji

remont bazenauSportskom

centruuspješno je završen, a

juče suubazenuuživali

sportisti i rekreativci.

Najbolji sportski objekat uCr-

noj Gori, namijenjen plivači-

ma i vaterpolistima, zatvoren

je od 20. avgusta, što znači da

je 20 dana bilo potrebno da se

isprazni, u potpunosti očisti,

napuni vodomi zagrije.

Predrag Ivanović, direktor

Sportskog centra, kaže da je

sve prošlounajboljemredu.

- Sve je pregledano i očišćeno,

temperatura vode je 27,2 ste-

penaivećprvogdanapočelisu

da se vraćaju stalni korisnici.

Firma „Ening“ specijalizova-

na za grijanje i održavanje to-

plotnih pumpi, odradila je dio

posla, a naša tehnička ekipa

ostatak, tako da sa zadovolj-

stvommožemo svakodnevno

dočekati stotinesportista i pli-

vača. Sad će nam se vratiti

brojniklubovikoji,inače,kori-

ste ovaj bazen za treniranje,

škole plivanja i vatrepola - ka-

že Ivanović.

Ra.P.

MOJKOVAC:

Završen veći dio radova u SMŠ

Počelanastava

usrednjoj školi

RADOVINEĆEREMETITINASTAVU:

ZgradaSMŠ

NIKŠIĆ:

Završen remont bazena u Sportskomcentru

OPETRADI:

Bazen

Zagrijanavoda

vratilaplivače

BIJELOPOLJE:

,,Meso-promet“ realizuje projekat vrijedan 600.000 eura

Kapacitet farme je 650 grla, a

zapošljavaće do deset radnika.

Planiramo i izgradnju dva nova

pogona za proizvodnju i preradu

trajnih i polutrajnih proizvoda –

kaže Hilmija Franca

Budući izgled farme

HilmijaFranca

BIJELOPOLJE

– ,,Meso-

promet“planira izgradnju

nove farme za tov junadi –

kazao jePobjedi vlasnik

kompanije,HilmijaFranca.

Kapacitet farme je650grla,

analazi seumjestuGuba-

vačoko 10kilometaradale-

koodgrada.

RADNICI

Franca ističedavrijednost in-

vesticije za izgradnju i rekon-

strukciju dvije štale sa silosi-

maiopremomzaproizvodnju

stočnehrane, prilaznimpute-

vima i raznim sadržajima za

funkcionisanje moderne far-

Krajem aprila gotovo je do

temelja izgorjela fabrika za

proizvodnju i preradumesa

,,Franca“ u BijelomPolju, a

pričinjena je i višemilionska

materijalna šteta. Fabrika je

brzo ,,stala na noge“ ali još

saniraju posljedice.

- U toku je čišćenje terena

koji se oslobađa za projek-

tovanje i izgradnju nove

fabrike. Trenutno se rade

idejni i građevinski projekti

za nove pogone. U funkciji je

fabrika za preradu sterilisanih

konzervi i proizvodnju polu-

Rekonstrukcijaklanice

trajnih proizvoda, pogona za

proizvodnju fermentisanih

proizvoda i pogona trajnih

proizvoda (pršut, pečenica,

itd) – istakao je Franca.

Takođe, u toku je i rekon-

stukcija pogona za klanje

životinja, a u završnoj fazi

su projekti za dva nova

pogona.

me iznosi 600.000 eura.

Na farmi će biti upošljeno od

osamdo 10 radnika.

- Planirano je da se izgradnja

i rekonstrukcija farme obavi

preko IPARD projekta. Pre-

data je kompletna dokumen-

tacijaMinistarstvu poljopri-

vrede i slijedi kontrola

komisije. Kada ispunimo sve

uslove, krećemo u nabavku

opreme, rekonstrukciju i iz-

gradnju objekta – objasnio je

Franca.

On je optimista da će dobiti

saglasnost.

-Očekujemopozitivanodgo-

vor Ministarstva i potpisiva-

nje ugovora do kraja godine.

Nakon toga i realizacija pro-

jekta u 2019. godini - rekao je

Franca.

Glavni projekat izradio je bi-

ro „Intesa group“, a revido-

vao „Ark end soul“.

GovorećioplanovimaHilmi-

jaFranca ističeda kompanija

planira i izgradnju dva nova

pogona za proizvodnju i pre-

radu trajnih i polutrajnih

proizvodaposvimstandardi-

ma.

POGONI

- Trenutna proizvodnja koja

se odvija u fabrici namijenje-

noj za proizvodnjumesa bez

dima, biće premještena uno-

ve pogone, dok će se u fabrici

za proizvodnju mesa bez di-

ma nastaviti proizvodnja

shodno namjeni pogona –

objašnjavaFranca.

M.N.

Grade farmuza tov

junadi uGubavču

ULCINJ:

Skupština usvojila DUP ,,Pinješ 3“ i ,,Ulcinj grad“

ULCINJ

–Navanrednoj

sjednici Skupštineopštine

koja jeodržana juče, veći-

nomglasovausvojene suod-

lukeodonošenjuDetaljnog

urbanističkogplana za loka-

litet ,,Pinješ 3“, i izmjene i

dopune zaodređeneurbani-

stičke i katastarskeparceleu

zahvatu IDDUP-a ,,Ulcinj

grad“ za lokalitet Pristan.

- UsvajanjemDetaljnog urba-

nističkog plana za lokalitet

,,Pinješ 3“ stvaraju se uslovi

proširenjagradskogpodručja i

stvaranja pretežno stambenih

prostora, teprostorazamješo-

vite namjene i centralne dje-

latnosti –navedeno je u toj od-

luci.

Tim planskim dokumentom

obuhvaćen je prostor od

820.696kvadrata, a radila ga je

firma ,,MonteCEP“ izKotora.

Izmjenene i dopune za odre-

đene urbanističke i katastar-

skeparceleuzahvatuIDDUP-

a ,,Ulcinj grad“ za lokalitet

,,Pristan“obuhvaćenesuurba-

nističke parcele 1, 5, 10, 11, 12,

18, 19, 33, 35, 105, 117, 152, 167,

170, 176 i 215 i na katastarskim

parcelama 3078/1,3079/2,

3080/2i3080/3,naurbanistič-

kim parcelama br 37, 51, 55, 57

uz Ulicu Ivana Milutinovića,

kao i druge urbanističke par-

cele duž iste ulice na kojima je

predviđenanadgradnjaposto-

jećih objekata i izgradnja no-

vih, čiji jekrajnji visinski ispad

veći od metar iznad nivelete

saobraćajnice. Planom je obu-

hvaćena površina od 7.444

kvadrata, a radila ga je kompa-

nija ,,Inkoplan“ izPodgorice.

Obaplanadonose senapet go-

dina.

Treći prijedlog, odluka o iz-

mjenama i dopunama za odre-

đeneurbanističkeikatastarske

parcele u zahvatu ID DUP-a

,,Ulcinj grad“ za lokalitet ,,Me-

tarizi 1“ povukao je sa dnevnog

reda, predlagač predsjednik

opštineLjoroNrekić.

I.T.

Dozvoljenadogradnja

objekatanaPristanu

Ulcinj

TIVAT:

Više prostora u centralnomvrtiću

TIVAT

–Javnapredškolska

ustanova „Bambi“počela je

novu školskugodinu sapre-

ko735djece, što još nijeko-

načanbroj, a zbogogromnog

brojamališanaucentralnom

vrtiću, urađena jenovapro-

storija.

Direktorica vrtića Jasna Vujo-

vić kaže da su osposobljavanje

učionice u centralnom vrtiću

uradili sopstvenim sredstvima

u iznosu od oko 15.000 eura, te

da je oprema kompletnonova.

Prijepočetkaškolskegodine,na

objektu centralnog vrtića ure-

đen je dio fasade, sve prostorije

su okrečene, a urađeno je grija-

nje i ventilacija ukuhinji.

- Na objektu u Donjoj Lastvi

urađena je rekonstruisan je

krovkoji jecurio, a ta investici-

ja je koštala oko 5.000 eura.

Nakon prošlogodišnje donaci-

je kompanije „Adriatik mari-

nas“ PortoMontenegra, preo-

stala nam je zamjena manjeg

dijeladrvenarije,atoćeuskoro

biti riješeno - najavila je Vujo-

vić.

S.K.

,,Bambi“ dobio

novuučionicu

KOMPLETNOOBNOVLJENA:

Novaučionica

Pljevlja

Raspisan

tender za

klizalište

PLJEVLJA

-Opština je ras-

pisalau imeCentra za sport i

rekreacijuotvoreni postu-

pak javnenabavke za zakup

mobilnogklizališta. Planira-

navrijednost radova je

25.000eura.

Klizalište će biti postavljeno

kod Doma Vojske. Dimenzije

klizališta su 10 x 30m i moći će

da primi 90 klizača u jednom

momentu.

Zakup važi od 15. decembra

2018.do15.februara2019.godi-

ne. Rok za dostavljanje ponuda

je11.oktobar2018.godine,kada

će biti i otvaranje ponuda.

- Komisija će ocijeniti isprav-

nost i vrednovati ponude. Na-

kon isteka roka od 10 dana za

žalbe, potpisaće se ugovor sa

najpovoljnijim ponuđačem -

saopštili su iz opštine.

A.S.