Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

–Sekretarijatu

uređenjaprostorapredato

jedo isteka roka, 16. jula, 296

zahtjeva za

legalizaciju.Me-

đutim, još nemožemogovo-

riti obrojuobjekatakoji is-

punjavajuuslove za

legalizaciju jer jevećina za-

htjeva, čak237, pdonijetau

posljednja četiri dana -– re-

kao je sekretaruređenja

prostoraJovićMarković.

Dodaje da je većina zahtjeva

nepotpuna.

– Većina vlasnika je, naime,

podnijela zahtjev za legaliza-

ciju, ali ne i elaborat premjera

izvedenog stanja objekta, koji

ovjerava Uprava za nekretni-

ne.Sobziromnatodajevećina

zahtjeva podnesena zadnjih

dana roka, Uprava nije ni mo-

gla da ovjeri sve elaborate, a

jedan broj vlasnika ih nije ni

uradio. Vlasnici objekata su

obaviješteni da trebadadosta-

ve ovjerene elaborate premje-

ra izvedenog stanja objekata –

rekao jeMarković.

Onjedodaoda jedosadadjeli-

mično obrađeno četrdeset za-

htjeva i da su vlasnici objekata

obaviješteni koju dokumenta-

ciju još treba da dostave.

– Za objekte osnovnog stano-

vanja, primjera radi, potrebna

su uvjerenja o broju članova

porodičnog domaćinstva, o

prebivalištu u mjestu u kojem

je izgrađen objekat i uvjerenje

da vlasnik objekta i članovi po-

rodičnog domaćinstva nemaju

drugi stambeni objekat. Po-

trebnajeiizjavakojujeovjerilo

ovlašćeno lice, da je vlasnik

objektaodgovoranzaštetupri-

činjenu trećim licima, nastalu

upotrebomobjekta. Zaobjekte

koji ne pripadaju kategoriji

osnovnog stanovanja, vlasnici

treba da dostave, za objekte do

200 kvadrata neto površine,

analizuprivrednogdruštvako-

jejeispitivalostatikuiseizmič-

kustabilnostobjekta.Zaobjek-

te veće kvadrature potreban je

projekat izvedenog stanja

objekta. Potrebno je priložiti i

dokazoriješenimimovninsko-

pravnim odnosima – pojasnio

jeMarković.

Tačan broj nelegalno izgrađe-

nih objekata u mojkovačkoj

opštini je još nepoznat.

–Tekkadabudegotovorto-fo-

to snimak i uradi se detaljna

analiza, može se doći do po-

datka o broju nelegalnih obje-

kata. Osimtoga, postoji i odre-

đeni broj objekata koji su

izgrađeni prije2008. godine, a

nalaze se van zone DUP-ova.

Ti objekti ne podliježu legali-

zaciji, ukoliko vlasnici dokažu

dasupodignuti prije tegodine

– zaključio jeMarković.

R.Ć.

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energijom

u više opština. Zbog toga po-

trošačiupojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od8:30do14sati

Božiće iKralje.

Bar:

od 9 do 13 sati dio naselja

Polje, kompletna Čeluga,

Tomba, Zaljevo, Donje Zalje-

vo, potrošači oko Aragane i

Kamenolomi.

Budva:

od 9:30 do 12 sati Dio

naseljaČelobrdo.

BijeloPolje:

od9do15satiTo-

maševo,Muslići,Glibavac,Pa-

pe, Grančarevo, Ujnice, Obod,

Zaljevo, Potrk, Obod, Lijeska,

Sokolac, Barice iBoljanina.

Cetinje:

kratkotrajna isklju-

čenja od 10 do 18 sati Donje

Polje, Gruda, Podgranica; dio

ulica: Njegoševe, Bajove, De-

čanske, Zmajeve, Petra Lu-

barde,VukaMićunovića,Voj-

vode Batrića, V proleterske,

Balšića Pazar; ustanove i pre-

duzeća: Rezidencija Pred-

sjednikadržave,Ministarstvo

kulture, Štamparija, Policija,

hotel „Grand“, Cetinjski ma-

nastir; prigradskamjesta: Cr-

na greda, Obzovica, Vrela,

Ugnji,Očinići,GluhiDoiPre-

kornica.

Kolašin:

od10do15 satiRavni

iVrujca.

Kotor:

od9do12satiGorovići.

Mojkovac:

od 10do 13 sati Bi-

strica.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Dio

Ozrinića - Prlo; od 9:30 do 14

sati Jerinići; od 9 do 13 sati

Vraćenovići, od 10 do 15 sati

diopotrošača saTrubjele.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Skić,

Meteh, Jara, B.Polje, Korita,

Prnjavor, Dio Plava (Ul. Red-

žepagića),M.Selo,Bogajće,Đ.

rijeka,Hoti,VojnoseloiGropa

itd.

Pljevlja:

od10do13satiNase-

ljeDeveta;od12do15satiOd-

žak, Boščinovići, Katun, Ma-

oče, Kordovina, Podkrajci,

Lijeska, Bratosavina, Rasno,

Njivice, Potpeć, Laz, Gornje

Selo, Uremovići, Crnobori,

Zekavice, Vilići, Alići, Kosa-

nica,Krupice,Pandurica,Ko-

tlajići, Čavanj, Pušonjski Do,

Đurđević Tara, Lever Tara,

Bitine, Glibaći, Ograđenica,

Slatina, Morajice, Meki Do,

Paćevina, Varine, Bujaci, Bo-

rova, Gradina, Vodno, Zajdni

Do, Jelov Panj, Vaškovo i

Premćani; od8do 17 satiGre-

vo, Mrzovići, Ilino Brdo i Ra-

bitlje; od 8 do 18 sati Ratnih

vojnih invalida, Potrlica, Sre-

tenaTošića,Deveta, Židovići,

Krejino vrelo, Grevo, Ilino

brdo,Narodne revilucije,Mr-

zovići –ugradnjanovihbroji-

la.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Ba-

šča (Grižice).

Šavnik:

od 8 do 16 sati Timar,

Dobra Sela, Mljetičak i Slati-

na.

Tivat:

od 6 do 6:10 sati cjelo-

kupno područje opštine Ti-

vat.

Ulcinj:

od 8 do 11:30 sati

Kodre, Kolomza, Pistula, Gač,

Zoganje, Briska Gora, Darza,

Sv. Đorđe, Sutjel, Ćurke,

KodreDakine iReč; od9do12

sati sela Zejnelovići, Kosići,

Mide iBojke.

Žabljak:

od 9 do 18 sati Krš,

Palež,Stolac,Gradina,Brajko-

vača, Rudanca, Jelina Gora,

Gomile, Planinica, Studenca,

Pogrežđe i Ponor.

M.N.

CEDIS

Radovi u

16opština

BUDVA

–Javnopreduzeće zaupravljanjemorskimdobrom

CrneGoreobjaviće javni pozivzaprikupljanjeponuda za

zakupobale za izgradnjunovihkupalištauHercegNovomi

Kotoru. Saglasnot jedalaVladanaposljednjoj sjednici.

Ukupna dužina novih kupališta biće 141 metar. UHerceg No-

vom, riječ je o lokaciji Baošići, pojas oštećene obale i neuređene

plaže sa zapadne strane plivališta u dužini od 80metara površi-

ne 130 kvadratnih metara, uključujući pontu istočno osnovom

lokalnog puta.

UKotoru jeplanirana izgradnja tri novakupališta. Prvona loka-

ciji Kostanjica, pojas neuređene plaže uz donju ivicumagistral-

nogputaudužini od47metara, površine360kvadratnihmetara

i uOrahovcu u dužini od 50metara i površine 1.500 kvadratnih

metara u zahvatu od potoka ,,Ercegovina“. Treće kupalište je

planirano u naselju Prčanj, na lokaciji Glavati, zapadno od Tre

SoreleuzdonjuiviculokalnogputaKotor–Lepetaniudužiniod

14metara.

T.Č.

PLJEVLJA

–DirektoricaOŠ

,,Mataruge“demantovala je

da sudjeca ispisana iz te

ustanove, tedanastavupo-

hađajuudrugimškolama.

Tuinformacijujučesuobjavili

neki elektronski mediji pozi-

vajući sena saopštenjeSavjeta

roditelja.

- Nije izdata nijedna ispisnica

iz OŠ ,,Mataruge“ – kazala je

Marković.

Ona je podsjetila da Zakon o

obrazovanju (član 45) ne do-

zvoljava takvumogućnost.

-Takođe,nijesamdobilainfor-

macijuodnadležnihizsusjed-

ne škole ,,Mile Peruničić“ -

Maoče da je neko od đaka iz

škole uMatarugama upisan u

tu školu. Da jeste, u skladu sa

zakonombi iz te škole bila za-

tražena ispisnica – kazala je

Marković.

DjecauMatarugamaniječeni-

jesu pohađala nastavu. Njihovi

roditelji uputili su ministru

prosvjete zahtjev da smijeni

direktoricuMarković. U obra-

zloženju sunaveli da seponaša

samovoljno, te da stalnimpro-

mjenama zaposlenog kadra

utiče negativno na razvoj dje-

ce. Ona je tada objasnila da ka-

drovemijenjajernastavnooso-

blje odlazi udruge škole.

Školu, ukoju je upisano 28đa-

ka, prošle sedmice obišao je

prosvjetni inspektor. Minista-

srtvo će se, prema nezvanič-

nim infomacijama, izjasniti

nakon što dobije izvještaj in-

spektora.

Marković je juče kazala da je

izložena strahovitom psiho-

loškompritisku, te da je slučaj

političkimotivisan.

Roditelji su za danas najavili

konferencijuzanovinarenakon

čegaćese, kazali su, pješkeupu-

titi uškoluuMaoču.

A.S.

DOBIĆENOVOKUPALIŠTE:

Prčanj

Planovi Javnog preduzeća Morsko dobro

NoveplažeuKotoru

i HercegNovom

NIJESEOGLASILOŠKOLSKOZVONO:

ŠkolauMatarugama

PLJEVLJA:

Nastavljen sukob roditelja i direktorice škole uMatarugama

Učenici šesti dan

ne idunanastavu

NEZNAJUKOLIKOIMANELEGALNIHOBJEKATA:

Mojkovac

MOJKOVAC:

Sekretar uređenja prostora o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Stiglo296zahtjeva,

najvišenepotpunih

Većina vlasnika

je podnijela

zahtjev za

legalizaciju, ali

ne i elaborat

premjera

izvedenog stanja

objekta, koji

ovjerava Uprava

za nekretnine

- rekao je Jović

Marković

– Od ukupnog broja podnesenih

zahtjeva za legalizaciju, 19 su pre-

dala pravna lica, ali se na osnovu

toga ne može zaključiti da se ostali

zahtjevi odnose na stambene objek-

te. Naime, jedan dio zahtjeva izičkih

lica odnosi se na poslovno-stambene

objekte. Tačan broj takvih objeka-

ta je još nepoznat, jer nijesu

dostavljeni elaborati

na osnovu kojih se

tačnomože utvrditi

status određenog

objekta – rekao

je Marković.

Pravnalicapodnijela

19zahtjeva

JovićMarković