Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 11. septembar 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

- Policija je jučeu

Nikšićupretresla četiri lo-

kacije i pronašla eksploziv,

oružje,municiju, uređaj za

praćenje, elektrodetonator-

skekapisle i drugepredme-

tekoji sunamijenjeni za iz-

vršenje teškihkrivičnih

djela.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, pretresani su objekti

kojekoristedvojicaNikšićana

- J. P. (30) i N. B. (28) koji, pre-

ma evidenciji istražitelja, slo-

ve za bezbjednosno intere-

santne osobe.

- Pretresom stana i drugih

prostorija, kojesenalazeuna-

selju Žirovnica u Nikšiću, a

koje koristi J. P, pronađeno je

više predmeta koji su poveza-

ni sa pripremanjem izvršenja

najtežihkrivičnihdjelaprotiv

života i tijela – saopšteno je iz

policije.

Kod njega je pronađena im-

provizovana eksplozivna na-

prava velike razorne moći sa-

činjena od eksplozivnog

punjenja, elektrodetonator-

ska kapisla, izvor napajanja,

antena za prijem signala, ma-

gnet namijenjen za fiksiranje

naprave na vozilo, daljinski

upravljač namijenjen za akti-

vaciju naprave. Oduzeta su i

dva namjenska uređaja nami-

jenjena za praćenje kretanja.

Nikšićka policija pronašla je i

automatsku pušku ,,zastava“

sa okvirom, pištolj CZ model

M70, sa uništenim fabričkim

brojem, sa tri okvira i odgova-

rajućim prigušivačem za

oružje, 136 metaka različitog

kalibra, od čega 128 komada

puščane municije i osam ko-

mada pištoljskemunicije, dva

zaštitna kombinezona i dvoje

rukavica.Zaplijenjenasuidva

vozila ,,golf5“podgoričkihre-

gistarskih oznaka, sa izmije-

njenim bravama za paljenje

vozila, za koja je provjerama

utvrđeno da su ukradene u

Podgorici, gasni pištolj nepo-

znatemarke, pancirni prsluk i

dva bajoneta.

Policija će u saradnji sa dežur-

nim tužiocima u Višem držav-

nom tužilaštvu u Podgorici i

Osnovnom državnom tužilaš-

tvuuNikšićupreduzimatidalje

službenemjere i radnje.

M. L.

PODGORICA

–Specijalno

državno tužilaštvo, u slučaju

„Primorka“, okončalo je

istragu i podiglooptužnicu

protivpet osoba zbog zlou-

potrebeposlovanjauprivre-

di - potvrđeno jePobjedi.

Na spisku optuženih su osni-

vač preduzeća „Melgonia Pri-

morka“ Nebojša Bošković, iz-

vršni direktor ,,Promorke“ iz

Bara Svetozar Marković, iz-

vršni direktor preduzeća

„Melgonia Primorka“ Vinko

Marović i bivši direktor NLB

banke Črtomir Mesarič i Mi-

lenkoMarkovićkojijerukovo-

dio ,,Krismommotors“.

Kako je Pobjeda ranije objavi-

la, Specijalno tužilaštvo odu-

stalo je od potpisivanja spora-

zumnog priznanja krivice sa

Nebojšom Boškovićem i Sve-

tozaromMarkovićem.

Specijalno tužilaštvo je kra-

jemjula odustaloodkrivičnog

gonjenjapredsjednika i člano-

vaKomisijezakontroludržav-

ne pomoći.

Prema navodima iz optužnog

akta, Svetozar Marković je po

naloguBoškovića pomogao da

se sprovede kriminalan plan

koji su osmislili Mesarič i Boš-

ković. Nakon što je preuzeo

,,Primorku“, Bošković je Sve-

tozara Markovića postavio za

izvršnog direktora u toj bar-

skoj kompaniji. Sa te pozicije,

on je trebalo da obezbijedi ne-

smetanouvođenje,,Primorke“

uunaprijedplanirani stečaj.

Naime, Bošković je u dogovo-

rusaMesaričem,2008.godine

formirao fiktivno preduzeće

na Kipru ,,Melgonia holding

limited“.Ovakompanijaosno-

vala jepreduzećeuCrnojGori

,,Melgonia“ koje je preuzelo

obaveze kompanija „Krisma

trejd“ i „Krisma motors“ koje

su kupile barsku kompaniju

„Primorka“.

Kupovina ,,Primorke“ se fi-

nansirala iz kredita koji je

2010. godine obezbijedila

NLBbanka, a zahvaljujući ne-

istinitim prikazanim finansij-

skim stanjem u preduzećima

Krisma trejd iKrismamotors i

prikazivanjem da će se na-

mjenski kredit koristiti za

oživljavanje proizvodnje u

,,Primorci“ i isplatu obaveza

radnicima. Pošto kredit nije

vraćan uredno, banka je akti-

virala garancije i hipoteku i na

taj način postala vlasnik ze-

mljišta.

M. Ž.

ULCINJ

- Protiv H. K. (58) iz

Ulcinja podnijeta je krivična

prijava zbog nedozvoljenog

držanja oružja i municije. Kako

je saopštila Uprava policije, oni

su na magistralnomputu Ulcinj

- Bar zaustavili vozilo ,,reno

megan“ za čijimupravljačem je

bio J. K. (26) – rođak H. K.

- Pretresom je u prtljažniku

pronađen pištolj i dva okvira

u kojima je bilo osammeta-

ka kalibra 9milimetara i 15

komada municije istog kalibra

- saopštili su iz policije.

Istragom je utvrđeno da oruž-

je koje je pronađeno u autu

pripada H. K. Nakon toga pre-

tresenmu je i stan gdje je zapli-

jenjen pištolj „bereta“. Oružje je

poslato Forenzičkom centru na

vještačenje.

M. L.

BIJELOPOLJE

– Policija je u

BijelomPolju uhapsila jednu

osobu i podnijela krvičnu prija-

vu protiv druge zbog sumnje

da su počinili tešku krađu, sitnu

krađu, utaju i prevaru.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, protiv S. P. (35) iz Bijelog

Polja podnijeta je prijava zbog

sumnje da je počinio krađu u

mjestu Boljani. S. P. se već nala-

zi u istražnom zatvoru ZIKS-a

u BijelomPolju zbog drugog

krivičnog djela.

Iz policije navode da je uhap-

šen E. B. (26) iz Bijelog Polja

zbog sumnje da je počinio dva

krivična djela teška krađa i dva

krivična djela sitna krađa, utaja

i prevara. On je, sumnja se, u

avgustu 2018. godine preko

krovova ulazio u prodavnice i

krao stvari. E. B. će biti priveden

tužiocu na saslušanje.

M. L.

PODGORICA

- S. B. (31) iz Pod-

gorice uhapšen je 9. septembra

zbog sumnje da je dan ranije

izički nasrnuo na O. D. (24) iz

Ukrajine. Podgoričanin se tereti

da je počinio krivično djelo

teška tjelesna povreda.

- On je, sumnja se, u ulazu

stambene zgrade u Podgorici

izički nasrnuo na O. D, zbog

nesporazuma oko plaćanja

nadoknade za održavanje

ulaza stambene zgrade. S. B. ga

je, kako se sumnja, udario sti-

snutompesnicomu lice, usljed

čega je O. D. zadobio frakture

vilice - saopšteno je iz policije.

O događaju je obaviješten

tužilac u Osnovnomdržavnom

tužilaštvu u Podgorici, kojem

će S. B. biti priveden zbog

sumnje da je počinio krivično

djelo. Podgorička policija je

istog dana uhapsila V. M. (18)

iz Podgorice zbog sumnje da

je nožemnasrnuo na sugrađa-

nina N. R. (18) i naniomu laku

tjelesnu povredu.

M. L.

PODGORICA

–Vrhovnodr-

žavno tužilaštvoodbilo je

zahtjevodbraneo izuzeću

tužiteljkeStojankeRadović

u slučajuosumnjičenihza

učestvovanjeupripremanju

likvidacija, potvrdio je za

PobjeduRatkoPantović.

Kako je kazao, Tužilaštvo je

odluku obrazložilo time da su

advokatima dostavljeni spisi

predmeta i da nema osnova za

izuzeće.

Međutim, advokat Pantović je

kategoričan da odbrana nije

dobila ključne dokaze, a to su

mjere tajnog nadzora i iskaz

zaštićenog svjedoka Jadranka

Jonskog.

Tri grupekoje su, kako istraži-

telji sumnjaju, predvodiliNik-

šićanin Ranko Radulović, Ko-

toraninIgorVukotići albanski

državljanin Erogen Brajović,

terete se da su planirali više li-

kvidacija, učešće u ubistvima,

iznude, zelenašenje, neke

bombaške napade i pokušaje

ubistva. Na spisku osumnjiče-

nih, osimRadulovića, Brajovi-

ća i Vukotića su Radoš Petru-

šić, Stefan Radulović (22),

Luka Radulović (24), Ratko

Martinović(38),DarkoVicko-

vić (38), Nikola Mandić (20),

državljani Bosne i Hercegovi-

neNenadLubura (52), Radoje

Preradović (54), Miladin De-

dović.

Naredbom su obuhvaćeni i

Zlatko Matanović iz Skadra i

Nikšićanin Stefan Perović.

Naredbom je obuhvaćen i Ko-

toranin Nikola Mršić, kojem

se na teret stavlja da je bio dio

kriminalne grupe.

M. L.

PODGORICA

– Policija je tokomproteklog vikenda, u racijama u

više ugostiteljskih objekata u Podgorici, pronašla heroin, kokain,

marihuanu, džoint imuniciju. Jedna osoba je uhapšena dok je dru-

goj uručenprekršajni nalog zbog neposjedovanja dokumenata.

Interventna jedinica je7, 8. i 9. septembra izvela racijuuvišeugosti-

teljskihobjekata uPodgorici.

- Policija je u ,,Koloseumu“ pronašla osamodbačenih pakovanja sa

materijomsvijetlobraonbojezakojusesumnjadajeheroin.Uloka-

lu ,,Čokolada“ pronađena sudva odbačena pakovanja kokaina, dok

suu ,,Terminalu“ kodmaloljetnikaM. D. (17) našlimunicijukalibra

7,9mm.Policajcisuu ,,Uliksu“zatekliI.T.(43)bezličnekarte,izbog

togamu napisali prekršajni nalog – navodi se u saopštenju. Pretre-

seni su iV.D. (21) i S. F. (18). KodV.D. jepronađenopvcpakovanjesa

marihuanom i džoint. O događaju je obaviješteno Više državno tu-

žilaštvu u Podgorici kojem će V. D. biti priveden zbog neovlašćene

proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Droga će

biti poslata uForenzički centar zbog vještačenja.

M. L.

AKCIJANIKŠIĆKE POLICIJE:

Pretreseno više lokacija koje koriste bezbjednosno interesantne osobe

Oduzet eksploziv, oružje,municija,

uređaji zapraćenje, prigušivači...

AFERA „PRIMORKA“:

Okončana istraga i podignuta optužnica protiv pet osoba

Boškovićse

nagodilana

šestmjeseci

kućnog

pritvora

BivšasuprugaNebojšeBoš-

kovića i vlasnicakompanije

,,Krisma trejd“ Biljana Boš-

ković potpisala je spora-

zum o priznanju krivice –

potvrdio je zaPobjedunjen

advokatRadošKastratović.

Sporazumom je predviđe-

nodaBoškovićbudeizreče-

na kazna od šest mjeseci

kućnogpritvora.Njenadvo-

kat Kastratović kazao je za

Pobjedu da Bošković nije

sporila da je potpisala ugo-

vore kojima je bilo predvi-

đeno oživljavanje „Primor-

ke“. Kastratović je istakao

daBoškovićnijeznaladeta-

ljespornihugovorora.

Odbijen zahtjev za izuzuće specijalne tužiteljke u slučaju

osumnjičenih za učestvovanje u više likvidacija

Odbrana smatrada imnijesu

dostavljeni ključni dokazi

Saprivođenja jednog

odosumnjičenih

Racije u podgoričkim lokalima

Oduzetamarihuana,

kokain i municija

Krivična prijava

protiv Ulcinjanina

U gepeku

krio oružje i

municiju, u

stanu beretu

U BijelomPolju rasvijetljene krađe, utaja i prevara

Preko krovova upadao u prodavnice i krao

ARHIVAPOBJEDE

U Podgorici rasvijetljena

dva krivična djela, dvije

osobe privedene

Komšiji

slomio vilicu

Na spiskuoptuženih

Bošković,Mesarič,

Marković...

Primorka