Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 10. septembar 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Sanitarno-higijenski uslovi upredškolskim

ustanovama zadovoljavajući suzahvaljujući angažmanu i

izuzetnoj odgovornosti zaposlenih, saopšteno je iz Instituta

za javnozdravlje.

Portparolka IJZ VesnaMitrović kazala je agenciji Mina da IJZ

redovnoobilazi i konstatuje sanitarno-higijensko stanje i notira

eventualne nedostatke u predškolskim ustanovama, u periodu

školske godine jer se, neposredno pred njen početak, rade pri-

preme i rekonstrukcija.

Prema njenim riječima, obilaskom predškolskih ustanova je

konstatovanoda susanitarno-higijenski uslovi uvrtićimazado-

voljavajući zahvaljujući angažmanu i izuzetnoj odgovornosti

zaposlenih.

Kakojenavela,uskladusafinansijskimitehničkimmogućnosti-

ma svaka predškolska ustanova unapređuje sanitarno-higijen-

sko stanje.

- Tako da su tokom prošle školske godine značajno poboljšani

uslovi uvrtićimausmisluzamjeneposteljine, namještaja, adap-

tacijeodređenihprostoraiobnovedidaktičkogmaterijala.Tako-

đe suotvorenedvijenove vaspitne jedinice, koje suunekojmje-

ri rasteretile ostale - rekla jeMitrović.

Ona jeporučilada seproblembrojadjeceuvrtićima, koji preva-

zilazi preporuke i zbog kog se javljaju određeni tehnički nedo-

staci, jedino može riješiti smanjenjem broja upisane djece, od-

nosno izgradnjomnovihvaspitnih jedinica.

Mitrović je objasnila da se nakon svakog obilaska vrtića piše iz-

vještaj čiji suobavezandiopreporuke.

-Glavnepreporukeseodnosenasmanjenjebrojadjeceuradnim

sobama,obnovudidaktičkogmaterijala,rješavanjeosvijetljeno-

sti u prostorijama u kojima je nedovoljna, organizaciju sanitar-

nihprostora, odlaganjesredstavazaodržavanjehigijene, uređe-

nost dvorišta - rekla je ona.

Mitrović je preporučila da se manje koristi televizor kao način

animacije djece, da se, kada god je tomoguće, koriste dvorišta i

igrališta, promoviše fizička aktivnost i pravilna ishrana kroz

dnevne aktivnosti ukojima učestvujudjeca.

R.P.

PODGORICA

-Uprvih se-

dammjeseci ove godine, u

Crnoj Gori je registrovano

59 samoubistava, pokazuju

podaciUpravepolicije, koji

sudostavljeni PRcentru.

- Najviše samoubistava bilo je

u Podgorici 18, u Nikšiću 13,

Pljevljima devet, Herceg No-

vom šest, Bijelom Polju pet,

Baru četiri, u Beranama tri i

jedno samoubistvo u Budvi -

saopšteno je iz Uprave polici-

je.

– Samoubistvo je kompleksan

problem, koji mora da bude

postavljen sistemski kao prio-

ritet u javnom zdravlju, zbog

čega je potrebno sprovoditi

kampanje koje će destigmati-

zovati mentalno zdravlje i pi-

tanje samoubistva uopšte –

ocijenila je specijalizantkinja

psihijatrije imagistricabioeti-

keTeaDakić.

Ona je, u intervjuu za PR cen-

tar, povodom 10. septembra

Međunarodnog dana preven-

cije samoubistava, kazala da

samoubistvo nikad nije nešto

što je uslovljeno samo jednim

razlogom.

- To je uvijek višedimenzio-

nalni problem, koji nastaje u

sadejstvu više različitih fakto-

ra, koji treba da se sklope da bi

neko došao do odluke da sa-

moubistvo izvrši. Tumožemo

da govorimo o predisponira-

jućim faktorima, koji nas čine

sklonijimkasamoubistvu-na-

vela jeDakić.

Prema njenim riječima, tu

spadaju nasljedni faktori, bilo

da su genetski ili da se radi o

učenju pomodelu, u onimpo-

rodicamaukojima, kakojepo-

jasnila, postoji istorija suicida.

R. P.

PODGORICA

–Plaćanje ali-

mentacije, kaoobaveza jed-

nogodroditelja,mehanizam

jekoji ima za cilj da finansij-

ski zaštiti djecuodposljedi-

cabračnogbrodoloma. Iako

jeprema zakonunedavanje

izdržavanjakrivičnodjelo,

nije rijetkost da se eskivira

taobaveza.

U prilog govore i podaci

Osnovnog sudauPodgorici da

je u posljednje dvije i po godi-

ne dosuđeno da 116 osobamo-

ra da plaća izdržavanje djete-

ta, a samo pet osoba u istom

periodu je oslobođeno te oba-

veze. Izarešetaka jeuprotekle

tri godine završilo oko 80 oso-

bakojenijesuhtjeledaplaćaju

dosuđenu alimentaciju.

Naši sagovornici, advokatice

Maja Živković i Gorica Vujisić

pojašnjavaju da roditelji često

kao opravdanje neplaćanja ali-

mentacije navode loše imovno

stanjeilibojazandaćenovacoti-

ći udruge svrhe, anezadijete.

- Loše imovinsko stanje kao

razlog za nedavanje izdržava-

nja samo po sebi nije prihvat-

ljivo opravdanje, pri čemu na-

pominjem da je porodičnim

zakonompropisanodarodite-

lji imaju pravo i dužnost da iz-

državajudijete, ada i u slučaju

ograničenjaroditeljskogprava

nebiva oslobođendužnosti da

izdržava svoje dijete – navodi

Živković.

NISKASVIJEST

Pored ovog razloga, ona ističe

da često jedan od roditelja, koji

je obavezan na davanje izdrža-

vanja, smatra da će novac po-

trošiti drugi roditelj na svoje

potrebe,anezapotrebedjeteta.

- U najvećem broju slučajeva

ovo je rezultat niske svijesti

roditelja o pravu i dužnosti u

pogledu izdržavanja djeteta,

svakodnevnim potrebama

djece, naročito kada ona veći

dio vremena ne provode kod

togroditelja-dodajeŽivković.

Ona objašnjava da se zbog ne-

plaćanja izdržavanja može

izrećiporedzatvorskeinovča-

na kazna, ali i uslovna osuda.

- Koju krivičnu sankciju će

sud, u konkretnompredmetu,

izreći zavisi od okolnosti sva-

kog slučaja. Uticaće i to koliko

se duguje, koliko dugo nije

uplaćivana alimentacija, tako

dasveto, uzpostojanjeolakša-

vajućih ili otežavajućih okol-

nosti, definiše kaznu - objaš-

njava ona.

Živković naglašava da se ne

mora presudomobavezati ne-

ko lice na davanje izdržavanja

samoako se razvodi brak, već i

ako je prestala vanbračna za-

jednica.

-Presudomsemožeobavezati

neko lice na svakomjesečno

davanje određenog novčanog

iznosana ime izdržavanjadje-

teta. Ukoliko roditelj koji je

obavezan na davanje izdrža-

vanja ne ispunjava svoju oba-

vezu definisanu pravosnaž-

nom presudom, može se,

pored mogućnosti podnoše-

njakrivičneprijave, podnijeti i

prijedlog za izvršenje nadlež-

nom javnom izvršitelju za

eventualnu prinudnu naplatu

–pojašnjavaŽivković.

PRESUDA

Advokatica Gorica Vujisić

precizira da se obaveza dava-

nja izdržavanja najčešće utvr-

đuje presudom u parničnom

postupku kojom se utvrđuje

tačaniznosvisineizdržavanja,

rokdokojeg je to licedužnoda

isplati iznos dosuđen presu-

dominačinnakoji jedužnoda

izvrši isplatu.

- Izdržavanje se određuje u

novčanom iznosu i davalac iz-

BERANE

-Automobil ,,maz-

da 3“VladaM. Simonovića

(36) izBerana zapaljen jeu

nedjeljuokočetiri sataujutro

ispredporodičnekućeuna-

seljuBeranselo.

KakojeSimonovićkazaozaPo-

bjedu, ovo nije prvi put da mu

se dešavaju slične stvari i da je

siguran u to da je požar pod-

metnut.

- Auto samparkirao ispred ku-

će kad sam se vratio sa posla

negdjeoko20časova. Okočeti-

ri sata smo primijetili vatru ko-

ja je prijetila da zahvati kuću.

Policiji sam i ranije prijavljivao

prijetnje, prije četiri godine bi-

lo mi je zapaljeno sijeno. Bio

samibrutalnopretučeniostav-

ljenbez svijesti poredputa. Le-

žao sam u beranskoj bolnici

osam dana. Šta treba da bude

sljedeće, da čekam da me neko

ubije - kazao je Simonović.

On dodaje da živi pošteno i da

se trudi da pomogne svakome.

Nema dosje u policiji i samo je

jednomkažnjavanitousaobra-

ćaju. On je zahtijevao od nad-

ležnih u državnim organima,

policiji i tužilaštvudaučine sve

štomogukako bi ga zaštitili.

Uviđaj je obavila beranska

policija, a kako nam je Simo-

nović kazao, čekaju se struč-

njaci iz te struke iz Podgorice

kako bi se znao tačan uzrok

požara.

V.J.

Higijenski uslovi

uvrtićima

zadovoljavajući

Saopštenje Instituta za javno zdravlje

Za sedammjeseci 59 samoubistava

Problemsuicida

sistemski rješavati

Simonović sumnjada

mu jevozilozapaljeno

U požaru u beranskomnaselju izgorio automobil

Zbog neplaćanja alimentacije ide se i u zatvor.

Odležana kazna, međutim, neće izbrisati obavezu

davanja izdržavanja, već se zaračunavaju sve

dospjele obaveze koje semoraju platiti

Izbjegavanje izdržavanja djece česta pojava, porazna statistika bilježi se

Presudeprotiv

116očeva zbog

neplaćanja

alimentacije

TeaDakić

Detalj izvrtićauPodgorici

MajaŽivković

Zapaljeni automobil

To štoneko odsluži

kaznu zatvora za

učinjeno krivično

djelo, to ga ne

oslobađa obaveze

davanja izdržavanja