Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 10. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-UMinistar-

stvu turizmaočekujuda će,

prema svimpokazateljima sa

kojima raspolažu, ova turi-

stičkapostsezonanastaviti

trendod ranijihgodina i biti

najboljado sada, saopštio je

državni sekretaruMinistar-

stvu turizmaDamirDavido-

vić. PredsjednikOdbora

udruženja turizmaPrivred-

nekomoreDragan Ivančević

upozorio jeda će tokompo-

stsezonebiti puni samoho-

telski kapaciteti, dokćekapa-

citeti ukomplementarnom,

odnosnoprivatnomsmješta-

juostati prazni. UHotelskoj

grupi Budvanska rivijera

očekujudapostsezonabude

dužanego lani.

- Naša očekivanja potvrđuju i

podaci koje dobijemo od pri-

vrede, posebno kada se radi o

objektima kolektivnog smje-

štaja koji generalno u prosjeku

imaju snažniji buking u perio-

du septembra i oktobra nego

štojetobioslučajprošleilineke

odranijihgodina–kazao jeDa-

vidovićPobjedi.

On očekuje da se nastavi trend

kojijeprisutanvećdužeoddvi-

je godine da je svaki uporedni

mjesecbolji od istoguprethod-

nomperiodu.Davidovićjepod-

sjetio da je lani u septembru i

oktobru u kolektivnom smje-

štajuzabilježeno197.841turista

to je bio rezultat koji je biobolji

za gotovo 30.000 turistanegou

istomperiodu2016. godine.

- Očekujemo da ove godine taj

brojznačajnopremašimo.Naša

očekivanjatemeljimoinasnaž-

nijemnego ranije prisustvu ve-

likih turoperatera koji su zado-

voljni našomdestinacijom, ali i

nikadboljomaviopovezanošću

ikvalitetnijomponudom–ista-

kao jeDavidović.

PREPORUKE

Prema njegovim riječima, po-

stsezona je sveduža izgodineu

godinu i ona prirodno treba da

traje do kraja oktobra.

-Međutim, onoštosunašaoče-

kivanja je da ona ove godine

ostvariznačajnoboljerezultate

negoprethodnegodine.Narav-

no da uvijek postoji prostor da

seonaproduži,alizasadafoku-

sirani smo da u ovimmjeseci-

ma sve i dalje bude na visokom

nivou jer zadovoljni turisti su

najbolja preporuka – rekao je

Davidović.

Onsmatradaćeboljirezultatiu

ovimmjesecima prirodno do-

vesti u budućnosti i do daljeg

produžetka sezone.

- Ali pred nama je još dosta ra-

da, promocije, obogaćivanja

ponude i stvaranja inovativnih

turističkih proizvoda. Period

pred i postsezone su svakako

termini ukojima trebada traži-

mo dalji rast posjećenosti i pri-

hodakada jeupitanjucrnogor-

ski turizam – izjavio je

Davidović.

On jedodaoda jeuciljuprodu-

ženja sezone naglasak stavljen

na manifestacije koje se deša-

vajuuovomperiodui koje ima-

jukapacitetdadoveduvećibroj

turista. Davidović je podsjetio i

da se termin održavanja najve-

ćeg festivala u Crnoj Gori, Si

densa, ove godine pomjerio u

period kraja avgusta i početka

septembra i time najavio poče-

takpostsezone uCrnoj Gori.

- Sve kvalitetnija ponuda i zna-

čajan broj novih međunarod-

nihoperatera koji se pojavljuju

na našem tržištu su koraci u

tom pravcu – poručio je Davi-

dović.

Onjeocijeniodajeovogodišnja

ljetnja turistička sezona prote-

kla dobro uz ,,naravno, neke

izazove kojima moramo snaž-

nije da se pozabavimo unared-

nomperiodu“.

- Tu prvenstvenomislimna pi-

tanječistoće,dokostajeprostor

da se razmišlja na koji način

trebajoškvalitetnijepripremiti

ovogodišnju zimsku sezonu i

narednu ljetnju turističku se-

zonu– rekao jeDavidović.

On je dodao da su u tom cilju

predstavnici Ministarstva već

započeliserijusastanakasaNa-

cionalnom turističkomorgani-

zacijom i lokalnim turističkim

organizacijama, na kojima se

razgovara o sajamskim nastu-

pima i ukupnoj promociji Crne

Gore.

- Za nas je priprema naredne

turističke sezone već počela i

jesen je vrijeme kada sa svim

stakeholderima, posebno pri-

vredom, moramo obaviti kon-

sultacije i dogovoriti najbolje

modele rada kako bi nastavili

trend pozitivnih rezultata –

istakao jeDavidović.

PredsjednikOdboraudruženja

turizma Privredne komore

Dragan Ivančević naveo je da

će postsezona trajati do 10. no-

vembra, do kada postoje orga-

nizovani aranžmani od strane

turoperatora.

- Po najavama kakve su sada,

postsezona bi trebala da bude

dobra za smještajne kapacitete

u osnovnom smještaju, odno-

sno u hotelima. Ali još uvijek

nijesmo razvili kvalitet desti-

nacije da bismo mogli da raču-

namo na postsezonu i u kom-

plementarnom, odnosno

privatnomsmještaju – kazao je

Ivančević.

PRIVID

Premanjegovimriječima,Crna

Gora ima možda i najlošiju

strukturu smještajnih kapaci-

teta naMediteranu.

-Odukupnihsmještajnihkapa-

citeta svega 15 odsto se odnosi

na osnovni smještaj, odnosno

hotele, dok se 85 odsto odnosi

na komplementarni, odnosno

privatni smještaj. Tokom po-

stsezone možemo samo govo-

riti o punjenju kapaciteta u

osnovnomhotelskom smješta-

ju, ali što se ukupnog turizma

tiče i sezone, to je malo – upo-

zorio je Ivančević.

On je naveo da za hotele sezo-

na trajeoko šestmjeseci, ali da

za komplementarni smještaj

onatrajesamo45dana,kakoje

bilo i ove godine.

- Komplementarni smještaj je

zastupljen samo u glavnoj se-

zoni. U pred i postsezoni ima-

momaltenepotpunoprazantaj

vid smještaja, liše smještaja u

sivoj zoni, a koji je vandruštve-

ne kontrole –kaže Ivančević.

On dodaje da je u sivoj zoni

ogromanbrojstanovazatržište

koji se nalaze u vlasništvu

uglavnom stranih državljana –

nerezidenata.

- Oni prave privid jedne dobro

popunjenedestinacije,austva-

ri u turističkomsmislumi nije-

smo razvili destinacijunapravi

način i nemamo taj kontinuitet

punjenja u svim vidovima

smještaja. Ponuda je sada po-

dešena za masovni turizam 45

dana, van toga samo živi jedan

broj hotela, što je oko 15 odsto

ukupnih kapaciteta i što nije

dovoljnodabimoglidakažemo

da turistička destinacija živi

svoj šestomjesečni život – ista-

kao je Ivančević.

TIVAT

–Poevidenciji Turi-

stičkeorganizacije, ali i pona-

javamahotelijera, potsezona

na tivatskoj rivijerimoglabi

biti boljaodprošlogodišnje.

UTivtujeupetakboravilo3.988

gostiju, što je 22 odsto više nego

na isti dan prošle godine. Stra-

naca je bilo 3.971, dok je doma-

ćih bilo drastično manje, tek 17.

U privatnom smještaju eviden-

tirano je 3.078, u odmaralištima

83, a u hotelima 827 gostiju. Po

evidenciji Turističke organiza-

cije, ali i ponajavamahotelijera,

postsezona na tivatskoj rivijeri

mogla bi biti bolja od prošlogo-

dišnje.

U hotelu „Ridžent Porto Mon-

tenegro“, otvorenom u avgustu

2014. godine, poslovna godina

se dijeli na visoku i nisku sezo-

nu, a visoka, koja je počela u

aprilu, još uvijek traje.

„Visoka sezonapotrajaćedopo-

lovine oktobra, a sada su namu

fokusu konferencije, kongresi i

vjenčanja, poput indijskog, or-

ganizovanog 30. i 31. avgusta“,

kazala je PR i marketing me-

nadžerka „Ridženta“ Elena Lji-

ljanić, naglašavajući da je sezo-

na u prvom tivatskomhotelu sa

pet zvjezdica rekordna, a da su

je takvomučinili, prije svih, go-

sti iz Velike Britanije, Sjedinje-

nihAmeričkihDržava i Rusije.

Tivat je ovog ljeta dobio još je-

danhotel sapet zvjezdica. Utu-

rističkom kompleksu Luštica

Bay 17. avgusta, u prisustvu pre-

ko 1.500 zvanica, svečano je

otvoren hotel „Čedi“. I prije, a i

poslije ozvaničenja rada, u ho-

telunije bilo slobodnogmjesta.

„Interesovanja gostiju su nad-

mašila naša očekivanja. Nakon

Tivatski hotelijeri zadovoljni, rekordna sezona

„Visoka“ sezona još traje

Hoteli ćebiti puni, proble

prazanprivatni smještaj

Ivančević: Haos od45dana

Ivančević smatra da Crna Gora nema razvijen destinacijski menadžment,

kakobi se svi smještajni kapaciteti standardizovali i organizovano stavili na

tržište.

-Takodajednaneorganizovanadestinacijakakvajenašamožedaproizve-

deovoštosada imamo, a to je jedanopšti haos, jednugužvu45dana

i određenepune kapaciteteuvelikimhotelima, uglavnomrizortima

tokompostsezone, ali tonijenekaozbiljnabrojkakoja trebadanam

projektujeozbiljanturistički razvoj – tvrdi Ivančević.

On naglašava da treba raditi na kvalitetu destinacije i promjeni

struktureponude.

-Trebapotpunomijenjaticrnogorskuturističkudestinacijukao

brend. Tumislimposebno naUlcinj, HercegNovi i Budvu. Sa-

dašnji imidž ovihmjesta da su to lokacije za zabavu, a ne za

odmor, dajeovakverezultate– rekao je Ivančević.

Useptembruviše

gostijunego lani

Davidović je saopštioda rezultati kojedobijaMi-

nistarstvo turizmaod lokalnih turističkihdesti-

nacijadajumnogorazlogazaoptimizam.

-Uodnosunauporedni periodprošlegodine

lokalne turističke organizacije su prijavile 16

odstovišegostiju1.septembraovegodine,a11

odstovišegostijuupetak7. septembrauodno-

su na isti period prošle godine – kazao je

Davidović. On očekuje da se nastavi i

trend bolje popunjenosti u narednom

periodu, posebnouobjektimakolek-

tivnogsmještaja.

UMinistarstvu turizma očekuju najbolju postsezonu do sada, turistički radnici nijesu tolik

Naša očekivanja su da postsezona ove godine

ostvari značajno bolje rezultate nego lani. Period

pred i postsezone su svakako termini u kojima treba

da tražimo dalji rast posjećenosti i prihoda kada

je u pitanju crnogorski turizam, naveo je državni

sekretar uMinistarstvu turizma Damir Davidović

DamirDavidović

Dragan

Ivančević