Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 10. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

-MiodragLe-

kić, predsjednikDemosa, re-

agovao jepovodomizjave

generalnog sekretaraNA-

TO-aJensaStoltenbergada

jeucrnogorskomdruštvu,

posebnouekonomiji, došlo

dovelikogprogresa jer su

strane investicijeudvostru-

čeneuCrnoj Gori nakonnje-

nogulaskauNATOsavez.

- Iako se, nažalost, navikava-

mo da nam sa određenih me-

đunarodnih adresa stižu po-

ruke i sadržaji izrazito

interesnog karaktera na štetu

onih vrijednosnih – najnovije

javneocjeneStoltenberga, ge-

neralnog sekretara NATO sa-

veza o kretanjima u crnogor-

skoj ekonomiji prevazilaze

čak domaće dežurne propa-

gandiste - navodi se u reakciji

Lekića.

Prema njegovimriječima, po-

štonikouCrnojGori,anajma-

nje njeni građani u realnom

životu nijesu primijetili ovaj

ekonomski preokret, niti ika-

kav ekonomski boljitak, gene-

INTERVJU:

Ministar vanjskih poslova prof. dr Srđan Darmanović

Razmjena teritorija

je „dvosjeklimač“

PODGORICA

Prihvata-

njem realnosti da je Crna

Gora izabrala svoju spolj-

no-političku orijentaciju,

poput više drugih zemalja

sa kojima Rusija inače dosta

dobro sarađuje, stvaraju se

pretpostavke za vraćanje

naših bilateralnih odnosa u

normalnije tokove. Naravno,

mnoge razlike će ostati, a

prvenstveno ona da je Rusija

velika sila koja doživljava

NATO kao konkurenta, a

često i protivnika, a Crna

Gora je članica ovoga saveza

i vjerna je svojimmeđuna-

rodnimobavezama - kaže

u intervjuu Pobjedi ministar

vanjskih poslova prof. dr

Srđan Darmanović. Ističe

da je vrlo važno i kakvu će

politiku Rusija voditi prema

našem regionu jer Crnoj Gori

odgovara samo onaj pristup

koji doprinosi regionalnom

miru, stabilnosti i bezbjed-

nosti.

POBJEDA:

Zapaljiva reto-

rika opet vlada regionom.

Kako komentarišete prilič-

no konfuznupolitikukoju

Srbija vodi premaCrnoj

Gori? Sa najviših adresa

stižuporuke da su tonajbo-

lji odnosi uposljednje četiri

godine, a uporedo sa tim

ministri vanjskihposlova i

odbrane idu tolikodaleko

da govore oprogonunad

Srbima uCrnoj Gori?

DARMANOVIĆ:

Odnosi

između Crne Gore i Srbije zai-

sta jesu dobri, pa vjerovatno

i najbolji od vremena kad su

dvije države postale neza-

visne. Relacije sa Srbijom

u svimpitanjima koja nas

povezuju oduvijek je, sa naše

strane, karakterisao otvoren

pristup i želja da odnosi dvije

zemlje konstantno napre-

duju. Dodatan impuls ovim

Odnosi između Crne Gore i Srbije zaista

jesu dobri, pa vjerovatno i najbolji od

vremena kad su dvije države postale

nezavisne. Međutim, spoljno-političke

izjave se u našem regionu često daju za

potrebe domaćih političkih

prilika, pa imne treba

uvijek pridavati

kapitalni

značaj - kaže

Darmanović

POBJEDA: Kako vidite budućnost Evropske unije? Hoće

li nas doonog famoznog roka 2025. dočekati snažnija i

ujedinjenija ili ćemogledati još jedan raspad?

DARMANOVIĆ:

Evropska unija je preozbiljan projekat da

bi se raspala. Bez EU, pojedinačne evropske zemlje postaće

slabo konkurentne među već postojećim ili narastajućim

gigantima globalizovanog svjetskog tržišta. Takođe će vrlo

malo značiti umeđunarodnimodnosima jednog svijeta koji

je sve manje, ako je više uopšte evro-centričan. EU je danas

garant konkurentnosti i uticaja Evrope u svjetskimposlo-

vima i samo krajnje neodgovorna ili iracionalna politika bi

tomogla odbaciti. Moguće da će desno-populistički talas u

Evropi trajati još neko vrijeme, ali on nema šta da ponudi i

evropski birači će mu prije ili kasnije okrenuti leđa.

EUjepreozbiljan

projekatdabiseraspao

odnosima daje nam zajednički

evropski cilj i nastojanje da

doprinesemo stabilnosti i

sigurnosti u regionu.

Politika, međutim, nije ravna

linija, niti uvijek racionalna

djelatnost, pa je ne rijetko

obilježena verbalnim i drugim

incidentima. Ovi o kojima ste

me pitali imaju različite uzro-

ke. U slučaju SPC i njihovih

velikodostojnika radi se o

kontinuitetu negiranja crno-

gorske države i nacije i jednoj

temeljnoj antizapadnjačkoj ori-

jentaciji, a Crna Gora je danas

već institucionalno dio zapad-

nog svijeta (NATO) i još više

će to biti u bliskoj budućnosti

(EU). Ali, iako ima jak društveni

uticaj, crkva, barem formalno,

ne izražava zvanične državne

stavove. Drugačiji je slučaj kad

izjave i napadi dolaze od čla-

nova vlade. Tu uvijek morate

da analizirate da li se radi o

pravcu koji vodi pogoršanju

odnosa i biti spremni da se

adekvatno postavite. Među-

tim, spoljno-političke izjave se

u našem regionu često daju

za potrebe domaćih političkih

prilika, pa imne treba uvijek

pridavati kapitalni značaj.

POBJEDA:

CrnaGora je

protivmijenjanja granica na

Balkanu, što je naš premijer

potvrdio i saglasio se sa

njemačkomkancelarkom

AngelomMerkel prilikom

posjete Berlinu. Ipak, iz

SAD-a i Unije stižuporuke da

će podržati dogovor Beogra-

da i Prištine koji, prema poje-

dinimnajavama iz Srbije,

može uključivati i promjene

granica. Kakogledate na

ovaj novi razvoj događaja u

odnosima naših susjeda?

DARMANOVIĆ:

Crna Gora se

uvijek sa posebnim senzibili-

tetomodnosila i prema Srbiji

i prema Kosovu, uvažavajući

speci ičnost i osjetljivost nji-

hovihmeđusobnih odnosa, a

još više naše temeljno opre-

djeljenje za politiku dobro-

susjedstva sa svima i jačanja

saradnje, izgradnji stabilnosti i

napretka u cijelom regionu. U

tomduhu od početka posma-

tramo i podržavamo dijalog

Beograda i Prištine. Ovo stoga

što nije ni u čijem interesu u

regionu pretvaranje srpsko-

kosovskih pregovora u jedan

zamrznuti politički kon likt bez

mogućnosti postizanja obo-

strano prihvatljivog rješenja.

Zato sa razumijevanjemgleda-

mo na sve napore pregovarač-

kih strana.

Imamo, međutim, zajedno sa

većinom zemalja u regionu,

i pravo na izvjesna pitanja i

zabrinutosti. Svjesni smo da

je ovo prije svega bilateralni

problem i dvije strane mogu

da se dogovore kako hoće.

Ako je, pri tome, zadovoljstvo

obostrano, timbolje. Ali, iako

bilateralne prirode, ovo pitanje

indirektnomože imati uticaj

na sve zemlje u okruženju.

Eventualno rješenje koje bi se

zasnivalo na razmjeni teritorija

je ,,dvosjekli mač“. Moglo bi

da ima blagotvorno dejstvo

po odnose u regionu ukoliko

ostane samo izdvojeni bila-

teralni slučaj, ali bi, isto tako,

moglo da proizvede pogubne

efekte ako otvori Pandorinu

kutiju raznih teritorijalnih

,,nepravdi“, nezadovoljenih

aspiracija i nacionalnih ili naci-

onalističkih frustracija kako iz

dalje, tako i bliže istorije. Kod

nas na Balkanu, da parafrazi-

ramo Vinstona Čerčila, obično

CrnaGora stabilnodrži

svoj proevropski kurs

i jasno stoji namjestu

predvodnika u evrop-

skim integracijama u

regionu. Nakon članstva

uNATO, dovršetak pro-

cesa učlanjenja uEU je

nacionalni cilj broj jedan

PODGORICA

-UCrnu

Gorudanas stižudvanova

helikopteraBell 412EPI

namijenjenaVazduho-

plovstvuVojskeCrneGo-

re. Višenamjenski dvomo-

torni četvorokraki

helikopteri namijenjeni

suzaprevozputnika,

transport povrijeđenih i

bolesnih, traganje i spaša-

vanje, prenos tereta, gaše-

njepožara i zanadzor gra-

nice, naveli su izVlade.

- Time se, u potpunosti po

planu, okončava zahtjevan

proces nabavke tri helikop-

terakojićesvojimizuzetnim

performansama značajno

unaprijediti kapacitete ne

samoVazduhoplovstva,veći

kompletnog odbrambenog

sistemaCrneGore-saopšte-

no je izVlade.

Ugovor o kupovini tri heli-

koptera,vrijedanoko30mi-

liona eura, potpisan je 30.

januara 2018. godine, a prvi

helikopter isporučen je 13.

aprila.

- Višenamjenski dvomotor-

ni četvorokraki helikopteri

tipa Bell 412 EP/EPI nami-

jenjeni su za prevoz putni-

ka, transport povrijeđenih i

bolesnih osoba, traganje i

spašavanje, prenos tereta,

gašenje požara i za nadzor

granice. Kapacitet isporu-

čene verzije je 13 mjesta.

Helikopteri u Crnu Goru

dolijeću iz Praga gdje su u

Belovom centru za Evropu

sklopljeni nakon što su iz

SAD isporučeni u djelovi-

ma . Nov im l et i l i cama

upravljaće na putu do Crne

Gore komandant Vazduho-

plovstva Vojske Crne Gore,

potpukovnik Nenad Pavlo-

vić i major Darko Pavlović,

naveli su izVlade.

Svečanostikojaćetimpovo-

dom biti organizovana na

vojnom dijelu aerodroma u

Golubovcimaprisustvovaće

predsjednik Vlade Duško

Marković,ministarodbrane

Predrag Bošković, pred-

stavnici kompanije Bel i

druge zvanice.

J.Đ.

VojskaCrneGore

dobijadva

novahelikoptera

Predsjednik Demosa ljut na generalnog

sekretara NATO-a zbog ocjena o rastu investicija

Lekić tvrdi da je

Stoltenberg

prevazišao „domaće

propagandiste“

ralni sekretarNATO saveza je

ovim propagandnim uzletom

vjerovatno nadmašio zvanič-

nu crnogorsku propagandu,

koja još nije upotrijebila ove

podatke.

-Poštoovajdetaljdobijazaista

groteskne razmjere, nameće

se zaključak da se Stoltenberg

možda preigrao u improvizo-

vano-propagandnomnastupu

na Balkanu, i da je ovakvom

argumentacijom napravio

štetepojedinimzemljamačla-

nicama saveza. Zato ne treba

isključiti mogućnost da upra-

vo diplomatije tih zemalja,

prijesvegaonevodećeuEvro-

pi – Njemačka i Francuska,

zbogsvogugleda, pokušajuda

usmjere Stoltenberga na po-

štovanje činjenica. Jer nasta-

vak propagande javno lažnim

podacima ne samo da ohra-

bruje lokalne autokrate pod

sjenkamakriminala ikorupci-

je da nastave takvimnačinom

vladanja, većobjektivnokom-

promituje i pojedinačnedrža-

ve koje čine taj vojni savez -

zaključio jeLekić.

R.P.

SrđanDarmanović

Danas svečanost na aerodromu u Golubovcima