Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 10. septembar 2018.

CrnomGorom

Septembarski gromovi jenijesupromašili. Popodnevni

pljusak sa grmljavinomjeučinioda se savelektricitet

iznad togdijelakolašinskognebakoncentrišenanju…

Dva dana su prolaznici gledali kako tužno izgleda četinar,

star preko pola stoljeća, kada ga ,,udari“ grom. Onda su

jučekolašinskikomunalciposjeklioštećenujelu.Uklonje-

no je stablo, granje, ostao je samopanj.

Još jedan panj u glavnomparku u centru grada. Još jedna

opomena da četinarskimdivovima treba posebna pažnja.

I njima i zeleniluucentrugrada, koje je itekakopotrebno i

ljetnjemi zimskomturističkomimidžuKolašina.

Dr. P.

KOLAŠIN

- Penzioneri u

„maloj varoši“predstavljaju

značajandiodemografske

strukture takodaodnjihove

organizovanosti i pokretač-

ke energije, naodređenna-

činzavisi i ono štoće sedeša-

vati ugradu. Ako su

penzioneri neaktivni, ta će

sepasivnost osjetiti i udru-

gimstrukturama, kažeLji-

ljanaTatić, predsjednica

penzioneraKolašina.

Ona se i pobrinula da original-

na,aliivremešnazgradaDoma

penzionera u samom centru

Kolašina bude i adresa poku-

šaja i inicijativa. Snaga i potre-

ba „trećeg doba“ nije da samo

podijelimo zimnicu i nedjelju

dana prošetamo do mora, isti-

čeLjiljanaTatić.

-Neophodna jerekonstrukcija

zgrade, ali tako da se sačuva

njena arhitektonska original-

nost, ali i na adekvatan način

iskoristi potkrovlje koje sada

nema nikakvu funkciju. Tu bi

trebalo izgraditi aparmaneko-

ji bi omogućili penzionerima

dodatne prihode. Takođe bi

mogli na bazi reciprociteta da

organizujemo ljetovanje za

naše najugroženije članove –

za krevet u našim apartmani-

ma kojeg bi učinili funkcional-

nimzapenzioneresaPrimorja,

dadobijemokrevetnamoruza

naše najugroženije članove –

predlažeLjiljanaTatić.

Kažedaćepokrenutiširokuak-

ciju kako bi se uključili svi koji

mogudapomognu i zgradi koja

jeimidžkolašinskearhitekture,

ali i penzionerima koji bi tako

stvorili kvalitetnije uslove za

svoj rad. Pravilo je – što manje

mirovanja, što više aktivnosti.

Tokom ljeta su organizovani

brojniizletiitakmičenjapenzi-

onera. Na pobjedničkompeha-

ru posljednje je upisano ime

Radovana Popovića, koji je po-

bijedio u ribolovnom takmiče-

njupenzionera.

Dr. P.

Grom, šega, panj…

Foto detalj iz centra Kolašin

Ovako je

„padala“

jela…

Panj ucentrugrada

Kolašin:

Inicijativa za popravku prepoznatljivog objekta

RekonstrukcijaDoma

penzioneraobaveza svih

Uz čuvanje arhitektonske originalnosti,

u potkrovlju bi trebalo izgraditi

apartmane koji bi poboljšali uslove rada

naše organizacije, kaže Ljiljana Tatić,

predsjednica kolašinskih penzionera

Dompenzionera

ucentrugrada

LjiljanaTatić