Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Mnogo je

građanau jekugrađevinskog

buma imalo tunesrećudani-

jemogledakakood silnog

novcauloženogu stanu iz-

gradnji ostajuneumoljiva

prazna ledina, sičija i duge

podstanarske godine sa

stambenimkreditomzavra-

tom. Unajboljemslučajuu

eurskoj valuti...

Oni koji su imali načina poku-

šavali su,makar i „nadivlje“, da

završe što investitori nijesu

zbogbankrota ili taktike - zavr-

ni i „zapali“ preko granice. Za

pojedinima su na snazi i Inter-

polovepotjernice.Štonijeneka

utjeha nesuđenimvlasnicima.

I danas kada prođete Podgori-

com, nailazite na objekte koji

suprošli tusudbinu.Malo ljudi

nije čulo za „Vukovarke“, zgra-

dekojesunekadazbognedovr-

šenosti podsjećale na grad koji

je simbol stradanjanekadašnje

Jugoslavije. Bilo je takvihobje-

kata. Neki su kupci uspjeli da

premoste agoniju i usele i, u

najboljem slučaju kao jedini i

pravi vlasnici, sada čekaju da

dobiju regularnu adresu ili da

konačno dočekaju uređene

prilaze doulaza.

ZOMBI ATMOSFERA

Postoji jedna takva zgrada u

jezgruglavnoggrada-UliciVa-

kaĐurovićauPodgorici,nape-

desetak metara od zdanja Gi-

mnazije, s pogledom na

ekskluzivnu lokaciju nekadaš-

nje kasarne ,,Morača“. Objekat

danas, nakon gotovo 14 godina

od udaranja temelja, podsjeća

na ambijent iz „zombi igrica“

ili zdanja oronulih černobilj-

skih radničkihkvartova.

Premaočekivanjuvlasnikasta-

novaobjektakoji jegradioAlas

trejd (davno bankrotirao, vla-

snik bio i u zatvoru) njihovom

bi čekanju, koje je gotovonavr-

šilodecenijuipo,mogaodado-

đe kraj.

Između ostalog, zahvaljujući i

činjenici što je vlasnik predu-

zeća Nivel Vladimir Bato Đu-

rović, koji u navedenoj zgradi

posjeduje stanove, imao najvi-

še kondicije da se priča izgura

do kraja.

Upravo je Đurović uspio da

okupi i animira vlasnike stano-

va i poslovnih prostora i da

osnuju skupštinu etažnih vla-

snika. Za samo godinu pomje-

rili su stvari iz mrtve tačke, a

sada čekaju da planska doku-

menta otvore put da investira-

nju i na legalan način dovrše

stanove u koje je trebalo davno

da uđu.

Objekat je počeo da se gradi

2004. godine, a problemi su

krenuli 2007. Investitor jeban-

krotirao. Firma je otišla u ste-

čaj, amnogi kupci su kroz sud-

sk i pos tupak mora l i da

dokazuju „prvenstvo kupovi-

ne“, jer je bilo stambenih jedi-

nica koje su formalno prodate

nekolicini kupaca.

PREOKRET

Polovinom 2016. godine usta-

novljena je skupština etažnih

vlasnika.

Prema riječima Đurovića, an-

gažovali suse i uspjeli dazago-

dinu najprije pripreme proje-

kat završetka gradnje objekta.

Projekat je rađen po prethod-

nim urbanističkim uslovima

koji su izmijenjeni usvajanjem

novog zakona u oblasti grad-

nje, koji je stupio na snagu po-

četkomgodine.

- Dakle, imali smo tokom tog

perioda logistiku i podršku i

distribucije, vodovoda, opštin-

skog resornog sekretarijata, ali

prosto zgrada je bila dio šireg

DUP-a koji je stavljen van sna-

ge.

Očekujemodasenaprvoj sjed-

nici gradskog parlamenta ovo

pitanje riješi, kako bi se stekli

uslovi da realizujemo naš cilj –

na legalan način dovršimo

objekat i stanari nakon više od

14 godina konačno počnu da

koriste imovinu koju su davno

platili i uknjižili na svoje ime –

kažeĐurović.

Dodaje da će, kada se krene sa

gradnjom (na osnovu projekta

koji je uradio arhitektonski bi-

ro „Čovjek i prostor“, Ljuba

Vujovića) svi vlasnici stanova

procentualno učestvovati pre-

ma površini i broju stambenih

jedinica koje posjeduju.

- To znači da će u prosjeku za

stambenu jedinicu od 50 kva-

drata biti potrebno dodatno

uložiti 15.000 eura ili 300 eura

pokvadratukakobi objekatbio

upotpunosti dovedendokraja,

odnosno da se dobije upotreb-

na dozvola –navodi Đurović.

On očekuje da će vlasnici sta-

nova imati i podršku opštine.

Ključna podrška bi bila važeća

planska dokumentacija.

- Razumijemo i promjenu za-

kona, ali očekujemo i podršku

u namjeri da saniramo ovu za

sada,možesereći,crnutačkuu

užemgradskomjezgru, lokaci-

ju koja godinama predstavlja

ruglo grada.

Svjedoče o tome i podaci da

smouoktobru2017. godinean-

gažovanjem radnika i mehani-

zacije iz sopstvenih sredstava

sa spratova objekta uklonili

gotovo 100 kubika smeća (5-6

velikihkamiona).

Dodatno zabrinjava podatak

da smeća u podrumu ima još

toliko i to jeposaokoji nas čeka

–kažeĐurović.

REKONSTRUKCIJA

Onpojašnjavadajestanjezgra-

de bilo takvo da su prostorije

ogoljene od sanitarija i instala-

cija, očerupano je i pokradeno

sve što se moglo odnijeti, ka-

blovi, cijevi...

- Uz podršku firme Elektrosi-

stemi Popović nove instalacije

su urađene, a angažovali smo i

firmu za postavku vodovodne

instalacije. Završeno je ugrubo

i čišćenje etaža. Sada čekamo

da se stvore regularni planski

uslovi da nastavimo sa završet-

komobjekta –kažeĐurović.

Navodi da i pored mnogo vre-

mena koje je prošlo, smatraju

da je ipakovobolja solucijane-

godasustanari „nadivlje“ ipo-

jedinačno pokušali da, što bi

bilo razumljivo, donekle ospo-

sobe prostor za život.

Na kraju naglašava da je i ovaj

objekat primjer mnogima, na-

uk kako i na koji način treba

birati investitore.

- Stanove treba kupovati kada

suuodmaklojfaziizgrađenosti

ili finansirati na taj način da

plaćanje prati tempo gradnje.

Naravno,tokomvremena,izdi-

glo se nekoliko pouzdanih in-

vestitora, ali ovo je recept za

trgovinu i ulaganje – kaže Đu-

rović.

LIČNABORBA

Stanarka zgrade čiju je izgrad-

nju investirala firma „Katel“ na

BulevaruPeraĆetkovićanaKo-

niku, prošla je drugačiji put da

se izbori za svoju nekretninu.

Nekretninu koja je, kaže, nepo-

vratno potrošila najbolje godi-

nenjenogživota.Takodadanas,

kada je konačno u svomstanu i

regularno pritiska prekidač i

otvara slavinu, ipak ima pobr-

kanosjećajsaukusomčemera...

- Nijesam kod investitora pre-

poznala zlu namjeru, niti želju

da prevari ove ljude koji su de-

ceniju čekali na krov nad gla-

vom. Zato i nijesamprotiv nje-

ga pokretala sudski postupak.

Jasamučinilaneštodrugo: kad

mi je dojadilo, među prvima

samušla u svoj stan u koji smo

ugradili više od 80.000 eura,

uključujući novac od manjeg

prethodnog stana koji smo

prodali i dodatno se zadužili

kreditno. Narednih gotovo de-

ceniju smoproveli upodstana-

rima, sa kreditom koji nas je

gušio i imperativomda radimo

i preko mjere kako bi sačuvali

egzistenciju – navodi sagovor-

nica.

Ona kaže da je investitor omo-

gućio privremeno da se koristi

industrijska struja i voda za

onekoji suriješili dauđuusvo-

je stanove.

Vremenomisticajemokolnosti

da smo u ulazu imali čovjeka

koji sezaložiozazajednički in-

teres – uspjeli smo da oformi-

mo organe uprave, izborimo se

da doplatimo za priključak za

vodu. Struju smo dobili zahva-

ljujući firmi Alatel, koja je na-

bavila trafostanicu.

Kakokaže,imalisuvelikihpro-

blema sa kanalizacijom. Glav-

na cijev nalazi se u dvorištu i

stanari ulaza su morali da se

organizuju, angažuju firmu da

deblokira to, da čak daskama

zatvarajuotvorkojisenalazina

ulici,adanijesunaišlinaočeki-

vano interesovanje i reakicju

opštinskih vlasti uprkos činje-

nici da su fekalije ugrožavale i

prolaznike.

POREZMOŽE,PRISTUPNE

- Nedavno su dolazili iz pore-

skog da nas uvedu u sistem. I

onda shvatate da sa jedne stra-

ne vas tretiraju kao ravnoprav-

ne obveznike poreza, a sa dru-

ge ne možete da dobijete

normalan pristup zgradi, jer

investitor nije ispoštovao oba-

veze prema opštini. Gdje je tu

pojedinacigrađanin,najmanje

je bitna stvar - zaključuje sago-

vornica.

Ekipu Pobjede je ispratila uz

pojašnjenje da u zgradi nema

lifta, a da su prostori zazidani

rigispom, kako neko od djece

ne bi završilo u zjapećimotvo-

rima. Provaliji koja nije samo

simbolizovala pješačenje do

viših spratova, već bezdan koji

je odnio silna sredstva i unio

pakaou živote.

I.PERIĆ

Zgrada u jezgru glavnog grada - Ulici Vaka Đurovića u Podgorici, na pedesetak

metara od zdanja Gimnazije, s pogledomna buduću ekskluzivnu lokaciju

nekadašnje kasarne ,,Morača“, podsjeća na ambijent iz „zombi igrica“.

Zahvaljujući inicijativi vlasnika stanova, toj bi agoniji mogao da dođe kraj

Sudbine nesuđenih vlasnika koji su za svoje pare dobili noćnemore i nezavršen krov nad glavom

Objekat uUlici VakaĐurovićauPodgorici

Plaćene stanove

čekajuveć 14godina

Tik uz zgradu koja čeka na

oživljavanje u Ulici Vaka

Đurovića nalazi se objekat

koji je relativno skoro

uspio da dobije važeću

adresu i broj – 28.

Predsjednik skupštine

etažnih vlasnika sa broja

28 Mirko Nilević ističe da

i njihova zgrada i polu-

završena zgrada do njih,

koja je nedavno formirala

organe etažne uprave,

dijele zajedničku sudbinu

– nemaju ucrtan parking.

Prema Nilevićevim riječi-

ma, nekada ucrtani parkin-

zi izgubili su se kada su se

dogodile izmjene DUP-a.

- Imali smo razgovor

sa obrađivačemnacrta

DUP-a koji takođe nije

predvidio parkinge u

radnoj verziji, što nam je

neshvatljivo. Očekujemo

da će to ipak biti ispravlje-

no – naveo je Nilević.

Parkinzi

izbrisani?

Projektno rješenjekonačnog izgledazgrade

V

l

a

d

i

m

i

r

Đ

u

r

o

v

i

ć

,,Katelova“ zgradanaKoniku