Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Hronika/ Društvo

PODGORICA

–Pripadnik

nikšićkekriminalne grupe

,,Željezarci“Božidar Samar-

džić (39) uhapšen jeupetak

uSloveniji poslijedvadeset

godinabjekstva zbogubi-

stva IgoraVulevića zvanog

Ćure, koji jepripadao supar-

ničkomklanu ,,Kvartaši“.

- Slovenačka policija je postu-

pajući po međunarodnoj po-

tjerniciNCBInterpolPodgori-

c a u h a p s i l a B o ž i d a r a

Samardžića(39)izNikšićakoji

se potraživao skoro 20 godina

zbogpokušajaubistva sa smrt-

nom posljedicom počinjenog

na teritoriji Crne Gore - saop-

šteno je izUprave policije.

U saopštenju se dodaje da je

Samardžić osuđenna 20godi-

na zatvora.

- Samardžić je 12. februara

1999. godine u Nikšiću, zajed-

no sa Lj. Z. pokušao da ubije

više osoba tako što je iz vatre-

nog oružja ispalio nekoliko

hitaca u pravcu automobila

koji se kretao Ulicom Nikole

Tesle.UvozilususenalaziliK.

R. koji je upravljao vozilom, i

V. I. i S.V. Projektili supogodili

vozilo kao i K. R. i V. I. Udoga-

đaju V. I. je zadobio povrede

koje su uzrokovale njegovu

smrt, dok je K. R. zadobio teš-

ke tjelesne povrede, navodi se

u saopštenjupolicije.

Nakon što je Vulević ubijen,

Samardžić se dao u bijeg i nje-

gova porodica je ubrzo proda-

la stan i otišla izNikšića.

Podsjećamo da je Radovan

Kovačević, koji je ranjen tom

prilikom, septembra 2001. go-

dine ubijen ispred Kliničkog

centraCrneGore.

UKovačevića koji je prethod-

no ranjen u vatrenomobraču-

nu u hotelu ,,Podgorica“, pu-

cano je dok su ga medicinski

radnici na nosilima unosili u

Klinički centar.

Za njegovo ubistvo sudilo se

BranislavuMićunoviću,kojije

oslobođen optužbi usljed ne-

dostatka dokaza.

Iz policije su pojasnili da na-

kon što suSamardžiću stavlje-

ne lisice na ruke slijedi komu-

nikacija nadležnih organa

Slovenije i CrneGore u vezi sa

njegovim izručenjem našoj

državi.

B.R.

Samardžićuhapšen

poslijedvadeset

godinabjekstva

U Sloveniji stavljene lisice na ruke

Nikšićaninu zbog ubistva Igora Vulevića

BUDVA

- Budvanski policajci juče supretresomstanaD.

D. uBudvi pronašli dvapištolja,municiju, kokain,mari-

huanu i novac zakoji se sumnjada jepribavljenproda-

jomdroge, saopšteno je izUpravepolicije.

Prostorije koje koristi D. D. su pretresene u okviru akcije

kontrole bezbjednosno interesantnih osoba uz prethodno

pribavljenu naredbu sudije za istragu Osnovnog suda u Ko-

toru, precizirali su iz policije.

- Pretresomsupronađenadva zamotuljkapraškastemateri-

je za koju se sumnja da se radi o drogi kokain, težine 4,3 gra-

ma. Pronađeni su i vaga za preciznomjerenje kao i novac za

koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. U hodniku

ispredstanakoji koristiD.D. u ložištupeći nadrva, pronađe-

na sudvapištoljakalibra 7,65mmsapočetirimetkauokviri-

ma, kao i materija zelene boje za koju se sumnja da se radi o

drogi marihuana težine 65 grama – navodi se u saopštenju

policije.

Odogađaju jeupoznat viši državni tužilac, koji ćepredmetni

događaj kvalifikovati nakon izvršenih vještačenja predmeta

i stvari izuzetih iz stanaD. D.

B.R.

Budvanski policajci kontrolisali bezbjednosno

interesantnu osobu

Oduzeti kokain,

marihuana i oružje

PODGORICA

–UCrnoj Gori

nijesurađena istraživanjao

tomekakavuticaj na zdravlje

ljudi imaju sredstva za čišće-

nje. Kako suPobjedi kazali iz

Instituta za javnozdravlje, u

laboratoriji za sanitarnuhe-

mijuradi se samo ispitivanje

zdravstvene ispravnosti de-

terdženatakao i provjera

usklađenosti deklaracijepro-

izvoda.

Ipak, iz ove zdravstvene usta-

nove upozoravaju da prilikom

čišćenja svog doma možemo

povećati nivo hemikalija, a du-

goročno izlaganje ,,koktelu“

hemikalija koji se nalaze u za-

tvorenim prostorijama i praši-

ni, čak i u veoma niskim doza-

ma, može dovesti naše zdravlje

u opasnost. Stoga, kako poru-

čuju, za čišćenje u većini sluča-

jeva treba koristi sodubikarbo-

nu,sirće,kuhinjskuso,kaoisok

od limuna.

OPASNOSTI

- Različiti sastojci deterdžena-

ta pod kojim se smatra svaka

supstanca ili smjesakoja sadrži

sapune i/ili druge površinski

aktivne materije namijenjene

zaprocesepranjaičišćenjamo-

gu negativno uticati na zdrav-

lje. Prije svega djelovati na ko-

žu, izazvati iritacije i alergijske

reakcije kože, mogu nadražiti

sluzokožu oka i organa za disa-

nje izazivajući respiratorne

smetnje, a neke ometaju i rad

hormona – naveli su iz Institu-

ta, objasnivši dakoncentrovani

nepravilno primijenjeni de-

terdženti mogu da oštete slu-

zokožu disajnih organa i očiju,

jer sadrže sastojke poput jedi-

njenja amonijaka ili hlora (koji

je poznat i kao izbjeljivač).

Mnoga sredstva za čišćenje sa-

nitarija, premanjihovimriječi-

ma, su iritativna ili korozivna, a

pododređenimuslovimamogu

i da oslobode toksične gasove.

- Ona često dovode do iritacije

kože ili respiratornih organa, a

u kontaktu sa očima mogu do-

vesti i do teških oštećenja oka.

Omekšivači, osimmirisa i boje,

sadržeikonzervansekojimogu

izazvati alergijske reakcije. Ne

preporučuje se sušenje omek-

šalog veša u mašini za sušenje

zbog taloženja ostataka omek-

šivača na površini tkanine što

može izazivati iritacije/alergi-

je na koži – upozoravaju iz In-

stituta.

Nauticajhemikalijanajosjetlji-

vijasudjecajersumanjiiimaju

manju težinu od odraslih pa

ista količina hemikalije je jača

,,doza“ za dijete nego za odra-

sle.

- Dječji organi su nedo-

voljnorazvijeniinemo-

gu da se bra-

ne kao što

mogu or-

gani odra-

slih, imuni

sistem ta-

kođe nije u

potpunosti razvijen.Dječijako-

ža je nježnija i osjetljivija, od-

brambena snaga dječje kože je

slabija, pa su djeca podložnija

iritacijama i alergijskimreakci-

jama. Takođe, najmlađi često

istražujusvijetokosebedodiru-

jući predmete i površine svojim

rukamaiustima,aliipuzeiigra-

ju se na podu. Zbog svoje visine

uvijek su bliža podu nego odra-

sli, a na podovima se zadržava

najvišeostatakahemikalija-na-

veli su iz Instituta.

PREVENCIJA

Kako bi se smanjio rizik od

opasnihhemikalija,izInstituta

savjetuju da se deterdženti ko-

riste samo kada je to neophod-

no, vodeći računa odozi.

-Mikrofberkrpemoguukloni-

ti prljavštinu, masnoću i praši-

nu bez upotrebe sredstava za

čišćenje. Izbjegavajte sredstva

sa mirisima, kao i

ona za dezin-

fekciju, odnosno antibakterij-

ska sredstva. Sredstva za de-

zinfekciju su potrebna samo u

bolnicama i u domovima paci-

jenata sa oslabljenim imunim

sistemom. Redovno održava-

nje čistoće dovoljno je da eli-

miniše opasne bakterije. Sred-

stva za dezinfekciju mogu da

sadrže supstance koje pri ne-

pravilnoj upotrebi mogu da

oštete kožu i respiratorne or-

gane. Proizvodi koji sadrže an-

tibakterijske i antimikrobne

agense takođeubijaju i korisne

bakterije i doprinose razvoju

rezistentnih bakterija – kažu u

Institutu.

Treba izbjegavati i korišćenje

specifičnih proizvoda za čišće-

nje roštilja, srebra ili pećnica,

jer mogu da sadrže određene

količine štetnih hemikalija, a

sredstva na bazi hlora, pomije-

šana sa amonijakom ili sirće-

tom, mogu osloboditi toksičan

gas.

Iz Instituta savjetuju

i da je potrebno

redovno provje-

travanje prosto-

rija za vrijeme

čišćenja.

Sl.R.

Mnoga sredstva za čišćenje sanitarija, prema njihovim riječima, su

iritativna ili korozivna, a pod određenimuslovimamogu i da oslobode

toksične gasove. Omekšivači, osimmirisa i boje, sadrže i konzervanse koji

mogu izazvati alergijske reakcije – upozoravaju iz Instituta za javno zdravlje

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE UPOZORAVA:

Hemikalije u

sredstvima za čišćenjemogu biti opasne po zdravlje

Bolječistiti sirćetom

negodeterdžentom

Inspekcija je tokomove

godine kod 75 poslodavaca

utvrdila nepravilnosti koje

se odnose na neobezbje-

đivanje sredstava za rad

i opreme lične zaštite na

radu zaposlenima, a koje

su neophodne za njegovo

radnomjesto.

Zakonomo zaštiti zdravlja

na radu, kako je kazao

inspektor Popović, za

poslodavca sa svojstvom

pravnog lica propisana je

novčana kazna u iznosu

od 500 do 15.000 eura za

nepravilnost da ne nabavi,

ne izda na upotrebu i ne

obezbijedi da zaposleni

sredstva za rad i sredstva

i opremu lične zaštite na

radu neophodne za njego-

vo radnomjesto koristi u

skladu sa njihovomnamje-

nom.

- Za isti prekršaj kazna za

odgovorno lice u pravnom

licu iznosi od 30 do 1.000

eura, a ako je poslodavac

registrovan kao preduzet-

nik onda je propisana nov-

čana kazna u iznosu od 250

do 10.000 eura.

Odpočetka

godine75

nepravilnosti

Osobe koje se profesional-

no bave higijenom raznih

poslovnih prostora i ulaza

najviše su izložene opasnim

hemikalijama iz sredstava

za čišćenje. Inspektor rada

Zlatko Popović za Pobjedu

kaže da se pravilnikomo

upotrebi sredstava i opreme

lične zaštite na radu propi-

sujuminimalni zahtjevi koje

poslodavac treba da ispuni u

obezbjeđivanjumjera zaštite

prilikomupotrebe sredstava i

opreme lične zaštite na radu.

- Ovimdokumentompropi-

suje se da poslodavac treba

da odredi sredstva i opremu

lične zaštite na radu i uslove

njihove upotrebe koji odgova-

raju stanju na radnommjestu,

uzimajući u obzir vrstu i uče-

stalost izlaganja opasnostima

i štetnostima, nivo rizika,

karakteristike radnogmjesta i

e ikasnost zaštite zaposlenog

sa sredstvima i opremom

lične zaštite na radu u odnosu

na uslove i vrijeme upotreblja-

vanja – kazao je on.

Popović ističe da kada zapo-

sleni, usljed opasnosti i štet-

nosti kojima je izložen, treba

istovremeno da upotrebljava

različita sredstva i opremu

lične zaštite na radu, poslo-

davac treba da obezbijedi

da ista budumeđusobno pri-

lagodljiva i da e ikasno štite

zaposlenog od opasnosti i

štetnosti na radu kojima je

izložen.

Poslodavacdužandaobezbijedisredstva

iopremuličnezaštitenaradu

Božidar Samardžić

Zaplijenjenooružje i droga