Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Intervju

PODGORICA

-Prviputčujem

za firmu Fideliti konsalting u

pokušaju zainteresovanih gru-

pa da posredstvom pojedinih

medijadiskreditujukompletan

proces koncesije aerodroma i

stvore negativnu atmosferu.

Našaodlukadanacrt koncesio-

nog aktadamona javnu raspra-

vu je korak više ka boljoj tran-

sparentnosti procesa, znate da

tonijebio slučaj u svimdržava-

ma koje su već sprovele ovakve

ili slične koncesione aranžma-

ne - kaže u intervjuu Pobjedi

ministar saobraćaja Osman

Nurković. Ističe da ova konce-

sijavodikasnažnijemekonom-

skom razvoju države CrneGo-

re, a samim tim i boljem

kvalitetu života građana i ona

kao takva mora biti predmet

stručne analize, a ne prepuca-

vanja putemmedija i društve-

nihmreža.

POBJEDA:

Kakverezultate je

dalaanalizadavanjaaerodro-

mapodkoncesiju, koja jeura-

đenau saradnji saIFC-jem?

NURKOVIĆ:

Navešćusamone-

ke od ključnih parametara, koje

smatram veoma bitnim za naj-

važnije interesne strane u ovoj

priči –zadržavu i građaneCrne

Gore,aliizaposleneukompani-

ji Aerodromi Crne Gore. To su

investicije, visoki poslovni stan-

dardiinovaznanjauovojoblasti

koje očekujemoodkoncesiona-

ra, kao i nova radnamjesta.

Ukupneinvesticijezapodgorič-

ki i tivatski aerodrom, uperiodu

od narednih 25-30 godina, pro-

cijenjene su na najmanje 200

miliona eura. Očekujemo da će

privatni partner uložiti više od

100 miliona eura u proširenje

infrastrukture. Ono što nam je

posebno važno jeste obaveza

koncesionara da razvije aero-

dromuTivtu i da nadogradi ae-

rodromske kapacitete kako bi

zadovoljio zahtjeve sigurnosti i

bezbjednosti. Znajući koliko je

lokacijski Tivat važna odredni-

ca, a imajući uvidu sadašnje ka-

pacitetetogaerodroma,kojinije

osposobljen ni za noćne letove,

jasnojezaštojeinvesticijauovaj

aerodromnajveći prioritet. Po-

redulaganjaupostojeće,postoji

obaveza koncesionara da izradi

prefizibiliti studiju i poslovni

plan za aerodrome u Beranama

i Ulcinju, na osnovu kojih će

Vlada odlučiti o njihovom pu-

štanju u rad. Ne smijemo zabo-

raviti ni značaj znanja i bogato

međunarodno iskustvo koje sa

sobomdonose privatni partne-

ri, profesionalizovani za uprav-

ljanje aerodromima. Očekuje-

mo da će to rezultirati boljim

maržama i profitabilnošću, što

će, posredno, povećavati iznos

koncesionihnaknadaVladi.

Čujem u javnosti dosta dilema

oko broja zaposlenih. Analiza

IFC-aprocjenjujedaćedo2030.

godine na crnogorskim aero-

dromima biti oko 900 zaposle-

nih, što je oko 60 odsto više u

odnosuna sadašnji broj.

Uzimajućiuobzirsvenavedeno,

uvjeren sam da će eventualna

koncesija na aerodrome biti

značajan podstrekač još inten-

zivnijeg rasta lokalne ekonomi-

je i turizma kao jedne od ključ-

nihrazvojnihgrana.

POBJEDA:

Znate li ko jena-

ručiotakvuanalizuodFideliti

konsaltinga, kojasepojavljuje

umedijima i kakokomentari-

šetenavode izteanalize?

NURKOVIĆ:

Moramdakažem

da sam prvi put sada čuo za

Fideliti konsalting u pokušaju

zainteresovanih grupa da po-

sredstvom pojedinih medija

diskreditujukompletanprocesi

stvore negativnu atmosferu.

Naša odluka da nacrt koncesio-

nog akta damo na javnu raspra-

vu je korak više ka boljoj tran-

sparentnosti procesa, znate da

to nije bio slučaj u svimdržava-

ma koje su već sprovele ovakve

ili slične koncesione aranžma-

ne. Činjenica jeda je ova konce-

sija korak više ka snažnijem

ekonomskom razvoju države

CrneGore,asamimtimiboljem

kvalitetu života građana Crne

Gore i ona kao takva mora biti

predmet stručne analize, a ne

prepucavanja putem medija i

društvenih mreža. Usmjeriće-

mo se ipak ka jednoj ozbiljnoj

javnoj raspravi, gdje će svi imati

priliku da saopšte svoja mišlje-

nja lično i na licumjesta. Argu-

mente i odgovore imamo, spre-

mni smo za zrelu i činjenicama

potkovanudiskusiju.

POBJEDA:

Da li jedovoljna

analiza jednekonsultantske

kućedabi sedonijelaadekvat-

naodluka?

NURKOVIĆ:

Angažmanom

IFC-a, kao dijela grupacije

Svjetske banke, pokazali smo

najviši nivo odgovornosti u rea-

lizaciji ovogprojekta. Praksa ra-

da konsultantskih kuća jeste da

angažuju i posebne specijalizo-

vane savjetnike za tri oblasti, što

je IFC i uradio. Detaljnu i sveo-

buhvatnu tehničku procjenu

obavila je renomiranakompani-

ja ALG. Analiza pravnog okvira

transakcije, kao i priprema pro-

jektne dokumentacije, povjere-

ni suGide Loirette Nouelu i ad-

v o k a t s k o j k a n c e l a r i j i

Karanović-Nikolić. Analizu

troškova i vrijednosti za novac

uradilajekompanijaDinkapital.

IFCjenadgledaoradsvojihspe-

cijalizovanihsavjetnika, uzima-

jućiuobzirsvezaključkekakobi

nampredočiodetaljnu finansij-

sku analizu i dao preporuke.

Vjerujemda je kredibilitet IFC-

a i Svjetske banke neupitan i da

smo objedinjavanjemmišljenja

svihangažovanihsavjetnikado-

bili realnu sliku i projekciju na

osnovu koje možemo krenuti

daljeuovuproceduru.

POBJEDA:

Da li jekoncesioni

akt, koji jedostupanjavnosti,

konačan?

NURKOVIĆ:

U ovoj fazi govo-

rimoonacrtukoncesionogakta,

javnarasprava jeupravoorgani-

zovanadapružiprilikusvimza-

interesovanim subjektima da

daju mišljenja, sugestije, ko-

mentare.

Očekujemkonstruktivnu javnu

raspravu, pa očekujem i kon-

struktivnepredloge.

POBJEDA:

Da li jedosadabi-

lo interesovanjazakoncesiju

zacrnogorskeaerodrome?

NURKOVIĆ:

Imajući u viduda

većina aerodroma u regionu i

šire funkcionišemodelomkon-

cesije, logično jedapostoji inte-

resovanjestranihkompanijaiza

naševazdušne luke.Uprilog to-

me je i činjenicada jeCrnaGora

prepoznata turistička i investi-

ciona destinacija. Očigledno je

davelikekompanijeprepoznaju

potencijalkojimraspolažemote

darazmišljajunakoji načinmo-

gu svoj kapital valorizovati i an-

gažovati.

POBJEDA:

Ukoncesionom

aktusepominje i varijabilni

dionaknade, odnosnoproce-

natodprofitakoncesionara.

Koliki jetoredveličina?

NURKOVIĆ:

Kaoštoznate,po-

stoji jednokratna uplata konce-

sionara na početku projekta i

godišnje uplate, zavisne od po-

slovnih rezultata. Predlog koji

smodali na javnu raspravu jeda

jednokratna uplata iznosi 100

milionaeura.

Varijabilni dio koji koncesionar

plaća tokomsvake godine traja-

njakoncesijeračunasenaosno-

vu svih aeronautičkih i komer-

cijalnihprihoda. Jasno jeda jeu

ovomtrenutku teškodati preci-

znu procjenu, ali Analiza IFC-a

pokazuje da bi taj iznos, na

osnovu konzervativnih pretpo-

stavki, iznosio oko 10 miliona

eura tokom prvih 10 godina

koncesije. Uzočekivan rast sao-

braćaja i prihoda, procjena jeda

bi nakonprvih10godinadržava

od koncesionara godišnje pri-

hodovala i do20milionaeura.

Naravno, ovaj varijabilni dio bi-

će predmet ponude za tender-

skuproceduru i naponuđačima

će biti da daju najbolju ponudu,

a na nama da odlučimo o onoj

koja bude najbolja za interese

državnogbudžeta.

POBJEDA:

Imate lidetaljnije

informacijeda li ćedoćido

kašnjenjauizgradnjipriori-

tetnedioniceauto-puta?

NURKOVIĆ:

Kaoštosamuviše

navrata upoznao crnogorsku

javnost, uvjeravanja od strane

top menadžmenta kompanije

CRBC, kao i od strane menad-

žmenta CCCC jesu da će dioni-

ca Smokovac –Mateševo, auto-

puta Bar – Boljare biti završena

u ugovorenom roku, odnosno

ukolikodođedoprodužetka ro-

ka da će taj produžetak biti naj-

manjimoguć.Međutim,analize

sačinjene od strane nadzora na

projektuisubjekatanastraniin-

vestitora, posmatrajući stepen

realizovanosti najzahtjevnijih

objekata na ovoj dionici auto-

puta, te specifičnosti i vremen-

skaograničenjazbogtehnologi-

je izvođenja radova, a sa druge

strane preostali period vreme-

na, ne ulivaju nam potpunu si-

gurnost da će izvođač radova

prvobitno kašnjenje u izradi

projektne dokumentacije

uspjeti nadoknaditi u preosta-

lomvremenu za završetak pro-

jekta.

Činjenica je da je izvođač rado-

va uposlio značajne kapacitete,

što je i vidljivo i mjerljivo duž

cijele dionice, gdje se vide jasne

konturebudućegauto-puta, ka-

ko na otvorenoj trasi tako i na

tunelimainamostovima,aliisto

takočinjenicajedainvestitorod

prvogdanaimajasanidosljedan

stav da je na prvommjestu kva-

litet izvedenih radova, bezbjed-

nost radnika i zaštita životne

sredineidazatonemakompro-

misa.

Istotakosamsigurandaćeizvo-

đač radova CRBC opravdati

svoju reputaciju i građanima

Crne Gore i svimučesnicima u

saobraćaju izgradnjomove dio-

nice auto-puta predati put koji

ćeobezbijeditikomforno,pouz-

dano i bezbjedno učestvovanje

usaobraćaju.

J. RABRENOVIĆ -

M. JOVIĆEVIĆ

Čujemu javnosti dosta dilema oko broja zaposlenih. Analiza

IFC-a o koncesijama procjenjuje da će do 2030. godine na

crnogorskimaerodromima biti oko 900 zaposlenih, što je

oko 60 odsto više u odnosu na sadašnji broj -kaže Nurković

Ministar saobraćaja Osman Nurković o koncesiji za vazdušne luke

Uaerodromeće

biti investirano

najmanje200

milionaeura

POBJEDA:

Da li će bitimoguće da se ostatak auto-puta

izgradi pomodeluprivat

no-javnog partnerstva?

NURKOVIĆ:

U toj utakmici neće biti povlašćenih igrača, a cije-

na i rokovi, te kvalitet rada, iskustvo i referentnost će biti jedine

preporuke koje ćemo cijeniti kao Investitor. Čvrsto opredjeljenje

Vlade je da se naredna dionica Mateševo – Andrijevica realizuje

kroz model javno-privatnog partnerstva ili neki drugi model koji

bi za rezultat imao najmanje moguće zaduženje države Crne

Gore. Kako bismo predmet privatno-javnog partnerstva učinili

interesantnijim za buduće partnere, prepoznali smo i značaj

regionalnog nastupa i radimo na sagledavanjumogućnosti

zajedničkog nastupa sa kolegama iz Republike Srbije, pa smo u

tom cilju u julu potpisali Memorandumo razumijevanju i sarad-

nji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne

Gore i Vlade Republike Srbije, i već početkomovogmjeseca

održali prvi sastanak u cilju de inisanja kontaktne tačke budu-

ćeg auto-puta Beograd – Južni Jadran. Vjerujemda će izgradnja

prvih narednih dionica biti realizovana kroz model javno-pri-

vatnog partnerstva ili na način da će značajan dio sredstava biti

obezbijeđen iz dostupnih fondova EU. Koristim i ovu priliku da

pozovem sve zainteresovane subjekte da ispolje svoje intere-

sovanje za realizaciju ostalih dionica auto-puta Bar – Boljare, na

principima privatno-javnog partnerstva, na bazi najbolje među-

narodne prakse i uz poštovanje principa jednakog tretmana,

slobodne konkurencije i nediskriminacije.

Nećebitipovlašćenihigrača

OsmanNurković

Obaveza koncesionara

je da razvije aerodrom

uTivtu i da nadogradi

aerodromske kapa-

citete kako bi

zadovoljio zahtjeve

sigurnosti i bezbjed-

nosti. Znajući koliko je

lokacijski Tivat važna

odrednica, a imajući u

vidu sadašnje kapa-

citete tog aerodroma,

koji nije osposobljenni

za noćne letove, jasno

je zašto je investicija u

ovaj aerodromnajveći

prioritet

20

miliona eura iznosio bi

godišnji prihoddržave

od koncesionara uz

očekivan rast saobraćaja