Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

- Privrednici

fabrika zaproizvodnju tek-

stila, prikupljanje i preradu

maslinovogulja izTurske

pokazali su interesovanje za

ulaganjeuCrnuGoru, saop-

šteno je iz crnogorskogMi-

nistarstva saobraćaja i po-

morstva.

Ministar saobraćaja Osman

Nurković, kako navode, sa de-

legacijom učestvovao je na

Međunarodnom sajmu u Iz-

miru.

- Privrednici i vlasnici turskih

fabrikazaproizvodnjutekstila

i prikupljanje i preradumasli-

novog ulja zainteresovani su

zaulaganjeuCrnuGoru–ista-

kli suu saopštenju.

Iz Ministarstva saobraćaja i

pomorstva dodaju da su ostali

turski privrednici tokom sa-

stanaka, koji su ove sedmice

održani u turskom Izmiru,

izrazili želju da posjete Crnu

Goru i razmotre mogućnosti

za bavljenje biznisom.

Članovi crnogorske delegaci-

je,predvođeneministromsao-

braćajaipomorstvaOsmanom

Nurkovićem, sastali su se u

Izmiru sa predsjednicima tur-

ske privredne i industrijske

komore, MahmutomOzgene-

rom i Enderom Yorgancila-

rom.

Otvaranju 87. Izmirskog me-

đunarodnogsajma i Izmirskih

biznis dana prisustvovale su

delegacije iz 27 država.

R.N.

PODGORICA -Ministar održivog razvo-

ja i turizma PavleRadulović obišao je

tri novootvorena hotela sa pet zvjez-

dica naCrnogorskomprimorju, ocje-

njujući da nas hoteli visoke kategorije

pozicionirajukaodestinacijukoja je

okrenuta ka elitnomturizmu, saopšte-

no je izMinistarstva.

Radulović je obišao hotele ,,Lazuro hotel

&Marina“ u Meljinama, ,,Melia Budva

Petrovac“ i hotel ,,La Perla“ u Tivtu.

- Otvaranje pojedinih hotela potpuno

smo nepravedno zapostavili zbog gužve

u špicu sezone. Ovi hoteli sa ukupno 250

soba i 250 radnika jesu zapravo poka-

zatelj modernizacije turističke sezone u

Crnoj Gori. Ne tako davno, samo 2012.

bilo je ukupno pet hotela sa pet zvjezdica

u Crnoj Gori, danas je taj broj skočio na

19. Zaista koračamo krupnim koracima

naprijed - saopštio je Radulović.

Poručuje da je ponosan što smo ove

godine ispunili sve planove koje su zacr-

tali.

- Sezonu koja je trajala tri mjeseca proširi-

li smo na puni kapacitet od šest mjeseci.

Veći broj turista raspoređeno je na šest

mjeseci sa mnogomanjimgužvama, sve

nas to raduje - rekao je Radulović.

Istakao je, takođe, da je otpad ozbiljna

boljka Crne Gore ,,sa kojom se moramo

što prije izboriti“.

R. P.

PODGORICA

- Zaštita stan-

dardapenzionera i održi-

vost penzijskog sistemabile

sunekeod tema sastankadi-

rektoraFondapenzijskog i

invalidskogosiguranjaDu-

šanaPerovića, sapotpred-

sjednikomVladeMilutinom

Simovićemiministromrada

i socijalnog staranjaKema-

lomPurišićem.

Iz Fonda PIO je saopšteno da

senasastanku, koji jeodržanu

petak, razgovaralo o aktuel-

nimpitanjimaizoblastipenzi-

onog sistema.

- Predstavnici Vlade su upo-

znati sa novimzakonskimrje-

šenjima, kao i predloženim

nacrtomizmjena i dopunaZa-

kona o PIO - navodi se u saop-

štenju.

Iz Fonda PIO su kazali da je

Ministar održivog razvoja i turizma obišao tri otvorena hotela sa pet zvjezdica

Radulović: CrnaGora

okrenutaelitnomturizmu

Predsjednik Privredne komore Crne Gore u Istanbulu

Pružiti šansu

mladimada rade

Ministar saobraćaja na sajmu u Izmiru

Međunarodni sajamu Izmiru

Turski privrednici

zainteresovani da

ulažuuCrnuGoru

Sastanak predstavnika Vlade i Fonda PIO

Razgovarali oodrživosti

penzijskog sistema

Simović pokazao posebno in-

teresovanje kada je u pitanju

zaštita standarda penzionera,

kao i održivost penzijskog si-

stema.

R.P.

PODGORICA

-Moramo

pružiti šansumladimada ra-

de imoramo stvoriti više

prostora za ženeubiznisu.

Štobude ekonomija snažni-

ja, bićebolji i kvalitetniji ži-

vot svakoggrađaninanaSta-

romkontinentu, istakao je

predsjednikPrivrednihko-

mora i robnihberzi Turske

RifatHisarciklioglu, na sa-

stankupridruženih i kores-

pondentskihčlanicaEURO-

CHAMBRES-akoji je

održanu Istanbulu.

Predsjednik Privredne komo-

re Crne Gore Vlastimir Golu-

bović takođe je učestvovao u

radu sastanka.

Otvarajući sastanak predsjed-

nik Privrednih komora i rob-

nihberziTurskeRifatHisarci-

klioglu ukazao je na značaj

snažne interakcije između ko-

mora, razmjene iskustava i in-

formacija o novim servisima

koje svaka pojedinačna komo-

ra razvija. Hisarciklioglu se

osvrnuo i na izazovepredkoji-

ma se nalaze članice EURO-

CHAMBRES-a koje su izvan

Evropske unije, kao i na pro-

bleme sa kojima se susrijeću

komore i poslovne zajednice

unutar nje (EU).

Kakojesaopšteno,predsjednik

EUROCHAMBRES-a, Kristof

Leitl je naglasio da za njega ne

postoji razlika u značaju poje-

dinačne komore za ekonomski

razvoj i unapređenje biznis za-

jednice, zavisno od toga da li je

zemlja iz koje dolazi članica

Evropske unije ili ne.

-Misija svihnas je ista, baš kao

i konačni cilj - rekao je Leitl.

Sagledavanje trenutne situaci-

je u čitavoj Evropi, kako je do-

dao, upućuje na nužnost po-

tenciranja tri teme, odnosno

zadatka koji su pred komora-

ma, i to: obrazovanje, tj. stvara-

nje radne snage adekvatnih

vještina, prilagodljivost pro-

mjenama i spremnost na mo-

bilnost, rad na povećanju ino-

va c i j a i unap r eđ i van j e

PavleRadulović

Sa sastankau Istanbulu

Reakcija Uprave za vode, Direkcije javnih radova i JP za upravljanjemorskimdobrom

Nemazloupotrebauprojektu

prokopavanjaBojane

PODGORICA

-Uprava zavo-

de, Direkcija javnihradova i

Javnopreduzeće zaupravlja-

njemorskimdobromdeman-

tovali su, kakonavodeuza-

jedničkomsaopštenju,

,,neistiniteoptužbekoje je

DemokratskaCrnaGora

iznijelau svomjavnomrea-

govanju, koje seodnosena

navodne zloupotrebeureali-

zaciji projektaobezbjeđiva-

njaprotočnosti desnog ru-

kavca rijekeBojane“.

Kako se navodi u reagovanju,

kompanija koja izvodi radove

prokopavanja desnog rukavca

rijeke Bojane izabrana je po ja-

snoj proceduri i u skladu sa za-

konskom regulativom, a rado-

v e i z v o d e k v a l i t e t n o ,

planiranomdinamikom, što će

na duži period obezbijediti

protočnost rijeke.

-Uvezi neistinitih tvrdnji ona-

vodnoj zloupotrebi materijala

koji je izvađen, odgovorno sa-

opštavamo da se on deponuje

na za to određenoj lokaciji i ni-

jedan kubik nije negdje drugo

odnesen, što se lako može i

utvrditi – navodi se u saopšte-

nju i dodaje da to potvrđuju i

juče snimljene fotografije.

Ističe se da je do sada sa račve

koja odvaja desni rukavac od

glavnog toka izvađeno i lagero-

vano preko 60.000 kubnihme-

taramaterijala.

- Planirano je da deponovani

materijal bude valorizovan di-

jelom kao građevinski materi-

jal, a dio će biti iskorišćen za

revitalizaciju onih plaža koje

trpe eroziju usljed prirodnih

procesa –kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da su radovi na ru-

kavcu Bojane preduzeti lani

nakon što jeposljednjihgodina

uočeno dramatično zasipanje

desnog rukavca Bojane, a proš-

log avgusta se usljed dejstva vi-

še faktora desilo da desni ruka-

vacrijekeBojanebudepotpuno

zatvoren.Tojeporedekoloških

i ekonomskih posljedica prije-

tilo da postane i zdravstvena

prijetnja pomještane i turiste.

- U skladu sa zaduženjima iz

zaključaka koje je Vlada doni-

jela na sjednici održanoj 5. ok-

tobra prošle godine, nadležne

institucije, Uprava za vode, Di-

rekcija javnih radova, JP za

upravljanje morskim dobrom,

Zavod za hidrometeorologiju i

seizmologiju su u prošloj i ovoj

godinisprovelebrojneaktivno-

sti kako bi desni rukavac rijeke

Bojane bioprotočan.

Radi potpunog i tačnog infor-

misanja javnosti, u troškovima

radovautomperioduDirekcija

javnih radova učestvovala je sa

350.000 eura, a JPMorsko do-

bro sa 200.000 eura.

Kao rezultat ovakvog odgovor-

nog odnosa, Bojana ove sezone

u desnom rukavcu ima dobru

protočnost i brzinu, što su po-

tvrdila mjerenja Zavoda za hi-

drometeorologijuiseizmologi-

ju, čime je obezbijeđena

hidrološka, ekološka i turistič-

kafunkcionalnostrijeke.Rado-

vi suplanirani do kraja godine i

po njihovom završetku daće

svoj potpuni efekat – kaže se u

saopštenju.

R.N.

saradnje, smatra on.

Kako je saopšteno iz crnogor-

ske Privredne komore, sastan-

ci u Istanbulu bili su prilika da

predsjednik Golubović održi

odvojene sastanke sa pred-

sjednikom EUROCHAM-

BRES-a, predsjednikom TO-

B B - a , k a o i b i v š i m

potpredsjednikomEK Verhe-

ugenom, kao i kolegama iz ko-

mora izvanEU.

R.P.