Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

- Bugarski pre-

mijer Bojko Borisov je, tokom

posjete Podgorici, upozorio

crnogorske zvaničnike da do

kraja godine Crna Gora mora

otvoriti dva preostala poglav-

lja, jer su 24. maja izbori za

Evropski parlament i Balkan

će tada biti na posljednjem

mjestu na agendi.

Analitičari se slažu da je ovo

poruka prijatelja Crne Gore i

da će proširenje od naredne

godine svakako biti u drugom

planu.

Hrvatski analitičar Davor

Đenero smatra da je bugarski

premijer u pravu i da vreme-

na više nema.

- Veliko je pitanje kuda će

poći Evropa nakon izbora. Svi

su saglasni da euroskeptici-

zam raste i da procesi nijesu

povoljni za Crnu Goru, koja je

najozbiljniji kandidat za član-

stvo. Stalno ponavljam, da vas

je EUmorala jače pogurati da

što prije postanete članica.

Takođe i način na koji je ova

komisija tretirala proširenje je

dovoljan dokaz da se naredna

njime neće ni baviti - kaže

Đenero.

On ističe da namne idu u pri-

log ni procesi na Kosovu.

- Ja se bojimovoga što se

dešava na Kosovu i čini mi se

da je Srbija, sudeći po pona-

šanju najviših zvaničnika,

odustala od Evropske unije.

Naravno, Crna Gora nije u trci

sa Srbijom, ima svoj tempo,

ali sada ostaje sama jer Make-

donija toliko zaostaje i ne

može se više govoriti o bilo

kakvimpaketima - objašnjava

Đenero.

Američki analitičar i dobar

poznavalac integracionih pro-

cesa na Balkanu Danijel Ser-

ver kaže da je Evropska unija

bila prilično pouzdan parner

od 2000. godine.

- Brisel je pokušavao da drži

otvorena vrata za balkanske

zemlje koje su se kvali ikovale

za pregovore sa Unijom i

pokazale želju za integraci-

jom. U svakom slučaju, bolje

je za Crnu Goru da se kreće

brže nego sporije, a upozore-

nje Bojka Borisova svakako

ima politički smisao jer nakon

izbora za Evropski parliament,

Unija može krenuti u nacio-

nalističkompravcu, odnosno

u desno, čime bi nova pristu-

panja bila gotovo nemoguća

- upozorava Server.

Iz Vlade saopštavaju da se

predano radi na reformama.

Potpredsjednik Vlade Zoran

Pažin je na sastanku sa evrop-

skim komesarom za proši-

renje JohanesomHanom

protekle nedjelje naglasio da

Crna Gora sprovodi opsežne

reforme i ispunjava potrebne

uslove na bazi kojih očekuje

podršku evropskih partnera.

- Komesar Han i Bjenkovska

upoznati su da je u završnoj

fazi izrada zakonskih tek-

stova o javnimnabavkama,

privatno-javnompartnerstvu

i koncesijama, kao uslova za

dostizanje evropskih stan-

darda i uspješno okončanje

pregovora sa EU u oblasti

javnih nabavki. Spremni

smo da u punoj mjeri uvaži-

mo sve sugestije Evropske

komisije, koje će unaprijediti

naše zakonodavstvo u ovim

važnimoblastima i pomoći

državi da pruža kvalitetnije

usluge građanima i privredi.

Na bazi ostvarenih rezultata

očekujemo podršku evrop-

skih partnera ne samo za

zatvaranje ovog pregovarač-

kog poglavlja, već i za brži

ukupan napredak ka članstvu

u Evropskoj uniji - saopštio je

potpredsjednik Pažin.

M. JOVIĆEVIĆ

Analitičari se slažu sa savjetom

bugarskog premijera da Crna Gora što

prije otvori dva preostala poglavlja

Proširenje

odnaredne

godinena

dnuagende

PODGORICA

–Kada se, kao

uBudvi, udruže lažnimagi-

star i lažnimoralista, onda je

potpunoočekivanodau tom

aranžmanugrađani budu

prevareni, saopšteno je iz

OpštinskogodboraDemo-

kratskepartije socijalista

Budva.

- Posebno oni koji su pomogli

daDemagozi sebi prigrabe pri-

vilegije i radna mjesta na koji-

ma već dvije godine udomljuju

svojurodbinu,kumove,prijate-

lje...- naveli suu saopštenju.

Ova stranka, kako kažu, pred-

stavlja grupu ,,karijerista i po-

kvarenjakakojimajedoprokla-

movanih ciljeva koliko do

lanjskog snijega“.

- Poznata je činjenica daBečić i

Krapović nijesu prevarili samo

svoje simpatizere, finansijere i

podržavaoce, već i svoje koali-

cione partnere. Izigrali su

predstavnikeDF-a, izvarali ne-

zavisnog odbornika, žrtvovali

,,posljednjeg mohikanca“ iz

rodnog SNP-a da bi iskoristili

Crnogorsku kao bajpas za još

koji dan života, odnosno vlasti,

što je za njih jedno te isto – na-

veli suoni.

Umeđuvremenu, kako dodaju,

nijesu gubili vrijeme nego su

vrijedno ,,zloupotrebljavali op-

štinske institucije i preduzeća,

uništili brendmetropole turiz-

ma i ojadili kasu Turističke or-

ganizacije Budva, sumnjivo di-

jelili sredstva nevladinim

organizacijama, netransparen-

tno davali socijalnu pomoć

pred izbore, zatrpali grad i oba-

lu smećemitd...“

- Zaista izgleda nevjerovatan

spisaksvegaonogaštosuuspje-

li da zloupotrijebe i upropaste

zanepunedvijegodine. Sadru-

ge strane, impozantan je spisak

svega onoga što nijesu ispunili,

a bila im je obaveza. Toliko je

jalova i neznavena bila njihova

vlast da nijesu uspjeli da rea-

lizujučaknijedanrazvojnipro-

jekat - istakli suu saopštenju.

Idokse,kakokažu,ljute,alijav-

noćute što ihbivši funkcioneri,

koalicioni partneri i članovina-

zivaju pravim imenom, Krapo-

vić i Bečić u ilegali ,,tješe jedan

drugoga da im se odbor ne ras-

pada“.

-Nadajusedanije istinada im

se dio članstva raspituje kako

da se oslobode balasta u vidu

pripadnosti partiji koju čak i

oni koji su im bili bliski nazi-

vaju grupom besprizornih

karijerista, intriganata i pre-

varanata-zaključili suusaop-

štenju.

R.P.

Nije realizovannijedanrazvojni projekat

Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Budva kritikuje lokalnu vlast

- Neće ni ovaj, ni idući sastav

Evropske komisije biti taj koji

će uvesti Crnu Goru u Evrop-

sku uniju, ali itekakomoramo

postaviti temelje umandatu

postojeće administracije - da

smo društvo koje je spremno

da bude dio EU – ocijenio

je za Pobjedu Boris Raonić,

izvršni direktor Građanske

alijanse.

On je kazao da je, nažalost,

atmosfera takva da su nam

uvijek u fokusu drugi priorite-

ti umjesto reformi.

- Postojeća administracija ne

shvata ovaj momenat, niti

ima unutrašnji pritisak za ubr-

zanje reformi, pa se bojimda

će nas to previše koštati. Pre-

više je antireformskih poteza

napravljeno. Opozicija je pre-

više fokusirana na „balkanske

teme“, a javnomnjenje je

preslabašno da izvrši odluču-

jući pritisak na administraciju

da iskoristi ovaj period na

način koji Borisov predlaže –

dodao je Raonić.

I. K.

Raonić:Reformemorajubitiuprvomplanu

ĐENERO:

Vremena više nema, euroskepticizam

raste i procesi nijesu povoljni za Crnu Goru, koja

je najozbiljniji kandidat za članstvo

SERVER:

Ukoliko nakon izbora za

Evropski parlament Unija krene

u nacionalističkompravcu, nova

pristupanja bi bila gotovo nemoguća

Detalj izBudve

BorisRaonić

Danijel Server

DavorĐenero