Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

–Poslanik

MiškoVuković svojomna-

karadnomtezomda suSrbi

uCrnoj Gori nacionalna

manjina samo jepotvrdio

ispravnost naših stavovao

neophodnosti promjene

Ustava, saopštio jeposlanik

DF-aMilanKnežević.

Onjereagovaonatekstkoji je

juče izašao u Pobjedi, a gdje

je Vuković povodom novih

zahtjeva za redefinisanje

ustavne pozicije Crne Gore

koji su se čuli iz dijela opozi-

cije, izmeđuostalog, rekaoda

se ustavni iskaz ne može ne-

ozbiljno i neodgovorno pod-

vrgavati dnevnim provjera-

ma i kalkulacijama, niti

rizicima raznih političkih i

politikantskih kompromita-

cija.

Knežević je u reagovanjuna-

veoda ,,proglasitiSrbekoji su

kroz vjekove stvarali Crnu

Goruzanacionalnumanjinu,

udržavi ukojoj nepostoji ve-

ćina osim one pravoslavne,

znači brutalnu najavu asimi-

lacije srpskog naroda za po-

pis 2021. godine“.

- Formulacijom o Srbima u

Crnoj Gori kao nacionalnoj

manjini ustavopisac Vuković

nam daje za pravo da još

snažnije insistiramo na

ustavnomdefinisanju identi-

tetskih osnova na kojima po-

čiva istinska Crna Gora – sa-

opštio jeKnežević.

Ako je, kako kaže, stav Vuko-

vića da su Srbi u Crnoj Gori

Reagovanje poslanika DF-a na izjave poslanika DPS-aMiodraga Vukovića

Knežević: Neophodno

jepromijeniti Ustav

Da se regionugleda

nacrnogorskog lidera

Bilješke iz „Predsjedničke biblioteke i muzeja Bila Klintona“

Crna Gora je, dodaje se u dokumentu, u oktobru ’97. godine „raskrstila“ sa

Srbijom, kada su birači izabrali Mila Đukanovića, mladog reformatora, umjesto

Miloševićevog poručnikaMomira Bulatovića, za novog predsjednika republike

PODGORICA

–Predsjed-

nikCrneGoreĐukanović i

njegovavlada sudanas naj-

reprezentativnije i najefi-

kasnije snage zademokra-

tijuuSRJ. Oni supokazali

hrabroposvećenost poli-

tičkoj i ekonomskoj refor-

mi, uprkos stalnimnapori-

maBeogradada ih

podrivaju. To sunavodi iz

dokumenatakoji suobjav-

ljeni na sajtu„Predsjednič-

kebiblioteke imuzejaBila

Klintona“ iz juna 1999. go-

dine.

U dokumentima Državnog

sekretarijataSADkoji suna-

slovljeni na Toma Malinov-

skog, američkog diplomatu i

pomoćnika državnog sekre-

tara SAD za vrijeme Baraka

Obame, navodi se i da Crna

Gora može igrati važnu ulo-

gu u podsticanju širenja de-

mokratije u druge djelove

SRJ.

- Izboromputa demokratije

i reformi u Crnoj Gori, njeni

lideri su postavili standarde

koji bi trebalo da slijede svi

jugoslovenski lideri - piše u

objavljenimdokumentima.

DodajeseidaCrnaGoramože

igrati važnu ulogu u imple-

mentaciji rješenja na Kosovu

tako što će olakšati povratak

raseljenih lica/izbjeglica na

Kosovo i služiti kao važna tač-

ka zameđunarodne organiza-

cije koje djelujunaKosovu.

ZABRINUTOST

U dokumentima sa pres kon-

ferencije održane u julu2000.

godine, zamjenik savjetnika

za nacionalnu bezbjednost

Džim Stajnberg kaže da su

mnogi NATO saveznici, kao i

Amerikanci sami, zabrinuti

zbog napora SlobodanaMilo-

ševića da destabilizuje ne sa-

moCrnuGoru, već i Balkan.

-Očekujemda se tokomradne

večeresapredsjednikomPuti-

nompomenepitanjestabilno-

stinaBalkanuidaćepredsjed-

niknaglasitidasezalažemoza

očuvanje demokratske vlade

pod Đukanovićem - rekao je

Stajnberg tada.

U analizi Nacionalnog demo-

kratskog instituta zameđuna-

rodneposlove iz 1999, akoja je

takođe objavljena u Klintono-

voj biblioteci, navodi se da se

„jugoslovenski predsjednik

Slobodan Milošević suočava

sa rastućim pritiskom na ne-

koliko frontova“.

- Na jugozapadu, Crna Gora,

mlađi partner Srbije u onome

što ostaje iz jugoslovenske fe-

deracije, ojačava svoje veze sa

Evropom i SjedinjenimDrža-

vama. Na jugu, pokrajina Ko-

sovopojačavasvojukampanju

za autonomiju, ako ne i suve-

renitet. Vojvodina i Sandžak,

ostali regioni na periferiji ze-

mlje, takođe zahtijevaju veću

nezavisnost - piše u objavlje-

noj analizi.

SVENEZAVISNIJA

Crna Gora je, dodaje se u do-

kumentu, u oktobru ’97. godi-

ne „raskrstila“ sa Srbijom, ka-

da su birači izabrali Mila

Đukanovića, mladog reforma-

tora, umjesto Miloševićevog

poručnikaMomiraBulatovića,

za novog predsjednika repu-

blike.

- Od tada, Crna Gora je posta-

jala sve nezavisnija. Dana 31.

maja, Đukanovićeva koalicija

Za bolji život pobijedila je

Bulatovićevu Socijalističku

narodnu partiju na parlamen-

tarnim izborima. Pojava opo-

zicije u Podgorici ugrožava

Miloševićevu vlast pošto kon-

federalni aranžmani daju Cr-

noj Gori jednak status kao i

Srbiji u okviru Savezne Repu-

blike Jugoslavije - zaključuje

suu analizi.

U bilješkama o „izazovima

naKosovu“ SamjuelaBerge-

ra, pomoćnika predsjednika

za nacionalne bezbjednosne

poslove iz septembra 1999,

navodi se da je trajan mir na

Balkanu nemoguć bez de-

mokratije uSrbiji.

- Uprkos svemu što radimo

na Kosovu, stabilan i trajni

mir na Balkanu je nemoguć

bez tranzicije ka demokratiji

u Srbiji. Milošević nastavlja

dapodstičesukob.Srpskopa-

ravojno nasilje na Kosovu je

ostalo,naročitoupodručjima

koja se nalaze u graničnim

djelovima Srbije. Nastavljen

jepritisakSrbanaCrnuGoru

- zajključujeBerger.

UčlankuVašintgontajmsa iz

novembra 1999. navodi se da

jeCrnaGora preduzela dalje

korake da se oslobodi svoje

neželjene federacije s Beo-

gradom.

- Još od 1997. godine i izbora

Mila Đukanovića za pred-

sjednika, on prijeti referen-

dumom o potpunoj nezavi-

snosti. Prošle nedjelje,

ministar finansija Miroslav

Ivanišević najavio je da će

CrnaGorausvojiti njemačku

marku kao zakonito nadme-

tanje borbi protiv jugoslo-

venskog dinara.

Miloševićeva Socijalistička

partija vidjela je crnogorski

potez kao secesiju. Istorija je

pokazala kako se Srbi bave

seces i j om, a gospodin

Đukanović je obećao više ta-

kvihprovokacija-navodi au-

tor Emet Turel.

EKONOMSKI USTUPCI

Utezamakojesupripremlje-

ne za telefonski razgovor sa

britanskim premijerom To-

nijemBlerom, Klintonnavo-

di planove za osnaživanje

ekonomskog tržišta na Bal-

kanu.

- Najmoćniji gest koji može-

mo napraviti u bliskoj

budućnosti jeste da imobez-

bijedimo tržišni pristup na

našim tržištima. To će

pomoći katalizaciji proi-

zvodnje i investicija u regio-

nu. Sjedinjene Države i EU

mogu se složiti da odobre

jednostrane trgovinske

ustupke što je prije moguće

zemljama u regionu. Isklju-

čili smo Srbiju, ali uključili

Kosovo i CrnuGoru - navodi

se u tezama. Slične poruke

bile su predstavljene i kome-

saruEURomanuProdiju.

-Prvi korakkoji ćemonapra-

viti je pokazivanje naše

iskrene podrške regionu.

SADiEUsložilebi seokopo-

drške zemljama

regiona.Na-

ravno,isključilibismoSrbiju,

aliželimodauključimoCrnu

Goru i Kosovo - bila je poru-

ka zaProdija.

J.Đ.

BilKlinton

MilanKnežević

nacionalna manjina i zvani-

čan stav DPS-a, onda se ,,na-

lazimo u predvečerju ozbilj-

ne državne kr i ze ko j u

generiše režim“.

- Mi taj stav primamo sa ža-

ljenjem, ali još intenzivnije

nastavljamo naše političke

aktivnosti u pravcu zaštite

istinskih vrijednosti na koji-

ma bi trebalo da se temelji

CrnaGora –naveo je on.

R.P.

TezezaKlintonov razgovor saTonijemBlerom