Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 9. septembar 2018.

Kultura

Predstava „Galaktička crvenkapica“ na otvaranju FIAT-a 2018.

Nametnuti

identitet i

povratak sebi

„Galaktička crvenkapica“ ukazuje na agresivnost

kojom društveni sistemi, počevši od porodice,

sistematski i planski uništavaju čovjekov instinkt,

svo naše podsvjesno, urođeno, nepromjenljivo...Onu

„pećinu“ u kojoj su sadržani odgovori na sva naša pitanja

PODGORICA

-Ovogodišnje iz-

danjeFIAT-aotvorila je španska

predstava „Galaktička crvenkapi-

ca“uprodukcijiMarieThorson,

koja je izvedenaudvorištuKusle-

vovekuće.

U pitanju je multidisciplinarni ko-

madkoji komunicira i dopiredopu-

blike koristeći i kombinujući razli-

čiteekspresivnealate.Takoglumica

i ostali sudionici u predstavi (muzi-

čar, slikari i videoumjetnici)na sce-

ni crtaju, pjevaju, vrište, igraju, a

posebnom tehnikom sve to se si-

multano prenosi na video bim, pa

takav izraz i pristup, pored same

radnje, doprinosi dinamičnosti i za-

nimljivosti predstave, višestruko

povećava i usresređuje pažnju gle-

dalaca.

OKVIR I OBLIK

Osnovnaradnjapoznatebajkekori-

sti se samo kao okvir i oblikukoji se

smješta prava priča i kao mapa po-

moćukoje će se otkriti istinska i du-

blja značenja.

Već iz prvih scena jasno se uočava

da je „Crvenkapica“ nešto što je do-

dijeljeno glavnoj protagonitskinji,

nametnutno i vještački stvoreno.

Ovaulogaiidentitetmiljamajeuda-

ljena od onog što ona zaista jeste, ili

bi mogla biti. Ima funkciju produ-

žetka svoje majke koja surovo na-

stoji da jeuobliči i skroji prema sop-

stvenom(savršenom)modelu.

Predstava ukazuje na agresivnost

kojom društveni sistemi (počevši

od porodice!) u potpunosti (siste-

matski i planski) uništavaju priro-

dan čovjekov instinkt, onopodsvje-

sno, urođeno, nepromjenljivo.

Intuiciju. I glas. Unutrašnji. Onu

„pećinu“ u kojoj su sadržani odgo-

vorinasvanašapitanja.Crnukutiju.

I pandorinu. Kulu vavilonsku.

Prikazan je taj, udanašnjemtrenut-

ku više nego ikad vladajući impera-

tiv „pravog puta“ i pogubnosti

„skretanja sa staze“.

Takomajka, kaoiuistoimenojbajci,

nebrojeno puta upozorava Crven-

kapicu na opasnosti koje je vrebaju

u slučaju skretanja sa unaprijed (i

prije rođenja) iscrtanog nam puta

(rukomnaših roditelja, društvenog

trenutka, vladajućeg sistema). Sve

drugo vodi do vuka, do izgubljeno-

sti i smrti.

Jedino, ako imamo ogromnu sreću,

kao u slučaju Crvenkapice iz ove

predstave, da jenaš unutrašnji glas i

dalje dovoljno snažan i glasan, toli-

kodaga jenemogućeprenebregnu-

ti i ignorisati, postoji šansa za otpor

nametnutom i lažnom. Takav glas

daje snagu potrebnu za nepristaja-

nje, kao i hrabrost za onodrugačije.

SVI TI OSJEĆAJI

Na početku predstave govori se o

odlasku na Mjesec, kao nešto što

trebadaoznačavanapredak i razvoj

čovječanstva.Otkrivamodrugepla-

nete i svjetove dok istovremeno ni-

šta o sebi ne znamo, ne prepoznaje-

mo sopstveni odraz u ogledalu,

vidimosamoprvisloj,grubupovrši-

nu.

Glumica, kao i likovi iz „filma“ koji

istovremeno sa dešavanjemna sce-

ni pratimo na video bimu, pojedine

rečenice ponavljaju po više puta, u

manirubajalica ilimantri kakobi na

taj način zaista doprle do svijesti

gledalaca, prenijele im poruku u

njimasadržanu,protresliih,zausta-

vili i oživjeli. Tako se govori o nei-

zbježnosti (i važnosti) putovanja, a

riječ koju glavna junakinja ponavlja

unedogledjeste„Feel” (osjeti, osje-

ćaj). Time se ukazuje na neophod-

nost postojanja emocije, kao jedi-

nog pravog ličnog kompasa i

putokaza,kaonitikojanasvezujeza

Život. One su danas stavljene po

strani,potisnuteizaturene,ubijene,

poput prepreka na putu koje treba

preskočiti jer komplikuju i otežava-

ju.Austvariihseodričemoizstraha

od slobode koju emocije donose

i kroz njih neizbježnog suočavanja

sasamimsobom,onogaštoimajuda

nam poruče, gubitka kontrole, ali i

osjećaja odgovornosti za vlastiti ži-

vot. Jedino pomoću njih Crvenka-

picamožeponovočuti i osjetiti svo-

jumuziku i povratiti izgubljeni puls

i ritamvlastitog života.

Nakraju,uzavršnojsceni,nakonšto

Crvenkapica, poput feniksa, prođe

kroz vatru ponovnog rođenja (pra-

ve sebe), glumicaMar Nicolas koja

donosinjenlikizlazinascenuupot-

punosti ogoljena, i simbolično i

stvarno, te se nekom vrstom ple-

menskog, ritualnog i obrednog ple-

sa, poput inicijacije, proslavlja nje-

no konačno oslobođenje i povratak

uŽivot.

Nema sumnje da je publika prepo-

znala važnost i značaj poruka koje

ovapredstavadonosi, pronalazeći u

njenimreplikamasopstvenarazmi-

šljanja i strahovanja, te je stoga i na-

gradila snažnim aplauzom i stoje-

ćimovacijama.

KsenijaRAŽNATOVIĆ

Scena izpredstave „Galaktičkacrvenkapica“

D. Miljanić

Na izložbi u Luštici Bay nagrađeno šest studenata FLU

Podrškamladim

ljudima i umjetnosti

Ovo je početak

saradnje i već

smo dogovorili

nove izložbe,

moguće i svršenih

studenata - rekao

je prodekan FLU

Zdravko Delibašić

TIVAT

-Šest studenataFa-

kulteta likovnihumjetnosti

/FLU/ saCetinjanagrađeno

jena izložbi ugaleriji na

otvorenomnaPromenadi

LušticaBay.

Prve i druge nagrade dodije-

ljene su u tri kategorije: Lušti-

ca More, Ljudi i Zemlja. Tri

prvonagrađena rada studena-

ta: Marka Ivanovića, Marije

Radusinović i Mine Djukić su

otkupljena i postaćedio trajne

postavke uLuštici Bay. Nagra-

đena su i druga mjesta, kao i

posebna nagrada koju je dodi-

jelio hotel Čedi Luštica Bay za

triptih Nastasje Tomanović,

koji će krasiti galeriju hotela u

budućnosti.

Na izložbi su predstavljeni ra-

dovi dvadeset studenata, pri-

stigli na prethodno raspisani

interni konkurs.

-Posebno ističemo preciznu i

konciznu idejuLuštice Bay da

prva izložba u okviru ove sa-

radnje bude izložba mladih

talenata, što nam je bilo veliko

zadovoljstvoi vrloradosmose

odazvalitompozivu.Raspisali

smo interni konkurs za stu-

dente našeg fakulteta, kako

bismo imdali smjernice šta bi

mogli da urade na zadate te-

me. Pristigao je veliki broj ra-

dova i većina njih je izložena.

Ovo je početak saradnje i već

smo dogovorili nove izložbe,

moguće i svršenih studenata -

rekaojeprodekanFLU Zdrav-

koDelibašić.

Nagrađeni umjetnik Marko

Ivanović je prvi put u Luštici

Bay i oduševljen je ambijen-

tom koji smatra vrlo inspira-

tivnim za nekoga ko se bavi

umjetnošću. On je na završet-

kustudija i radujega štouzva-

nje akademskog slikara ulazi

sa nagradomLuštice Bay. Ma-

rija Radusinović je nagradu

doživjelakaopodstrekzadalji

rad.

Prema riječima Damira Moš-

kova iz marketinga Luštice

Bay, opštepoznato je koliko

Luštica Bay ulaže u podršku

kulturi uCrnoj Gori.

-Ove godine smo odlučili da

proširimo dijapazon i pokre-

nemosaradnjusaFLUsaCeti-

nja kako bismo unaprijedili

podršku koju pružamo prije

svegamladimljudima i umjet-

nosti uopšte, i, sadruge strane,

dobili djela koja će ubuduće

krasiti prostorije našeg kom-

pleksa. Još jedna važna ideja

stoji iza ovog koncepta a to je

da mlade umjetnike spojimo

sa potencijalnim kupcima –

našimklijentima, da bismo im

omogućili veće šanse za orga-

nizovanje izložbi ili prodaju

slika - istakao jeMoškov.

Izložba prodajnog tipa je odr-

žana u srcu Marina naselja,

ispred hotela Čedi, a radovi su

bili izloženi u nesvakidašnjoj

galeriji na otvorenom. Doga-

đaj je otvorila direktorka ljud-

skih resursa u Luštici Deve-

lopment KeriMatison.

R.K.

luštica Bay/Veri Veroza

NIKŠIĆ – UNikšićkom

pozorištupreksinoć je

organizovana izložba

„Crnogorski filmski pla-

kat“, prije emitovanja

filma „TAM4500“, autora

MomiraMatovića.

Bila je to prilika da se nik-

šićani prisjete nekadašnje

crnogorske kinematografije,

plakata, filmova. reditelj

Goran Bulajić je podsjetio da

je Matović, već decenijama,

u crnoj Gori, pa i svijetu,

prepoznat kao tvorac doku-

mentarnih filmova.

-Prvo preduzeće za uvoz,

proizvodnju i distribuciju

filmova na prostoru crne

Gore bilo je lovćen film,

osnovano na cetinju 1949,

a prvi igrani film „lažni car

šćepanmali“ urađen je 1955.

godine, a režirao ga je Veli-

mir Stojanović. to su temelji

crnogorske kinematografije,

a plakat je u to vrijeme bio

neka vrsta „lične karte“, više

od informacije i obavješte-

nja. u vrijeme kad nije bilo

televizije, dnevnih novina,

konferencija za štampu,

plakat je bio prvu susret

potencijalnog gledaoca sa

filmskim ili pozorišnimdje-

lom. Plakat je, sampo sebi,

bio umjetničko djelo. na

većini i ovih izloženih pla-

kata možemo vidjeti imena

poznatih likovnih umjetnika

koji su likovnom simbolikom

prezentovali duh i stil djela.

trud Momira Matovića da

odgovorno i metodološki

formira ovakvu zbirku je

značajan za istoriju crnogor-

ske kulture, posebno u druš-

tvu koje je poslovično alj-

kavo prema dokumentima

i arhivskomnasljeđu. neki

od ovih plakata, u izvornom

obliku, jedino su u njegovom

posjedu, a to je podatak

koji govori o posvećenosti

i upornosti autora da do

kraja ispriča ovu društveno

odgovornu priču - kazao je

Goran Bulajić na otvaranju

izložbe, podsjećajući koje su

sve svjetske filmske zvijezde

snimale u crnoj Gori.

otvarajući izložbu filmskih

plakata on je podsjetio da

je crna Gora 60-tih godina

prošlog vijeka imala veći

prihod od filmske industrije

nego od turizma. Bulajić

vjeruje da izložba Momira

Matovića može biti i podsti-

caj za novu eru crnogorskog

filma.

Ra.P.

UNikšiću organizovana izložba „Crnogorski

filmski plakat“ iz kolekcijeMomiraMatovića

Ljubitelji filmavraćeni

unostalgičnavremena

NakonuručenjanagradanaPromenadi LušticaBay